Համարը 
N 4-Ն
Տեսակը 
Մայր
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀԳՆԱՏ 2009.04.03/06(12)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայություն
Ընդունման ամսաթիվը 
20.02.2009
Ստորագրող մարմինը 
Պետ, հ/ծ 1-ին դասի պետական խորհրդական
Ստորագրման ամսաթիվը 
20.02.2009
Վավերացնող մարմինը 
 
Վավերացման ամսաթիվը 
 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.04.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
08.04.2014

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՄԱՆԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ (ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋ, ՆՈՏԱՐԻ) ԿՈՂՄԻՑ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՎՃԱՐՎԱԾ (ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ) ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ, ՊԱՀՎԱԾ ԵԿԱՄՏԱՀԱՐԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ (ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋ, ՆՈՏԱՐԻ) ԿՈՂՄԻՑ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՎՃԱՐՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Գրանցված է

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

արդարադատության նախարարության կողմից

«25» մարտի 2009թ.

Պետական գրանցման համարը 2050941

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ

ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

«20» փետրվարի 2009թ.

 N 4-Ն

 ք.Ստեփանակերտ

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ (ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋ, ՆՈՏԱՐԻ) ԿՈՂՄԻՑ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՎՃԱՐՎԱԾ (ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ) ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ, ՊԱՀՎԱԾ ԵԿԱՄՏԱՀԱՐԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ (ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋ, ՆՈՏԱՐԻ) ԿՈՂՄԻՑ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՎՃԱՐՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Եկամտահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 39-րդ հոդվածը.

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ

 

Հաստատել`

1. կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի) կողմից ֆիզիկական անձանց վճարված (հաշվարկված) եկամուտների, պահված եկամտահարկի հաշվարկի ձևը` համաձայն N 1 հավելվածի,

2. կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի) կողմից ֆիզիկական անձանց վճարված եկամուտների մասին տեղեկությունների ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի,

3. ֆիզիկական անձի տարեկան եկամուտների հայտարարագրի ձևը` համաձայն N 3 հավելվածի:

 

 

Պետ,

հ/ծ 1-ին դասի պետական խորհրդական

Ա. ԲԱԼԱՅԱՆ 

 

 

 

Հավելված N 1

ԼՂՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի

«20» փետրվարի 2009թ. թիվ 4-Ն հրամանի

 

Կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի) կողմից ֆիզիկական անձանց վճարված (հաշվարկված) եկամուտների, պահված եկամտահարկի

Փաստաթղթի հերթական համարը

N ____________________________ (լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

ՀԱՇՎԱՐԿ               (20 __թ.___եռամսյակ)

                                              ճշտված

                                                    

                                     

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)                 [1]

                                                   

Կազմակերպության անվանումը                                    [2]

  

Անհատ ձեռնարկատիրոջ (նոտարի) անունը,ազգանունը [3]

 

Գտնվելու (բնակության) վայրը                                       [4]

 

Հեռախոսը                                                                     [5]

 

Հաշվարկի ներկայացման ամսաթիվը                             [6]

 

                                                                                                                                                                                                  

 

Չափի միավոր

Հազար դրամ

  

[1] տողում նշվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրամադրված ՀՎՀՀ-ն

 [2] տողում նշվում է կազմակերպության անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը

 [3] տողում նշվում է անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի անունը և ազգանունը

[4] տողում նշվում է կազմակերպության գտնվելու վայրը, անհատ ձեռնարկատիրոջ (նոտարի) բնակության վայրը

 [5]տողում նշվում է կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի) աշխատանքային հեռախոսահամարը

[6] տողում նշվում է հարկային մարմին հաշվարկի ներկայացման ամսաթիվը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

 քաղաքացիներին վճարված (հաշվարկված)

եկամուտների տեսակը

Եկամուտների գումարը՝ ըստ ամիսների

[7]

Պահված հարկի գումարը՝ ըստ ամիսների

 [8]

Աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարումներ [9]

           

աշխատողների թվաքանակ                                      [9-1]

     

x

x

x

Այլ աշխատանքի վարձատրություն                           [10]

             

աշխատողների թվաքանակ                                    [10-1]

     

x

x

x

Ռոյալթի                                                                    [11]

           

Տոկոս                                                                        [12]

