Համարը 
N 25-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀԳՆԱՏ 2016.07.21/07(136)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ ԿԱ շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն
Ընդունման ամսաթիվը 
15.06.2016
Ստորագրող մարմինը 
Պետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
15.06.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.08.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ԼՂՀ ԿԱ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԱՆՏԱՌԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Գրանցված է

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

արդարադատության նախարարության կողմից

հունիսի 30-ին 2016թ.

Պետական գրանցման համարը 2061655

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ

ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ

ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

«15» հունիսի 2016թ.

N 25-Ն

ք. Ստեփանակերտ

 

ԱՆՏԱՌԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 3-րդ մասի դրույթները.

 

Հ Ր Ա Մ Ա ՅՈՒ Մ Ե Մ`

 

Հաստատել անտառավերականգնման հրահանգը` համաձայն հավելվածի:

 

 

Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

 

 

 

Հավելված

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և

բնական ռեսուրսների վարչության պետի

2016 թվականի հունիսի 15-ի N 25- Ն հրամանի

 

ՀՐԱՀԱՆԳ

ԱՆՏԱՌԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը սահմանում է անտառային հողերի անտառազուրկ տարածքների անտառավերականգնման (անտառապատման) աշխատանքների իրականացման հիմնական պահանջները:

2. Անտառավերականգնման աշխատանքներն իրականացվում են անտառային հողերի այրված, հատված, ինչպես նաև այլ բացասական գործոնների ազդեցությունից անտառազուրկ մնացած տարածքներում, դրանց վերականգնման և բնական վերաճի ապահովման նպատակով:

3. Անտառահատված և այլ անտառազուրկ տարածքների անտառավերականգնումն իրականացվում է բնական կամ արհեստական ձևերով:

4. Անտառավերականգնման ձևն ընտրվում է, հաշվի առնելով բնակլիմայական պայմանները, տվյալ տեղանքի բուսածածկույթի տիպը և անտառային տնտեսությունների տեխնիկատնտեսական հնարավորությունները:

Անտառավերականգնման ձևի որոշման համար հիմք են հանդիսանում գիտահետազոտական ուսումնասիրությունների արդյունքները, անտառավերականգնման որակի մասին նախագծային տվյալները, ինչպես նաև արտադրության փորձը՝ հաշվի առնելով անտառային տնտեսության վարման ինտենսիվությունը և նրա զարգացման հեռանկարները:

Անտառավերականգնման ընտրված ձևը պետք է ապահովի ավելի վստահելի, արագ և տնտեսող բարձր արդյունավետության արժեքավոր տնկիների տեսակների ստեղծումը:

Անտառային տարածքների արհեստական անտառապատումն իրականացվում է անտառավերականգնման նախագծի համաձայն, որը կազմվում է սույն կարգի N 1 Ձևի համաձայն և հաստատվում է անտառային ոլորտը կառավարող պետական լիազոր մարմնի կողմից:

5. Եթե հնարավոր է օգտագործել անտառի ինքնավերականգնվելու հնարավորությունը` ողջամիտ ժամկետներում ծառերի արժեքավոր տեսակների աճեցման համար, ապա անհրաժեշտ է ընտրել բնական անտառավերականգնումը:

Բնական անտառավերականգնումն իրականացվում է ինչպես անտառահատման ժամանակ երիտասարդ ծառերի և կենսունակ արժեքավոր մատղաշների պահպանմամբ, այնպես էլ անտառահատման նորմերի պահպանմամբ, հատատեղերի լայնության կանոնակարգմամբ, հատատեղերում սերմացու ծառերի թողմամբ, և հատումներից հետո ինքնավերակնգնմանը նպաստող անտառավերականգնման այլ միջոցառումների կիրառմամբ, հողի մեխանիկական փխրեցմամբ, հատատեղերի ցանկապատմամբ և այլն:

Կարծրատերև տեսակների կոճղաշվային վերականգնում թույլատրվում է այն դեպքում, երբ ցածրաբնային տնտեսությունների բարձրաբնայինի վերափոխման միջոցառումները տնտեսապես արդարացված չեն:

Որպես բնական անտառավերականգնման ընդունելի ժամանակահատված (ծառահատումից մինչև անտառահատված տարածքներում այն քանակությամբ ինքնաբուսիկի ի հայտ գալը, որը կապահովի գլխավոր ծառատեսակների գերակշռումը, իսկ երիտասարդ անտառի դեպքում՝ մինչև ինտենսիվ անկման ավարտը և նորմալ տնկիների քանակի կայունացումը) յուրաքանչյուր անտառային գոտու համար սահմանվում է առանձին: Անտառաճեցման պայմաններից և տեսակի աճման տեմպից ելնելով, այդ ժամանակահատվածը սահմանվում է 5-12 տարի:

Սահմանված ժամանակահատվածի ավարտից հետո կամ ավելի վաղ, եթե ակնհայտ է դառնում տնտեսապես արժեքավոր տեսակի տնկիների բնական վերականգնման անհաջողությունը, կիրառվում են անտառավերականգնման նոր, ավելի արդյունավետ միջոցառումներ:

