Համարը 
ՀՕ-35-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2013.07.11/14(233)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ Ազգային Ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
27.06.2013
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
06.07.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
30.07.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ԼՂՀ ՕՐԵՆՔԸ ԼՂՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2013 թվականի

հունիսի 27-ին

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի ապրիլի 25-ի քրեական օրենսգրքի (այսուհետ` օրենսգիրք) «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի զգալի, խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը» N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 1 հավելվածի:

 

Հոդված 2. Օրենսգիրքը լրացնել «Մշակումն արգելված` թմրամիջոցներ, հոգեմետ (հոգեներգործուն), խիստ ներգործող կամ թունավոր նյութեր պարունակող բույսերի խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը» N 5 հավելվածով` համաձայն N 2 հավելվածի:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հուլիսի 30-ից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

6 հուլիսի 2013թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-35-Ն

 

 

 

 

Հավելված N 1

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

«Հավելված N 1

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի

 

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԶԳԱԼԻ, ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ

 

Հ/հ

Անվանումը

Չափերը` գրամներով

զգալի …-ից մինչև … ներառյալ

խոշոր …-ից մինչև … ներառյալ

առանձ- նապես խոշոր, ավելի քան

Թ Մ Ր Ա Մ Ի Ջ Ո Ց Ն Ե Ր

1.

Ալիլպրոդին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

2.

Ալֆամեպրոդին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

3.

Ալֆամեթադոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

4.

Ալֆա-մեթիլֆենտանիլ

0.00004-0.0002

0.0002-0.001

0.001

5.

Ալֆա-մեթիլթիոֆենտանիլ

0.00004-0.0002

0.0002-0.001

0.001

6.

Ալֆապրոդին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

7.

Ալֆացետիլմեթադոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

8.

Ալֆենտանիլ

0.0004-0.002

0.002-0.15

0.15

9.

Ացետիլմեթադոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

10.

Ացետիլ-ալֆա-մեթիլֆենտանիլ

0.00004-0.0002

0.0002-0.001

0.001

11.

Ացետորֆին

0.00005-0.0001

0.0001-0.0005

0.0005

12.

Ամֆետամին (ֆենամին) (հիմքն ու աղերը)

0.01-0.02

0.02-3.0

3.0

13.

Անիլերիդին (քանակը որոշվում է` +110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.005-0.01

0.01-0.05

0.05

14.

Ափիոն (այդ թվում` բժշկական) անկախ չեզոք լցանյութերի առկայությունից (քանակը որոշվում է` +110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.1-0.5

0.5-10.0

10.0

15.

Ափիոն ացետիլացված, այդ թվում` ուղեկցող նյութերի առկայությամբ, անկախ դրանց դեղագործական բնութագրից (քանակը որոշվում է` +110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.02-0.2

0.2-5.0

5.0

16.

Ափիոն մզվածքային, այդ թվում` ուղեկցող նյութերի առկայությամբ, անկախ դրանց դեղագործական բնութագրից (ներառյալ` մորֆին, կոդեին, թեբաին, օրիպավին պարունակող ցանկացած տեսակի կակաչի ծղոտի հեղուկ պատրաստուկների` հանուկների, եփուկների, ջրաթուրմերի գոլորշացման չոր մնացորդները) (քանակը որոշվում է` +110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.1-0.5

0.5-10.0

10.0

17.

Ացետիլկոդեին

0.01-0.1

0.1-1.0

1.0

18.

Ացետիլհիդրոկոդեին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

19.

Բեզիտրամիդ

0.01-0.1

0.1-0.5

0.5

20.

Բետա-հիդրօքսիֆենտանիլ

0.0004-0.002

0.002-0.01

0.01

21.

Բետա-հիդրօքսի – 3-մեթիլֆենտանիլ

0.0004-0.002

0.002-0.01

0.01

22.

Բետամեպրոդին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

23.

Բետամեթադոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

24.

Բետապրոդին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

25.

Բետացետիլմեթադոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

26.

Բենզեթիդին

0.01-0.05

0.05-0.25

0.25

27.

Բենզիլմորֆին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

28.

Բուպրենորֆին (սուբուտեքս, նորֆին, սանգեզիկ, տեմգեզիկ, բուպրանալ)

0.002-0.02

0.02-0.2

0.2

29.

Բրոլամֆետամին (ԴՈԲ) (հիմքն ու աղերը)

0.0001-0.001

0.001-0.005

0.005

30.

Դեզոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (քանակը որոշվում է` +110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.05-0.5

0.5-2.5

2.5

31.

