Համարը 
թիվ 201
Տեսակը 
Մայր
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2005.10.27/5(05)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ արդարադատության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
03.10.2005
Ստորագրող մարմինը 
Նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
03.10.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.10.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ԼՂՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ ՁԵՎԸ ԵՎ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՈՒՄ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Գրանցված է

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

արդարադատության նախարարության կողմից

03 հոկտեմբերի 2005թ.

պետական գրանցման թիվ 482

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  

 

03 հոկտեմբերի 2005թ.

թիվ 201

ք. Ստեփանակերտ

 

ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ ՁԵՎԸ ԵՎ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՈՒՄ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

"Նոտարիատի մասին" Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 41-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ  Ե Մ

 

1. Հաստատել Նոտարական գրանցամատյանի ձեւը`համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

2. Հաստատել նոտարական գրանցամատյանում գրանցումների կատարման կարգը` համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

 

 

 

Ռ. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 

 

 

 

Հավելված 1

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարի

2005 թվականի հոկտեմբերի 3 -ի

թիվ 201 հրամանի

 

Գ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա Ն  

 

ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ

 

ՆՈՏԱՐ ____________________

 

         ______________ թվական  N

 

Նոտարական գործողության N-ը

Նոտարական գործողության կատարման ամսաթիվը, ամիսը,

տարեթիվը

Անձանց կամ նրանց ներկայա- ցուցիչների ազգանունը, անունը, հայրանունը և բնակության վայրը, որոնց համար կա - կարված է նոտարական գործողությունը

Նոտարական գործողության կատարմանը ներկայացած անձի ինքնու- թյունը, հաս- տատող փաստա- թուղթը

Նոտարա- կան գոր- ծողության բովանդա- կությունը

Գանձված է պետական տուրք, կամ նշում պետական տուրքի վճարումից ազատված լինելու մասին

Ստորա- գրություն նոտարա- կան կարգով վավերաց- ված փաս- տաթուղթը ստանալու մասին

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Հավելված 2

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարի

2005 թվականի հոկտեմբերի 3-ի

թիվ 201 հրամանի

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՈՒՄ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

 

1. Սույնով սահմանվում է նոտարների կողմից նոտարական գրանցամատյաններում գրանցումների կատարման կարգն ու պայմանները:

2. "Նոտարիատի մասին" Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (այսուհետեւ` օրենք) 30-րդ հոդվածի համապատասխան նոտարական գրանցամատյանում գրանցումները պետք է կատարվեն հայերենով:

3. Նոտարական գրանցամատյանում գրանցումների կատարման կարգի խախտման համար պատասխանատվություն է կրում նոտարը` անկախ այն հանգամանքից թե նա այդ աշխատանքներն իրականացնում է անձամբ թե նրա ստաժորը կամ աշխատողը:

4. Նոտարների կողմից կատարվող բոլոր նոտարական գործողությունները գրանցվում են հատուկ գրանցամատյանում (սեղանամատյանում): Յուրաքանչյուր նոտարական գործողություն կրում է առանձին հերթական համար: Գրանցամատյանում գրանցված նոտարական գործողության հերթական համարը ցույց է տրվում նոտարի կողմից տրվող փաստաթղթերում եւ վավերացման մակագրություններում: Գրանցումները պետք է լինեն պարզ եւ հստակ, առանց ջնջումների:

5. Գրանցամատյանները պետք է լինեն ժապավենված, թերթերը` համարակալված:

Թերթերի քանակը պետք է հաստատվի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանման պետի կողմից եւ կնքվի նախարարության կնիքով:

Գրանցամատյանում մատիտով գրանցումներ կատարել չի թույլատրվում:

Յուրաքանչյուր տարվա սկզբից բացվում է նոր սեղանամատյան:

6. Նոտարները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարի թույլտվությամբ, կարող են վարել մի քանի գրանցամատյան:

7. Եթե ինքնուրույն գրանցամատյաններ են ներդրվում որոշակի նոտարական գործողություններ, օրինակ` վավերացված պատճեններ կամ ժառանգության իրավունքի վկայագրեր գրանցելու համար, այդ դեպքում յուրաքանչյուր գրանցամատյանի ինդեքսին ավելացվում է նոտարական գործողության անվանմանը համապատասխանող տառ: Oրինակ` թիվ 1-Պ, թիվ 2-Ժ, որը նշանակում է առաջին գրանցամատյան` պատճենները գրանցելու համար, երկրորդ գրանցամատյան` տրված ժառանգության իրավունքի վկայագրեր գրանցելու համար:

8. Նոտարական գործողության առանձին տեսակը գրանցելու համար նախատեսված ինդեքսով գրանցամատյանը վերջանալու դեպքում այդ ինդեքսը դրվում է նաև գրանցամատյանի հաջորդ գրքերի վրա, իսկ գրանցման հերթական համարները շարունակվում են մինչև տարվա վերջը:

Այդպիսի գրանցամատյաններում գրանցված փաստաթղթի վրա գրանցամատյանի համարները նշվում են հետևյալ ձևով` թիվ 1-Պ, թիվ 2-Ժ և այլն:

Նոտարները նոտարական գործողությունների գրանցման գրանցամատյանից քաղվածքներ տալիս են օրենքով սահմանված կարգով:

9. Նոտարական գրանցամատյանում գրանցումները կատարվում են հետևյալ կերպ`

ա) Գրանցամատյանի 1-ին սյունակում ցույց է տրվում տարվա` սկզբի նոտարական գործողության հերթական համարը:

բ) 2-րդ սյունակում ցույց տրված նոտարական գործողության կատարման տարեթիվը պետք է համընկնի նոտարի կողմից տրված վկայագրի կամ այլ փաստաթղթի վրա եղած վավերացման մակագրության տարեթվին:

գ) 3-րդ սյունակում ցույց է տրվում այն անձանց ազգանուն, անուն, հայրանունը, կազմակերպության անվանումը, նրանց ներկայացուցիչների ազգանուն, անուն, հայրանունը, որոնց համար կատարվում է նոտարական գործողությունը:

Եթե փաստաթղթի պատճենի վավերացման համար չի ներկայացել այն քաղաքացին, որի անունով տրված է փաստաթուղթը, այլ նրա խնդրանքով ներկայացել է մեկ ուրիշ քաղաքացի, ապա նշվում է ներկայացող քաղաքացու ազգանուն, անուն, հայրանունը և նրա հասցեն:

Այն դեպքում, երբ նոտարական կարգով վավերացված փաստաթղթի մեկ օրինակը մնում է նոտարի գործերում, ապա կողմերի հասցեն նշել չի պահանջվում:

Ստորագրել չկարողացող անձի անունից գործարք վավերացնելիս 3-սյունակում նշվում է ստորագրող անձի անուն, հայրանուն, ազգանունը և նրա բնակության վայրը:

Եթե նոտարական գործողություն կատարելու համար դիմում է կազմակերպություն, նրա առանձնացված ստորաբաժանումը, ինչպես նաև պետական կամ համայնքային հիմնարկը, ապա 3-րդ սյունակում նշվում է նրանց լրիվ անվանումը, գտնվելու վայրը, ներկայացուցիչների անունը, ազգանունը:

դ) Գրանցամատյանի 4-րդ սյունակում նշվում է նոտարական գործողություն կատարելու համար ներկայացողի անձնագրի կամ նրա ինքնությունը հաստատող այլ փաստաթղթի համարը, տրման ժամանակը և ում կողմից է տրված, ինչպես նաև գործարքի մասնակիցների գործունակությունը ստուգելու համար նրանց ծննդյան թվերը:

ե) 5-րդ սյունակում գործարքների վավերացման ժամանակ նշվում է միայն այդ գործարքների տեսակը. Օրինակ`

"Տան առուվաճառքի պայմանագիր ......, "կտակ" և այլն:

Նույնպիսի կրճատումներով է գրանցվում նաև տրված վկայագրերը (ժառանգության իրավունքի, քաղաքացու կենդանության և այլն):

Փաստաթղթի պատճենի ճշտության վավերացման ժամանակ այս սյունակում նշվում է փաստաթղթի անվանումը:

զ) 6-րդ սյունակում նոտարական գործողությունների համար գանձված պետական տուրքի գումարը նշվում է առանձին, բանկի անդորրագրի տարեթվի և համարի նշումով:

Եթե փաստաթղթերը կամ անձը, որոնց համար կատարվում է նոտարական գործողությունը, ազատված են պետական տուրքի վճարումից, ապա 6-րդ սյունակում նշվում է "Պետական տուրքի վճարումից ազատված է (նշվում է պետական տուրքից ազատվելու հիմքը) հիման վրա":

Այսպիսի դեպքում նոտարական կարգով ձևակերպված փաստաթղթեր ստացող անձինք գրանցամատյանի 7-րդ սյունակում նշում են, որ փաստաթղթերը իրենց կողմից ստացված է անվճար:

է) Գրանցամատյանում չլրացված տողերը պետք է ընդգծված լինեն, ջնջումներ չի թույլատրվում, իսկ ուղղումները պետք է ծանոթագրված լինեն գրանցման վերջում (որտեղ կատարված է ուղղումը) պետական նոտարի ստորագրությունից առաջ:

ը) Գրանցամատյանի համարակալման սխալները հայտնաբերելիս, այդ մասին կազմվում է տեղեկանք նոտարի ստորագրությամբ:

10. Եթե նոտարական գործողությունները կատարվում են նոտարական գրասենյակի շենքից դուրս, ապա սեղանամատյանում պետք է նշվի նոտարական գործողության կատարման վայրը (հասցեն):