6. Այն հատվածներում, որտեղ հնարավոր չէ սույն հրահանգի 5-րդ կետով սահմանված ժամանակահատվածում ապահովել արժեքավոր տնկիների բնական վերականգնումը, իրականացվում են արհեստական անտառավերականգնման միջոցառումներ` անտառների ցանքս կամ անտառատունկ (անտառատնկարկներ)՝ քիմիկատների լայն կիրառմամբ:

Անտառների ցանքսի և տնկման համար նախատեսված տարածքները կազմում են անտառային մշակույթների ֆոնդը:

7. Անտառային մշակույթների ֆոնդը ներառում է պետական անտառային ֆոնդի հողերում գտնվող հետևյալ կատեգորիաները.

1) այրված և այլ պատճառներով անտառազուրկ տարածքներ, որտեղ տնտեսապես արժեքավոր տեսակի տնկիների բնական վերականգնում չի սպասվում.

2) անտառային հողերի անտառով չծածկված տարածքներ, մարգագետիններ, ամայի տարածքներ.

3) 0,1-0,2 խտությամբ նոսրանտառներ և խախտված տարածքներ ու 0,4-ից պակաս խտությամբ հազվադեպ տնկարկներ.

4) երիտասարդ ոչ արժեքավոր տնկարկներով ծածկված տարածքներ (վերակառուցման ֆոնդ).

5) անտառատնկարկների հին տարածքներ, որոնք չեն փոխադրվել անտառի շարք.

6) մահացած և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դուրս գրված անտառատնկարկները:

Անտառային մշակույթների ընդհանուր տարածքից առանձնացվում է առաջնահերթության կարգով անտառավերականգման ենթակա անտառային տարածքներ:

Առաջնահերթությունը տրվում է անտառավերականգման ենթակա հասանելի անտառային տարածքներին, որտեղ հաշվի առնելով հողակլիմայական պայմանները և տնտեսության վարման տեխնիկատնտեսական մակարդակը հնարավոր է բարձր արդյունավետության անտառային մշակույթների արժեքավոր տեսակների տնկիների ստեղծումն անտառով չծածկված տարածքներում, ինչպես նաև այն անտառային տարածքներում, որտեղ ցածրարժեք տնկիների հատումից հետո նախատեսվում է ավելի արժեքավոր տնկիների տնկումը:

Անտառավերականգնման ապահովումն անտառային մշակույթների ֆոնդի տարածքում յուրաքանչյուր անտառային տնտեսության հիմնական խնդիրն է: Այդ նպատակով իրականացվում են անտառային մշակույթների անհրաժեշտ գրանցումներ:

8. Լայնամասշտաբ զննման և ուսումնասիրությունների հիման վրա կազմվում են անտառային մշակույթների բնութագրերը և հաշվի առնելով անտառա-կենսաբանական և տնտեսական պահանջները որոշվում է անտառավերականգնման ձևը` նշելով իրականացվելիք միջոցառումները, այն բաժանելով տարածքների, որոնք.

1) հատկացվում են անտառների բնական անտառավերականգնմանը նպաստող միջոցառումների իրականացման համար.

2) հատկացվում են արհեստական անտառավերականգնման համար:

 

II. ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

 

9. Արհեստական անտառավերականգնումն իրականացվում է այն անտառային տարածքներում, որտեղ հնարավոր չէ ապահովել տնտեսապես արժեքավոր ծառատեսակների բնական անտառավերականգնումը:

10. Անտառային մշակույթների տարածքներում անտառատնկարկների ստեղծման համար գլխավոր ծառատեսակը որոշվում է հաշվի առնելով անտառավերականգնման նպատակը, բնակլիմայական պայմանները, ինչպես նաև հողի արտադրողականության ցուցանիշը:

Անտառային մշակույթները ստեղծվում են մեկ գլխավոր ծառատեսակից կամ մի քանի գլխավոր և ուղեկցող ծառատեսակներից և թփերից:

Գլխավոր ծառատեսակն ընտրվում է տեղական անտառակազմող տեսակներից և պետք է համապատասխանի տնտեսական նպատակներին և ընտրված անտառային տարածքի պայմաններին:

11. Գլխավոր ծառատեսակի ծառաբները մաքրելու, տնկիների բուսաբանական կայունությունը և նրանց միջավայրաստեղծ հատկությունները բարձրացնելու նպատակով, հողի լրիվ մշակման դեպքում, անտառի բուսականության պայմաններից և նախատեսվող գլխավոր ծառատեսակից ելնելով տնկվում են նաև ուղեկցող ծառատեսակներ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև թփուտներ` երկրորդ (շվաքային) շարահարկի և ենթանտառի ստեղծման համար:

Ուղեկցող ծառատեսակը պետք է տնկվի գլխավոր ծառատեսակի հետ շարքային միաձուլմամբ:

Գլխավոր ծառատեսակի աճին չխոչընդոտելու նպատակով տնկվում են ուղեկցող ծառատեսակների խիտարմատային և ուշ աճող տեսակներ:

Ուղեկցող ծառատեսակների տնկումը չպետք է կրճատի գլխավոր ծառատեսակի տնկիների տեղերի քանակը կամ էլ առաջացնի ոչ հավասար տեղաբաշխում անտառատնկարկների տարածքում:

Աղքատ հողերում անտառավերականգնումն իրականացվում է միայն մեկ գլխավոր ծառատեսակ տնկելու միջոցով (մաքուր անտառային մշակույթ):

12. Ծառատունկն արհեստական անտառավերականգնման հիմնական միջոցն է, որն ապահովում է անտառային մշակույթների կայուն աճ: Ծառատունկն իրականացվում է տնկիների կամ սածիլների տնկմամբ:

Արհեստական անտառավերականգնումը ցանքսի միջոցով իրականացվում է չոր, ավազային, քարքարոտ հողի և թույլ զարգացած հողածածկույթ ունեցող անտառային տարածքներում:

 

III. ՀԱՏՎԱԾ ԵՎ ԱՅՐՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ՑԱԾՐԱՐԺԵՔ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ

ՄՇԱԿՈԻՅԹՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄՆ ԱՐԺԵՔԱՎՈՐ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐՈՎ

(ԱՆՏԱՌԱՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ)

 

13. Անտառահատված և այրված տարածքներում միակցված, 2 մետր և ավելի բարձրության հասնող ցածրարժեք տեսակների փոխարինումը տնտեսապես արժեքավոր տեսակներով իրականացվում է թանկարժեք տնկիների տնկմամբ:

Անտառավերակառուցումն ապահովում է գլխավոր տեսակների գերակշռում կամ նշանակալի մասնակցություն ապագա կանգուն անտառների կազմում և տնկվող ծառատեսակների բնական աճ:

14. Վերակառուցվող անտառահատվածում և այրված անտառային մշակույթների տարածքներում իրականացվում է համապատասխան նախապատրաստման աշխատանքներ:

Անտառային մշակույթների տարածքների համապատասխան նախապատրաստումն իրականացվում է ցածրարժեք ծառատեսակների և թփուտների հեռացման միջոցով` ամբողջ տարածքում կամ միջանցքներում (շերտերով):

Անցանկալի ծառատեսակների շարունակական ոչնչացումը ողջ տարածքում ապահովում է վերակառուցման արդյունավետությունը:

15. Անտառային մշակույթների առաջնային խտությունը մասնակի վերականգնման ժամանակ որոշվում է տվյալ տնկիների համար ընդունված օպտիմալ խտության պայմաններից և տարածքի միջանցքի (շերտի) և միջմիջանցքային (միջշերտային) տարածությունների հարաբերությունից, սակայն ոչ պակաս քան 50 տոկոսից:

16. Անտառի սաղարթի տակ մշակույթները դիտարկվում են որպես աջակցող միջոցառում` ընտրովի և աստիճանաբար շարունակական անտառահատումների կիրառման ժամանակ:

 

IV. ԱՆՏԱՌԱՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ԽՆԱՄՔ

 

17. Անտառատնկարկների լրացում իրականացվում է այն դեպքերում, երբ եղանակային անբարենպաստ պայմանների, վնասատուների հասցրած վնասի, հիվանդությունների, աշխատանքի անբավարար որակի և այլ պատճառներով տեղի է ունենում տնկիների և սածիլների նշանակալի անկում (30 տոկոսից ավելի): Անտառատնկարկների լրացնելու անհրաժեշտությունը նվազեցնելու նպատակով թույլատրվում է անտառատնկարկների նախնական խտության ավելացում 10-15 տոկոսով:

18. Ագրոտեխնիկական խնամքն իր մեջ ներառում է հետևյալ միջոցառումները.

1) սածիլների ձեռքով ուղղում` նրանց մեքենայացված տնկումից հետո, ինչպես նաև տնկված բույսերի նշանակալի վնասվածքների ժամանակ.

2) հողի փխրեցում, միաժամանակ մոլախոտերի վերացում անտառատնկարկների շարքերում և շարքերի արանքում.

3) հողի փխրեցում ու մոլախոտերի, ինքնասերմնացան և անցանկալի նորաճ տեսակների վերացում միայն մշակվող տեսակի շարքերում.

4) աշնանային ժամանակահատվածում խոտի հնձում և դուրսբերում շարքերից.

5) համատարած կամ ուղղորդված հերբիցիդների և արբորիցիդների լուծույթների կիրառում հողի մակերեսին և մոտակայքում աճող անցանկալի խոտային և ծառաթփային բուսականության վրա:

19. Ագրոտեխնիկական խնամքի միջոցառումների նպատակահարմարությունը և նրա ինտենսիվությունը որոշվում է հաշվի առնելով հիմնական ծառատեսակի խոտային բուսածածկով և բնական վերականգնվող անցանկալի ծառատեսակներով ծածկելու վտանգի առկայությունը: Ագրոտեխնիկական խնամքի հաճախականությունը և տևողությունը կախված է անտառային բուսածածկի աճման աստիճանից, աճող տեսակների կենսաբանական հատկանիշներից, անտառային մշակույթների ստեղծման ձևից և հողի նախնական մշակման որակից ու ձևից:

Ագրոտեխնիկական խնամքն իրականացվում է առաջին տարին՝ 5 անգամ, երկրորդը՝ 4, երրորդը՝ 3, չորրորդը՝ 2 և հինգերորդը՝ 1 անգամ, ընդհանուր առմամբ 15 անգամ՝ 5 տարում:

20. Ագրոտեխնիկական խնամքի իրականացման ժամանակ քիմիական լուծույթներն օգտագործվում են հրդեհային անվտանգության կանոնների և բնապահպանական պահանջների պահպանմամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն:

 

V. ԲՆԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

 

21. Բնական անտառավերականգնումը խթանելու նպատակով իրականացվում են հետևյալ միջոցառումները`

1) փայտանյութի մթերման ժամանակ (անտառանյութի փոխադրում, մաքրում, կտրում) նոր աճած և երիտասարդ տնտեսապես արժեքավոր տեսակների պահպանում.

2) հողի հանքայնացում.

3) անտառային տարածքների ցանկապատում.

4) սերմացու ծառերի թողնում.

5) սերմնային աճին աջակցում:

Անտառատնտեսական կազմակերպությունները յուրաքանչյուր տարի պլանավորում են անտառների բնական վերականգնման աշխատանքների տարեկան ծավալները և եղանակը, ինչպես նաև մատղաշի պահպանման միջոցառումները:

22. Սերմացու ծառեր թողնելը` բնական վերարտադրությանը խթանող չպլանավորված միջոցառում է, բայց պարտադիր է անտառահատման բոլոր ոլորտներում:

23. Բավարար թվով կենսունակ, մատղաշ և երիտասարդ ծառերի պահպանումն անտառահատումների ժամանակ` բնական անտառավերականգնման հիմնական միջոցառումներից մեկն է:

Պահպանմանն ենթակա են բոլոր երիտասարդ և մատղաշ ծառատեսակները:

24. Հատատեղերում կամ առանձին անտառային տեղամասերում, որտեղ պահպանվող երիտասարդ և դեռահաս ծառերի քանակը չի կարող ապահովել գլխավոր ծառատեսակների հաջող վերարտադրությունը, իրականացնում են բնական վերարտադրմանը նպաստող այլ միջոցառումներ:

25. Ցանկապատվում են այն անտառային տարածքները, որտեղ բնական վերարտադրությունն ապահովվում է անասունների արածեցումը դադարեցնելու միջոցով: Հատատեղերի ցանկապատումը կարող է լինել ամբողջական կամ մասնակի (անասունների քշման վայրերից):

 

VI. ԱՆՏԱՌԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

 

26. Անտառավերականգնման որակի անընդհատ բարձրացումն ունի առաջնային նշանակություն և հանդիսանում է բոլոր անտառատնտեսական կազմակերպությունների կարևոր խնդիրը:

27. Անտառավերականգնման որակի ցուցանիշներ են`

1) կպչողականությունը` աճած ծառերի հարաբերությունը տնկած ծառերի ընդհանուր թվի քանակին՝ արտահայտված տոկոսներով, որը որոշվում է առաջին և երկրորդ տարվա վերջում` աշնանը:

Կենսունակության փուլի ընթացքում (մեկ-երկու տարի) և կենսունակության փուլն անցած անտառատնկարկների աճի առաջադիմությունը որոշվում է կենսունակության սանդղակով`

ա. 90 տոկոսից բարձր` գերազանց,

բ. 75-ից մինչև 90 տոկոսը` լավ,

գ. 60-ից մինչև 74 տոկոսը` բավարար,

դ. 25-ից մինչև 59 տոկոսը` ենթակա է լրացման:

25 տոկոսից պակաս անտառավերականգնման որակի ցուցանիշ ունեցող անտառատնկարկներն ենթակա են դուրս գրման, ինչը հաստատվում է անտառային ոլորտը կառավարող պետական լիազոր մարմնի կողմից:

Անտառատնկարկների կենսունակության և պահպանության ցուցանիշը, որի դեպքում դրանք համարվում են հաջողակ կամ լրացման ենթակա, որոշվում է յուրաքանչյուր տեղամասի համար առանձին.

2) կենսունակ դեռահաս և մատղաշ ծառերի տնտեսապես արժեքավոր տեսակների քանակի հավասարաչափ տեղաբաշխումը, որոնք ապահովում են հաջող վերարտադրություն:

Կարծրատերևային տեսակների համար այդ քանակը պետք է լինի առնվազն 600 հատ 1 հեկտարում.

3) գլխավոր ծառատեսակի ինքնաբուսի քանակը, որը որոշվում է հետևյալ սանդղակով`

ա. 5-10 000 հատ հեկտարի վրա` գերազանց,

բ. 3-6 000 հատ հեկտարի վրա` լավ,

գ. 1-3 000 հատ հեկտարի վրա` բավարար,

դ. 1 000 հատից քիչ հեկտարի վրա` անբավարար:

Ցանքսի և տնկման միջոցով ստեղծված տնտեսապես արժեքավոր անտառային մշակույթները, որոնք հասել են սահմանված անտառավերականգնման ցուցանիշներին, անտառի շարք են փոխադրվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Արժեքավոր տեսակների մատղաշները, որոնք առաջացել են բնական անտառավերականգնման միջոցառումների արդյունքում հաշվառվում են անտառային մշակույթների գրանցման գրքում, հետագայում փոխադրվում են անտառի շարք և հաշվառվում պետական անտառային ֆոնդում որպես բնական մատղաշներ:

 

VII. ԱՆՏԱՌԱՊԱՏՄԱՆ ԵՎ ԱՆՏԱՌԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

 

28. Անտառավերականգնման և անտառապատման աշխատանքների ընդունման, անտառատնկարկների վիճակի գնահատման և հետագայում անտառատնկարկներն անտառի շարք փոխադրման հետ կապված աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով, անտառային տնտեսության տնօրենի հրամանով ստեղծվում է անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողով, որի մեջ ըստ անտառապետությունների ներառվում են աշխատանքային ենթախմբեր:

29. Հաշվի առնելով բնակլիմայական պայմանները, անտառատնկարկների վիճակի գնահատման կամ դրանց անտառի շարք փոխադրման նպատակով ստուգումներն իրականացվում են յուրաքանչյուր տարի սեպտեմբերի 15-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը ընկած ժամակահատվածում:

30. Անտառավերականգնման և անտառապատման աշխատանքների ավարտից հետո 10 օրվա ընթացքում անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի տվյալ անտառապետության ենթախմբի կողմից տեղում ստուգվում և յուրաքանչյուր տեղամասի համար կազմվում է արձանագրություն սույն կարգի N 2 և N 3 Ձևերի համաձայն, որից հետո անտառային տնտեսության տնօրենի անտառատնկարկների գույքագրման հրամանով սահմանված ժամկետում անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովը կազմում է ընդհանրացված ցուցակ համաձայն սույն կարգի N 4 Ձևի և ներկայացվում անտառային տնտեսության տնօրենի հաստատմանը, որի պատճեն հաջորդ ամսվա ընթացքում ուղարկվում է անտառային ոլորտը կառավարող պետական լիազոր մարմնին:

31. Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի անտառապետությունների ենթախմբերի կողմից, համաձայն անտառատնկարկների գույքագրման հրամանի, ստուգվում է տվյալ անտառապետության անտառատնկարկները և յուրաքանչյուրի համար երկու օրինակից կազմվում է արձանագրություն սույն կարգի N 5 և N 6 Ձևերի համաձայն, որոնցից մեկ օրինակը մնում է անտառապետությունում, իսկ մյուսն` անտառային տնտեսությունում:

32. Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի կողմից, յուրաքանչյուր տարի մինչև դեկտեմբերի 20-ը, ընդհանրացվում է սույն կարգի N 5 և N 6 Ձևերի համաձայն կազմված արձանագրություններում անտառատնկարկների վիճակի վերաբերյալ բոլոր տվյալները, կենսունակ անտառների համար կազմվում է ընդհանրացված ցուցակ սույն կարգի N 7 և N 8 Ձևերի համաձայն, իսկ ոչնչացված անտառատնկարկների համար` սույն կարգի N 8 Ձևի համաձայն:

33. Անտառային տնտեսության տնօրենը յուրաքանչյուր տարվա գույքագրման աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ տեղեկությունները, մինչև հաջորդ տարվա փետրվարի 1-ը, ներկայացնում է անտառային ոլորտը կառավարող պետական լիազոր մարմին, որին կցվում են սույն կարգի NN 7, 8, 9 Ձևերի համաձայն կազմված փաստաթղթերի պատճենները:

 

 

Ձև N 1

 

 

Հաստատում եմ

________________________________

(անտառային ոլորտը կառավարող պետական լիազոր մարմնի ղեկավար)

_________________________________

(անուն, ազգանուն,ստորագրություն)

«______» ___________20___թ.

 

Կ.Տ

 

ՆԱԽԱԳԻԾ

20____ թվականի գարնանը, աշնանն անտառատնկարկների

հիմնադրման (ստեղծման)

 

_____________ մասնաճյուղ _____________անտառային պետություն ______________

քառակուսի ______________ հատված

1. Անտառատնկարկների տեղադիրքի պլան

M 1:10000

2. Տեղամասի մակերեսը_________________________________________________________

3. Հողատարածքի դասակարգումը _________________________________________________

                                                                              (հատված անտառ, բացատ)

4. Ռելիեֆը____________________________________________________________________

5. Հողը և խոնավության աստիճանը_________________________________________________

6. Խոտածածկույթը______________________________________________________________

7. Մատղաշի քանակությունը մեկ հեկտարի հաշվով ըստ ծառատեսակների ___________________

8. Հողի վարակվածության աստիճանը վնասատուներով __________________________________

9. Հողի մշակման (նախապատրաստման) եղանակը, ժամկետը ____________________________

10. Վերակառուցման ենթակա ծառերի կազմը, հասակը, խտությունը ________________________

11. Անտառատնկարկների հիմնադրման եղանակը ______________________________________

                                                                                                 (ծառատունկ, սերմնացանքս, շարքերով, խմբերով)

12. Հեռավորությունը շարքերի միջև և շարքերի մեջ, ծառերի քանակը մեկ հեկտարի հաշվով

_____________________________________________________________________________

13. Գլխավոր ծառատեսակը_______________________________________________________

14. Գլխավոր և ուղեկցող ծառատեսակների տեղաբաշխման սխեման _______________________

15. Անհրաժեշտ խնամքի քանակը` ըստ տարիների _____________________________________

16. Հակահրդեհային միջոցառումները________________________________________________

17. Անտառի շարք փոխադրման տարին _____________________________________________

18. Անտառատնկարկների հիմնադրման և խնամքի համար անհրաժեշտ գումարի հաշվարկը

_____________________________________________________________________________

 

Նախագիծը կազմեց`

Անտառապետ ___________________________

                               (անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 

Անտառապատման և անտառավերականգնման ինժիներ ________________________

                                                                                                                     (անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 

 

Համաձայնեցված է

     

Անտառային տնտեսության տնօրեն

 ____________________    ___________________
 

 (անուն, ազգանուն)

 

  (ստորագրություն)

       

 Գլխավոր անտառապետ

 ____________________    ___________________
 

 (անուն, ազգանուն)

 

  (ստորագրություն)

 

 

Ձև N 2

 

Արձանագրություն

անտառավերականգնման (անտառապատման) աշխատանքների

տեխնիկական ընդունման վերաբերյալ

 

«____» _______________ 20 __ թ.

_____________ մասնաճյուղ _____________անտառային պետություն _________________________

քառակուսի ______________ տեղամասում անտառվերականգնման (անտառապատման) աշխատանքների կատարման ստուգումից պարզեցինք հետևյալը.

1. Աշխատանքների իրականացման մակերեսը ___________________________ հեկտար.

2. Գլխավոր ծառատեսակը ___________________________________________________________

3. Շարքերի միջև և շարքերի մեջ հեռավորությունը __________________ տնկիների քանակությունը

1 հեկտարի հաշվով _________________________________________________________________

4. Ծառատնկման (սերմնացանքսի) իրականացման ժամանակը ________________________________

                                                                                                                 (ամիսը, տարեթիվը)

5. Անտառատնկարկների հիմնադրման եղանակը ___________________________________________

6. Հողի նախնական մշակման եղանակը __________________________________________________

7. Հողի նախնական մշակման որակը և թերությունների մասին նշումներ __________________________

_________________________________________________________________________________

8. Ծառատնկման աշխատանքների որակի և թերությունների մասին նշումներ ______________________

_________________________________________________________________________________

9. Տնկիների որակը __________________________________________________________________

10. Բացահայտված թերությունները ու դրանց յուրաքանչյուրի վերացման համար անհրաժեշտ գումարը

_________________________________________________________________________________

11. Աշխատանքների կատարումը (ընդհանուր) գնահատվում է _________________________________

                                                                                                              (լավ, բավարար, անբավարար)

12. Աշխատանքների իրականացման համար պատասխանատու անձինք _________________________

_________________________________________________________________________________

 

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի ________________________________________

անտառային պետության ենթախմբի անդամներ`

 

____________________

   ___________________

   (պաշտոն, անուն, ազգանուն)

             

  (ստորագրություն)

 ____________________

   ___________________

     (պաշտոն, անուն, ազգանուն)

 

  (ստորագրություն)

 

Տեղում ստուգվել է ___________________________ _________________________

                                               (պաշտոն, անուն, ազգանուն)                                 (ստորագրություն)

 

«____»_____________20___թ.

 

 

Ձև N 3

 

Արձանագրություն

բնական աճի աջակցման աշխատանքների տեխնիկական

ընդունման և գույքագրման

 

«___»________________20___թ.

______________ մասնաճյուղ____________ անտառային պետություն _________________________

քառակուսի __________________ տեղամաս, տեղամասի մակերեսը ___________________________

Տեղամասի բնութագիրը

1) իրականացված անտառահատումը ____________________________________________________

                                                                               (տարին, հատատեղի համարը, հատման տեսակը)

2) անտառի կազմը, հասակային դասը, խտությունը__________________________________________

3) մատղաշի աճման պայմանները ______________________________________________________

4) սերմացու ծառերի քանակը և տեսակը __________________________________________________

5) սերմնային և կոճղաշիվային ծագման մատղաշի քանակը մեկ հեկտարի հաշվով

 

Ծառա-տեսակը

Սերմնային

Կոճղաշիվային (հատ)

Ընդամենը

մինչև 0,5 մետր (հատ)

 

0,6-1,5 մետր (հատ)

1,6 և ավելի մետր (հատ)

           

Ընդամենը

         

 

6) բնական աճի աջակցման նպատակով իրականացված միջոցառումները

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի ___________________ անտառային պետության ենթախմբի անդամներ`

 

 ____________________

   ___________________

      (պաշտոն, անուն, ազգանուն)

             

  (ստորագրություն)

 ____________________

   ___________________

    (պաշտոն, անուն, ազգանուն)

 

  (ստորագրություն)

 

Տեղում ստուգվել է _____________________________ _________________________

                                                 (պաշտոն, անուն, ազգանուն)                                         (ստորագրություն)

 

«____»_____________20___թ.

 

 

Ձև N 4

 

Հաստատում եմ

______________________________

(անտառային տնտեսության տնօրեն)

_________________________________

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

«______» ___________20___թ.

 

Կ.Տ.

 

 

Ընդհանրացված ցուցակ

20 _____ թ. անտառային տնտեսության ընդունված (ստուգված)

անտառավերականգնման (անտառապատման) աշխատանքների

 

ՀՀ

Անտառային պետությունը

Անտառի նպատակային նշանակությունը

Անտառատնկարկների մակերեսը (հեկտար)

Գլխավոր ծառատեսակը

Իրականացված աշխատանքների բնութագիրը (ծառատունկ, սերմնացանքս, բնական աճի աջակցում, տնկարկների խնամք)

Տնկիների քանակը 1 հեկտարի հաշվով (հատ)

Որակի գնահատումը (լավ, բավարար, անբավարար)

թերությունները և դրանց վերացման համար անհրաժեշտ գումարը

գլխավոր

ուղեկցող

                 
                 
                 
                 

 

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի անդամներ`

 

 ____________________

   ___________________

      (պաշտոն, անուն, ազգանուն)

             

  (ստորագրություն)

 ____________________

   ___________________

    (պաշտոն, անուն, ազգանուն)

 

  (ստորագրություն)

 

 

Ձև N 5

 

Արձանագրություն

Ν_____ ________________ անտառատնկարկների գույքագրման

 

1. ______________________________ մասնաճյուղ __________________________________

անտառային պետության________________քառակուսի ________________________________

տեղամաս_____________________________________________________________________

2. Հիմնադրման տարին և ժամանակահատվածը _______________________________________

3. Հիմնադրման եղանակը ________________________________________________________

                                                            (սերմնացանքս, ծառատունկ)

4. Տնկարկների հեռավորությունը ըստ շարքերի և շարքերի մեջ ____________________________

5. Մակերեսը __________________________________________________________________

6. Տնկիների ընդհանուր քանակը ըստ նախագծի ________________________________________

7. Կենսունակ մնացած տնկիների քանակը ստուգման պահին ______________________________

8. Անտառատնկարկների վիճակը գնահատվում է _______________________________________

                                                                                                 (լավ, բավարար, անբավարար, ոչնչացված)

9. Տնկիների չորացման (ոչնչացման) պատճառները _____________________________________.

                                                                                  (միջատների, հիվանդության, վատ խնամքի, արածեցման և այլ)

10. Անտառատնկարկների լրացման և լրացուցիչ աշխատանքի իրականացման

անհրաժեշտությունը _____________________________________________________________

                                                           (աշխատանքների անվանումը, ծավալը և արժեքը)

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի ________________________անտառային պետության ենթախմբի անդամներ`

 

 ____________________

   ___________________

      (անուն, ազգանուն)

             

  (ստորագրություն)

 ____________________

   ___________________

    (անուն, ազգանուն)

 

  (ստորագրություն)

 

Տեղում ստուգվել է` ________________________________     ________________________

                                        (պաշտոն, անուն, ազգանուն)                                                      (ստորագրություն)

 

«______» _________________ 20_____թ.

 

 

Ձև N 6

 

Արձանագրություն

Բնական աճի աջակցման արդյունքների ստուգման

 

«____» ____________ 20 ___թ.

______________________________ մասնաճյուղ _________________________________________

անտառային պետության ___________________քառակուսի __________________________________

տեղամաս, տեղամասի մակերեսը ________________________________________________________

1. Բնական աճի աջակցման նպատակով իրականացված աշխատանքների բնութագիրը

__________________________________________________________________________________

2. 20___ թվականին առկա մատղաշի քանակը 1 հեկտարի հաշվով` մինչև աջակցումը

__________________________________________________________________________________

 

Ծառատեսակը

Սերմնային

Կոճղաշիվային (հատ)

Ընդամենը

մինչև 0,5 մետր (հատ)

0,6-1,5 մետր (հատ)

1,6 և ավելի մետր (հատ)

           

Ընդամենը

         

3. Մատղաշի քանակը 1 հեկտարի հաշվով` աջակցումից հետո__________________________________

4. Գլխավոր ծառատեսակը_____________________________________________________________

 

Փորձնական հատվածի համարը

Ծառատեսակը (գլխավոր և ուղեկցող)

Սերմնային

Կոճղաշիվային (հատ)

Ընդամենը

մինչև 0,5 մետր (հատ)

0,6-1,5 մետր (հատ)

1,6 և ավելի մետր (հատ)

             
             

Միջինը 1 հեկտարի հաշվով

           

5. Անտառատնկարկների վիճակը գնահատվում է ____________________________________________

                                                                                                       (ենթակա է անտառի շարք փոխադրման, լավ, բավարար, անբավարար)

6. Լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտությունը _____________________________

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի ___________________ անտառային պետության ենթախմբի անդամներ`

 

 ____________________

   ___________________

      (անուն, ազգանուն)

             

  (ստորագրություն)

 ____________________

   ___________________

    (անուն, ազգանուն)

 

  (ստորագրություն)

 

Տեղում ստուգվել է` ________________________________     ________________________

                                        (պաշտոն, անուն, ազգանուն)                                                      (ստորագրություն)

 

«______» _________________ 20_____թ.

 

 

Ձև N 7

 

 

Հաստատում եմ

________________________________

(անտառային տնտեսության տնօրեն)

_________________________________

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 

«______» ___________20___թ.

 

Կ.Տ

 

Ընդհանրացված ցուցակ

__________________________________   20_____ թվականի անտառատնկարկների գույքագրման  
        (անտառային տնտեսության անվանումը)  

 

Հիմք ընդունելով ______________________ տնօրենի «_____»________________20____թվականի Ν___

                                    (անտառային տնտեսության անվանումը)

հրամանը ըստ անտառային պետությունների ներկայացնում ենք անտառատնկարկների գույքագրման տվյալների ընդհանրացված տեղեկությունները`

 

ՀՀ

Անտառային պետությունը

Հիմնադրման տարեթիվը և ժամանակա-հատվածը

Մակերեսը (հա)

Գլխավոր ծառատեսակը

Կենսունակ մնացած տնկիների տոկոսը

Լրացման, խնամքի

և այլ լրացուցիչ աշխատանքների կատարման անհրաժեշտությունը

             

 

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի եզրակացությունը գույքագրման աշխատանքների

վերաբերյալ`______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի անդամներ`

 

 ____________________

   ___________________

      (պաշտոն, անուն, ազգանուն)

             

  (ստորագրություն)

 ____________________

   ___________________

    (պաշտոն, անուն, ազգանուն)

 

  (ստորագրություն)

 

 

Ձև N 8

 

Հաստատում եմ

________________________________

(անտառային տնտեսության տնօրեն)

_________________________________

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 

«______» ___________20___թ.

 

Կ.Տ 

 

Ընդհանրացված ցուցակ

__________ ըստ անտառային պետությունների բնական աճի

աջակցման արդյունքների գնահատման

 

Անտառային պետությունը

Աշխատանքների իրականացման տարին

Մակերեսը (հա)

Անտառատնկարկների քանակը 1 հեկտարի հաշվով (հատ)

Լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտությունը

գլխավոր

ուղեկցող

 
           

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի անդամներ`

 

 ____________________    ___________________

 (պաշտոն, անուն, ազգանուն)

             

  (ստորագրություն)

 ____________________    ___________________

 (պաշտոն, անուն, ազգանուն)

 

  (ստորագրություն)

 

 

Ձև N 9

 

Հաստատում եմ

________________________________

(անտառային ոլորտը կարգավորող պետական լիազոր մարմնի ղեկավար)

_________________________________

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

«______» ___________20___թ.

 

Կ.Տ 

 

Ընդհանրացված ցուցակ

անտառատնկարկների գույքագրման տվյալների համաձայն _________________

մասնաճյուղի ոչնչացված անտառատնկարկների

«_____»_________20___ թվականի

 

 

Հիմք ընդունելով ______________________ տնօրենի «_____»________________20____թվականի

                                    (անտառային տնտեսության անվանումը)

Ν ______հրամանը ներկայացնում ենք _________________ մասնաճյուղի ոչնչացված համարվող և դուրս գրման ենթակա անտառատնկարկների գույքագրման տվյալների ընդհանրացված տեղեկությունները`

                        

ՀՀ

Անտառային պետությունը

Հիմնադրման տարեթիվը և ժամանակահատվածը

Մակերեսը (հա)

Գլխավոր ծառատեսակը

Կենսունակ մնացած տնկիների տոկոսը

Ոչնչացման պատճառները

             

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի եզրակացությունը գույքագրման աշխատանքների վերաբերյալ`

________________________________________________________________________________________

Անտառատնկարկների գույքագրման հանձնաժողովի անդամներ`

 

 ____________________    ___________________

 (պաշտոն, անուն, ազգանուն)

             

  (ստորագրություն)

 ____________________    ___________________

 (պաշտոն, անուն, ազգանուն)

 

  (ստորագրություն)

 

Համաձայնեցված է

     

Անտառային տնտեսության տնօրեն

 ____________________    ___________________
 

 (անուն, ազգանուն)

 

  (ստորագրություն)

       

 Գլխավոր անտառապետ

 ____________________    ___________________

 (անուն, ազգանուն)

  (ստորագրություն)

 

«______» ___________20___թ.

   

 

Կ.Տ

 

 

Աշխատակազմի ղեկավար

 Է.Հայրապետյան