Համարը 
N 19-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2014.02.12/02(247)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
28.01.2014
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.01.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.02.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«28» հունվարի 2014թ.

N 19-Ն

ք. Ստեփանակերտ

 

ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ընդերքի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետին համապատասխան, ինչպես նաև հիմք ընդունելով 3-րդ, 33-րդ, 36-րդ և 52-րդ հոդվածները` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

1. Հաստատել`

1) օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության թույլտվության ձևը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվության ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի.

3) ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության համաձայնության ձևը` համաձայն N 3 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

  Հավելված N 1

Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետության կառավարության

2014 թվականի հունվարի 28-ի N 19-Ն որոշման

 

 

 

Ձև N 1

 

Ներմուծեք նկարագրությունը

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ

 ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

(վերնագիրը փոփ. 05.07.21 N 715-Ն)

 

ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ

ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ

ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N___

 

 

Տրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը___________________________________________________

Գործողության ժամկետը __________________________________________________________

Ընդերքօգտագործողի անվանումը ___________________________________________________

Ընդերքօգտագործողի իրավաբանական

հասցեն _______________________________________________________________________

Ընդերքօգտագործողի պետական գրանցման

վկայականի համարը և գրանցման ամսաթիվը __________________________________________

Օգտակար հանածոյի (հանածոների) անվանումը ________________________________________

Ընդերքի տեղամասի մակերեսը _____________________________________________________

Ընդերքի տեղամասի ծայրակետերի

կոորդինատները ________________________________________________________________

Երկրաբանական ուսումնասիրության

նպատակը _____________________________________________________________________

Կից ներկայացված են`

Երկրաբանական ուսումնասիրության

ծրագիրը ______________________________________________________________________

Երկրաբանական ուսումնասիրության

պայմանագիրը __________________________________________________________________

 

 

ՆԱԽԱՐԱՐ

 

Կ.Տ.

(հավելվածը փոփ. 05.07.21 N 715-Ն)

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 

 

 

  Հավելված N 2

Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետության կառավարության

2014 թվականի հունվարի 28-ի N 19-Ն որոշման

 

 

Ձև N 2

 

Ներմուծեք նկարագրությունը

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

(վերնագիրը փոփ. 05.07.21 N 715-Ն)

 

ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ

ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N___

 

 

Տրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը ________________________________________________

Գործողության ժամկետը _______________________________________________________

Ընդերքօգտագործողի անվանումը _________________________________________________

Ընդերքօգտագործողի իրավաբանական

հասցեն _____________________________________________________________________

Ընդերքօգտագործողի պետական գրանցման

վկայականի համարը և գրանցման ամսաթիվը ________________________________________

Տրամադրված պաշարների քանակն ըստ կարգերի _____________________________________

Հանքի տարեկան արտադրողականությունը __________________________________________

Օգտակար հանածոյի (հանածոների) անվանումը_______________________________________

Ուղեկից բաղադրիչների անվանումները _____________________________________________

Ընդերքի տեղամասի մակերեսը____________________________________________________

Տրամադրված տեղամասի ծայրակետերի

կոորդինատները_______________________________________________________________

Կից ներկայացված են`

Oգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագիծը ____________________________________

Հանքարդյունահանման պայմանագիրը______________________________________________

Լեռնահատկացման ակտը ________________________________________________________

 

ՆԱԽԱՐԱՐ

 

Կ.Տ.

(հավելվածը փոփ. 05.07.21 N 715-Ն)

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 

 

 

  Հավելված N 3

Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետության կառավարության

2014 թվականի հունվարի 28-ի N 19-Ն որոշման

 

 

Ձև N 3

 

Ներմուծեք նկարագրությունը

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

(վերնագիրը փոփ. 05.07.21 N 715-Ն)

 

ԸՆԴԵՐՔԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ N___

 

Տրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը _______________________________________________

Գործողության ժամկետը ______________________________________________________

Ընդերքօգտագործողի անվանումը ________________________________________________

Ընդերքօգտագործողի իրավաբանական հասցեն ______________________________________

Ընդերքօգտագործողի պետական գրանցման

վկայականի համարը և գրանցման ամսաթիվը _______________________________________

Ընդերքի տեղամասի մակերես ___________________________________________________

Ընդերքի տեղամասի

ծայրակետերի կոորդինատները___________________________________________________

Երկրաբանական ուսումնասիրության

նպատակը __________________________________________________________________

Կից ներկայացված են`

Երկրաբանական ուսումնասիրության

ծրագիրը ____________________________________________________________________

Երկրաբանական ուսումնասիրության

պայմանագիրը _______________________________________________________________

 

ՆԱԽԱՐԱՐ

 

Կ.Տ.

(հավելվածը փոփ. 05.07.21 N 715-Ն)

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