Համարը 
ՀՕ-23-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2009.06.15/14(124)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ Ազգային Ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
27.05.2009
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.06.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.06.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
Տես 22-րդ հոդվածը:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ԼՂՀ ՕՐԵՆՔԸ ԼՂՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2009 թվականի

 մայիսի 27-ին

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի քրեական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ օրենսգիրք) 6-րդ հոդվածի 16-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«16) դատավոր` դատարանի նախագահի և դատավորի պաշտոնում օրենքով սահմանված կարգով նշանակված անձը.»:

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 39-րդ հոդվածում՝

1) 2-րդ մասի երկրորդ նախադասությունը հանել.

2) 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«4. Գերագույն դատարանում վճռաբեկ բողոքները քննվում են կոլեգիալ` երեք դատավորի կազմով:»:

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 43-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի «կամ պալատի նախագահը» բառերը հանել.

2) 3-րդ մասի «, իսկ եթե ձայները կիսվել են, ապա այն որոշումը, որն առավել բարենպաստ է մեղադրյալի համար» բառերը հանել:

 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 44-րդ հոդվածում`

1) վերնագրից հանել «քրեական» բառը.

2) «իրականացնում» բառից հետո լրացնել «քրեական գործի» բառերով:

 

Հոդված 5. Օրենսգրքի 45-րդ հոդվածի վերնագրից հանել «քրեական» բառը:

 

Հոդված 6. Օրենսգրքի 46-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 46.

Գերագույն դատարանին ընդդատյա գործերը

 

Գերագույն դատարանին ընդդատյա են վերաքննիչ դատարանի կայացրած և օրինական ուժի մեջ չմտած դատական ակտերի վերաբերյալ գործերը, իսկ քրեադատավարական օրենսդրությամբ նախատեսված բացառիկ դեպքերում` նաեւ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերին վերաբերող գործերը:»:

 

Հոդված 7. Օրենսգրքի 64-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի 10-րդ կետում վերջակետը փոխարինել միջակետով.

2) 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11-րդ կետով.

«11) դատարանը կիրառում է սույն օրենսգրքի 326-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված սանկցիան:».

3) 2-րդ մասի 7-րդ կետում վերջակետը փոխարինել միջակետով.

 4) 2-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8-րդ կետով.

«8) սանկցիան կիրառելու պահից` սույն հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետով նախատեսված դեպքում:».

5) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5-րդ մաս.

«5. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետով նախատեսված դեպքում դատարանը չի ընդունում պաշտպանից ամբաստանյալի հրաժարումը եւ սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով նշանակում է պաշտպան կամ պահպանում է նշանակված պաշտպանի լիազորությունները:»:

 

Հոդված 8. Օրենսգրքի 302-րդ հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ նախադասությունը հանել:

 

Հոդված 9. Օրենսգրքի 303-րդ հոդվածում «, իսկ գործը կոլեգիալ կազմով քննելիս նաև դատական կազմի մյուս դատավորները հետազոտում են» բառերը փոխարինել «հետազոտում է» բառերով:

 

Հոդված 10. Օրենսգրքի 312-րդ հոդվածը «պարտադիր է» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 326-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված դեպքի» բառերով:

 

Հոդված 11. Օրենսգրքի 326-րդ հոդվածի 6-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«6. Ամբաստանյալի կողմից դատական նիստի կարգը խախտելու և նիստի բնականոն ընթացքին խոչընդոտելու կամ նախագահող դատավորի կարգադրությունները չկատարելու դեպքում դատարանը կիրառում է նախազգուշացում: Միաժամանակ նախագահող դատավորն ամբաստանյալին բացատրում է, որ դատական նիստի կարգը կրկին խախտելու և նիստի բնականոն ընթացքին կրկին խոչընդոտելու կամ նախագահող դատավորի կարգադրությունները չկատարելու դեպքում նա կարող է հեռացվել նիստերի դահլիճից: Նույն դատական նիստում ամբաստանյալի կողմից դատական նիստի բնականոն ընթացքին կրկին խոչընդոտելը կամ նախագահող դատավորի կարգադրությունները չկատարելը հիմք է սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված սանկցիան կիրառելու համար, որի դեպքում գործի քննությունը շարունակվում է ամբաստանյալի բացակայությամբ, սակայն դատավճիռը հրապարակվում է ամբաստանյալի ներկայությամբ:

Դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու դեպքում դատարանը ամբաստանյալի նկատմամբ սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված սանկցիան կիրառում է առանց նախազգուշացման և գործի քննությունը շարունակվում է ամբաստանյալի բացակայությամբ, սակայն դատավճիռը հրապարակվում է ամբաստանյալի ներկայությամբ կամ հրապարակումից հետո անհապաղ հանձնվում է նրան:

Սույն մասով նախատեսված կարգով ամբաստանյալը նիստերի դահլիճից հեռացվում է մինչև 10 օր ժամկետով:»:

 

Հոդված 12. Օրենսգրքի 340-րդ հոդվածում «պարտականությունները» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաև նրա իրավունքները սույն օրենսգրքի 326-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված կարգով դատական սանկցիա կիրառելու դեպքում» բառերով:

 

Հոդված 13. Օրենսգրքի 416-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետը «բացակայությամբ» բառից հետո լրացնել «բացառությամբ սույն օրենսգրքի 326-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված դեպքի» բառերով:

 

Հոդված 14. Օրենսգրքի 420-րդ հոդվածի 1-ին մասը «հրապարակման պահից» բառերից հետո լրացնել «մեկ ամիս հետո» բառերով:

 

Հոդված 15. Օրենսգրքի 423-րդ հոդվածի տեքստը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Վերաքննիչ դատարանի դատական ակտերը վերանայում է Գերագույն դատարանի նախագահի կողմից կազմավորված վճռաբեկ պալատը (այսուհետ` Գերագույն դատարան)` երեք դատավորի կազմով:»:

 

Հոդված 16. Օրենսգրքի 427-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 427.

Դատական ակտերի բողոքարկման ժամկետները

 

1. Վճռաբեկ բողոքը կարող է բերվել վերաքննիչ դատարանի` գործն ըստ էության լուծող դատական ակտի դեմ՝ հրապարակման պահից մեկամսյա ժամկետում, իսկ գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտերի դեմ` այդ ակտը ստանալու պահից 15-օրյա ժամկետում, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:

2. Սույն օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված դեպքերում անձի վիճակի բարելավման հիմքով վճռաբեկ բողոք կարող է բերվել առանց ժամկետի սահմանափակման, իսկ անձի վիճակի վատթարացման հիմքով` դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելու պահից վեցամսյա ժամկետում:»:

 

Հոդված 17. Օրենսգրքի 430-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2. Գերագույն դատարանին ներկայացված վճռաբեկ բողոքների` սույն օրենսգրքի 425-րդ հոդվածի և սույն հոդվածի 1-ին մասի պահանջներին համապատասխանության հարցը պարզելու և դատարանի վարույթ ընդունելու կամ վերադարձնելու հարցը Գերագույն դատարանը լուծում է կոլեգիալ՝ երեք դատավորի կազմով:».

2) 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«3. Վճռաբեկ բողոքը համարվում է վարույթ ընդունված, եթե դրան կողմ է քվեարկել դատավորների մեծամասնությունը:»:

 

Հոդված 18. Օրենսգրքի 433-րդ հոդվածի «առնվազն չորս» բառերը փոխարինել «երեք» բառով:

 

Հոդված 19. Օրենսգրքի 435-րդ հոդվածի 1-ին մասի «վճռաբեկ պալատի» բառերը փոխարինել «Գերագույն դատարանի» բառերով:

 

Հոդված 20. Օրենսգրքի 439-րդ հոդվածի 4-րդ մասի երրորդ նախադասությունը հանել:

 

Հոդված 21. Օրենսգրքի 529-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի «Գերագույն դատարանի վճռաբեկ պալատը» բառերը փոխարինել «Գերագույն դատարանը» բառերով:

 

Հոդված 22.

Անցումային դրույթներ

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

2. Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը օրենսգրքի 326-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված սանկցիայի կիրառման դեպքում կալանավորված անձանց համար հետաձգման ժամկետը հաշվվում է պատժի ժամկետի մեջ:

3. Սույն օրենքով սահմանված՝ դատական ակտերի ուժի մեջ մտնելու ժամկետների վերաբերյալ նորմերը կիրառվում են սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո կայացված դատական ակտերի նկատմամբ: Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը կայացված դատական ակտերը կարող են բողոքարկվել դրանց կայացման պահին գործող օրենքով սահմանված ժամկետներում:

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

13 հունիսի 2009թ.

 ք.Ստեփանակերտ

 ՀՕ-23-Ն