            

Շահաբաժին                                                              [13]

      

x

x

x

Խաղատներում, շահումներով խաղերում շահում       [14]

     

x

x

x

Մրցույթների, մրցությունների մրցանակ                     [15]

            

Վիճակախաղերի շահում                                          [16]

     

x

x

x

Նվիրատվություն, օգնություն                                     [17]

           

Ապահովագրական հատուցում                                  [18]

     

x

x

x

Գույքն օտարելու դիմաց վճարված եկամուտ              [19]

           

Վարձակալական վճար                                             [20]

           

Ապահովագրավճար                                                  [21]

            

Առանց հիմնավորող փաստաթղթերի վճարում          [22]

           

Անհատ ձեռնարկատերերին վճարված եկամուտ        [23]

     

x

x

x

Այլ եկամուտներ                                                        [24]

           

Ընդամենը                                                                 [25]

           

 

[7] սյունակներում նշվում է տվյալ ամսում փաստացի վճարված (աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների դեպքում` հաշվեգրված) եկամուտների հաշվարկային մեծությունը

[8] սյունակներում նշվում են [7] սյունակներում նշված եկամուտներից պահված (գանձված) եկամտահարկի գումարը

[9] տողում նշվում է տվյալ ամսում վարձու աշխատողներին հաշվարկված աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների (այդ թվում` վճարված նյութական օգնության և ապահովագրական նպաստների /բացառությամբ` հղիության ու ծննդաբերության նպաստների/ գումարների, ինչպես նաև մինչև 01.02.2009թ. հաշվետու ժամանակաշրջաններին վերաբերող աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների, որոնք վճարվել են 2009թ. փետրվարի 1-ից հետո) ու դրանցից պահված եկամտահարկի ընդհանուր գումարները, իսկ [9-1] տողում` տվյալ ամսում այդ եկամուտներին համապատասխանող վարձու աշխատողների փաստացի թվաքանակը (այլ ոչ թե` հաշվարկների կամ վճարումների թիվը)

[10] տողում նշվում է տվյալ ամսում աշխատանքների կատարման (ծառայությունների մատուցման) քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի շրջանակներում ֆիզիկական անձանց վճարված եկամուտների և դրանցից պահված եկամտահարկի ընդհանուր գումարները, իսկ [10-1] տողում` տվյալ ամսում այդ եկամուտները ստացած ֆիզիկական անձանց փաստացի թվաքանակը (եթե ֆիզիկական անձը ստանում է [9] և [10] տողերում նշված եկամուտներ, ապա [10-1] տողը չի լրացվում /չի գումարվում/)

[11]-[24] տողերում նշվում են տվյալ ամսում ֆիզիկական անձանց վճարված այլ եկամուտների և դրանցից պահված եկամտահարկի ընդհանուր գումարը, ընդ որում`[17] տողը վերաբերվում է վարձու աշխատող չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց տրված նվիրատվության և օգնության գումարներին, [21] տողում չեն նշվում պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարները, [22] տողում նշվում են «Եկամտահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին կետի «ա» ենթակետի համաձայն վճարված եկամուտների և դրանցից հաշվարկված եկամտահարկի գումարները

[25] տողում նշվում է [9]-[24] տողերի հանրագումարը

նվազեցվող եկամուտները (բացառությամբ՝ [13], [14], [16] և [18] տողերում նշվածների) հաշվարկում չեն արտացոլվում

 

* 2009 թվականի հունվար ամսվա համար «աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարումներ» տողի համապատասխան սյունակներում նշվում են փաստացի վճարված աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների ու դրանցից պահված (գանձված) եկամտահարկի գումարները

 

Օտարերկրյա քաղաքացիներին և քաղաքացիություն չունեցող անձանց ղարաբաղյան աղբյուրներից վճարված (հաշվարկված) եկամուտների տեսակը

Եկամուտների գումարը` ըստ ամիսների

[26]

Պահված հարկի գումարը` ըստ ամիսների

[27]

Աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարումներ   [28]

               

աշխատողների թվաքանակ                                        [28-1]

       

x

x

x

Այլ աշխատանքի վարձատրություն                              [29]

           

աշխատողների թվաքանակ                                       [29-1]

