Համարը 
N 418
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ-ում չի հրապարակվել
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
16.11.2004
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.11.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.11.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՋՐԱՅԻՆ ՕԲՅԵԿՏ-ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ, ԿԱԶՄԻ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

"16" նոյեմբերի 2004թ.

 N 418

ք.Ստեփանակերտ

 

ՋՐԱՅԻՆ ՕԲՅԵԿՏ-ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ, ԿԱԶՄԻ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 105-րդ հոդվածին և 121-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 23-րդ կետին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Սահմանել ջրային օբյեկտ-բնության հուշարձանների կարգավիճակի, կազմի և օգտագործման ու պահպանության առանձնահատկությունները՝ համաձայն հավելվածի:

 

 

ԼՂՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ա.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

 

 

 

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

2004թ. նոյեմբերի 16-ի

թիվ 418 որոշման

 

ՋՐԱՅԻՆ ՕԲՅԵԿՏ-ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ, ԿԱԶՄԻ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

1. Սույնով սահմանվում են լճերին, գետերին, լճակներին, հեյզերներին, ջրաճահճային տարածքներին, թերմալ և հանքային ջրաղբյուրներին, ջրվեժներին, սառցադաշտերին /այսուհետ՝ ջրային օբյեկտ/ բնության հուշարձանի կարգավիճակ տալու, կազմի, պահպանության և օգտագործման առանձնահատկությունները:

2. Ջրային օբյեկտ-բնության հուշարձաններին տրվում է միջազգային նշանակության կարգավիճակ՝ համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողմից կնքված միջազգային համաձայնագրերի:

Միջազգային նշանակության կարգավիճակ ունեցող ջրային օբյեկտ-բնության հուշարձանների օգտագործման և պահպանության առանձնահատկությունները սահմանվում են համապատասխան միջազգային համաձայնագրերով:

3. Ջրային օբյեկտ-բնության հուշարձաններին տրվում է հանրապետական կամ տեղական նշանակության կարգավիճակ՝ համաձայն «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի:

4. Հանրապետական նշանակության կարգավիճակ ստացող ջրային օբյեկտ-բնության հուշարձանը գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության պետական լիազոր մարմնի պահպանության և ենթակայության ներքո:

5. Տեղական նշանակության կարգավիճակ ստացող ջրային օբյեկտ-բնության հուշարձանը գտնվում է համապատասխան տարածքային պետական կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների պահպանության և ենթակայության ներքո:

6. Այն ջրային օբյեկտ-բնության հուշարձանը, որն ստանում է հանրապետական կամ տեղական նշանակության կարգավիճակ և գտնվում է կազմակերպությունների կամ ֆիզիկական անձի հողատարածքում, մնում է այդ կազմակերպությունների կամ ֆիզիկական անձի տնօրինությանը՝ տվյալ բնության հուշարձանի պահպանման վկայականում նշված պահպանման ռեժիմի պայմանների պարտադիր կատարման պահանջով:

7. Հանրապետական և տեղական նշանակության ջրային օբյեկտ-բնության հուշարձանների ցանկը, կարգավիճակը և կազմը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության կառավարությունը:

8. Ջրային օբյեկտներն ստանում են բնության հուշարձանների կարգավիճակ, եթե՝

ա) օժտված են «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված առանձնահատկություններով.

բ) դրանք հանդիսանում են բնակության միջավայր Լեռնային Ղարաբաղի կարմիր գրքում գրանցված հազվագյուտ և անհետացող կենդանական ու բուսական աշխարհի օբյեկտների համար.

գ) ջրային օբյեկտների հարակից տարածքում առկա են պատմամշակութային և բնության եզակի համալիրներ.

դ) ջրային օբյեկտն ունի յուրահատուկ կամ եզակի աշխարհագրական դիրք և երկրաբանական ծագում:

9. Ջրային օբյեկտ-բնության հուշարձանն ստանում է պահպանման վկայական, որը ներառում է՝

ա) անվանումը և դրա նշանակությունը /միջազգային, հանրապետական, տեղական նշանակության/,

բ) գտնվելու վայրը և ծովի մակերևույթի նկատմամբ բարձրության նիշը,

գ) տարածքի սահմանների նկարագրությունը, որը սահմանված կարգով հաստատում է բնագավառի պետական լիազորված մարմնի և համապատասխան համայնքի ղեկավարի /համայնքի վարչական սահմաններում/ կամ շրջվարչակազմի ղեկավարի  /համայնքի վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում/ կողմից,

դ) զբաղեցված մակերեսը,

ե) անհրաժեշտության դեպքում՝ առավելագույն և նվազագույն խորությունները,

զ) պահպանման ռեժիմը,

է) պահպանական գոտու չափերն ու ռեժիմը,

ը) պահպանությունն ապահովող կազմակերպության անվանումն ու գտնվելու վայրը:

10. Ջրային օբյեկտ-բնության հուշարձանի տարածքում ցանկացած գործունեություն չպետք է հակասի դրա պահպանման ռեժիմին:

11. Ջրային համակարգերում ջրային օբյեկտները չեն կարող ունենալ բնության հուշարձանի կարգավիճակ:

12. Ջրային օբյեկտ-բնության հուշարձանի ցանկացած տեսակի օգտագործումը չպետք է հակասի այդ բնության հուշարձանի պահպանման ռեժիմին:

 

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Ս.Գրիգորյան