Համարը 
N 22-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2014.02.12/02(247)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
28.01.2014
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.01.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
22.02.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«28» հունվարի 2014թ.

N 22-Ն

ք. Ստեփանակերտ

 

ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Ընդերքի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

1. Սահմանել`

1) օգտակար հանածոների պաշարների շարժի վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվության ձևը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) օգտակար հանածոների պաշարների շարժի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվության ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

  Հավելված N 1

Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետության կառավարության

2014 թվականի հունվարի 28-ի N 22-Ն որոշման

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ե Ռ Ա Մ Ս Յ Ա Կ Ա Յ Ի Ն  Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

20 __ թ.

 

Ներկայացվում է____________________________

(հաշվետվությունն ընդունող մարմնի անվանումը) 

 

Ընդերքօգտագործողի պետական գրանցման համարը _________________________________________

 

Շրջանը __________________________________ _________________________________________

 

Գտնվելու վայրը ____________________________ _________________________________________

 

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն _________________ _________________________________________

 

Լրացվում է ընդերքօգտագործողի` պետական գրանցման վկայականից

Ձև N 70 - տեխնիկական անձնագիր (ՏԱ) եռամսյակային

ԼՂՀ ԿԱ շրջակա միջավայրի և

բնական ռեսուրսների վարչություն

(2 օրինակ)

 

Ներկայացնում է`

 

ընդերքօգտագործողը, որը

հանդիսանում է հաստատված պաշարներից պինդ օգտակար հանածոներ արդյունահանող

 

 Ներկայացման ժամկետը` յուրաքանչյուր եռամսյակը

հաջորդող ամսվա 15-ը ________________

 

Ընդերքօգտագործողի անվանումը_____________________________________________

Օգտակար հանածոյի անվանումը _____________________________________________

Պաշարների չափման միավորը _______________________________________________

 

NN ը/կ

 

Շրջանը,

հանքա-վայրը, տեղամասը,

տեղադիրքը

 

Օգտակար հանածոյի տեսակը, օգտակար բաղադրիչը և վնասակար խառնուրդների միջին պարունա-կությունը (օգտակար հանածոյի ելքը)

Արդյունա-հանման միջոցը

 

Տրամադրված պաշարներն ըստ կարգերի A, B, C1  և C2

Օգտակար հանածոյի արդյունա-հանված ծավալը

Կորուստներն արդյունա-հանման ընթացքում %

Օգտակար հանածոյի աղքատացումը %

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 

 

 

  Հավելված N 2

Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետության կառավարության

2014 թվականի հունվարի 28-ի N 22-Ն որոշման

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

Տ Ա Ր Ե Կ Ա Ն   Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

20 __ թ.

 

Ներկայացվում է ____________________________

(հաշվետվությունն ընդունող մարմնի անվանումը) 

 

Ընդերքօգտագործողի պետական գրանցման համարը __________________________________________

 

Շրջանը ____________________________________ __________________________________________

 

Գտնվելու վայրը ____________________________ __________________________________________

 

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն __________________ __________________________________________

 

Լրացվում է ընդերքօգտագործողի` պետական գրանցման վկայականից

Ձև N 5 - օգտակար հանածոների պաշարների հաշվետվություն

(ՕՀՊՀ) տարեկան

 ԼՂՀ ԿԱ շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն

 

 (2 օրինակ)

 

Ներկայացնում է`

 

ընդերքօգտագործողը, որը հանդիսանում է հաստատված պաշարներից պինդ օգտակար հանածոներ արդյունահանող

 

 Ներկայացման ժամկետը`

 

մինչև հաշվետու

ժամանակաշրջանից հաջորդող տարվա հունվարի  25-ը

 

Ընդերքօգտագործողի անվանումը_____________________________________________

Օգտակար հանածոյի անվանումը _____________________________________________

Պաշարների չափման միավորը _______________________________________________

 

NN ը/կ

 

Շրջանը, հանքա-վայրը, տեղա-մասը, տեղա-դիրքը

 

ա) ընդերք- օգտա-գործողի կողմից հանքա-վայրի շահա-գործ-ման տարին

բ) նախա-գծային տարե-կան հզորու-թյունը

գ) մակա-բաց-ման գործա-կիցը

 

ա) օգտա-կար հանա-ծոյի տեսակը

բ) օգտա-կար բաղա-դրիչը և վնա-սակար խառ-նուրդ-ների միջին պարու-նակու-թյունը (օգտա-կար հանա-ծոյի ելքը)

Պաշար- ներն ըստ կար-գերի

A

B

C1  A+B+C1  C2

Պաշար-ները

01.01.

20 թ. դրությամբ

Հաշվեկշռային պաշարների

շարժը 20  թ. ընթացքում

Պաշար-ները

(հաջորդ տարվա) 01.01.20 թ. դրությամբ

Հաստատված հաշվեկշռային

պաշարները (նշել հաս-տատող կազմակեր-պությունը)

Արդյու-նա-հան-ման ընթաց-քում

1/նա-խա-գծային կոր-ուստ-ները, %

2/ հան-քա-քարի աղքա-տա-ցումը, %

 

Ընդ-երք- օգտա-գործ- ման իրա-վուն-քով սահ-ման-ված ժամ-կետը

 

Հաշ-վեկշ-ռա-յին

ար-տա-հա-շվե-կշռա-յին

արդ-յու-նա-հա-նումը

կոր-ուս-տներն արդ-յունա-հան-ման ընթաց-քում

Հետա-խու-զում կամ-

վերա-գնա-հա-տում

չհաս-տատ-ված պաշար-ների դուրս-գրում

սահ-ման-ների փո-փոխ-ման կամ այլ տեխ-նի-կական պատ-ճառ-ներ

հաշ-վեկշ-ռա-յին

ար-տա-հաշ-վե-կշռա-յին

ա/ ընդա-մենը A+B+C1 

և C1  կար-գերով

բ/ հաս-տատ-ման ամսա-թիվը, արձա-նա-գրութ-յան համարը

գ/ բարդ-ության աստի-ճանը

պա-շար-ների մնա-ցորդն

 ըստ A+B

+C1 կարգի

 

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