Դեքստրոմորամիդ

0.002-0.01

0.01-0.05

0.05

32.

Դիամպրոմիդ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

33.

Դիհիդրոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (քանակը որոշվում է` +110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.05-0.5

0.5-2.5

2.5

34.

Դեկստրոպրոպօքսիֆեն (իբուպրոկսիրոն, պրոկսիվոն, սպազմոպրոկսիվոն)

0.12-0.6

0.6-3.0

3.0

35.

4-բրոմո-2.5-դեմիթօքսիֆենէթիլամին (2C-B)

0.001-0.01

0.01-0.05

0.05

36.

N,N-դիէթիլտրիպտամին (ԴԷՏ)

0.01-0.02

0.02-1.0

1.0

37.

N,N-դիմեթիլտրիպտամին (ԴՄՏ) (հիմքն ու աղերը)

0.01-0.02

0.02-1.0

1.0

38.

Դիէթիլթիամբուտեն

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

39.

ԴՄՀՊ` 3-(1.2-դիմեթիլ-հեպտիլ)-1-հիդրօքսի-7,8,9,10-տետրահիդրո-6,6,9-տրիմեթիլ-6-H-դիբենզո-{b,d} պիրան

0.01-0.02

0.02-1.0

1.0

40.

ԴՄԱ` (d|-2.5-դիմեթօքսի-ալֆա-մեթիլ ֆենիլ էթիլամին) (հիմքն ու աղերը)

0.01-0.02

0.02-1.0

1.0

41.

ԴՕԷՏ` (d|-2.5-դիմեթօքսի-4-էթիլ-ալֆա-մեթիլֆենիլէթիլամին) (հիմքն ու աղերը)

0.0001-0.001

0.001-0.005

0.005

42.

Դիհիդրոկոդեին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

43.

Դիմենօքսադոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

44.

Դիմեֆեպտանոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

45.

Դիմեպհեպտանոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

46.

Դիմեթիլթիամբուտեն

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

47.

Դիպիպանոն

0.002-0.01

0.01-0.05

0.05

48.

Դիօքսֆենթիլի բուտիրատ

0.02-0.1

0.1-0.5

0.5

49.

Դրոտեբանոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

50.

Էթոնիտազին

0.001-0.01

0.01-0.05

0.05

51.

Էթիլմորֆին

0.01-0.1

0.1-1.0

1.0

52.

Էթիլմեթիլթիանբուտեն

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

53.

Էթիլցիկլիդին (ՖՑԳ) (հիմքն ու աղերը)

0.001-0.01

0.01-0.05

0.05

54.

N-էթիլ-ՄԴԱ (+)- N-էթիլ-ալֆա-մեթիլ-3,4-(մեթիլենդիօքսի) ֆենէթիլամին) (N-էթիլ տենամֆենտամին) (հիմքն ու աղերը)

0.1-0.2

0.2-1.5

1.5

55.

Էթգոնին և դրա բարդ եթերներն ու ածանցյալները, որոնք կարող են փոխակերպվել էթգոնինի և կոկաինի

0.04-02

0.2-1.0

1.0

56.

Էտօքսերիդին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

57.

Էֆեդրոն, մեթկատինոն (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից)

0.01-0.02

0.02-3.0

3.0

58.

Էտորֆին

0.00001-0.0001

0.0001-0.001

0.001

59.

Թիանեպթին՝ անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (քանակը որոշվում է` +110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.05-0.5

0.5-2.5

2.5

60.

Թիոֆենտանիլ

0.00004-0.0002

0.0002-0.001

0.001

61.

Իզոմեթադոն

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

62.

(+)- Լիզերգիդ (ԼՍԴ, ԼՍԴ-25)

0.0001-0.001

0.001-0.005

0.005

63.

Լևոմետրոֆան

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

64.

Լևոմորամիդ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

65.

Լևոֆենացիլմորֆան

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

66.

Լևորֆանոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

67.

ԽՏՊ` 2-ամինո-1-(2.5-դիմեթօքսի-4-մեթիլ ֆենիլպրոպան)

0.001-0.01

0.01-0.05

0.05

68.

Կատա Էդուլիս (բուսանյութի քանակը որոշվում է 110 աստիճանում մինչև հաստատուն զանգված չորացումից հետո)

10.0-20.0

20.0-200.0

200.0

69.

Կակաչի ծղոտ (քանակը որոշվում է` +110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

10.0-50.0

50.0-200.0

200.0

70.

Կակաչի ծղոտի խտանյութ (քանակը որոշվում է` +110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

71.

