Համարը 
N 201-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2014.04.15/06(251)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
01.04.2014
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
01.04.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.04.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐՈՒՄ ԱՆՏԱՌՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«1» ապրիլի 2014թ.

N 201-Ն

ք. Ստեփանակերտ

 

ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐՈՒՄ ԱՆՏԱՌՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի 3-րդ մասի` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

1. Սահմանել պաշտպանական նշանակության անտառներում անտառօգտագործման և պահպանության կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

    ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

    ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

  Հավելված

Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետության կառավարության

2014 թվականի ապրիլի 1-ի N 201-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐՈՒՄ ԱՆՏԱՌՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանական նշանակության անտառներում անտառօգտագործման և պահպանության առանձնահատկությունները:

2. Պաշտպանական նշանակության անտառները միջավայրը կայունացնող և կարգավորող կարևոր գործոն են, և ունեն դաշտապաշտպան, այգեպաշտպան, ճանապարհապաշտպան, կլիմայակարգավորիչ, ջրակարգավորիչ, հակաէրոզիոն, կենսաբազմազանության պահպանության ու հանգստի (ռեկրեացիոն) գործառույթներ և առաջնահերթ օգտագործվում է բնակչության մշակութային, առողջարարական, սպորտի, հանգստի և զբոսաշրջության նպատակով:

3. Պաշտպանական նշանակության անտառներում չի թույլատրվում իրականացնել երկրորդական անտառանյութի մթերում և անտառավերականգնման հատումներ, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 35-րդ հոդվածով սահմանված մնացած անտառօգտագործման տեսակները թույլատրվում է, եթե դա չի հակասում տվյալ անտառահատվածի պաշտպանական նշանակությանը:

4. Պաշտպանական նշանակության անտառներում բնափայտի մթերումը իրականացվում է միայն խնամքի ու սանիտարական հատումների ժամանակ` հիմք ընդունելով անտառաշինական նախագծերի (անտառակառավարման պլանների) պահանջները, հատման գծով բնափայտի տարեկան նորման (հաշվարկային հատատեղը):

5. Պաշտպանական նշանակության անտառներում կարող են իրականացվել նաև այլ հատումներ: Անտառաշինական նախագծերի բացակայության կամ ժամկետանց ճանաչվելու դեպքում բնափայտը մթերվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասի դրույթներին համապատասխան:

6. Պաշտպանական նշանակության անտառներում միջանկյալ (խնամքի) և սանիտարական հատումների ժամանակ բնափայտի մթերման և անտառից դուրսբերման ժամանակ անտառօգտագործողը պարտավոր է պահպանել անտառային ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի և անտառօգտագործման պայմանագրի պահանջները:

7. Պաշտպանական նշանակության անտառներում կարող է իրականացվել ոչ բնափայտային անտառանյութի մթերում` անտառօգտագործման պայմանագրի և անտառային տոմսի հիման վրա, իսկ անտառային հողատարածքների օգտագործումը գյուղատնտեսական նպատակով` վարձակալության պայմանագրի հիման վրա, միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով օգտագործվող անտառատարածքի պաշտպանական նշանակության ապահովվումը:

8. Ոչ բնափայտային անտառօգտագործման պայմանագրի հավելվածներում նշվում են`

1) անտառօգտագործման հիմնական պարամետրերը և նորմերը.

2) անտառային ռեսուրսների ոչ բնափայտային անտառանյութի ֆոնդը.

3) ոչ բնափայտային անտառանյութի անտառային պաշարների մթերման թույլատրելի ծավալը և քանակը.

4) օգտագործման տրամադրվող անտառային տեղամասի տարածքային տեղադիրքի նկարագիրը, քարտեզագրական կամ սխեմատիկ պատկերը.

5) անտառների պահպանությանը, պաշտպանությանը և վերականգնմանը վերաբերվող դրույթները:

9. Պաշտպանական նշանակության անտառների ջրային օբյեկտների ջրապահպան գոտիներում արգելվում են`

1) ջրային ռեժիմի խախտում առաջացնող ցանկացած գործողություն.

2) թունաքիմիկատների օգտագործումն անտառների պաշտպանության նպատակով, ինչպես նաև հանքային պարարտանյութերի օգտագործումը.

3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված թույլատրելի նորմերը գերազանցող արտանետումներ և կեղտաջրեր առաջացնող տեխնոլոգիաների օգտագործումը:

10. Պաշտպանական նշանակության անտառներում կենդանիների վերարտադրության կազմակերպումն ու օգտագործումն իրականացվում է անտառօգտագործման պայմանագրի հիման վրա` «Կենդանական աշխարհի մասին» և «Որսի ու որսորդական տնտեսության վարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքների համաձայն:

11. Կենդանական աշխարհի վերարտադրության կազմակերպման և օգտագործման նպատակով անտառօգտագործման պայմանագրի հավելվածներում նշվում են`

1) որսահանդակների նկարագիրը (անտառային քարտեզ-սխեման).

2) տեղեկություններ որսի օբյեկտ հանդիսացող կենդանական աշխարհի տեսակների և դրանց պահպանության համար անհրաժեշտ միջոցառումների մասին.

3) օգտագործման տրամադրվող անտառային տեղամասի տեղադիրքի նկարագիրը, քարտեզագրական կամ սխեմատիկ պատկերը.

4) անտառների պահպանությանը, պաշտպանությանը և վերականգնմանը վերաբերվող դրույթները:

12. Պաշտպանական նշանակության անտառներում գիտահետազոտական և ուսուցման նպատակով անտառօգտագործումն իրականացվում է անտառօգտագործման պայմանագրի և անտառային տոմսի հիման վրա:

13. Գիտահետազոտական և ուսուցման նպատակով անտառօգտագործման պայմանագրի հավելվածներում նշվում են`

1) գիտահետազոտական և ուսուցման ոլորտի գործունեության ծրագիրը.

2) օգտագործման տրվող անտառային տեղամասում նախատեսվող աշխատանքների ծավալի և տեսակների հիմնավորումն ու նկարագիրը.

3) օգտագործման տրամադրվող անտառային տեղամասի տեղադիրքի նկարագիրը, քարտեզագրական կամ սխեմատիկ պատկերը.

4) անտառների պահպանությանը, պաշտպանությանը և վերականգնմանը վերաբերվող դրույթները:

14. Պաշտպանական նշանակության անտառներում մշակութային, առողջարարական, սպորտի, հանգստի և զբոսաշրջության նպատակով անտառօգտագործումն իրականացվում է անտառօգտագործման պայմանագրի և անտառային տոմսի հիման վրա:

15. Մշակութային, առողջարարական, սպորտի, հանգստի և զբոսաշրջության նպատակով անտառօգտագործման պայմանագրի հավելվածներում նշվում են`

1) օգտագործման տրվող անտառային տեղամասում նախատեսվող աշխատանքների ծավալի և տեսակների հիմնավորումն ու նկարագիրը.

2) օգտագործման տրամադրվող անտառային տեղամասի տեղադիրքի նկարագիրը, քարտեզագրական կամ սխեմատիկ պատկերը.

3) անտառների պահպանությանը, պաշտպանությանը և վերականգնմանը վերաբերվող դրույթները:

16. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 11-րդ հոդվածով նախատեսված այլ պաշտպանական նշանակության, անտառների պահպանության և անտառօգտագործման հետ կապված` սույն կարգով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են անտառային ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերով սահմանված ընդհանուր հիմունքներով:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