Համարը 
N 27-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԱՀՊՏ 2020.01.17/01(392)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
16.01.2020
Ստորագրող մարմինը 
Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.01.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
18.01.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ԱՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

2020 թվականի հունվարի16-ի

 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

N 27-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 7-րդ մասով և 51-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է.

1. Սահմանել`

1) տարածքային ընտրական հանձնաժողովի`

ա. նիստերի արձանագրությունների և որոշումների գրանցամատյանի ձևը` համաձայն N 1 հավելվածի,

բ. փաստաթղթերի, դիմումների հաշվառման գրանցամատյանի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի,

2) տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանի ձևը` համաձայն N 3 հավելվածի,

3) տարածքային և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների գրանցամատյանները լրացնելու կարգը` համաձայն N 4 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ

              

2020 թվականի հունվարի 16

ք.Ստեփանակերտ

   

 

     

Հավելված N 1

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 27-Ն որոշման

 

Ձև

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

 

_______________________ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ

 

ՆԻՍՏԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 1

 

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի առաջին նիստի

 

«____» _______________ 20   թ.

ժամը` ______

 

Նիստին ներկա են

 

Հ/Հ

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Մասնակցի ստորագրությունը

1.

   

2.

   

3.

   

4.

      

5.

   

6.

   

7.

    

8.

         

 

Նիստը վարում է ________________________________________________________________

տարիքով ավագ անդամի անուն, ազգանունը

 

Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, նիստին ներկա են հանձնաժողովի ______ անդամներ:

Ընտրական հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է հանձնաժողովի անդամների կեսից ավելին:

 

Օրակարգում`

1. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ընտրություն

2. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ընտրություն

3. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարի ընտրություն

 

Նիստը վարողը ներկայացրեց տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի, նախագահի տեղակալի և քարտուղարի ընտրության կարգը, համաձայն որի ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, նախագահի տեղակալը և քարտուղարն ընտրվում են գաղտնի քվեարկությամբ: Եթե քվեարկվել է մեկ թեկնածու, ապա նա ընտրվում է, եթե ստացել է քվեարկության մասնակիցների ձայների կեսից ավելին: Եթե քվեարկվել է մեկից ավելի թեկնածու, ապա ընտրվում է առավել թվով կողմ ձայներ ստացած թեկնածուն: Ձայների հավասարության դեպքում առավել թվով կողմ ձայներ ստացած թեկնածուների միջև անցկացվում է վիճակահանություն:

 

1. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ընտրություն

 

Առաջադրվեց`

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________

 

Ինքնաբացարկ հայտնեց`

________________________________________________
 

________________________________________________

 

 

Քվեարկություն`

 

կողմ

դեմ

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասով և հիմք ընդունելով ___________________________________ արդյունքները`

«քվեարկության» կամ «վիճակահանության»

տարածքային ընտրական հանձնաժողովը որոշում է.

________________ տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ ընտրված

շրջանի (քաղաքի)

համարել _________________________________________________________________ -ին: 

անուն, հայրանուն, ազգանուն

 

2. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ընտրություն

 

Առաջադրվեց`

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________

 

Ինքնաբացարկ հայտնեց`

________________________________________________
 

________________________________________________

 

 

 

Քվեարկություն`

 

կողմ

դեմ

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասով և հիմք ընդունելով ______________________________ արդյունքները`

«քվեարկության» կամ «վիճակահանության»

տարածքային ընտրական հանձնաժողովը որոշում է.

 

_______________________ տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի

շրջանի (քաղաքի)

տեղակալ է ընտրված համարել______________________________________________ -ին:

անուն, հայրանուն, ազգանուն

 

3. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարի ընտրություն

 

Առաջադրվեց`

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________

 

Ինքնաբացարկ հայտնեց`

________________________________________________
 

________________________________________________

 

 

Քվեարկություն`

 

կողմ

դեմ

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասով և հիմք ընդունելով _______________________________________ արդյունքները`

«քվեարկության» կամ «վիճակահանության»

տարածքային ընտրական հանձնաժողովը որոշում է.

___________________ տարածքային ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար ընտրված

շրջանի (քաղաքի)

համարել _________________________________________________________________ -ին:

անուն, հայրանուն, ազգանուն

 

Հանձնաժողովի նախագահ

____________________

ստորագրություն

Հանձնաժողովի քարտուղար

____________________

ստորագրություն

ՆԻՍՏԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի սույն գրանցամատյանում (կազմի դարձերեսին) գրառվում են`

1) հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշումները,

2) հանձնաժողովի նիստին անդամների մասնակցությունը, որի տակ ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները,

3) հանձնաժողովի նիստին ներկա լինելու իրավունք ունեցող անձանց մասնակցությունը,

4) Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով նախատեսված՝ գրանցամատյանում պարտադիր գրառումներ պահանջող այլ գործողություններ:

Գրանցամատյանում արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նախագահը և քարտուղարը:

 

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նիստերին ներկա լինելու իրավունք ունեն`

- կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովների անդամները՝ հանձնաժողովի նախագահի համաձայնությամբ կամ հանձնարարությամբ.

- առաջադրված թեկնածուները և նրանց լիազոր ներկայացուցիչները` թեկնածուի գրանցման հարցը քննարկելիս.

- յուրաքանչյուր թեկնածուի և ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) մեկական վստահված անձ.

- յուրաքանչյուր կազմակերպությունից՝ մեկ տեղական դիտորդ.

- յուրաքանչյուր միջազգային կազմակերպությունից՝ մինչև երկու դիտորդ՝ թարգմանչի հետ.

- զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչները:

 

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կազմը

 

Հ/Հ

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Նշանակված է

(ԿԸՀ անդամի ազգանուն, անուն, հայրանուն)

Աշխատանքի վայրը

Նշանակման ժամկետը

Լիազորությունների վաղաժամկետ դադարման/

դադարեցման

ամսաթիվ

Հեռախոս

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Հավելված N 2

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 27-Ն որոշման

Ձև

 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

 

_______________________________ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ, ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

 

ՄԱՍ ԱՌԱՋԻՆ

ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՎ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

 

ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Հ/Հ

Մտից համար և ամսաթիվ

Ստացված փաստաթղթի համար, ամսաթիվ, ուղարկող

Համառոտ բովանդակություն և թերթերի թիվ

Մակագրություն

Ծանոթություն

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Հ/Հ

Ելից համար և

 ամսաթիվ

Ում է ուղարկվել

Համառոտ բովանդակություն

և թերթերի թիվ

Ծանոթություն

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՄԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ

ԴԻՄՈՒՄ - ԲՈՂՈՔՆԵՐ

Հ/Հ

Ստացման ամսաթիվ և ժամ

Դիմողի

անուն, ազգանունը,

կարգավիճակը

Համառոտ բովանդակություն և թերթերի թիվ

Ում է մակագրված

Նշում կատարման

 մասին

Դիմողին պատասխանն ուղարկվել է*

(համար, ամսաթիվ)