      

x

x

x

Անհատ ձեռնարկատերերին վճարված եկամուտ           [30]

     

x

x

x

Պասիվ եկամուտներ՝

           

- ռոյալթիներ                                                                [31]

           

- տոկոսներ                                                                   [32]

           

- շահաբաժիններ                                                         [33]

     

x

x

x

- խաղատներում, շահումներով խաղերում շահում       [34]

           

- մրցույթների, մրցությունների մրցանակներ                 [35]

           

- վիճակախաղերի շահումներ                                       [36]

           

- նվիրատվություն, օգնություն                                      [37]

           

- ապահովագրական հատուցում                                   [38]

           

- գույքն օտարելուց արժեքի հավելաճ                            [39]

           

- վարձակալական վճար                                                [40]

            

- փոխադրման (ֆրախտի) դիմաց վճարված եկամուտ   [41]

           

- ապահովագրավճար                                                    [42]

           

Այլ եկամուտներ                                                            [43]

            

Ընդամենը                                                                     [44]

           

   

[26] սյունակներում նշվում է տվյալ ամսում փաստացի վճարված (աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների դեպքում` հաշվեգրված) եկամուտների հաշվարկային մեծությունը

[27] սյունակներում նշվում են [26] սյունակներում նշված եկամուտներից պահված (գանձված) հարկի գումարը

[28] տողում նշվում է տվյալ ամսում վարձու աշխատողներին հաշվարկված աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների (այդ թվում` նյութական օգնության և ապահովագրական նպաստների /բացառությամբ` հղիության ու ծննդաբերության նպաստների/ գումարների, ինչպես նաև մինչև 01.02.2009թ. հաշվետու ժամանակաշրջաններին վերաբերող աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների, որոնք վճարվել են 2009թ. փետրվար 1-ից հետո) ու դրանցից պահված եկամտահարկի ընդհանուր գումարը, իսկ [28-1] տողում` տվյալ ամսում այդ եկամուտներին համապատասխանող վարձու աշխատողների փաստացի թվաքանակը (այլ ոչ թե` հաշվարկների կամ վճարումների թիվը)

[29] տողում նշվում է տվյալ ամսում աշխատանքների կատարման (ծառայությունների մատուցման) քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի շրջանակներում ֆիզիկական անձանց վճարված եկամուտների և դրանցից պահված եկամտահարկի ընդհանուր գումարները, իսկ [29-1] տողում` տվյալ ամսում այդ եկամուտները ստացած ֆիզիկական անձանց փաստացի թվաքանակը (եթե ֆիզիկական անձը ստանում է [28] և [29] տողերում նշված եկամուտներ, ապա [29-1] տողը չի լրացվում /չի գումարվում/)

[30]-[43] տողերում նշվում են տվյալ ամսում ֆիզիկական անձանց վճարված այլ եկամուտների և դրանցից պահված եկամտահարկի ընդհանուր գումարները, ընդ որում` [30] տողը վերաբերվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած անհատ ձեռնարկատերերին վճարված եկամուտներին, [37] տողը վերաբերվում է վարձու աշխատող չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց տրված նվիրատվության և օգնության գումարներին

[44] տողում նշվում է [28]-[43] տողերի հանրագումարը

Մինչև 01.02.2009թ. հաշվետու ժամանակաշրջաններին վերաբերող` 01.02.2009թ.-ից հետո փաստացի վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարումներ [47]

Վճարված եկամուտների գումարը` ըստ ամիսների

 [45]

Պահված հարկի գումարը` ըստ ամիսների

 [46]

            

[45] սյունակներում նշվում է տվյալ ամսում փաստացի վճարված` մինչև 01.02.2009թ. հաշվետու ժամանակաշրջաններին վերաբերող աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների հաշվարկային մեծությունը (որը ներառված է նախորդ աղյուսակներում)

[46] սյունակներում նշվում են [45] սյունակներում նշված եկամուտներից պահված (գանձված) եկամտահարկի գումարը

 

Տնօրեն (անհատ ձեռնարկատեր, նոտար)        ________________              _________________

                                                                            (ստորագրություն)                             (անուն,ազգանուն)

             Կ.Տ.

