Համարը 
N 421
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ-ում չի հրապարակվել
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
16.11.2004
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.11.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.11.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԱՅԼ ԱՆՁԻ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՉ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

"16" նոյեմբերի 2004թ.

N 421

ք.Ստեփանակերտ

 

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԱՅԼ ԱՆՁԻ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՉ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

Հաստատել ջրօգտագործման թույլտվությունը մեկ անձից այլ անձի փոխանցելու պայմանագրի օրինակելի ոչ պարտադիր ձևը՝ համաձայն հավելվածի:

 

 

ԼՂՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ա.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

 

 

 

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

2004թ. նոյեմբերի "16"-ի

թիվ 421 որոշման

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՉ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՁԵՎ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԱՅԼ ԱՆՁԻ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

 

                           ______________               ____ _____________ 200 թ.

                               (կնքման վայրը)

 

________________________________________________________________

                                             (ջրօգտագործման թույլտվություն ունեցող անձի անվանումը)

 

(այսուհետ` փոխանցող), ի դեմս ___________________________________________ -ի,

 

որը գործում է ____________________________________________________________

                                       (կանոնադրություն, ջրօգտագործման թույլտվության համարը, ամիսը, անվանումը)

________________________________________________________________

 

հիման վրա, մի կողմից, և ___________________________________________________

 

 ________________________________________________________________________

      (ջրօգտագործման իրավունք ձեռք բերող իրավաբանական անձի անվանումը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը)

 

այսուհետ` ընդունող, ի դեմս _________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

                                          (ընդունողի պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

 

 

որը գործում է ընդունողի կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 200  թ.___________  ____  N ________ որոշման` կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

 

1. Պայմանագրի առարկան

 

1.1. Պայմանագրի համաձայն փոխանցողն ընդունողին է փոխանցում N _______ ջրօգտագործման թույլտվությամբ իրեն տրված իրավունքը (կամ դրա մի մասը), իսկ ընդունողը պարտավորվում է ընդունել այն՝ դրանից բխող պարտավորությունների պարտադիր կատարման պայմանով:

 

1.2. Ջրօգտագործման թույլտվության իրավունքի փոխանցման պայմանագրի անբաժանելի մասին է կազմում հանձնման–ընդունման ակտը:

 

1.3. Պայմանագրի անբաժանելի մասն է նաև ջրօգտագործման թույլտվությամբ տրված իրավունքի փոխանցմամբ պայմանավորված՝ փոխանցողի և ընդունողի միջև կնքված, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության կողմից հաստատված պայմանները:

 

1.4. Փոխանցողը երաշխավորում է, որ այլ ջրօգտագործողների կողմից ջրօգտագործման թույլտվությունը շահարկման առարկա չէ, և ջրօգտագործման իրավունքների կասեցման (սահմանափակման) վերաբերյալ նշված ջրօգտագործման թույլտվության մեջ այլ սահմանափակումներ չեն եղել:

 

1.5. Ջրօգտագործման թույլտվությամբ տրված իրավունքի փոխանցումն այլ անձի հիմք չի հանդիսանում սույն պայմանագիրը լուծելու կամ փոփոխելու համար:

 

2. Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները

 

2.1. Փոխանցողն իրավունք ունի`

 

2.1.1. ընդունողից պահանջելու իրականացնել ջրօգտագործման թույլտվության պահանջները՝ սույն 1.3-րդ կետում նշված պայմանների համաձայն,

 

2.1.2. ___________________________________________________________________

                                 (այլ իրավունքներ՝ կախված ջրօգտագործման թույլտվության փոխանցման ձևից)

          ___________________________________________________________________ ։

 

2.2. Փոխանցողը պարտավոր է`

 

2.2.1. ջրօգտագործման թույլտվությունը՝ կից փաթեթով, պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 30 օրվա ընթացքում հանձնել ընդունողին,

 

2.2.2. ընդունողի պահանջով տալ պարզաբանումներ մինչև ջրօգտագործման թույլտվության իրավունքի փոխանցումն իրականացված ջրօգտագործման վերաբերյալ, որն անհրաժեշտ է ընդունողին ջրօգտագործման իրավահարաբերությունները հստակեցնելու համար,

 

2.2.3. ջրամատակարար լինելու դեպքում՝ ջրօգտագործման թույլտվությամբ տրված իրավունքի փոխանցման վերաբերյալ ստանալ այդ ջրօգտագործմամբ պայմանավորված ջրօգտագործողների համաձայնությունները (պայմանները), որոնք հանդիսանալու են սույն պայմանագրի և ջրօգտագործման թույլտվության անբաժանելի մասը,

 

2.2.4. ___________________________________________________________________

                                      (այլ իրավունքներ՝ կախված ջրօգտագործման թույլտվության փոխանցման ձևից)

 _______________________________________________________________________ ։

 

2.3. Ընդունողն իրավունք ունի`

 

2.3.1. փոխանցողի կողմից ջրօգտագործման թույլտվության համաձայն-ընդունման ակտում չհայտարարված, հետագայում ջրօգտագործման իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտող հանգամանքների հայտնաբերման դեպքում փոխանցողից պահանջելու անհատույց վերացնել այդ խոչընդոտները կամ հատուցել դրանց վերացման համար պահանջվող ծախսերը,

 

2.3.2. __________________________________________________________________

                            (այլ իրավունքներ՝ կախված ջրօգտագործման թույլտվության փոխանցման ձևից)

_______________________________________________________________________ ։

 

2.4. Ընդունողը պարտավոր է`

 

2.4.1. ջրօգտագործումն իրականացնել ջրօգտագործման թույլտվության և օրենքով սահմանված այլ պահանջներին համապատասխան,

 

2.4.2. կատարել ջրօգտագործման թույլտվության փոխանցման հետ կապված՝ պահանջվող բոլոր ծախսերը,

 

2.4.3. փոխանցողի ջրամատակարար լինելու դեպքում կատարել սույն պայմանագրի 2.2.3.-րդ կետում նշված ջրօգտագործողների պայմանները,

 

2.4.4. պայմանագիրն ստորագրելուց և նոտարական կարգով վավերացնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում կատարել պայմանագրից բխող իրավունքների պետական գրանցման հետ կապված գործողությունները,

 

2.4.5. ___________________________________________________________________

                             (այլ իրավունքներ՝ կախված ջրօգտագործման թույլտվության փոխանցման ձևից)

________________________________________________________________________ ։

 

3. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

 

3.1. Պայմանագրի գործողության ժամկետը սահմանվում է մինչև ____________________ :

 

Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ պայմանագրի գործողության ժամկետը կարող է երկարաձգվել ջրօգտագործման թույլտվության ժամկետից ոչ ավելի:

 

3.2. Պայմանագրի գործողության ժամկետը համարվում է երկարաձգված, եթե պայմանագրային ժամկետի ավարտից առնվազն 6 ամիս առաջ (եթե պայմանագրի գործողության ժամկետը սահմանված է 6 ամսվանից պակաս` 15 օր) կողմերից որևէ մեկը չի դիմել՝ այն դադարեցնելու կամ վերանայելու համար, և երկարաձգման մասին կողմերի հայտին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչությունը` տվել է դրական եզրակացություն:

 

4. Կողմերի պատասխանատվությունը

 

4.1. Փոխանցողի պատասխանատվությունը

 

4.1.1. Փոխանցողը պատասխանատվություն չի կրում ջրօգտագործման թույլտվության իրավունքի իրականացման այն խոչընդոտների համար, որոնք`

ա) ինքը նշել է պայմանագիրը կնքելիս,

բ) նախապես հայտնի են եղել ընդունողին,

գ) հայտնաբերվել են ընդունողի կողմից պայմանագիրը կնքելիս,

դ) հայտնաբերվել են ջրօգտագործման թույլտվության փաստաթղթերի հանձնման ժամանակ ջրօգտագործման պայմանները զննելիս:

 

4.2. Ընդունողի պատասխանատվությունը

 

4.2.1 Ընդունողը պարտավոր է փոխանցողի ջրամատակարար լինելու դեպքում փոխհատուցել ջրօգտագործման թույլտվությամբ պայմանավորված՝ այլ ջրօգտագործողների կողմից մինչև սույն պայմանագրի կնքումն առաջադրված պայմանների չկատարման հետևանքով նրանց հասցրած վնասները:

 

5. Այլ պայմաններ

 

5.1. Ընդունողի վերակազմակերպման դեպքում ջրօգտագործման թույլտվության փոխանցման պայմանագրով ընդունողի իրավունքներն ու պարտականություններն անցնում են նրա իրավահաջորդին` սահմանված կարգով տեղեկատվություն ներկայացնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն:

 

5.2. Պայմանագրից բխող վեճերը կարող են լուծվել փոխադարձ համաձայնությամբ, իսկ անհամաձայնության դեպքում` օրենքով սահմանված կարգով:

 

5.3. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում դրա կնքման օրվանից սկսած 10-օրյա ժամկետում ջրային պետական կադաստրում գրանցման պահից:

 

5.4. Պայմանագիրը կնքվում է 4 հավասարազոր օրինակից, որոնցից մեկական օրինակը տրվում է կողմերին, մեկ օրինակը պահվում է նոտարական գրասենյակում և մեկ օրինակը` ջրային պետական կադաստրում:

 

6. Կողմերի գտնվելու վայրերը և ստորագրությունները

 

                                 Փոխանցող                                      Ընդունող

                                ______________________             ______________________

                                               անվանումը                                                       

                                ______________________             ______________________ 

                               

                                ______________________             ______________________

                                             գտնվելու վայրը

                                ______________________             ______________________

                                              պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը

                                  ________________________                 _________________________

                                                             ստորագրությունը

 

                                              _____  _____________________ 200  թ.                     _____  _____________________ 200  թ.

 

 

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Ս. Գրիգորյան