Համարը 
N 420
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ-ում չի հրապարակվել
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
16.11.2004
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.11.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.11.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

"16" նոյեմբերի 2004թ.

N 420

ք.Ստեփանակերտ

 

ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 19-րդ հոդվածին և 121-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 18-րդ կետին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

Հաստատել ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի իրականացման և հաշվետվությունների գրանցման կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

 

 

ԼՂՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

 Ա.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

 

 

 

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

2004թ. նոյեմբերի "16"-ի

թիվ 420 որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով կանոնակարգվում են ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի իրականացման, օպերատիվ տվյալների հավաքագրման, մշակման և ամփոփման, հաշվետվությունների գրանցման, ինչպես նաև պետական լիազորված մարմինների կողմից նշված գործառույթների իրականացման հետ կապված իրավահարաբերությունները:

2. Ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգը ներառում է՝

ա/ մոնիտորինգի իրականացման առաջադրանք,

բ/ կանխատեսումներ,

գ/ իրականացում,

դ/ օպերատիվ տվյալների մշակում և ամփոփում,

ե/ հաշվետվությունների կազմում և հրատարակում,

զ/ ջրերի պետական կադաստրում համապարփակ տվյալների գրանցում:

3. Ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի իրականացման առաջադրանքը ձևավորում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչությունը՝ ելնելով ջրի ազգային ծրագրի իրականացման պահանջներից:

Մոնիտորինգի իրականացման առաջադրանքը բովանդակում է`

ա/ քանակական ցուցանիշներ`

ջրային ռեսուրսների հիդրոլոգիական, հիդրոերկրաբանական դիտարկումները և պաշարների գնահատումը,

հիդրոլոգիական դիտակետերի, հիդրոերկրաբանական դիտահորերի ցանկը և տեղաբաշխման սխեման,

դիտակետերում և հիդրոերկրաբանական դիտահորերում ջրային ռեսուրսների չափման մեթոդները և չափման հաճախականությունը,

քանակական մոնիտորինգի մասին հաշվետվությանը ներկայացվող պահանջները.

բ/ որակական ցուցանիշներ`

ջրային ռեսուրսների հիդրոֆիզիկական, հիդրոքիմիական դիտարկումները, ջրային էկոհամակարգերի վրա վնասակար ազդեցությունների գնահատումը,

նմուշառման կետերի ցանկը /տեղաբաշխման սխեման/,

ըստ դիտակետերի և հիդրոերկրաբանական դիտահորերի պարտադիր ու յուրահատուկ ուսումնասիրման ենթակա վնասակար նյութերի ցանկը, աղտոտվածության աստիճանը, ինչպես նաև այդ ուսումնասիրությունների հաճախականությունը և իրականացման մեթոդները,

որակական մոնիտորինգի մասին հաշվետվությանը ներկայացվող պահանջները.

գ/ կանխատեսումներ`

ջրային ռեսուրսների վիճակի կայունության,

ջրային համակարգերի անվտանգության,

մթնոլորտի ջերմաստիճանային ռեժիմի,

ջրային բնագավառում աղետալի իրավիճակների առաջացման հնարավորության և ռիսկի տարածքների:

Մոնիտորինգի իրականացման առաջադրանքը ներառում է նաև այլ պահանջներ`

պայմանավորված ջրային ռեսուրսների վերականգնման, կառավարման, ջրաէկոհամակարգերի պահպանման խնդիրներով, ինչպես նաև ստորերկրյա ջրերի տարածաշրջանային /տարածաշրջանային ցանցի միջոցով/ և լոկալ /հանքավայրերի շահագործման պաշարների մոնիտորինգի կապտաժային դիտակետերի միջոցով/ մոնիտորինգի առանձնահատկություններով:

4. Մակերևութային ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգն իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչությունը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

Մակերևութային ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի իրականացման գործառույթներն են`

ա/ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պահանջի կատարումը,

բ/ սույն կարգի 3-րդ կետով սահմանված մակերևութային ջրերի մասով՝ ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի իրականացման առաջադրանքի կատարումը,

գ/ մակերևութային ջրերի քանակական և որակական մոնիտորինգի կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ կանխատեսումների համար տվյալների հավաքագրումը և կանխատեսումների կազմումը,

դ/ վարարումներից, սելավներից և սողանքներից պաշտպանվելու համար կանխատեսումների կազմումը,

ե/ հիդրոլոգիական դիտակետերում չափումների իրականացումը, օպերատիվ տվյալների հավաքագրումը, մշակումն ու ամփոփումը,

զ/ ամփոփ տվյալների հիման վրա հաշվետվությունների կազմումը և դրանք ջրային պետական կադաստր ներկայացնելը։

5. Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգն իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչությունը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի իրականացման գործառույթներն են`

ա/ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պահանջի կատարումը,

բ/ սույն կարգի 3-րդ կետով սահմանված ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների մասով՝ մոնիտորինգի իրականացման առաջադրանքի կատարումը,

գ/ ստորերկրյա ջրերի բնական ու խախտված ռեժիմների և դրանց ձևավորման օրինաչափությունների ուսումնասիրությունները,

դ/ ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ կանխատեսումների համար տվյալների հավաքագրումը և կանխատեսումների կազմումը,

ե/ ստորերկրյա ջրերի աղտոտման և սպառման աստիճանի գնահատման մասին հենակետային տվյալների ստացումը,

զ/ ստորերկրյա ջրերի որակի փոփոխման կանխատեսումների կազմումը,

է/ հիդրոերկրաբանական դիտահորերում հիդրոերկրաբանական, հիդրոքիմիական և հիդրոֆիզիկական չափումների իրականացման, ստորերկրյա ջրերի պաշարների գնահատման մասին օպերատիվ տվյալների հավաքագրումը, մշակումն ու ամփոփումը,

ը/ ամփոփ տվյալների հիման վրա հիդրոերկրաբանական հաշվետվությունների ու քարտեզների կազմումը և դրանք ջրային պետական կադաստր ներկայացնելը:

6. Ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի իրականացման մասին հաշվետվությունները գրանցվում են ջրային պետական կադաստրում` փաստաթղթերի գրանցման և տեղեկատվության տրամադրման կարգի պահանջներին համապատասխան:

7. Ջրային պետական կադաստրում գրանցված մոնիտորինգային տվյալները հայտատուներին տրամադրվում են ջրային պետական կադաստրում փաստաթղթերի գրանցման, տեղեկատվության տրամադրման կարգի համաձայն:

8. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի շրջանակներից դուրս մնացած ջրային ռեսուրսներից ջրօգտագործման հայտի դեպքում տվյալ ջրային ռեսուրսի կամ դրա հատվածի դիտարկումներն իրականացվում են սույն կարգի 3-րդ կետի պահանջներին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության կամ համապատասխան լիցենզիա ունեցող կազմակերպության կողմից՝ հայտատուի դիմումի համաձայն` նրա միջոցների հաշվին:

 

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Ս. Գրիգորյան