Ծանոթություն

1

2

3

4

5

6

7

8

               
               
               

 

* Պատասխանն առձեռն ստանալու դեպքում դիմողի ստորագրությունը, ամսաթիվ

 

     

Հավելված N 3

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 27-Ն որոշման

 

Ձև

N ________

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ

_____________________________________________________________________

տեղամասային կենտրոնի գտնվելու վայրը` շրջան, համայնք, հասցե

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանը բաղկացած է երեք մասից:

Առաջին մասը լրացվում է սահմանված ձևին համապատասխան: Գրանցամատյանում նշվում է հանձնաժողովի նիստերին հանձնաժողովի անդամների մասնակցության մասին, որի տակ ստորագրում են նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամները:

Երկրորդ մասում նշվում է վստահված անձանց, դիտորդների, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների վերաբերյալ պահանջվող տվյալները:

Երրորդ մասում գրառվում են հանձնաժողովի մտից և ելից փաստաթղթերը: Փաստաթղթերի հաշվառումը կատարվում է արաբական թվանշաններով` հերթական համարակալմամբ:

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում գրառվում են նաև Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով և Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումներով նախատեսված` գրանցամատյանում պարտադիր գրառում պահանջող այլ գործողություններ և որոշումներ:

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է հանձնաժողովի անդամների կեսից ավելին, բացառությամբ համապետական ընտրություններ նշանակվելու օրվանից սկսած մինչև ընտրությունների արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ որոշում ընդունելը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածում կայացող հերթական նիստերի: Համապետական ընտրություններ նշանակվելու օրվանից սկսած մինչև ընտրությունների արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ որոշում ընդունելը ներառյալ հերթական նիստերն իրավազոր են` անկախ նիստին ներկա անդամների թվից, եթե սպառված են հանձնաժողովի` նիստ գումարելու համար անհրաժեշտ թվով անդամներին նիստին մասնակից դարձնելու բոլոր հնարավորությունները:

 

Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են Հանձնաժողովի իրավազոր նիստում` բաց քվեարկությամբ, բացառությամբ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի առաջին նիստի:

 

Որոշումն ընդունվում է, եթե կողմ է քվեարկել նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների թվի կեսից ավելին, բացառությամբ` Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահմանված դեպքերի:

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նիստերին, իսկ քվեարկության ընթացքում` նաև քվեարկության սենյակում, կարող են ներկա գտնվել`

1. Կենտրոնական և տարածքային ընտրական հանձնաժողովների անդամները` համապատասխան հանձնաժողովի նախագահի համաձայնությամբ կամ հանձնարարությամբ,

2. Համապետական, ինչպես նաև համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր թեկնածուի, կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 1 վստահված անձ,

3. յուրաքանչյուր զանգվածային լրատվության միջոցը ներկայացնող 1 լրագրող և 1 լուսանկարիչ կամ տեսաձայնագրման 1 օպերատոր,

4. յուրաքանչյուր միջազգային կազմակերպությունից մինչև 2 դիտորդ` թարգմանչի ուղեկցությամբ,

5. տեղական դիտորդների դեպքում` յուրաքանչյուր կազմակերպությունից` 1 դիտորդ:

Քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու նիստին կարող է մասնակցել նաև Հանրապետության նախագահի թեկնածուն, Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակում ընդգրկված մինչև 3 թեկնածու, համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու անդամի թեկնածուն:

 

 

Հեռախոս

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

 

Տարածքային ընտրական հանձնաժողով

 

Համայնքի ղեկավար

 

Ոստիկանության բաժին

 

Առաջին ատյանի դատարան

 

Դատախազություն

 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կազմը

 

Հ/Հ

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Նշանակված է

(ՏարԸՀ անդամի ազգանուն, անուն, հայրանուն)

Աշխատանքի վայրը

Հեռախոս

Լիազորությունների վաղաժամկետ դադարման/

դադարեցման ամսաթիվ

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամն իրավունք ունի`

1. նախապես ծանոթանալու Հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացվող հարցերին և փաստաթղթերին.

2. ելույթ ունենալու Հանձնաժողովի նիստում.

3. ներկայացնելու առաջարկություններ, առարկություններ և պահանջելու, որ այդ հարցով անցկացվի քվեարկություն.

4. նիստի մասնակիցներին տալու հարցեր, ստանալու պատասխաններ.

5. հայտնելու քվեարկության նախապատրաստման, կազմակերպման և անցկացման վերաբերյալ իր կարծիքը.

6. իրականացնելու Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահմանված այլ լիազորություններ:

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամը պարտավոր է`

1. կատարել Հանձնաժողովի նախագահի` իր իրավասության սահմաններում տված հանձնարարությունները.

2. մասնակցել Հանձնաժողովի աշխատանքներին և կատարել իր լիազորությունները.

3. մասնակցել ընտրական հանձնաժողովի անդամների համար կազմակերպվող մասնագիտական դասընթացներին.

4. մասնակցել Հանձնաժողովի նիստերին և քվեարկությանը (Հանձնաժողովի անդամը քվեարկում է անձամբ՝ կողմ կամ դեմ).

5. ստորագրել ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը: Եթե նա արձանագրության տվյալների վերաբերյալ ունի առարկություն (հատուկ կարծիք), ապա այդ մասին գրառում է կատարում արձանագրությունում՝ դրա համար նախատեսված հատուկ տեղում:

6. կրել Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահմանված այլ պարտականություններ:

 

Ընտրական հանձնաժողովի անդամն ընտրական հանձնաժողովում գործում է անկախ և չի ներկայացնում իրեն նշանակողին:

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամներն իրենց լիազորությունների իրականացման նպատակով սեփական նախաձեռնությամբ ազատվում են ծառայողական (աշխատանքային) պարտականությունները կատարելուց:

 

ՄԱՍ ԱՌԱՋԻՆ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 1

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի առաջին նիստի

 

«___» ______________ 20    թ.

ժամը` ______

 

Նիստին ներկա են`

 

Հ/Հ

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստորագրություն

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 
(Նշվում է նիստին ներկա անդամների ազգանունները, անունները, հայրանունները, որից հետո յուրաքանչյուրն ստորագրում է իր ազգանվան դիմաց)

 

Նիստը վարում է ________________________________________________________________:

տարիքով ավագ անդամի անունը, ազգանունը

 

Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, նիստին ներկա են հանձնաժողովի ______ անդամներ:

Ընտրական հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է հանձնաժողովի անդամների կեսից ավելին:

(Նիստին ներկա վստահված անձանց, դիտորդների, ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների տվյալները լրացվում են գրանցամատյանի երկրորդ մասում` յուրաքանչյուրի համար նախատեսված տեղում)

 

Օրակարգում՝

1. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ընտրություն

2. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ընտրություն

3. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարի ընտրություն

 

Նիստը վարողը ներկայացրեց տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի, նախագահի տեղակալի և քարտուղարի ընտրության կարգը, համաձայն որի ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, նախագահի տեղակալը և քարտուղարն ընտրվում են գաղտնի քվեարկությամբ: Եթե քվեարկվել է մեկ թեկնածու, ապա նա ընտրվում է, եթե ստացել է քվեարկության մասնակիցների ձայների կեսից ավելին: Եթե քվեարկվել է մեկից ավելի թեկնածու, ապա ընտրվում է առավել թվով կողմ ձայներ ստացած թեկնածուն:

 

1. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ընտրություն

Առաջադրվեց՝

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________

 

Ինքնաբացարկ հայտնեց`

________________________________________________
 

________________________________________________

 

 

 

Քվեարկություն՝

 

կողմ

դեմ

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

 

Ձայների հավասարության դեպքում առավել թվով կողմ ձայներ ստացած թեկնածուների միջև անցկացվում է վիճակահանություն:

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 6-րդ մասով և հիմք ընդունելով _____________________________________արդյունքները` 

 «քվեարկության» կամ «վիճակահանության»

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը որոշում է.

 

N ____________տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել

_______________________________________________________________________________ը:

(անուն, հայրանուն, ազգանուն)

 

2. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ընտրություն

Առաջադրվեց՝

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________

 

Ինքնաբացարկ հայտնեց`

________________________________________________
 

________________________________________________

 

 

 

Քվեարկություն՝

 

կողմ

դեմ

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

 

Ձայների հավասարության դեպքում առավել թվով կողմ ձայներ ստացած թեկնածուների միջև անցկացվում է վիճակահանություն:

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 6-րդ մասով և հիմք ընդունելով ____________________________________ արդյունքները`

«քվեարկության» կամ «վիճակահանության»

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը որոշում է.

N _________տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ է ընտրվել

_________________________________________________________________________ ը:

(անուն, հայրանուն, ազգանուն)

 

3. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարի ընտրություն

Առաջադրվեց՝

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________

 

Ինքնաբացարկ հայտնեց`

________________________________________________
 

________________________________________________

 

 

 

Քվեարկություն՝

 

կողմ

դեմ

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

 

Ձայների հավասարության դեպքում առավել թվով կողմ ձայներ ստացած թեկնածուների միջև անցկացվում է վիճակահանություն:

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 6-րդ մասով և հիմք ընդունելով _________________________________ արդյունքները` 

«քվեարկության» կամ «վիճակահանության»

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը որոշում է.

 

N ________տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար է ընտրվել

____________________________________________________________________________ ը:

(անուն, հայրանուն, ազգանուն)

 

Հանձնաժողովի նախագահ

____________________

ստորագրություն

Հանձնաժողովի քարտուղար

____________________

ստորագրություն

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ _____

 

«___» _____________ 20    թ.

ժամը` ______

 

Նիստին ներկա են`

 

Հ/Հ

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստորագրություն

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

(Նշվում է նիստին ներկա անդամների ազգանունները, անունները, հայրանունները, որից հետո յուրաքանչյուրն ստորագրում է իր ազգանվան դիմաց)

 

Նիստը վարում է _______________________________________________________________-ը:

անուն, հայրանուն, ազգանուն

 

Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, նիստին ներկա են հանձնաժողովի ______ անդամներ:

 

(Նիստին ներկա վստահված անձանց, դիտորդների, ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների տվյալները լրացվում են գրանցամատյանի երկրորդ մասում` յուրաքանչյուրի համար նախատեսված տեղում)

 

Օրակարգում`

1. Քվեաթերթիկները ստորագրող հանձնաժողովի անդամներին որոշելու վիճակահանություն

2. Քվեաթերթիկների ստորագրում

 

1. Քվեաթերթիկները ստորագրող հանձնաժողովի անդամներին որոշելու վիճակահանություն

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պատրաստեց նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների թվին հավասար թվով իրարից չտարբերվող թերթիկներ, որոնցից երեքի վրա նշեց ընտրության անվանումը: Բոլոր թերթիկները ծալվեցին այնպես, որ միմյանցից չտարբերվեն և տեղավորվեցին վիճակահանության արկղի մեջ: Հանձնաժողովի անդամները, այդ թվում հանձնաժողովի նախագահը և քարտուղարը` ազգանունների այբբենական հերթականությամբ, վիճակահանության արկղից հանեցին մեկական թերթիկ:

 

Իսկ, միաժամանակ 2 ընտրություն անցկացվելու դեպքում նշվում է.

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պատրաստեց նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների թվին հավասար թվով իրարից չտարբերվող թերթիկներ, թերթիկներից առաջին երեքի վրա նշեց ____________________ ընտրության անվանումը, երկրորդ երեքի վրա` ________________________ ընտրության անվանումը:

Բոլոր թերթիկները ծալվեցին այնպես, որ միմյանցից չտարբերվեն և տեղավորվեցին վիճակահանության արկղի մեջ: Հանձնաժողովի անդամները, այդ թվում հանձնաժողովի նախագահը և քարտուղարը` ազգանունների այբբենական հերթականությամբ, վիճակահանության արկղից հանեցին մեկական թերթիկ:

 

Վիճակահանության արդյունքում որոշվեց, որ________________________________________

նշվում է ընտրության անվանումը

ընտրության քվեաթերթիկները ստորագրելու են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամներ`

 

Հ/Հ

Ազգանուն, անուն

Ստորագրության նմուշը

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

  

 

Քվեաթերթիկներն ստորագրելու ընթացքում հանձնաժողովի անդամը ստորագրման

իր ընտրած տարբերակը փոխել չի կարող:

 

* Մյուս` ________________________ ընտրության քվեաթերթիկները ստորագրելու են

նշվում է ընտրության անվանումը

 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամներ`

 

Հ/Հ

Ազգանուն, անուն

Ստորագրության նմուշը

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

  

 

* նշվում է միաժամանակ 2 ընտրություն անցկացվելու դեպքում

 

Քվեաթերթիկները դասավորվում են քվեարկության նախորդ օրը քվեաթերթիկները տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների ստորագրելու ժամանակ` հարյուրական քվեաթերթիկ հաշվելու և դրանք կապելու միջոցով:

 

Արձանագրություն

Տպագրական խոտանի պատճառով` սահմանված նմուշից տարբերվող քվեաթերթիկների մասին

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում՝ քվեաթերթիկների ստորագրման ընթացքում, մարվեց տպագրական խոտանի պատճառով սահմանված նմուշից տարբերվող ________հատ քվեաթերթիկ:

 

Հանձնաժողովի նախագահ

____________________

ստորագրություն

Հանձնաժողովի քարտուղար

____________________

ստորագրություն

 

 Ժամը __________ ավարտվեց տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների ստորագրումը:

 

Հանձնաժողովի նախագահ

____________________

ստորագրություն

Հանձնաժողովի քարտուղար

____________________

ստորագրություն

Արձանագրություն

Չհրկիզվող պահարանը ոստիկանության ծառայող(ներ)ին 

պահպանության հանձնելու մասին

 

«___» ___________ 20    թ.

