Համարը 
N 919-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2015.12.30/24(291)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
28.12.2015
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.12.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.01.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՈՒ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

28 դեկտեմբերի 2015թ.

N 919-Ն

 

ք.Ստեփանակերտ

 

ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՈՒ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 43-րդ հոդվածը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

1. Սահմանել սահմանային և ռազմական նշանակության անտառների ու անտառային հողերի օգտագործման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

Հավելված

Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետության կառավարության

2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 919-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՈՒ

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանային և ռազմական նշանակության անտառների ու անտառային հողերի օգտագործման կարգը:

2. Սահմանային նշանակության անտառներ ու անտառային հողեր են սահմանային շերտում գտնվող` մինչև 1 կիլոմետր շառավղով տեղակայված անտառներն ու անտառային հողերը:

3. Ռազմական նշանակության անտառներ ու անտառային հողեր են ռազմական օբյեկտների սահմանների շուրջ` մինչև 300 մետր շառավղով տեղակայված անտառներն ու անտառային հողերը:

4. Սահմանային և ռազմական նշանակության անտառների ու անտառային հողերի սահմանների վերաբերյալ եզրակացություն է տալիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության և անտառների կառավարման բնագավառների պետական լիազոր մարմինների համապատասխան մասնագետներից կազմված, անտառների կառավարման բնագավառի պետական լիազոր մարմնի կողմից հաստատված հանձնաժողովը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն:

 

II. ԱՆՏԱՌՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

 

5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անտառների կառավարման պետական լիազոր մարմինն իրականացնում է վերահսկողություն սահմանային և ռազմական նշանակության` պետական սեփականություն հանդիսացող անտառների ու անտառային հողերի պահպանության և պաշտպանության նկատմամբ` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային անվտանգության և պաշտպանության բնագավառների պետական լիազոր մարմիններն ապահովում են անտառների կառավարման և անտառների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող պետական լիազոր մարմինների կողմից կատարվող աշխատանքներում ներգրավված անձանց անվտանգությունը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային անվտանգության և պաշտպանության բնագավառների պետական լիազոր մարմիններն անտառների կառավարման և անտառների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող պետական լիազոր մարմինների ներկայացուցիչներին սահմանային և ռազմական նշանակության անտառներում ու անտառային հողերում իրենց լիազորություններն իրականացնելու համար տրամադրում են թույլտվություններ:

8. Սահմանային և ռազմական նշանակության անտառներում ու անտառային հողերում անտառօգտագործումն իրականացվում է անտառաշինական նախագծերին համապատասխան, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային անվտանգության և պաշտպանության բնագավառներում պետական լիազոր մարմինների հետ համաձայնեցված:

9. Սահմանային և ռազմական նշանակության անտառներն ու անտառային հողերը վարձակալության և անհատույց օգտագործման չեն տրամադրվում:

10. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային անվտանգության և պաշտպանության բնագավառների պետական լիազոր մարմինները սահմանային և ռազմական նշանակության անտառներում ու անտառային հողերում, տեղեկացնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անտառների կառավարման բնագավառի պետական լիազոր մարմնին, կարող են իրականացնել այլ հատումներ:

11. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային անվտանգության և պաշտպանության բնագավառների պետական լիազոր մարմիններն իրականացնում են սահմանային շերտի ու ռազմական օբյեկտների տարածքներում գտնվող սահմանային և ռազմական նշանակության անտառների ու անտառային հողերի պահպանությունը:

12. Սահմանային և ռազմական նշանակության անտառներում ու անտառային հողերում կենդանական աշխարհի վերարտադրության կազմակերպման և օգտագործման, մշակութային, առողջարարական, սպորտի, հանգստի ու զբոսաշրջության, ինչպես նաև պետական սահմանի հետ չկապված այլ գործունեության նպատակով անտառօգտագործում չի թույլատրվում:

 

III. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

 

13. Սահմանային և ռազմական նշանակության անտառների ու անտառային հողերի մոնիթորինգն ու վերահսկողությունն իրականացվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

IV. ՀԱՄԱՏԵՂ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

 

14. Սահմանային և ռազմական նշանակության անտառներում ու անտառային հողերում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անտառների կառավարման բնագավառի պետական լիազոր մարմինը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անտառային օրենսգրքով սահմանված իր իրավասություններն իրականացնելիս, յուրաքանչյուր տարվա հունվար ամսվա 2-րդ տասնօրյակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային անվտանգության և պաշտպանության բնագավառների պետական կառավարման լիազոր մարմիններ հաստատման է ներկայացնում անտառային միջոցառումների ծրագիրը, ժամանակացույցը և աշխատանքներն իրականացնող ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց ցանկը, որոնց մեջ կատարված փոփոխությունները տասնօրյա ժամկետում ներկայացվում են համապատասխան պետական կառավարման լիազոր մարմիններ:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