Կատինոն

0.01-0.02

0.02-3.0

3.0

72.

Կանեփ` բոլոր տեսակների (կանեփի ամբողջական կամ ոչ ամբողջական բույսը` կենտրոնական ցողունով, կամ կանեփի բոլոր տերևապատ մասերը` առանց գագաթային հատվածների, որոնք պարունակում են տետրահիդրոկաննաբինոլներ) (քաշը որոշվում է հետազոտման պահին)

500.0-1000.0

1000.0-10000.0

10000.0

73.

Կետոբեմիդոն

0.01-0.1

0.1-0.5

0.5

74.

Կոդեին (հիմքն ու աղերը)

0.02-0.2

0.2-10.0

10.0

75.

Կոկաին (հիմքն ու աղերը, անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից)

0.001-0.01

0.01-1.0

1.0

76.

Կոկայի տերևներ (քանակը որոշվում է` +110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

2.0-20.0

20.0-25.0

25.0

77.

Կոդոքսիմ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

78.

Հերոին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից)

0.005-0.01

0.01-0.1

0.1

79.

Հաշիշ (անաշա, կանաբիսի խեժ)

0.2-1.0

1.0-100.0

100.0

80.

Հաշիշի յուղ (քանակը որոշվում է` +110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.1-0.5

0.5-10.0

10.0

81.

N -հիդրօքսի մեթինենդիօքսի-ամֆետամին (ՄԴԱ) (+)- N [ալֆա-մեթիլ-3,4-(մեթիլենդիօքսի)ֆենէթիլ] հիդրօքսիլամին

0.1-0.2

0.2-1.5

1.5

82.

Հիդրոկոդոն

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

83.

Հիդրոմորֆինոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

84.

Հիդրոմորֆոն

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

85.

Հիդրօքսիպեթիդին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

86.

Մարիխուանա (քանակը որոշվում է` +110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.5-5.0

5.0-500.0

500.0

87.

ՄԴՄԱ` (dl-3,4-մեթիլենդիօքսի -N - ալֆա-դիմեթիլֆենիլ-էթիլամին) (մեթիլենդիօքսի-մեթամֆիտամին) (հիմքն ու աղերը)

0.05-0.2

0.2-1.5

1.5

88.

ՄՊՊՊ 1-մեթիլ-4-ֆենիլ-4-պիպերիդինոլի պրոպինատ (եթեր)

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

89.

1-մեթիլ-4-ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոնաթթու

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

90.

Մեթադոն (հիմքն ու աղերը)

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0

91.

Մեթադոնի միջակա միացություն

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

92.

Մեթապոն

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

93.

Մեթիլդեզոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (քանակը որոշվում է` +110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

94.

Մեթիլդիհիդրոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (քանակը որոշվում է` +110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

95.

Մետոպոն

0.01-0.5

0.5-2.5

2.5

96.

Մետազոցին

0.4-2.0

2.0-10.0

10.0

97.

3-մեթիլֆենտանիլ

0.00002-0.0002

0.0002-0.001

0.001

98.

3-մեթիլթիոֆենտանիլ

0.00002-0.0002

0.0002-0.001

0.001

99.

Մեսկալին (հիմքն ու աղերը)

0.015-0.03

0.03-5.0

5.0

100..

Մեթամֆետամին (հիմքն ու աղերը)

0.01-0.02

0.02-1.5

1.5

101.

Միրոֆին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

102.

Մորամիդի միջակա միացություն

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

103.

Մորֆերիդին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

104.

Մորֆին (հիմքն ու աղերը)

0.01-0.1

0.1-1.0

1.0

105.

Մորֆին- N- օքսիդ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

106.

Մորֆին մեթաբրոմիդ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

107.

ՄՄԴԱ` (dl – 5 մեթօքսի-3,4-մեթիլեն-դիօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին) (հիմքը և աղերը)

0.1-0.2

0.2-1.5

1.5

108.

Նիկոմորֆին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

109.

Նիկոկոդեին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

110.

Նիկոդեկոդեին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

111.

Նորացիմեթադոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

112.

Նորլեվորֆանոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

113.

Նորկոդեին ( N-դեմեթիլկոդեին)

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

114.

Նորմեթադոն

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

115.

Նորմորֆին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

116.

Նօքսիրոն (գլյուտէթիմիդ) (հիմքն ու աղերը)

1.5-3.5

3.5-25.0

25.0

117.

Պենտազոցին

0.05-0.3

0.3-3.0

3.0

118.

Պարահեքսիլ

0.025-0.05

0.05-5.0

5.0

119.

Պարա-ֆլուորֆենտանիլ

0.00002-0.0002

0.0002-0.001

0.001

120.

ՊԵՊԱՊ (1-ֆենէթիլ-4-ֆենիլ-4-պիպերդինոլի ացետատ) (եթեր)

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

121.

Պետիդին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

122.

Պետիդինի միջակա միացություն Ա

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

123.

Պետիդինի միջակա միացություն Բ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

124.

Պետիդինի միջակա միացություն Գ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

125.

Պիմինոդին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

126.

Պիրիտրամիդ

0.007-0.15

0.15-1.5

1.5

127.

Պսիլոցիբին

0.001-0.01

0.01-1.0

1.0

128.

Պսիլոցին

0.001-0.01

0.01-1.0

1.0

129.

Պրոհեպտազին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

130.

Պրոպերիդին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

131.

Պրոպիրամ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

132.

Սոմբրևին

0.5-5.0

5.0-50.0

50.0

133.

Պրոզիդոլ

0.01-0.1

0.1-1.0

1.0

134.

ՊՄԱ (4-մեթօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին) (հիմքն ու աղերը)

0.01-0.02

0.02-1.0

1.0

135.

Ռացեմետորֆան

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

136.

Ռացեմորամիդ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

137.

Ռացեմորֆան

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

138.

Ռոլիցիկլիդին (ՖՑՊԻ, ՖՊ) (հիմքն ու աղերը)

0.001-0.01

0.01-0.05

0.05

139.

Սուֆենտանիլ

0.00004-0.0002

0.0002-0.001

0.001

140.

Թեբաին

0.04-0.02

0.02-1.0

1.0

141.

Թեբակոն

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

142.

Տետրահիդրոկաննաբինոլներ (բոլոր իզոմերներով)

0.005-0.5

0.5-1.0

1.0

143.

Տենամֆետամին (ՄԴԱ) (մեթիլենդիօքսիամֆետամին) (հիմքն ու աղերը)

0.01-0.02

0.02-1.0

1.0

144.

Տենոցիկլիդին (ՏՑՊ, ՏՍՊ) (հիմքն ու աղերը)

0.001-0.01

0.01-0.05

0.05

145.

Տիլիդին

0.02-0.2

0.2-2.0

2.0

146.

Տոլուեն

0.02-0.2

0.2-2.0

2.0

147.

Տրիմեպերիդին

0.02-0.2

0.2-2.0

2.0

148.

Քլոնիտազեն

0.00004-0.0002

0.0002-0.001

0.001

149.

Քրեանիպտին՝ անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (քանակը որոշվում է` +110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.05-0.5

0.5-2.5

2.5

150.

Օմնոպոն

0.02-0.2

0.2-2.0

2.0

151.

Օքսիկոդոն (14-հիդրօքսիդիհիդրոկոդեինոն)

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

152.

Օքսիմորֆոն (14-հիդրօքսիդիհիդրոմորֆինոն)

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

153.

Ֆենադոքսոն

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

154.

Ֆենամպրոմիդ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

155.

Ֆենազոցին

0.2-2.0

2.0-10.0

10.0

156.

1-ֆենիլ-2-պրոպանոն

0.2-2.0

2.0-5.0

5.0

157.

Ֆենոմորֆան

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

158.

Ֆենտանիլ և դրա բոլոր ածանցյալները

0.0001-0.001

0.001-0.01

0.01

159.

Ֆենցիկլիդին (ՖՑՊ) (հիմքն ու աղերը)

0.0001-0.001

0.001-0.005

0.005

160.

Ֆոլկոդին (մորֆոլինիլէթիլմոևֆին)

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

161.

Ֆուրեթիդին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐ

1.

Ամինորեքս

0.05-0.1

0.1-1.0

1.00

2.

Ամֆեպրամոն

0.125-1.0

1.0-7.5

7.5

3.

Ապրոֆեն

6.0-30.0

30.0-100.0

100.0

4.

Ալպրազոլամ

0.03-0.3

0.3-3.0

3.0

5.

Բրոմազեպամ

0.04-1.0

1.0-10.0

10.0

6.

Գամմա-հիդրօքսիկարագաթթու (նատրիումի օքսիբուտիրատ)

25.0-100.0

100.0-400.0

400.0

7.

Դիազեպամ

0.01-0.05

0.05-1.0

1.0

8.

Դիֆենօքսիլատ

0.05-2.5

2.5-25

25.0

9.

Դիֆենօքսին

0.01-0.1

0.1-0.5

0.5

10.

Զիպեպրոլ

0.5-3.0

3.0-10.0

10.0

11.

Էֆեդրին և դրա աղերը

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0

12.

Լորազեպամ

0.002-0.02

0.02-0.2

0.2

13.

Կաթին (ֆինիլպրոպանոլամին)

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0

14.

Կետամին

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

15.

Կլոզապին

0.05-2.5

2.5-25.0

25.0

16.

Կլոքսազոլամ

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0

17.

Կլոնազեպամ

0.02-0.2

0.2-2.0

2.0

18.

Կլոնիդին

0.00015-0.15

0.15-15.0

15.0

19.

Հալազեպամ

0.05-2.5

2.5-25.0

25.0

20.

Հալօքսազոլամ

0.05-2.5

2.5-25.0

25.0

21.

Հալոպերիդոլ

0.005-0.05

0.05-0.5

0.5

22.

Մեդազեպամ

0.005-0.05

0.05-1.0

1.0

23

Միդազոլամ

0.005-0.05

0.05-1.0

1.0

24.

Մեթակվալոն (հիմքն ու աղերը)

0.05-0.3

0.3-1.5

1.5

25.

4-մեթիլամիննորեքս

0.05-0.1

0.1-1.0

1.0

26.

Մեզոկարբ

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

27.

Նիտրազեպամ

0.01-0.1

0.1-1.0

1.0

28.

Պենտոբարբիտալ

0.6-3.0

3.0-30.0

30.0

29.

Պրոպիլհեքսիդրին

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

30.

Սեկբուտաբարբիտալ

15.0-150.0

150.0-1500.0

1500.0

31.

Տարեն

10.0-50.0

50.0-100-0

100.0

32.

Տետրազեպամ

0.5-5.0

5.0-50.0

50.0

33.

Տեմազեպամ

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

34.

Տրամադոլ

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

35.

Տրիազոլամ

0.0005-0.005

0.005-0.05

0.05

36.

Տրիհեքսիֆենիդիլ

0.01-0.1

0.1-1.0

1.0

37.

Տրիֆլուոպերազին

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0

38.

Ցիկլոբարբիտալ

0.2-2.0

2.0-20.0

20.0

39.

Քլորդիազեպօքսիդ

0.01-0.1

0.1-1.0

1.0

40.

Քլորպրոմազին

0.3-3.0

3.0-30.0

30.0

41.

Օքսազեպամ

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0

42.

Ֆենդիմետրազին

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

43.

Ֆենազեպամ

0.01-0.1

0.1-1.0

1.0

44.

Ֆենտերմին

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0

45.

Ֆենոբարբիտալ

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0

46.

Ֆենպրոպորեքս

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

47.

Ֆենկամֆամին

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

48.

Ֆենմետրազին

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0

49.

Ֆլուդիազեպամ

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

50.

Ֆլուրազեպամ

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

51.

Ֆլունիտրազեպամ

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0»:

 

 

 

Հավելված N 2

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

«Հավելված N 5

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի

 

ՄՇԱԿՈՒՄՆ ԱՐԳԵԼՎԱԾ` ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ, ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ), ԽԻՍՏ ՆԵՐԳՈՐԾՈՂ ԿԱՄ ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ

 

Հ/հ

Անվանումը

Չափերը` հատով

խոշոր…-ից մինչև … ներառյալ (անկախ բույսի վեգետացիոն շրջանից)

առանձնապես խոշոր, ավելի քան (անկախ բույսի վեգետացիոն շրջանից)

1.

Երկնագույն լոտոս (Nymphea caerulea տեսակի բույս)

10-100

100

2.

Էֆեդրա (Ephedra L խմբի բույս)

10-200

200

3.

Կատ (Catha տեսակի բույս)

4-40

40

4.

Կոկա (Erythroxylon խմբի ցանկացած տեսակի բույս)

4-20

20

5.

Կանեփ (Canabis խմբի բույս)

10-100

100

6.

Հավայան վարդ (Argyreia nervosa տեսակի բույս)

10-100

100

7.

Մեսկալին պարունակող կակտուս (Lopohphora williamsii տեսակի բույս), ինչպես նաև մեսկալին պարունակող այլ կակտուսներ

3-10

10

8.

Պսիլոցիբին և (կամ) պսիլոցին պարունակող ցանկացած տեսակի սնկեր

20-200

200

9.

Քնաբեր կակաչ (Papaver somniferum L. տեսակի բույս) և ափիոնի շարքի թմրալկալոիդներ պարունակող կակաչի մյուս տեսակները

10-200

200»: