Համարը 
N 20-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2014.02.12/02(247)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
28.01.2014
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.01.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.02.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՇԱՐԺԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«28» հունվարի 2014թ.

N 20-Ն

ք. Ստեփանակերտ

 

ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՇԱՐԺԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն Ընդերքի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 8-րդ կետի` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

1. Սահմանել`

1) մետաղական օգտակար հանածոների պաշարների ամենօրյա շարժի գրանցամատյանի ձևը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) ոչ մետաղական օգտակար հանածոների պաշարների ամենօրյա շարժի գրանցամատյանի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի.

3) ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայրի պաշարների շահագործման ամենօրյա շարժի գրանցամատյանի ձևը` համաձայն N 3 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

  Հավելված N 1

Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետության կառավարության

2014 թվականի հունվարի 28-ի N 20-Ն որոշման

 

 

Ձև

 

Գ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա Ն

 

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՇԱՐԺԻ

 

1. Ընդերքօգտագործողի անվանումը __________________________________________________

2. Գտնվելու վայրը _______________________________________________________________

3. Ընդերքօգտագործողի հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)_________________________

4. Ընդերքօգտագործողի պետական գրանցման վկայականի սերիան և համարը, գրանցման տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

5. Հանքավայրի գտնվելու վայրը _____________________________________________________

6. Հանքավայրի անվանումը ________________________________________________________

7. Օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվության հերթական համարը, տալու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

8. Հանքարդյունահանման պայմանագրի համարը, տալու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը ______________________________________________________________________________

9. Լեռնահատկացման ակտի համարը, տալու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը___________________ ______________________________________________________________________________

10. Տրամադրված պաշարների քանակն ըստ կարգերի ____________________________________

11. Հանքի տարեկան արտադրողականությունը _________________________________________ ______________________________________________________________________________

12. Ընդերքի տեղամասի ծայրակետերի կոորդինատները ___________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

13. Համապատասխան փորձաքննություններ անցած օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծի անվանումը և տալու տարեթիվը _____________________________________________________ ______________________________________________________________________________

 

Ընդերքօգտագործող  _______________________   _________________________

                                        (ստորագրությունը)                        (անունը, ազգանունը)

_____________________    

                                                                                                                  (հեռախոսահամարը)

 

Գրանցամատյանը ժապավենացվում և կնքվում է լիազոր մարմնի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից:

Գրանցամատյանի յուրաքանչյուր էջի աջ անկյունում կատարվում է համարակալում:

 

 

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՇԱՐԺԸ

 

______________________________

 (տարեթիվը)

_____________________________

(ամիսը)

Ամսա-թիվը (օր)

Հանքային մարմինը կամ երկրաբա-նական բլոկը

Հորիզոնը կամ երկրաբա-նական բլոկը

Օգտակար հանածոյի պաշարների արդյունա-հանված ծավալը (տոննա)

Օգտակար հանածոյի մարված պաշարը (տոննա)

Կորուս-տները (տոննա)՝ ըստ լաբորատոր տվյալների

Օգտակար հանածոյի մետաղների պարունա-կությունը մարված պաշարում (տոկոս) (գ/տ)

Մետաղների անվանումները

Պատաս-խանատու անձանց ստորագրու-թյունները

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 

 

 

  Հավելված N 2

Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետության կառավարության

2014 թվականի հունվարի 28-ի N 20-Ն որոշման

 

 

Ձև

 

Գ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա Ն

 

ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՇԱՐԺԻ

 

1. Ընդերքօգտագործողի անվանումը __________________________________________________

2. Գտնվելու վայրը _______________________________________________________________

3. Ընդերքօգտագործողի հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)_________________________

4. Ընդերքօգտագործողի պետական գրանցման վկայականի սերիան և համարը, գրանցման տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

5. Հանքավայրի գտնվելու վայրը _____________________________________________________

6. Հանքավայրի անվանումը ________________________________________________________

7. Օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվության հերթական համարը, տալու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

8. Հանքարդյունահանման պայմանագրի համարը, տալու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

9. Լեռնահատկացման ակտի համարը, տալու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը ______________________________________________________________________________ 

10. Տրամադրված պաշարների քանակն ըստ կարգերի _____________________________________

11. Հանքի տարեկան արտադրողականությունը __________________________________________ ______________________________________________________________________________

12. Ընդերքի տեղամասի ծայրակետերի կոորդինատները ___________________________________ ______________________________________________________________________________

13. Համապատասխան փորձաքննություններ անցած օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծի անվանումը և տալու տարեթիվը _____________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

 

Ընդերքօգտագործող_____________________ _______________________

                                      (ստորագրությունը)                           (անունը, ազգանունը) 

                                                                                                              _______________________   

                                                                                                                                                    (հեռախոսահամարը)

 

Գրանցամատյանը ժապավենացվում և կնքվում է լիազոր մարմնի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից:

Գրանցամատյանի յուրաքանչյուր էջի աջ անկյունում կատարվում է համարակալում:

 

 

ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՇԱՐԺԸ

 

_______________________________

(տարեթիվը)

_______________________________

(ամիսը)

 

Ամսա- թիվը (օր)

 

Օգտակար հանածոյի անվանումը

Շահագործված պաշարների երկրաբանական բլոկների քանակը՝ ըստ կարգերի (A, B1, B2, C1, C2, C3)

Մարված պաշարի քանակը (խոր.մ, տոննա, (կգ)

 

Օգտակար հանածոյի քանակը (խոր. մ, տոննա, կգ)

 

Օգտակար հանածոյից ստացվող արտադրանքի անվանումը և ելքի տոկոսը

Ծանոթա-գրություն

Պատասխանատու անձի ստորագրությունը

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 

 

 

  Հավելված N 3

Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետության կառավարության

2014 թվականի հունվարի 28-ի N 20-Ն որոշման

 

 

Ձև

 

Գ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա Ն

 

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՇԱՐԺԻ

 

1. Ընդերքօգտագործողի անվանումը __________________________________________________

2. Գտնվելու վայրը _______________________________________________________________

3. Ընդերքօգտագործողի հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)_________________________

4. Ընդերքօգտագործողի պետական գրանցման վկայականի սերիան և համարը, գրանցման տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

5. Հանքավայրի գտնվելու վայրը _____________________________________________________

6. Հանքավայրի անվանումը ________________________________________________________

7. Օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվության հերթական համարը, տալու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

8. Հանքարդյունահանման պայմանագրի համարը, տալու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը ______________________________________________________________________________

9. Տրամադրված պաշարների քանակը ________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 

10. Համապատասխան փորձաքննություններ անցած օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծի անվանումը և տալու տարեթիվը _____________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

 

Ընդերքօգտագործող_______________________   _________________________

(ստորագրությունը)                              (անունը, ազգանունը) 

______________________    

                                                                                                                                                    (հեռախոսահամարը)

 

Գրանցամատյանը ժապավենացվում և կնքվում է լիազոր մարմնի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից:

Գրանցամատյանի յուրաքանչյուր էջի աջ անկյունում կատարվում է համարակալում:

 

 

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻՑ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՎԱԾ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԻ ԿԱՄ ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԾԽԱԹԹՈՒ ԳԱԶԻ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՇԱՐԺԸ

 

Հաշվիչի տեսակը______________, N ________, ջրօգտագործման նպատակը

 _______________________

 

 

_________________________

(տարեթիվը)

_________________________

(ամիսը)

 

Ամսա- թիվը (օր)

 

Հանքային ջուր կամ ածխաթթու գազ

Հորատանցքի, աղբյուրի համարը կամ անվանումը

Ջրաչափի կամ գազաչափի ցուցմունքը (խոր.մ, լիտր)

Արդյունահանված հանքային ջրի կամ արտադրված ածխաթթու գազի քանակը (խոր.մ, լիտր)

Պատասխանատու անձի ստորագրությունը

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