 

Գլխավոր հաշվապահ                                     ________________                    _______________

                                                                                                   (ստորագրություն)                                (անուն, ազգանուն)

 

Հաշվարկը լրացվում է 2 օրինակից, որոնք ներկայացվում են հարկային մարմին: Հաշվարկը առձեռն հարկային մարմին ներկայացնելու դեպքում` հարկային մարմնի կողմից գրանցվելուց հետո մեկ օրինակը հանձնվում է կազմակերպությանը (անհատ ձեռնարկատիրոջը, նոտարին):

 

 

 

Հավելված N 2

ԼՂՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի

«20» փետրվարի 2009թ. թիվ 4-Ն հրամանի

 

Կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի) կողմից ֆիզիկական անձանց վճարված եկամուտների մասին

Փաստաթղթի հերթական համար

N _____________________________

          (լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

   (20 __թ.___եռամսյակ)

                                       Կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի) տվյալները

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)                       [1]

  

                    

Կազմակերպության անվանումը                                          [2]

             

Անհատ ձեռնարկատիրոջ (նոտարի) անունը, ազգանունը     [3]

            

Գտնվելու (բնակության) վայրը                                             [4]

          

Հեռախոսը                                                                            [5]

          

Տեղեկությունների ներկայացման ամսաթիվը                        [6]

          

Չափի միավորը

Հազար դրամ

 

 

[1] տողում նշվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային մարմնի կողմից տրամադրված ՀՎՀՀ-ն

[2] տողում նշվում է կազմակերպության անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը

[3] տողում նշվում է անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի անունը և ազգանունը

[4] տողում նշվում է կազմակերպության գտնվելու վայրը, անհատ ձեռնարկատիրոջ (նոտարի) բնակության վայրը

[5] տողում նշվում է կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի) աշխատանքային (տան) հեռախոսահամարը

[6] տողում նշվում է հարկային մարմին տեղեկությունների ներկայացման ամսաթիվը

 

Տվյալներ եկամուտներ ստացած ֆիզիկական անձանց մասին

 

 

Աղյուսակ

   

N

Անունը, ազգանունը

Անձնագրի

Քաղաքա- ցիությունը

Բնակության հասցեն

Սոցիալական քարտի համարը

Վճարված եկամուտների գումարը

Պահված հարկի գումարը

Սոցիալական վճարը

Փաստացի վճարված գումարը

սերիան և համարը

տրված է

մշտական

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ժամանակավոր

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

                     

2

                       

3

                     

4

                       

5

                        

6

                      

7

                     

8

                     

9

                      

10

                      

11

                      

12

                     

13

                     

14

                     

15

                      

16

                     

17

                     

18

                     

19

                     

20

                     

                      

 

[1] սյունակում նշվում է տեղեկության հերթական համարը

[2] սյունակում նշվում են ֆիզիկական անձի անունը և ազգանունը (ամբողջությամբ)

[3] սյունակում նշվում են ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը

[4] սյունակում նշվում է լիազորված մարմնի անվանումը (կոդը) և նրա կողմից անձնագրի տրման ամսաթիվը

[5] սյունակում նշվում է ֆիզիկական անձի քաղաքացիությունը (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացի, օտարերկրյա քաղաքացի, քաղաքացիություն չունեցող անձ)

[6] սյունակում նշվում է ֆիզիկական անձի անձնագրում գրանցված մշտական բնակության հասցեն (պարտադիր նշելով մշտական բնակության երկիրը)

[7] սյունակում նշվում է ֆիզիկական անձի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ժամանակավոր բնակության հասցեն

[8] սյունակում նշվում է ֆիզիկական անձի սոցիալական քարտի համարը (առկայության դեպքում)

[9] սյունակում նշվում է հաշվետու տարում ֆիզիկական անձին փաստացի վճարված եկամուտների հաշվարկային մեծությունը

[10] սյունակում նշվում են [9] սյունակում նշված եկամուտներից պահված (գանձված) հարկի գումարները

[11] սյունակում նշվում են [9] սյունակում նշված եկամուտներից պահված (գանձված) պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարը (3 %)

[12] սյունակում նշվում են [9] սյունակում նշված եկամուտներից ֆիզիկական անձին փաստացի վճարված գումարները

 

Կ.Տ.

 

Տնօրեն (անհատ ձեռնարկատեր, նոտար)       _________________         ________________

                                                                                                     (ստորագրությունը)                        (անուն, ազգանուն)

Գլխավոր հաշվապահ                                      _________________             ________________

                                                                                                              (ստորագրությունը)                         (անուն, ազգանուն)

 

 

 

Հավելված N 3

ԼՂՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի

«20» փետրվարի 2009թ. թիվ 4-Ն հրամանի

 

Ֆիզիկական անձի տարեկան եկամուտների

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ա Գ Ի Ր

Բաժին I.

 

Փաստաթղթի հերթական համարը

N ____________________________

(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

1. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

               

 

2. Հաշվետու ժամանակաշրջանը Հարկ. տարի

                

3. Անձնական հաշվի համարը

                        

 

1 ա. Սոցիալական քարտի համարը

 

 

 

             

4. Ֆիզիկական անձի անունը (անուն, ազգանուն, հայրանուն)

5. Մշտական բնակության հասցեն

6. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ժամանակավոր բնակության հասցեն

7. Տան հեռախոսի համարը

8. Աշխատանքային հեռախոսի

համարը

9. Գործունեության վայրի հասցեն

10. Վկայականի համարը

11. Անձնագրի սերիան

    

 

 

12. Աձնագրի համարը

13. Տրված

   

 

 

14. Հարկային տարվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում անցկացրած ժամանակահատվածը

15. Ծննդյան ամսաթիվը (օր, ամիս, տարի)

         

            

                  

Ամիս

 

1

 

2

 

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ընդամենը

Օրեր

                          

16. Հարկային մարմին ներկայացման ամսաթիվը

17. Բանկային հաշիվները (ներառյալ բանկի անուն(ներ)ը, գտնվելու վայրը)

Չափի միավոր

Հազար դրամ

 

1 - նշվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից տրամադրված ՀՎՀՀ-ն (անհատ ձեռնարկատիրոջ և նոտարի համար)

1ա - նշվում է ֆիզիկական անձի սոցիալական քարտի համարը

2 - նշվում է հաշվետու ժամանակաշրջանը (հարկային տարին)

3 - նշվում է ֆիզիկական անձի անձնական հաշվի համարը

4 - նշվում է ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը և հայրանունը

5 - նշվում է ֆիզիկական անձի անձնագրում գրանցված մշտական բնակության հասցեն (պարտադիր նշելով մշտական բնակության երկիրը)

6 - նշվում է ֆիզիկական անձի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ժամանակավոր բնակության հասցեն

7, 8 - նշվում են ֆիզիկական անձի տան և աշխատանքային հեռախոսի համարները

9 - նշվում է ֆիզիկական անձի գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն)

10 - նշվում է պետական ռեգիստրի կողմից տրված վկայականի համարը

11,12 - նշվում է ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը

13 - նշվում է անձնագիր տված լիազորված մարմնի անվանումը (կոդը)

14 - նշվում է հարկային տարվա ընթացքում ֆիզիկական անձի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գտնվելու ժամանակահատվածը (օրերով)՝ ըստ ամիսների և տարվա ընթացքում (ընդամենը)

15 - նշվում է ֆիզիկական անձի ծննդյան թիվը և ամիսը

16 - նշվում է հարկային մարմին հայտարարագրի ներկայացման ամսաթիվը

17 - նշվում են ֆիզիկական անձի բանկային հաշիվների համարները (պարտադիր նշելով բանկի կամ բանկի մասնաճյուղի անվանումը)

 

Բաժին II. Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերից ստացված եկամուտներ, աշխատանքի

վարձատրություն և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ

 

Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերից ստացված եկամուտներ                         [18]

  

Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի գծով անհրաժեշտ ծախսեր`

 

- նյութական ծախսեր                                                                                              [19]

 

- վարձակալական վճարներ                                                                                     [20]

 

- չփոխհատուցվող (չհաշվանցվող) հարկեր, տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ     [21]

 

- բանկային ծառայությունների համար վճարներ                                                      [22]

 

- դատական ծախսեր                                                                                               [23]

 

- գործուղման ծախսեր                                                                                             [24]

 

- պատճառած վնասի հատուցում                                                                             [25]

 

- տույժեր, տուգանքներ և գույքային այլ սանկցիաներ                                               [26]

 

- աուդիտորական, իրավաբանական, խորհրդատվական, տեղեկատվական ծախսեր [27]

 

- այլ ծախսեր                                                                                                           [28]

                       

Ընդամենը ծախսեր                                                                                                   [29]

 

Աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ                                         [30]

 

Այլ նվազեցումներ                                                                                                     [31]

 

Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի, աշխատավարձի գծով արդյունք               [32]

 

 

[18] տողում նշվում են հարկային գործակալ չհանդիսացողների հետ կնքված քաղաքացիաիրավական պայմանագրերից ստացված (բացառությամբ՝ III բաժնում նշված) եկամուտները, ընդ որում՝ ռեզիդենտները հաշվի են առնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում և դրա սահմաններից դուրս ստացված եկամուտները, ոչ ռեզիդենտները հաշվի են առնում ղարաբաղյան աղբյուրներից ստացված եկամուտները, նվազեցվող եկամուտները հաշվի չեն առնվում.

[21] տողում չեն նշվում գույքահարկը և հողի հարկը

[26] տողում չեն նշվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կամ համայնքների բյուջեներ, ինչպես նաև պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով գանձվող տույժերը, տուգանքները և գույքային այլ սանկցիաները

[29] տողում նշվում է քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի գծով կատարված ծախսերի հանրագումարը (տող [19]+...+տող [28])

[30] տողում նշվում են հարկային գործակալ չհանդիսացողներից ստացված աշխատանքի վարձատրությունը և դրան հավասարեցված այլ վճարումները (այդ թվում՝ նյութական օգնության գումարները), ընդ որում՝ ռեզիդենտները հաշվի են առնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում և դրա սահմաններից դուրս ստացված եկամուտները, ոչ ռեզիդենտները հաշվի են առնում հայաստանյան աղբյուրներից ստացված եկամուտները

[31] տողում նշվում են աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների գծով հաշվարկված պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարները

[32] տողում նշվում է քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի, աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների գծով արդյունքը ((տող [18] - տող [29]) + (տող [30] - տող [31])), որը տեղափոխվում է [67] տող (եթե արդյունքը բացասական է, ապա գումարը նշվում է փակագծերի մեջ)

 

Բաժին III. Քաղաքացիաիրավական այլ պայմանագրերից ստացված եկամուտներ

Եկամուտների տեսակը

Ստացված եկամուտ [33 ]

Դրույքաչափ [34]

Եկամտահարկ [35]

Ռոյալթի                                               [36]

     

Տոկոս                                                   [37]

     

Վարձակալության դիմաց վճար (վարձավճար)                                       [38]

     

Գույքի օտարումից ստացված եկամուտ [39]

     
  

Ընդամենը                   [40]

  

 

[33] սյունակում նշվում են հարկային գործակալ չհանդիսացողներից ստացված ռոյալթիները, տոկոսները և վարձավճարները և անշարժ գույքի` անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող կառուցապատողի կողմից օրենքով սահմանված չափը գերազանցող տարածքների օտարումից ստացված եկամուտը, ընդ որում`

- ռեզիդենտները հաշվի են առնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում և դրա սահմաններից դուրս ստացված եկամուտները

- ոչ ռեզիդենտները հաշվի են առնում ղարաբաղյան աղբյուրներից ստացված եկամուտները

[34] սյունակում նշվում են եկամտի այդ տեսակի համար հարկի սահմանված դրույքաչափը

[35] սյունակում նշվում են [36], [37], [38] և [39] տողերում նշված եկամտից հաշվարկված եկամտահարկի գումարները (սյունակ [33] x սյունակ [34])

[40] տողում նշվում է ռոյալթիներից, տոկոսներից, վարձավճարներից և գույքի օտարումից ստացված եկամտից հաշվարկված եկամտահարկի հանրագումարը ([35] սյունակի տողերի հանրագումարը)

 

Բաժին IV. Ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված եկամուտներ

 

Ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված եկամուտներ                                [41]

                        

Ձեռնարկատիրական գործունեության գծով անհրաժեշտ ծախսեր`

 

- նյութական ծախսեր                                                                                                 [42]

 

- ամորտիզացիոն մասհանումներ                                                                               [43]

 

- վարձակալական վճարներ                                                                                       [44]

 

- ապահովագրական վճարներ                                                                                    [45]

 

- չփոխհատուցվող (չհաշվանցվող) հարկեր, տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ       [46]

 

- վարկերի և այլ փոխառությունների տոկոսներ                                                          [47]

 

- բանկային ծառայությունների համար վճարներ                                                        [48]

 

- գովազդային ծախսեր                                                                                              [49]

 

- ներկայացուցչական ծախսեր                                                                                   [50]

 

- դատական ծախսեր                                                                                                 [51]

 

- գործուղման ծախսեր                                                                                               [52]

 

- պատճառած վնասի հատուցում                                                                               [53]

 

- տույժեր, տուգանքներ և գույքային այլ սանկցիաներ                                                 [54]

 

- աուդիտորական, իրավաբանական, խորրհրդատվական, տեղեկատվական ծախսեր [55]

 

- նախորդ 3 տարիներում պակաս ցույց տրված ծախսեր                                             [56]

 

- այլ ծախսեր                                                                                                             [57]

 

Ընդամենը ծախսեր                                                                                                    [58]

 

Նախորդ տարվանից փոխանցվող հարկային վնասը                                                   [59]

 

Ձեռնարկատիրական գործունեության գծով արդյունք                                                 [60]

 

 

[41] տողում նշվում են ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված եկամուտները, ընդ որում՝ ռեզիդենտները հաշվի են առնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում և դրա սահմաններից դուրս ստացված եկամուտները, ոչ ռեզիդենտները հաշվի են առնում ղարաբաղյան աղբյուրներից ստացված եկամուտները.

[54] տողում չեն նշվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կամ համայնքների բյուջեներ, ինչպես նաև պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով գանձվող տույժերը, տուգանքները և գույքային այլ սանկցիաները

[56] տողում նշվում են հաշվետու տարում հայտնաբերված՝ դրան անմիջապես նախորդող 3 տարիներում պակաս ցույց տրված ծախսերը

[58] տողում նշվում է ձեռնարկատիրական գործունեության գծով նվազեցվող ծախսերի հանրագումարը (տող[42]+….+տող [57])

[59] տողում նշվում է նախորդ տարվանից փոխանցված հարկային վնասը

[60] տողում նշվում է ձեռնարկատիրական գործունեության գծով արդյունքը (տող [41]-տող [58]-տող [59])`

- եթե արդյունքը բացասական է, ապա [60] տողում գումարը նշվում է փակագծերի մեջ և կրած վնասը տեղափոխվում է հաջորդ տարի (սույն հայտարարագրի հետագա հաշվարկում հաշվի չի առնվում)

- եթե արդյունքը դրական է, ապա այն տեղափոխվում է [68] տող

 

Բաժին V. Ռեզիդենտ օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց

եկամտահարկի վերահաշվարկ

 

Ամիս

I

 

II

 

III

 

IV

 

V

 

VI

 

VII

 

V III

 

IX

 

X

XI

XII

[61]

                                                           

[62]

                           

[63]

                            

[64]

                             

[65]

                                                     

Ընդամենը                                                                                              [66]

    

 

[61] տողում լրացվում են հարկային գործակալների կողմից ռեզիդենտ օտարերկրյա քաղաքացիներին և քաղաքացիություն չունեցող անձանց վճարված քաղաքացիաիրավական պայմանագրերից եկամուտների, աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների (այդ թվում՝ նյութական օգնության), ինչպես նաև նվազեցվող եկամուտների գումարները (ըստ ամիսների)

[62] տողում նշվում են եկամտի ստացման յուրաքանչյուր ամսվա համար անձնական նվազեցումների ամսական մեծությունը

[63] տողում նշվում են եկամտի վճարման աղբյուրի մոտ հարկված նվազեցվող եկամուտների գումարը (ըստ ամիսների)

 [64] տողում նշվում են ըստ ամիսների հարկվող եկամտի գումարները (տող [61]-տող [62]-տող [63])

[65] տողում նշվում են ամսական հարկվող եկամտից ([64] տողում նշված) հաշվարկված եկամտահարկը

[66] տողում նշվում է [65] տողում ըստ ամիսների հաշվարկված հարկի հանրագումար

 