ժամը` ______

 

Չհրկիզվող պահարանը փակված, փակման մասում հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից ստորագրված թղթով սոսնձված պահպանության հանձնվեց ոստիկանության ծառայող(ներ)

_______________________________________________________-ին

(անուն, հայրանուն, ազգանուն)

_______________________________________________________-ին:

(անուն, հայրանուն, ազգանուն)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հանձնող՝ հանձնաժողովի նախագահ 

_________________

ստորագրություն  

_________________

անուն, ազգանուն

Ընդունող՝

_________________

ստորագրություն  

_________________

անուն, ազգանուն

 

_________________

ստորագրություն  

_________________

անուն, ազգանուն

 

Արձանագրություն

Չհրկիզվող պահարանի ոստիկանության ծառայողներից ընդունելու մասին

 

«___» ________________ 20    թ.

ժամը` ______

 

Չհրկիզվող պահարանը ոստիկանության ծառայողներից ընդունվեց:

 

Հանձնող՝ հանձնաժողովի նախագահ 

_________________

ստորագրություն  

_________________

անուն, ազգանուն

Ընդունող՝

_________________

ստորագրություն  

_________________

անուն, ազգանուն

 

_________________

ստորագրություն  

_________________

անուն, ազգանուն

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ _____

 

«___» ________________ 20    թ.

ժամը` ______

 

Նիստին ներկա են`

 

Հ/Հ

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստորագրություն

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 
(Նշվում է նիստին ներկա անդամների ազգանունները, անունները, հայրանունները, որից հետո յուրաքանչյուրն ստորագրում է իր ազգանվան դիմաց)

 

Նիստը վարում է __________________________________________________________-ը:

անուն, հայրանուն, ազգանուն

 

Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, նիստին ներկա են հանձնաժողովի ______ անդամներ:

 

(Նիստին ներկա վստահված անձանց, դիտորդների, ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների տվյալները լրացվում են գրանցամատյանի երկրորդ մասում` յուրաքանչյուրի համար նախատեսված տեղում)

 

Օրակարգում`

1. Քվեարկության օրը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում 2 ժամը մեկ պարբերականությամբ` ընտրողներին գրանցող, քվեաթերթիկներ հատկացնող, քվեարթերթիկ կնքող, քվեատուփի համար պատասխանատու (համապետական ընտրությունների ժամանակ՝ նաև շրջիկ արկղի միջոցով քվեարկություն անցկացնող) անդամներին որոշելու վիճակահանություն

2. Քվեարկության կազմակերպում

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պատրաստեց վիճակահանությանը մասնակցող հանձնաժողովի անդամների թվին համապատասխան, իրարից չտարբերվող թերթիկներ և կատարեց համապատասխան նշումներ: Բոլոր թերթիկները ծալվեցին այնպես, որ միմյանցից չտարբերվեն և տեղավորվեցին վիճակահանության արկղի մեջ:

Հանձնաժողովի անդամները, բացառությամբ` հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի, ազգանունների այբբենական հերթականությամբ յուրաքանչյուր հերթափոխի համար վիճակահանության արկղից հանեցին մեկական թերթիկ:

 Վիճակահանության արդյունքում որոշվեց`

 

Մինչև 1000 ընտրող ունեցող ընտրական տեղամասում

 

Հերթափոխ

Ընտրողներին

գրանցող

Քվեաթերթիկներ հատկացնող

Քվեաթերթիկ կնքող

Քվեատուփի համար

պատասխանատու

Շրջիկ արկղի միջոցով

քվեարկություն անցկացնող

(նշվում է միայն համապետական ընտրության ժամանակ)

8-10

 

 

 

 

 

10-12

 

 

 

 

 

12-14

 

 

 

 

 

14-16

 

 

 

 

 

16-18

 

 

 

 

 

18-20

 

 

 

 

 

 

1000-ից ավելի ընտրող ունեցող ընտրական տեղամասում

 

Հերթափոխ

Ընտրողներին

գրանցող

Քվեաթերթիկներ հատկացնող

Քվեաթերթիկ կնքող

Քվեատուփի համար

պատաս-խանատու

(առնվազն մեկ անդամի)

«ցուցակ 1»

«ցուցակ 2»

«քվեաթեր-թիկ 1»

«քվեաթերթիկ 2»

(կամ «քվեաթերթիկ և շրջիկ արկղ» նշվում է միայն համապետական ընտրության ժամանակ)

8-10

 

 

 

 

 

 

10-12

 

 

 

 

 

 

12-14

 

 

 

 

 

 

14-16

 

 

 

 

 

 

16-18

 

 

 

 

 

 

18-20

 

 

 

 

 

 

(Յուրաքանչյուր հերթափոխի դիմաց` դատարկ վանդակներում նշվում է վիճակահանության արդյունքում համապատասխան գործառույթն իրականացնող հանձնաժողովի անդամի ազգանունը, անունը)

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հանձնաժողովի գրանցամատյանում կնիք դնելով` հայտարարեց կնիքի համարը.

 

Կ.Տ.

կնիքի համարն է __________________:

 

 

ստուգեց քվեատուփի և եթե առկա է` նաև շրջիկ արկղի դատարկ լինելը, քվեատուփը (առկայության դեպքում` շրջիկ արկղը) փակեց և կնքեց հատուկ կապիչներով,

ընտրողների ցուցակները ըստ հերթափոխի գրաֆիկի հանձնեց ընտրողների գրանցման համար պատասխանատու անդամին (անդամներին),

քվեաթերթիկները` հարյուրական կապերով ըստ հերթափոխի գրաֆիկի հանձնեց քվեաթերթիկներ հատկացնող անդամին (անդամներին),

կնիքը և ընտրական տեղամասում ընդգրկված բնակելի շենքերի (տների) հասցեներն ըստ հերթափոխի գրաֆիկի հանձնեց քվեաթերթիկները կնքող անդամին:

 

Ընտրական տեղամասը հայտարարվեց բացված:

 

Գրառումներ

Քվեարկության ընթացքում _________________________________________________ ընտրության քվեաթերթիկներ հատկացնելու և չօգտագործված քվեաթերթիկները հանձնելու մասին

 

Ստացված քվեաթերթիկների

թիվ

Հանձնաժողովի անդամի ստորագրություն

Հանձնաժողովի անդամից ստացված չօգտագործված քվեաթերթիկների թիվ

Հանձնաժողովի նախագահի ստորագրություն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գրառումներ

Քվեարկության ընթացքում ___________________________________________________ ընտրության քվեաթերթիկներ հատկացնելու և չօգտագործված քվեաթերթիկները հանձնելու մասին*

 

Ստացված քվեաթերթիկների

թիվ

Հանձնաժողովի անդամի ստորագրություն

Հանձնաժողովի անդամից ստացված չօգտագործված քվեաթերթիկների թիվ

Հանձնաժողովի նախագահի ստորագրություն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* լրացվում է միաժամանակ երկու տարբեր քվեարկություն անցկացվելու դեպքում

 

Գրառումներ

Քվեաթերթիկն ինքնուրույն լրացնելու հնարավորություն չունեցող ընտրողին

օգնող անձի տվյալների մասին*

 

Հ/Հ

Օգնող անձի ազգանունը, անունը,

հայրանունը

Անձը հաստատող

փաստաթղթի համարը

Քվեաթերթիկն ինքնուրույն լրացնելու հնարավորություն չունեցող ընտրողի ազգանունը, անունը, հայրանունը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Օգնող անձը չպետք է լինի ընտրական հանձնաժողովի անդամ, վստահված անձ, դիտորդ, զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչ: Անձն իրավունք ունի օգնելու քվեաթերթիկը (քվեաթերթիկները՝ միաժամանակ մի քանի քվեարկություն անցկացվելու դեպքում) ինքնուրույն լրացնելու հնարավորություն չունեցող միայն մեկ ընտրողի:

 

Գրառումներ

Ստացիոնար բուժման մեջ գտնվող, քվեարկության օրը տեղամասային կենտրոն ինքնուրույն ներկայանալու հնարավորություն չունեցող ընտրողների քվեարկությունը շրջիկ արկղի միջոցով կազմակերպելու մասին

 

Ստացա`

1. _____________________________________

ընտրության անվանումը

_________________ քվեաթերթիկ,

քվեաթերթիկների քանակը

2. _____________________________________

ընտրության անվանումը

_________________ քվեաթերթիկ,

քվեաթերթիկների քանակը

/լրացվում է միաժամանակ երկու ընտրության դեպքում/

 

3. քվեարկությանը մասնակցող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակը, փակված և կնքված շրջիկ արկղ:

 

Հանձնաժողովի անդամ ______________________________________________________________

ազգանուն, անուն, ստորագրություն

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին հանձնեցի չօգտագործված, ընտրողի կողմից ոչ ճիշտ լրացված և հետ տրված՝

 

1. _____________________________________

ընտրության անվանումը

_________________ քվեաթերթիկ,

քվեաթերթիկների քանակը

2. _____________________________________

ընտրության անվանումը

_________________ քվեաթերթիկ,

քվեաթերթիկների քանակը

/լրացվում է միաժամանակ երկու ընտրության դեպքում/

 

3. ստացիոնար բուժում իրականացնող բժշկական հաստատությունում քվեարկությանը մասնակցող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակը, փակված և կնքված շրջիկ արկղը:

 

Հանձնաժողովի անդամ _______________________________________________________________

ազգանուն, անուն, ստորագրություն

 

Գրառումներ

Քվեարկության օրը մինչև ժամը 11.00-ն, 14.00-ն, 17.00-ն և 20.00-ն ընտրական

տեղամասում քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների թվի վերաբերյալ

 

Մինչև ժամը

11.00

14.00

17.00

20.00

Քվեարկությանը մասնակցած

ընտրողների թիվ

 

 

 

 

(Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները պարտավոր են մինչև ժամը 11.30-ը, 14.30-ը, 17.30-ը և 20.30-ը տարածքային ընտրական հանձնաժողով հաղորդել համապատասխանաբար մինչև ժամը 11.00-ն, 14.00-ն, 17.00-ն և 20.00-ն տվյալ ընտրական տեղամասում քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների թիվը)

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ժամը 20:00-ին հայտարարեց քվեարկության ավարտի մասին և արգելեց ընտրողների մուտքը քվեարկության սենյակ: Քվեարկության սենյակում գտնվող ընտրողներին քվեարկելու հնարավորություն տրվեց, որից հետո հանձնաժողովի նախագահը փակեց քվեատուփի ճեղքը:

 

Քվեարկությունն ավարտվեց:

Հանձնաժողովի նախագահ

____________________

ստորագրություն

Հանձնաժողովի քարտուղար

____________________

ստորագրություն

 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՄԱՆ ՆԻՍՏ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ _____

 

«___» _____________ 20    թ.

ժամը` ______

 

Նիստին ներկա են`

 

Հ/Հ

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստորագրություն

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

  

(Նշվում է նիստին ներկա անդամների ազգանունները, անունները, հայրանունները, որից հետո յուրաքանչյուրն ստորագրում է իր ազգանվան դիմաց)

 

Նիստը վարում է ____________________________________________________________________-ը:

անուն, հայրանուն, ազգանուն

 

 Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, նիստին ներկա են հանձնաժողովի ______ անդամներ:

 

(Նիստին ներկա թեկնածուների, վստահված անձանց, դիտորդների, ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների տվյալները լրացվում են գրանցամատյանի երկրորդ մասում` յուրաքանչյուրի համար նախատեսված տեղում)

 

Օրակարգում՝

Ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների ամփոփում

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը՝

1) հաշվարկեց և արձանագրեց _______________________________ ընտրության չօգտագործված, ընտրողների կողմից ոչ ճիշտ լրացված (վնասված) և հետ տրված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը____________________, ապա չօգտագործված քվեաթերթիկները` ներքևի ձախ կամ աջ անկյունից կտրելով մարեց, այնպես, որ չվնասվեն հանձնաժողովի անդամների՝ քվեաթերթիկի վրա առկա ստորագրությունները: Մարված բոլոր քվեաթերթիկները տեղադրվեցին փաթեթում, փաթեթը կնքվեց և տեղադրվեց ընդհանուր փաթեթում (կամ մեկանգամյա օգտագործման պարկում),

2) հաշվարկեց`

 

1. քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակի ընտրողների թիվը

_____________

2. ըստ գտնվելու վայրի (այդ թվում՝ հենաշարժական հաշմանդամություն ունեցող, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամներ) ընտրողների լրացուցիչ ցուցակի ընտրողների թիվը

_____________

3. հաշվառում չունեցող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակի ընտրողների թիվը

_____________

4. ոստիկանության ծառայողների լրացուցիչ ցուցակի ընտրողների թիվը

_____________

5. ստացիոնար բուժհաստատության ընտրողների լրացուցիչ ցուցակի ընտրողների թիվը

_____________

Ընտրողների հիմնական ցուցակում ընդգրկված ընտրողների թիվը

______________ 

 

2-5 կետերը նշվում են համապետական ընտրությունների ժամանակ

 

3) Լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թվերի գումարին ավելացրեց ընտրողների հիմնական ցուցակում ընդգրկված ընտրողների թիվը և արձանագրեց ընտրողների ընդհանուր թիվը _______________________________,

4) ընտրողների ցուցակներում (այդ թվում՝ լրացուցիչ ցուցակներում) ընտրողների ստորագրությունների հիման վրա հաշվարկեց և արձանագրեց ______________________ ընտրության քվեարկության մասնակիցների (քվեաթերթիկներ ստացած ընտրողների) թիվը _____________________________: Ընտրողների ցուցակները փաթեթավորեց, փաթեթը կնքեց, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ստորագրեց փաթեթի վրա և այն տեղադրեց առանձին փաթեթում (կամ փոքր պարկում):

 

Հանձնաժողովի նախագահը գրանցամատյանում արձանագրված` ընտրական տեղամասում քվեարկության մասնակիցների թիվը հայտնեց տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին:

 

Զորամասում, ազգային անվտանգության ծառայությունում, ոստիկանության զորքերում, քրեակատարողական հիմնարկում կազմվող ընտրողների ստորագրված ցուցակները փաթեթավորեց առանձին, փաթեթը կնքեց և տեղադրեց ընդհանուր փաթեթում (կամ մեկանգամյա օգտագործման պարկում) (գրառումը նշվում է միայն համապետական ընտրությունների ժամանակ):

 

Բացվեց քվեատուփը:

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի համաձայն` քվեատուփում առկա քվեաթերթիկները տեսակավորելուց և հաշվարկելուց հետո արձանագրեց.

 

Թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը կամ

կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) անվանումը

Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը

1.

 

2.

 

3

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

/մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում՝ նշվում է «կողմ» լրացվում է կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը և «դեմ» լրացվում է դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը/

 

Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը __________________________________________:

 

Չսահմանված նմուշի քվեաթերթիկների թիվը_________________________________

(լրացվում է միայն Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 10-րդ մասով նախատեսված դեպքում՝ Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2020 թվականի հունվարի 16-ի N 50-Ն որոշմամբ սահմանված ընթացակարգով)

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը հաշվարկված և տեսակավորված քվեաթերթիկները փաթեթավորեց, փաթեթները կնքեց և տեղադրեց ընդհանուր փաթեթում (կամ մեկանգամյա օգտագործման պարկում):

 

Հանձնաժողովի նախագահը ժամը _______________________________________ ին

 

ոչ ուշ, քան քվեարկության ավարտից 10 ժամ հետո

հրապարակեց տեղամասում քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ կազմված արձանագրությունը:

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովն արձանագրության մեջ նշված անճշտությունների գումարային չափը որոշում է հետևյալ կերպ.

1-ին անճշտության չափ` նշվում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվ- (մարված քվեաթերթիկների թիվ + քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թիվ) < 0 դեպքում: Հակառակ դեպքում (0-ից >) առաջին անճշտության չափը նշվում է զրո:

2-րդ անճշտության չափ` նշվում է ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների (քվեարկության մասնակիցների) թիվ - քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թիվ < 0 դեպքում: Հակառակ դեպքում (0-ից >) երկրորդ անճշտության չափը նշվում է զրո:

Անճշտությունների գումարային չափը հավասար է 1-ին անճշտություն + 2-րդ անճշտություն

 

Արձանագրությունը կազմվեց չորս օրինակից՝ մեկ օրինակը փակցվեց տեղամասային կենտրոնում` ընտրողների ցուցակների կողքին, մեկ օրինակը տեղադրվեց ընտրական փաստաթղթերի ընդհանուր փաթեթում (կամ մեկանգամյա օգտագործման պարկում), որը սահմանված կարգով փակվեց:

 

 Ընդհանուր փաթեթի

 (կամ մեկանգամյա օգտագործման պարկի) վրա

 ստորագրեց հանձնաժողովի նախագահ` _________________________________ ,

 ինչպես նաև հանձնաժողովի անդամներ և վստահված անձինք`

 

Հանձնաժողովի անդամի, վստահված անձի ազգանուն, անուն

Ստորագրություն

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Միաժամանակ երկու ընտրություն անցկացվելու դեպքում ՏԸՀ-ի ամփոփման նիստի

գործողությունների արձանագրության հատվածը կրկնվում է

 

Քվեարկության արդյունքների ամփոփման նիստն ավարտվեց:

 

Հանձնաժողովի նախագահ

____________________

ստորագրություն

Հանձնաժողովի քարտուղար

____________________

ստորագրություն

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի որոշումներ (օրինակելի ձևեր)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Գրառումներ

Քվեարկության ընթացքում Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով

նախատեսված քվեարկության կարգի խախտման դեպքի վերաբերյալ հանձնաժողովի

անդամի կամ վստահված անձի գնահատականի կամ դիտորդի կարծիքի մասին

 

Հանձնաժողովի անդամի կամ վստահված անձի

կամ դիտորդի Ա. Ա. Հ.

 

(վստահված անձի դեպքում նշվում է նաև թեկնածուի Ա.Ա. կամ կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) անվանումը)

 

(դիտորդի դեպքում նշվում է դիտորդական կազմակերպության անվանումը)

Խախտման վերաբերյալ հանձնաժողովի անդամի

 կամ վստահված անձի գնահատականը

Այլ

նշումներ (այդ թվում՝ դիտորդի կարծիք)

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

ՄԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ

 

ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԵՐԻՆ ԵՎ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ

 ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՍԵՆՅԱԿՈՒՄ ՆԵՐԿԱ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Վստահված անձի ազգանուն,

անուն, հայրանուն

Ընտրություններին

մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) անվանումը կամհամայնքի ղեկավարի կամ ավագանու անդամի թեկնածուի ազգանուն, անուն

Նիստի օրը

ՏԸՀ-ի նիստին և քվեարկության ընթացքում քվեարկության սենյակում գտնվելու ժամանակահատվածը

Ներկայանալու

ժամը

Դուրս

գալու

 ժամը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Դիտորդի, ԶԼՄ ներկայացուցչի ազգանուն, անուն

Դիտորդական կազմակերպության,

ԶԼՄ-ի անվանումը

Նիստի օրը

ՏԸՀ-ի նիստին և քվեարկության ընթացքում քվեարկության սենյակում գտնվելու ժամանակահատվածը

Ներկայանալու

ժամը

Դուրս գալու

 ժամը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանի վերջին հատվածում կարելի է նախատեսել մի քանի էջ՝ հնարավոր այլ լրացուցիչ գրառումների համար:

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի որոշումներ (օրինակելի ձևեր)

 

Օրինակելի ձև

N ___ / ____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողով

 

Որոշում _____ -Ա

նշվում է հերթական համարը

«___» ________________ 20____թ.

 

«Քվեարկության սենյակում միաժամանակյա գտնվելու իրավունք ունեցող

դիտորդների և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների

առավելագույն թիվը սահմանելու մասին»

 

N ___ / ____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովն արձանագրում է, որ քվեարկության սենյակում ժամը _______-ի դրությամբ գտնվում են թվով ___ տեղական դիտորդ, թվով ___ զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ, այսինքն՝ քվեարկության սենյակում միաժամանակ ներկա են գտնվում _________ տեղական դիտորդ և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ, որն ակնհայտորեն խաթարում է քվեարկության բնականոն ընթացքը:

Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի 5-րդ մասի դրույթները՝ N ___ / ____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը որոշեց

1. Սահմանել N ___/____ տեղամասային կենտրոնի քվեարկության սենյակում միաժամանակյա գտնվելու իրավունք ունեցող դիտորդների և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների առավելագույն թիվը՝ _________________________:

2. Արգելել նոր դիտորդների և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների մուտքը քվեարկության սենյակ և նոր դիտորդների և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների մուտքը թույլատրել քվեարկության սենյակ միայն համապատասխանաբար ներկա դիտորդների և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների դուրս գալուց հետո:

 

Հանձնաժողովի նախագահ

________________

նշվում է «կողմ եմ» բառերը,

եթե կողմ է որոշմանը

________________

նշվում է «դեմ եմ» բառերը,

եթե դեմ է որոշմանը

_________________

անունը, ազգանունը

______________

ստորագրությունը

Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

       

Հանձնաժողովի քարտուղար

       

Հանձնաժողովի անդամ՝

       

Հանձնաժողովի որոշումն ընդունվում է հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 2/3-ով:

 

Հանձնաժողովի նախագահ

____________________

ստորագրություն

Կ.Տ.

 

Օրինակելի ձև

 

N ___ / ____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողով

 

Որոշում _____ -Ա

նշվում է հերթական համարը

«____» ________________ 20____թ.

 

«Դիտորդին, զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցչին,

վստահված անձին նախազգուշացնելու մասին»

 

N ___ / ____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովն արձանագրում է, որ

 ____________________________________________________________________________ -ը խոչընդոտել է

նշվում է դիտորդի, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցչի, վստահված անձի անունը, ազգանունը

հանձնաժողովի բնականոն աշխատանքը, նիստի բնականոն ընթացքը, խախտել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կանոնակարգը, անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նկատմամբ:

Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2020 թվականի հունվարի 16-ի 28-Ն որոշման 3-րդ հավելվածի 33-րդ կետը՝ N ___/____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը որոշեց

_________________________________________________________________________________ -ի

նշվում է դիտորդի, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցչի, վստահված անձի անունը, ազգանունը

նկատմամբ կիրառել նախազգուշացում:

 

Հանձնաժողովի նախագահ

________________

նշվում է «կողմ եմ» բառերը,

եթե կողմ է որոշմանը

________________

նշվում է «դեմ եմ» բառերը,

եթե դեմ է որոշմանը

_____________________

անունը, ազգանունը

__________________

ստորագրությունը

Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

       

Հանձնաժողովի քարտուղար

       

Հանձնաժողովի անդամ՝

       

 

Որոշումն ընդունվում է, եթե կողմ է քվեարկել նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների թվի կեսից ավելին:

 

Հանձնաժողովի նախագահ

____________________

ստորագրություն

Կ.Տ.

 

Ծանոթացա___________________________________________________________________

նշվում է այն անձի անունը, ազգանունը, ում նկատմամբ կիրառվել է նախազգուշացումը

 ստորագրություն

 

Օրինակելի ձև

N ___ / ____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողով

 

Որոշում _____ -Ա

նշվում է հերթական համարը

«____»________________ 20____թ.

 

«Դիտորդին, զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցչին հանձնաժողովի

նիստից և տեղամասային կենտրոնից հեռացնելու մասին»

 

N ___ / ____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովն արձանագրում է, որ

____________________________________________________________________________ -ի

նշվում է զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցչի, դիտորդի անունը, ազգանունը

նկատմամբ կիրառել նախազգուշացում:

Նախազգուշացումից հետո, ___________________________________________________ -ը

նշվում է զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցչի, դիտորդի անունը, ազգանունը

խախտում է Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի պահանջներն այն եղանակով, որն էապես խաթարում է ընտրական հանձնաժողովի բնականոն աշխատանքը, քվեարկության բնականոն ընթացքը՝______________________________________________________________________:

նկարագրվում է խախտում հանդիսացող արարքը,

Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի պահանջները՝ N___ / ____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը որոշեց_________________________________________ -ին հեռացնել

նշվում է զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցչի, դիտորդի անունը, ազգանունը

______________________________________________________________________________

նշել Հանձնաժողովի նիստից՝ նշելով օրը և ժամը, կամ քվեարկության օրը՝ քվեարկության սենյակից և տեղամասային կենտրոնից՝

_____________________________________________________________________________:

նշելով տեղամասի համարը

Հանձնաժողովի նախագահ

________________

նշվում է «կողմ եմ» բառերը,

եթե կողմ է որոշմանը

_______________

նշվում է «դեմ եմ» բառերը,

եթե դեմ է որոշմանը

_________________

անունը, ազգանունը

________________

ստորագրությունը

Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

       

Հանձնաժողովի քարտուղար

       

Հանձնաժողովի անդամ՝

       

Հանձնաժողովի որոշումն ընդունվում է հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 2/3-ով:

 

Հանձնաժողովի նախագահ

____________________

ստորագրություն

Կ.Տ.

Ծանոթացա___________________________________________________________________

նշվում է այն անձի անունը, ազգանունը, ում նկատմամբ կիրառվել է նախազգուշացումը

 ստորագրություն

 

Օրինակելի ձև

 

N ___ / ____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողով

 

Որոշում _____ -Ա

նշվում է հերթական համարը

«____» ________________ 20____թ.

 

«Վստաված անձին հանձնաժողովի նիստից և տեղամասային

կենտրոնից հեռացնելու մասին»

 

N ___ / ____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովն արձանագրում է, որ

____________________________________________________________________________ -ի

նշվում է վստահված անձի անունը, ազգանունը

նկատմամբ կիրառել նախազգուշացում:

Նախազգուշացումից հետո, ___________________________________________________ -ը

նշվում է վստահված անձի անունը, ազգանունը

խախտում է Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի պահանջներն այն եղանակով, որն էապես խաթարում է ընտրական հանձնաժողովի բնականոն աշխատանքը, քվեարկության բնականոն ընթացքը՝______________________________________________________________________:

նկարագրվում է խախտում հանդիսացող արարքը,

Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի պահանջները՝ N___ / ____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը որոշեց _________________________________________-ին հեռացնել

նշվում է վստահված անձի անունը, ազգանունը

______________________________________________________________________________________________

նշել Հանձնաժողովի նիստից՝ նշելով օրը և ժամը, կամ քվեարկության օրը՝ քվեարկության սենյակից և տեղամասային կենտրոնից՝

______________________________________________________________________________________________

նշելով տեղամասի համարը

 

Հանձնաժողովի նախագահ

_________________

նշվում է «կողմ եմ» բառերը,

եթե կողմ է որոշմանը

________________

նշվում է «դեմ եմ» բառերը,

եթե դեմ է որոշմանը

________________

անունը, ազգանունը

________________

ստորագրությունը

Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

       

Հանձնաժողովի քարտուղար

       

Հանձնաժողովի անդամ՝

       

 

Հանձնաժողովի որոշումն ընդունվում է հանձնաժողովի անդամների թվի ձայների առնվազն 2/3-ով:

 

Հանձնաժողովի նախագահ

____________________

ստորագրություն

Կ.Տ.

Ծանոթացա___________________________________________________________________

նշվում է այն անձի անունը, ազգանունը, ում նկատմամբ կիրառվել է նախազգուշացումը

 ստորագրություն

 

ՄԱՍ ԵՐՐՈՐԴ

 

ՄՏԻՑ ԵՎ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

 

Մտից փաստաթղթեր

Ելից փաստաթղթեր

Հ/Հ

ստացման

ամսաթիվ

Որտեղից է ստացվել և

համառոտ բովանդակություն

Հ/Հ

ուղարկման

ամսաթիվ

Ուր է ուղարկվել և

համառոտ բովանդակություն

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

     

Հավելված N 4

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 27-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

Տարածքային և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների

գրանցամատյանները լրացնելու

 

1. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովը՝ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից, իսկ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը՝ տարածքային ընտրական հանձնաժողովից ստանում է համարակալված էջերով և համապատասխան վերադաս ընտրական հանձնաժողովի կնիքով կնքված գրանցամատյան:

2. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովը վարում է հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների և որոշումների, ինչպես նաև փաստաթղթերի, դիմումների հաշվառման գրանցամատյան (գրանցամատյաններ):

3. Ընտրական հանձնաժողովների գրանցամատյաններում փաստաթղթերի հաշվառումը կատարվում է հերթական համարակալմամբ` արաբական թվանշաններով: Համարների հերթականությունը վերսկսվում է յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 1-ից:

4. Հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների և որոշումների գրանցամատյանում համառոտ արձանագրվում է հանձնաժողովի նիստը և գրառվում հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշումը (որոշումները):

Արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի նախագահը և քարտուղարը:

5. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի փաստաթղթերի, դիմումների հաշվառման գրանցամատյանը բաղկացած է երկու մասից: Գրանցամատյանի`

1) առաջին մասում գրառվում են հանձնաժողովի մտից և ելից փաստաթղթերը, հետևյալ կարգով`

ա. «1 Հ/Հ» սյունակում գրառվում է մտից փաստաթղթերի հերթական համարը,

բ. «2 Մտից համար և ամսաթիվ» սյունակում գրառվում է փաստաթղթի ստացման օրը, ամիսը, տարեթիվը: Մտից փաստաթղթերը գրանցվում են ստանալու օրը,

գ. «3 Ստացված փաստաթղթի համար, ամսաթիվ և ուղարկող» սյունակում գրառվում է ստացված փաստաթղթի ելից համարը, օրը, ամիսը, տարեթիվը, ուղարկողի ազգանուն, անունը կամ կազմակերպության անվանումը,

դ. «4 Համառոտ բովանդակություն և թերթերի թիվ» սյունակում գրառվում է ներկայացվող պահանջի համառոտ շարադրանքը և թերթերի թիվը,

ե. «5 Մակագրություն» սյունակում գրառվում է ստացված փաստաթղթի պահանջի կատարման վերաբերյալ հանձնարարությունը,

զ. «6 Ծանոթություն» սյունակում կարող են կատարվել ստացված փաստաթղթին, դրա կատարման ընթացքին վերաբերող այլ գրառումներ,

է. «7 Հ/Հ» սյունակում գրառվում է ելից փաստաթղթերի հերթական համարը,

ը. «8 Ելից համար և ամսաթիվ» սյունակում գրառվում է հանձնաժողովից ուղարկվող փաստաթղթի համարը և ամսաթիվը,

թ. «9 Ում է ուղարկվել» սյունակում գրառվում է ստացողի անուն-ազգանունը, հասցեն, իրավաբանական անձի դեպքում՝ անվանումը,

ժ. «10 Համառոտ բովանդակություն և թերթերի թիվ» սյունակում գրառվում է ուղարկվող փաստաթղթի համառոտ շարադրանքը և թերթերի թիվը,

ի. «11 Ծանոթություն» սյունակում կարող են նշվել փաստաթղթի ուղարկման վերաբերյալ այլ գրառումներ.

2) երկրորդ մասում գրառվում են դիմողի կամ բողոք բերողի (այսուհետ` դիմողի) կողմից ստացված դիմումները, բողոքները (այսուհետ` դիմում), հետևյալ կարգով`

ա. «1 Հ/Հ» սյունակում գրառվում է հերթական համարը,

բ. «2 Ստացման ամսաթիվ և ժամ» սյունակում գրառվում է դիմումի ստացման օրը, ամիսը, տարեթիվը և ժամը,

գ. «3 Դիմողի անուն, ազգանուն, կարգավիճակ» սյունակում գրառվում է դիմողի անուն-ազգանունը, կազմակերպության դեպքում` անվանումը և հասցեն, իսկ կարգավիճակը (թեկնածու, վստահված անձ, դիտորդ, հանձնաժողովի անդամ) նշվում է դիմումում դրա վերաբերյալ նշում լինելու դեպքում: Քաղաքացիներից ստացված դիմումների դեպքում «կարգավիճակը» չի գրառվում,

դ. «4 Համառոտ բովանդակություն և թերթերի թիվ» սյունակում գրառվում է ներկայացվող պահանջի համառոտ շարադրանքը և փաստաթղթի թերթերի թիվը,

ե. «5 Ում է մակագրված» սյունակում գրառվում է հանձնաժողովի անդամի անուն-ազգանունը և դրվում է համապատասխան հանձնաժողովի անդամի ստորագրությունը,

զ. «6 Նշում կատարման մասին» սյունակում գրառվում է դիմումի քննարկման արդյունքում ինչ է արվել,

է. «7 Դիմողին պատասխանն ուղարկվել է (համար, ամսաթիվ)» սյունակում գրառվում է պատասխան գրության համարը և գրության ստորագրման կամ որոշման ընդունման օրը, ամիսը, տարեթիվը,

ը. «8 Ծանոթություն» սյունակում կարող են գրառվել դիմումին, դրա կատարման ընթացքին վերաբերող այլ գրառումներ.

6. Սահմանել, որ սույն կարգի 5-րդ կետում նշված գրանցամատյանի երկու մասերը հանձնաժողովը կարող է պահել առանձին-առանձին մատյանների տեսքով:

7. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանը բաղկացած է երեք մասից:

Առաջին մասը լրացվում է գրանցամատյանով սահմանված ձևին համապատասխան:

Երկրորդ մասում լրացվում է վստահված անձանց և դիտորդների, զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչների վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալները:

Երրորդ մասում լրացվում են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի մտից և ելից փաստաթղթերը` սույն կարգին համապատասխան:

8. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում գրառվում են նաև Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով և Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումներով նախատեսված` գրանցամատյանում պարտադիր գրառում պահանջող այլ գործողություններ և որոշումներ: