Համարը 
N 527-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2014.08.15/13(258)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
05.08.2014
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
05.08.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.08.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՌԵԺԻՄԱՅԻՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ, ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ ՍՊԱՌՈՒՄԻՑ ԵՎ ԱՂՏՈՏՈՒՄԻՑ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«5» օգոստոսի 2014թ.

N 527-Ն

ք. Ստեփանակերտ

 

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՌԵԺԻՄԱՅԻՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ, ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ ՍՊԱՌՈՒՄԻՑ ԵՎ ԱՂՏՈՏՈՒՄԻՑ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ընդերքի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 9-րդ կետին, 64-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետին և 67-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայրերի շահագործման ժամանակ անհրաժեշտ ռեժիմային դիտարկումների, ջրային ռեսուրսները սպառումից և աղտոտումից պահպանելու միջոցառումների կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրվանից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

Հավելված

Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետության կառավարության

2014 թվականի օգոստոսի 5-ի N 527-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՌԵԺԻՄԱՅԻՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ, ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐՆ ՍՊԱՌՈՒՄԻՑ ԵՎ ԱՂՏՈՏՈՒՄԻՑ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայրերի շահագործման ժամանակ անհրաժեշտ ռեժիմային դիտարկումներին, ջրային ռեսուրսներն սպառումից և աղտոտումից պահպանելու միջոցառումներին ներկայացվող հիմնական պահանջները:

2. Ռեժիմային դիտարկումները բնական և տեխնածին գործոնների ազդեցության հետևանքով ստորերկրյա հանքային ջրերի շահագործվող հանքավայրերի ջրային ռեսուրսների վիճակի (որակի, քանակի) փոփոխման նկատմամբ պարբերաբար իրականացվող գործողությունների (ջրի ծախսի, ճնշման, մակարդակի, ջերմաստիճանի չափում, նմուշառում, քիմիական անալիզի իրականացում, զգայորոշման ցուցանիշների որոշում, ստացված արդյունքների վերլուծություն, ամփոփում) համակարգն է, որն իրականացվում է տվյալ հանքավայրը շահագործող ընդերքօգտագործողի կողմից սեփական միջոցների հաշվին:

3. Ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայրերի շահագործման ժամանակ անհրաժեշտ ռեժիմային դիտարկումների (այսուհետ` դիտարկում) նպատակն է`

1) հանքավայրի շահագործման ժամանակ հանքային ջրի քանակի և որակի կայունության պահպանումը.

2) հնարավոր սպառման և աղտոտման բացահայտումն ու նախազգուշացումը.

3) ստորերկրյա հանքային ջրերի բնական ու խախտված ռեժիմների և դրանց ձևավորման օրինաչափությունների ուսումնասիրությունը.

4) ստորերկրյա հանքային ջրերի ռեժիմի կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ կանխատեսումների համար տվյալների հավաքագրումը և վերլուծությունը.

5) ստորերկրյա հանքային ջրերի աղտոտման և սպառման աստիճանի գնահատման մասին հենակետային տվյալների ստացումը.

6) ստորերկրյա հանքային ջրերի շահագործվող հանքավայրերում ջրի ծախսի, ճնշման կամ մակարդակի և ջերմաստիճանի չափումների, ինչպես նաև ֆիզիկաքիմիական անալիզների իրականացումը, ստորերկրյա ջրերի պաշարների վերագնահատման օպերատիվ տվյալների հավաքագրումը, մշակումը և ամփոփումը.

7) ամփոփ տվյալների հիման վրա առաջարկությունների մշակումը և ներկայացումը լիազոր մարմնին։

4. Դիտարկումները ներառում են շահագործական հորատանցքերի կամ աղբյուրների ծախսերի, շահագործական և դիտարկային հորատանցքերում ջրի ճնշման, մակարդակի, ջրի ջերմաստիճանի և որակի փոփոխման, շահագործական և դիտարկային հորատանցքերի տեխնիկական վիճակի ու սանիտարական պահպանման գոտու նկատմամբ պարբերական դիտարկումները:

5. Դիտարկումներն իրականացվում են ջրի ծախսի չափման, ջրի նմուշառման, ջրի նմուշների լաբորատոր հետազոտության, շահագործական հորատանցքերի փորձարկման և հանքային ստորերկրյա ջրերի ձևավորման պայմանների ուսումնասիրման նպատակով մասնագիտական հետազոտությունների, հաստատված պաշարների և իրական ջրառի համապատասխանության, ինչպես նաև հաստատված պաշարների ճշգրտման նպատակով շահագործման ռեժիմի մոդելավորման միջոցով:

6. Հետազոտության համար նմուշառված հանքային ջրի որակի, մանրէաբանական, զգայորոշման և ռադիոլոգիական ցուցանիշների լաբորատոր հետազոտությունները կատարվում են համապատասխան ոլորտի հավատարմագրված լաբորատորիաներում:

7. Ընդերքօգտագործողները դիտարկումները պետք է իրականացնեն հանքավայրի հաստատված պաշարների և կոնդիցիոն չափորոշիչների շրջանակներում՝ միաժամանակ ուսումնասիրելով նոր բաղադրիչներ, որոնք կարող են էականորեն փոփոխել հանքային ջրի ծախսը և որակական հատկանիշները: Դիտարկումներ պետք է իրականացվեն նաև մանրէաբանական, զգայորոշման և ռադիոլոգիական ցուցանիշներով:

8. Լաբորատոր պայմաններում պետք է որոշվեն հանքային ջրի հանքավայրի հաստատված պաշարների և կոնդիցիաներին համապատասխան որակական հատկանիշները:

9. Ընդերքօգտագործողները հանքային ջրի որակական հատկանիշների հանդեպ դիտարկումներն իրականացնում են տարեկան չորս անգամ, այդ թվում՝ նաև հանքավայրի (հորատանցքի կամ աղբյուրի) առավելագույն և նվազագույն ծախսերի ժամանակ: Յուրաքանչյուր դիտարկման արդյունքում լրացվում է հանքային ջրի հանքավայրի դիտարկման արձանագրությունը՝ համաձայն NN 1 և 2 ձևերի: Հանքային ջրի ծախսի, ճնշման, մակարդակի և ջերմաստիճանի դիտարկումներն իրականացվում են ամիսը երեք անգամ (10 օրը մեկ անգամ) և գրանցվում են դիտարկումների մատյանում՝ համաձայն N 3 ձևի:

10. Ընդերքօգտագործողները յուրաքանչյուր հանքավայրի ըստ հաստատված պաշարների կոնդիցիոն չափորոշիչներից որևէ մեկի էական շեղումներ հայտնաբերելու դեպքում դիտարկումներն իրականացվում են ուժեղացված ռեժիմով`

1) ջրի ծախսի, ճնշման, մակարդակի և ջերմաստիճանի դիտարկումներն իրականացվում են ամեն օր.

2) ջրի որակական հատկանիշների հանդեպ դիտարկումներն իրականացվում են հինգ օրը մեկ անգամ.

3) ուժեղացված ռեժիմով դիտարկումներն իրականացվում են այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի վերականգնվում հաստատված պաշարների կոնդիցիոն չափորոշիչների կայուն ռեժիմը:

11. Ստորերկրյա հանքային ջրերի շահագործվող հանքավայրերն աղտոտումից զերծ պահելու և պահպանությունն ապահովելու նպատակով ստեղծված սանիտարական պահպանման գոտիներում դիտարկումներն իրականացվում են առողջապահության ոլորտի լիազոր մարմնի սահմանած կարգով:

12. Դիտարկման արդյունքում յուրաքանչյուր հանքավայրի համար ստեղծվում է տվյալների բազա` շտեմարան, որտեղ պարբերաբար գրանցվում են դիտարկման արդյունքները: Կազմվում են հանքային ջրի ծախսի, ճնշման կամ մակարդակի կորեր և այլ գրաֆիկական պատկերներ, որտեղ արտացոլվում են տվյալ հանքավայրին յուրահատուկ չափորոշիչների փոփոխման առանձնահատկությունները:

13. Դիտարկման արդյունքում հանքային ջրերի հանքավայրին բնորոշ և հաստատված քանակական և որակական չափորոշիչներից էական շեղումներ հայտնաբերելու դեպքում բացահայտվում են պատճառները, մշակվում ու իրականացվում է կանխարգելիչ միջոցառումների ծրագիր՝ հանքավայրի ջրային ռեսուրսներն սպառումից և աղտոտումից պահպանելու համար:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 

 

Ձև N 1

 

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

——— —————————- 20 թ.

 

Ընդերքօգտագործող ____________________________________________________

1. Հանքավայրի անվանումը, հանքային ջրի տիպը___________________________

2. Հորատանցքի համարը _____________________________________________

3. Աղբյուրի անվանումը _____________________________________________

4. Ջրաղբյուրի բացարձակ նիշը ________

5. Ճնշումը կամ ջրի մակարդակը ______

6. Ջրատար հորիզոնի բնութագիրը և տեղադրման խորությունը ______________

7. Ջրառը (կապտաժը) և նրա տեսակը ___________________________________

8. Ծախսը ____________ 9. Ջերմաստիճանը` ջրի ____________, օդի _________

10. Նմուշառման ամսաթիվը _____________ 11. Անալիզի ամսաթիվը _________

12. Չոր նստվածք _____________ 13. pH ___________ 14. Eհ __________________

15. Գազեր` գրամներով 1 լիտր ջրում՝

ածխաթթու գազ ընդհանուր _____________________________________________

ածխաթթու գազ ազատ ______________________________________________

16. Գազային կազմը ծավալային տոկոսներով ____________________________

ինքնակամ (սպոնտան) ______________________________________________

լուծված _________________________________________________________

17. Ընդհանուր գազային գործոնը ______________________________________

18. Զգայաորոշական ցուցանիշներ՝

գունավորում _________________________________________________________

հոտ ____________________________________________________________________

համ ____________________________________________________________________

պղտորություն _________________________________________________________

 

 

 

Ձև N 2

 

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

_____ _________________ 20  թ.

 

   Հանքավայրի անվանումը _________________________________________

Հորատանցքի համարը կամ աղբյուրի անվանումը _____________________

 

Ցուցանիշի անվանումը

Պարունակությունը 1.0 լիտրում

Ցուցանիշի արժեքը

սահմանող

ՆՓ-ի համարը

մգ/լ

մգ-էկվ

մգ-էկվ, %

Նատրիում, Na+

       

Կալիում K +

       

Ամոնիում, NH4+

       

Կալցիում, Ca2 +

       

Մագնեզիում, Mg2 +

       

Երկաթ, Fe++

       

Երկաթ, Fe+++

       

Ընդամենը, կատիոններ`

       

Սուլֆատ, SO42 -

       

Քլորիդ, Cl-

       

Նիտրիտ, NO2-

       

Նիտրատ, NO3-

       

Հիդրոկարբոնատ, HCO3-

       

Յոդ, I-

       

Բրոմ, Br -

       

Ֆտորիդ, F-

       

Հիդրոսուլֆիդ HS-

       

Կարբոնատ CO32 -

       

Հիդրոարսենիտ H2 AsO42-

       

Ընդամենը, անիոններ`

       

Ընդհանուր հանքայնացում

       

pH

       

Չդիսոցվող մոլեկուլներ՝

       

Մետաբորաթթու HBՕ2

       

Ծծմբաջրածին ընդ. (H2S+HS)

       

Սիլիկաթթու, H2 SiO3

       

Արսենաթթու H3 AsO3  կամ H3 AsO4

       

Ածխածնի երկօքսիդ CO2

       

Ֆիզիկական հատկություններ

       

Պղտորությունը

       

Համը

       

Հոտը

       

Գույնը

       

Նստվածք

       

 

 

 

Ձև N 3

 

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԻ ԾԱԽՍԻ, ՃՆՇՄԱՆ, ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԵՎ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆ

______ _________________ 20  թ.

 

      Հանքավայրի անվանումը, տիպը _____________________________________________

Հորատանցքի համարը կամ աղբյուրի անվանումը ___________________________________

 

Հ/Հ

Դիտար-կման

տեսակը

Օրերը

Հունվար

Փետրվար

Մարտ

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Հուլիս

Օգոստոս

Սեպտեմբեր

Հոկտեմբեր

Նոյեմբեր

Դեկտեմբեր

Միջին տարեկան

Չափման առավել-ագույն արժեքը/ ամսա-թիվը

Չափման նվազա-գույն արժեքը/ ամսա-թիվը

1.

Ծախսը

(լ/վրկ)

 

10

                             

20

                             

30

                             

Միջ. ամս.

                             

2.

Ճնշումը (մբար), Մակար-դակ (մ)

10

                             

20

                             

30

                             

Միջ. ամս.

                             

3.

Ջերմաս-տիճան (C0 )

10

                             

20

                             

30

                             

Միջ. ամս.