Բաժին VI. Տարեկան եկամտահարկի հաշվարկ

 

Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի, աշխատավարձի գծով արդյունք [67]

                               

Ձեռնարկատիրական գործունեության գծով դրական արդյունք                    [68]

 

Տարեկան եկամուտների ստացման ամիսներ                                               [69]

 

Անձնական նվազեցումների տարեկան մեծություն                                       [70]

 

Հարկվող եկամուտ                                                                                      [71]

 

Բարեգործական և այլ անհատույց հատկացումներ                                      [72]

 

Տարեկան հարկվող եկամուտ                                                                       [73]

 

Տարեկան հարկվող եկամտից եկամտահարկ                                                [74]

 

Ընդամենը տարվա համար հաշվարկված եկամտահարկ                               [75]

 

 

[69] տողում նշվում է տարվա ամիսների թիվը, որոնց վերաբերում են II և IV բաժիններում նշված եկամուտները

[70] տողում նշվում է անձնական նվազեցումների տարեկան մեծությունը

[71] տողում նշվում է հարկվող եկամտի գումարը {(տող [67]+տող [68])-տող [70]}

[72] տողում նշվում է տարվա ընթացքում կատարված բարեգործական և այլ անհատույց հատկացումների նվազեցվող գումարը (տող [71]-տող [71]/1.05)

[73] տողում նշվում է ձեռնարկատիրական գործունեությունից, քաղաքացիաիրավական պայմանագրերից, աշխատանքի վարձատրությունից և դրան հավասարեցված այլ վճարումներից տարեկան հարկվող եկամտի գումարը (տող [71]- տող [72])

[74] տողում նշվում է [73] տողում նշված տարեկան հարկվող եկամտից հաշվարկված եկամտահարկի գումարը

[75] տողում նշվում է տարվա համար հաշվարկված եկամտահարկի հանրագումարը (տող[40]+տող [66]+տող [74])

 

Բաժին VII. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական

բյուջեի հետ փոխհաշվարկներ

 

Տարվա համար վճարված կանխավճարները և եկամտահարկի վճարները     [76]

                            

Հարկային գործակալների կողմից պահված հարկի գումարը                          [77]

  

Այլ պետություններում պահված հարկի գումարը                                          [78]

 

Այլ պետություններում պահված հարկի գումարի հաշվանցվող մասը            [79]

  

Ընդամենը նվազեցման ենթակա տարեկան եկամտահարկի գումարը            [80]

 

Ենթակա է վճարման կամ վերադարձման (հաշվանցման)                            [81]

 

 

[76] տողում նշվում է հարկային տարվա համար վճարված կանխավճարները և եկամտահարկի վճարները

[77] տողում նշվում է (հարկային գործակալների կողմից տրված տեղեկանքների հիման վրա) եկամտի վճարման աղբյուրի մոտ պահված (գանձված) եկամտահարկի գումարը

[78] և [79] տողերում նշվում են այլ պետություններում՝ դրանց օրենսդրությանը համապատասխան պահված (գանձված) եկամտահարկը (օտարերկրյա պետության համապատասխան հարկային մարմնի կողմից վավերացված տեղեկանքի հիման վրա) և եկամտահարկի այն գումարը, որի չափով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան ենթակա է նվազեցման տարեկան եկամտահարկը

[80] տողում նշվում է տարեկան եկամտահարկից նվազեցման ենթակա գումարը (տող [76]+տող [77]+ տող [79]

[81] տողում նշվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջե վճարման կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեից վերադարձման (հաշվանցման) ենթակա եկամտահարկի գումարը (տող [75]-տող [80]` բացասական արդյունքը նշվում է փակագծերի մեջ)

 

Հայտարարագիրը ներկայացնողի ստորագրությունը

Հայտարարագրի ընդունման ամսաթիվը

Հայտարարագիրը ընդունողի անունը, ազգանունը

Ստորագրությունը

 

Հայտարարագիրը լրացվում է 2 օրինակից, որոնք ներկայացվում են հարկային մարմին: Հայտարարագիրը առձեռն հարկային մարմին ներկայացնելու դեպքում, հարկային մարմնի կողմից գրանցվելուց հետո, մեկ օրինակը ֆիզիկական անձին: