Համարը 
N 412
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ-ում չի հրապարակվել
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
16.11.2004
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.11.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.11.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ ՈՌՈԳՄԱՆ, ԱՐՈՏԱՎԱՅՐԵՐԻ ՋՐԱՐԲԻԱՑՄԱՆ, ՀՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ՈՒ ԱՂԱԶԵՐԾՄԱՆ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՅԼ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

"16" նոյեմբերի 2004թ.

N 412

 ք.Ստեփանակերտ

 

ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ ՈՌՈԳՄԱՆ, ԱՐՈՏԱՎԱՅՐԵՐԻ ՋՐԱՐԲԻԱՑՄԱՆ, ՀՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ՈՒ ԱՂԱԶԵՐԾՄԱՆ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՅԼ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 29-րդ կետին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Հաստատել ջրային համակարգերը ոռոգման, արոտավայրերի ջրարբիացման, հողերի լվացման ու աղազերծման և գյուղատնտեսական այլ նպատակներով օգտագործելու կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

 

 

ԼՂՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ա.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

 

 

 

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

2004թ. նոյեմբերի 16-ի

թիվ 412 որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ ՈՌՈԳՄԱՆ, ԱՐՈՏԱՎԱՅՐԵՐԻ ՋՐԱՐԲԻԱՑՄԱՆ, ՀՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ՈՒ ԱՂԱԶԵՐԾՄԱՆ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՅԼ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում ջրային համակարգերը ոռոգման, արոտավայրերի ջրարբիացման, հողերի լվացման ու աղազերծման և գյուղատնտեսական այլ նպատակներով օգտագործելու կարգը:

2. Սույն կարգում օգտագործվող հասկացություններն ունեն հետևյալ իմաստները՝

ջրարբիացում` ջրազուրկ, սակավաջուր արոտավայրերում մարդկանց և անասուններին խմելու, կենցաղային և տնտեսական նպատակներով ջրամատակարարում.

լվացում` ավելորդ աղերի լուծման և աղային լուծույթի հետագա հեռացման գործընթաց.

ջրարբիացման համակարգ` գյուղատնտեսական օգտագործման նպատակով /տնտեսական, կենցաղային, արտադրական և այլ նպատակով/ ջուրը ջրաղբյուրներից մինչև սպառման տեղերը /անասնապահական ֆերմա, արոտավայրերում տեղաբաշխված անասունների ջրելակետեր և այլն/ տեղափոխելու, հասցնելու և բաշխելու համար նախատեսված ջրային համակարգ.

դրենաժային համակարգ` գրունտային ջրերի մակարդակն իջեցնող և դրանց հեռացման համար անցկացվող բաց ջրանցքների, փակ ցամաքեցուցիչների, չորացման հորերի և համապատասխան կառուցվածքների համակարգ.

ջրելակետ (ջրելատեղ)` արոտավայրերում կենդանիները ջրելու /խմելու/ համար կահավորված հատուկ կետ /տաշտակներ, ջրման հրապարակ/.

ջրելակետի ջրման շառավիղ` արոտավայրերում առանձին տեղամասերի սահմանային գծից ջրելակետերի տեղադրման հեռավորություն, որը որոշվում է կենդանիների յուրաքանչյուր տեսակի համար սահմանված մեծությունից /ջրման շառավղի նորմա/.

ջրարբիացված արոտավայր` ջրարբիացված է համարվում արոտավայրի այն տեղամասը /տարածքը/, որն ընդգրկված է տեխնիկական նորմերի պահանջներին համապատասխան կահավորված ջրելակետի ջրման շառավղում և որտեղ ապահովված է տվյալ տեղամասից օգտվող կենդանիների կազմի ու թվի ջրի սպառման նորմաներով հաշվարկված ջրի օրական, ժամային քանակը.

ջրի սպառման նորմա` 1 օրվա ընթացքում օգտագործելու համար նախատեսված ջրի քանակ:

 

II. ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼԸ

 

3. Ջրային համակարգերը ոռոգման նպատակով օգտագործելու դեպքում կիրառելի է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատված՝ ոռոգման ջրի մատակարարման և օգտագործման կանոններով սահմանված կարգը և ջրային համակարգերի օգտագործման թույլտվությունների պայմանները:

 

III. ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՆ ԱՐՈՏԱՎԱՅՐԵՐԻ ՋՐԱՐԲԻԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼԸ

 

4. Արոտավայրերի ջրարբիացման նպատակով ջրամատակարարումը ջրօգտագործողներին /ջրօգտագործողների ընկերություններ /ՋԸ/, ջրօգտագործողների ընկերությունների միություններ /ՋՄ/, անհատ ջուր սպառողներ /անասնատերեր/ իրականացվում է ջրարբիացման համակարգերը շահագործող, սահմանված կարգով թույլտվություն ստացած իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց /ջրարբիացման համակարգերը շահագործող անձ/ կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով, ոռոգման ջրի մատակարարման և օգտագործման կանոններով սահմանված կարգով:

5. Արոտավայրերի ջրարբիացման նպատակով ջրի կարգավորվող սակագնի ձևավորումն ու սահմանումը կատարվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 79-րդ հոդվածի սկզբունքներով: Սակագինը հիմնավորող հաշվարկներն ու առաջարկությունները լիազոր մարմնի քննարկմանն ու հաստատմանն է ներկայացնում ջրարբիացման համակարգերը շահագործող անձը:

6. Ջրօգտագործման պլանավորման նպատակով ջրօգտագործողը՝

ա/ ջուր սպառողների /անասնատերեր/ կողմից ստացված հայտերի հիման վրա կազմում է ջրային համակարգերից ջրարբիացման նպատակով սպառիչների հաշվառման մատյանը (այսուհետ` մատյան) (N 1՝ ջբ ձևը կցվում է) և ճշտում այն արոտային շրջանն սկսելուց 30 օր առաջ, իսկ ամբողջ տարվա ընթացքում աշխատող օբյեկտների համար՝ մինչև հունվարի 1-ը: Ջրօգրագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների անդամները հայտով ներկայացնում են անասնագլխաքանակը՝ ըստ կենդանիների տեսակների, նշում ջրարբիացված արոտային շրջանի /տարածքի/ անվանումը, տեղը /հանդամասը/, որտեղ պահվելու են անասունները՝ ներառյալ մերձհամայնքային տարածքներում պահվող անասնագլխաքանակը.

բ/ ստուգում է ստացված հայտերի տվյալները /համեմատում է գյուղապետարանի հաշվառման տվյալների հետ/ և ստացված ջրի դիմաց պարտադիր վճարման համար ջուր սպառողի գրավոր երաշխիքի առկայության դեպքում հայտը համարվում է ընդունված: Անհամապատասխանության դեպքում հայտում նշված տվյալները ենթակա են ճշտման.

գ/ ճշտված մատյանի մեկ օրինակը հանձնում է տեղական ինքնակառավարման մարմնին՝ արոտային շրջանում արոտավայրի օգտագործման ցուցակներում և հայտերում արտացոլված անասնագլխաքանակի համապատասխանությունը պարբերաբար ստուգելու, անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան ճշտումներ կատարելու համար.

դ/ մատյանների հիման վրա կազմում է ջուր սպառողների վերաբերյալ տեղեկանքը (N 2` ջբ ձևը կցվում է).

ե/ հաշվարկում է արոտավայրերի ջրարբիացման և դրա հետ կապված այլ կարիքների համար ջրի պահանջարկը.

զ/ ջրի պահանջարկի հաշվարկները ջրամատակարար կազմակերպության հետ համաձայնեցնելուց հետո կազմում է ջրարբիացման և ջրօգտագործման ներտնտեսային պլան-ժամանակացույցերը (NN 3՝ ջբ և 4՝ ջբ ձևերը կցվում են)` ըստ ջրարբիացված արոտավայրերի, ջրարբիացման համակարգերի ու հանդամասերի (ջրելակետերի), և ջուր սպառողների վերաբերյալ տեղեկանքի հետ միասին ներկայացնում ջրամատակարարի համաձայնեցմանը:

7. Համաձայնեցված ջրօգտագործման պլանների հիման վրա ջրօգտագործողը ջրամատակարարի հետ կնքում է տվյալ ջրարբիացման համակարգից ջրի մատակարարման-օգտագործման պայմանագիր՝ ջրարբիացված արոտավայրերի համար՝ ոչ ուշ, քան արոտային շրջանն սկսվելուց 15 օր առաջ, իսկ ամբողջ տարվա ընթացքում աշխատող օբյեկտների համար՝ մինչև ընթացիկ տարվա հունվարի 15-ը:

8. Համաձայնեցված ջրօգտագործման պլանների հիման վրա ջրօգտագործողը ջրարբիացման ջրի մատակարարման հայտ ներկայացրած ընկերության անդամ ջուր սպառողների /անասնատերերի/ հետ կնքում է ջրի մատակարարման-ստացման անհատական պայմանագրեր՝ ջրարբիացված արոտավայրերի համար՝ արոտային շրջանն սկսվելուց 15 օր առաջ, իսկ ամբողջ տարվա ընթացքում աշխատող օբյեկտների համար` մինչև ընթացիկ տարվա հունվարի 15-ը:

9. Տարվա ընթացքում անասնագլխաքանակի փոփոխության դեպքում ջուր սպառողները դրա մասին գրավոր հայտնում են սպասարկող ջրօգտագործողին՝ ջրի և վճարման տվյալների համապատասխան ճշտումներ կատարելու համար: Ջրօգտագործողը դրա հիման վրա կատարում է ճշտում և տեղի ունեցած փոփոխության մասին գրավոր ներկայացնում ջրամատակարարին՝ կնքված պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու համար:

10. Արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերով իրականացվող ջրառի, ջրօգտագործողներին /ՋԸ, ՋՄ/ մատակարարվող ջրի հաշվառումը, ջրաչափությունն ու հաշվետվությունները կազմում ու ներկայացում է ջրարբիացման համակարգերը շահագործող անձը` ջրամատակարարը, իսկ ջրամատակարարից ստացվող ջրի և սպառողներին մատակարարված ջրի հաշվառումը, ջրաչափությունն ու հաշվետվությունները՝ ջրօգտագործողը:

11. Ջրամատակարար-ջրօգտագործող փոխհարաբերություններում ջրի չափումն ու հանձնում-ընդունումը կատարվում է սպասարկման գոտու սահմանազատման /ջրտուքի/ կետերում, որոնք նշվում են պայմանագրի համապատասխան կետում, իսկ ջրօգտագործող /ՋՄ, ՋԸ/-ջուր սպառող հարաբերությունների համար ջրտուքի կետ է հանդիսանում ջրելակետում ջրի մուտքի ջրաչափման կետը, որի համար ջրօգտագործողը վարում է ամենամսյա գրանցման մատյան:

 

IV. ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ ՀՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ՈՒ ԱՂԱԶԵՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼԸ

 

12. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն անցած և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված՝ աղակալված հողերի լվացման ու աղազերծման ծրագրերին համապատասխան կազմվում և հաստատվում է միջոցառումների իրականացման ժամանակացույց՝ ըստ համայնքների ու շրջանների:

13. Ջրօգտագործողները /ՋԸ, ՋՄ/ աղակալված հողերի աղազերծման-լվացման, ինչպես նաև առաջին 3 տարում դրանց գյուղատնտեսական իրացման համար, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված՝ աղակալված հողերի աղազերծման ու լվացման ծրագրին համապատասխան, կազմում են աղազերծման-լվացման տեխնոլոգիական քարտերով հիմնավորված, լվացման նորմաներով հաշվարկված ամենամյա ջրօգտագործման պլան-ժամանակացույցերը և ներկայացնում համապատասխան ջրամատակարարի համաձայնեցմանը:

14. Ջրօգտագործողները գյուղատնտեսական շրջանառության մեջ գտնվող /գյուղատնտեսական իրացման 4-րդ տարվանից սկսած/ աղազերծված հողերի ոռոգման-լվացման /լվացման նպատակով ոռոգման բարձր նորմաներով ոռոգում/ համար հողերի մելիորատիվ վիճակի մոնիտորինգի /աղային հանույթի/ տվյալներով և ոռոգման-լվացման նորմաներով կազմում են ամենամյա ջրօգտագործման պլան-ժամանակացույցերը և ներկայացնում համապատասխան ջրամատակարարի համաձայնեցմանը:

15. Հողերի աղազերծման-լվացման և ոռոգման-լվացման նպատակով ամենամյա ջրօգտագործման պլան-ժամանակացույցերը կազմվում են երկու փուլով՝ վաղ աշնանը /նախնական/ և վաղ գարնանը /ճշտված/՝ ջրման շրջանն սկսվելուց 20 օր առաջ:

16. Ջրամատակարար կազմակերպությունները ջրօգտագործողներից ստացված ջրօգտագործման պլան-ժամանակացույցերի հիման վրա կազմում են ամփոփ ջրամատակարարման և ջրառի իրականացման համակարգային պլան-ժամանակացույցեր և դրանք ներկայացնում ջրային համակարգերի կառավարման ու ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմինների համաձայնեցմանը:

17. Ջրօգտագործողները ջրամատակարար կազմակերպությունների և ընկերության անդամ ջուր սպառողների հետ, համաձայնեցված պլան-ժամանակացույցերին համապատասխան, կնքում են ոռոգման ջրի մատակարարման պայմանագրեր /առանց վճարման պարտավորության/:

18. Ջրային համակարգերով հողերի աղազերծման-լվացման և ոռոգման-լվացման նպատակով ջուրը մատակարարվում և ջրային համակարգով ջրաղբյուրից ջրառ է իրականացվում տվյալ ջրային համակարգին տրված ջրօգտագործման թույլտվության, ջրի և հեռացվող կեղտաջրերում պարունակվող վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի չափաքանակների /լիմիտի/ սահմաններում:

19. Ջրային համակարգերից նոր հողերի իրացման և առաջին 3 տարվա ընթացքում գյուղատնտեսական իրացման հետ կապված աղազերծման-լվացման նպատակով մատակարարված ջրի ամբողջ ծավալի, իսկ նախկինում աղազերծված /3 տարվանից ավելի օգտագործվող/ հողերի ոռոգման-լվացման նպատակով մատակարարված ջրի ծավալից ջրման-լվացման և ջրման նորմաների տարբերությամբ հաշվարկված ջրի ծավալի դիմաց ջրօգտագործողը ջրամատակարարին չի վճարում /համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 26-րդ հոդվածի՝ այդ նպատակով ջուրը մատակարարվում է անվճար/:

20. Ջրամատակարարը ջրային համակարգերով հողերի աղազերծման-լվացման և ոռոգման-լվացման նպատակով իրականացված ջրառի ծավալի համար ազատվում է  ջրօգտագործման վճարից:

21. Ջրային համակարգերով հողերի աղազերծման-լվացման և ոռոգման-լվացման նպատակներով ջրի մատակարարումը, հաշվառումը, հաշվետվությունը, ջրաչափությունն ու ջրի հանձնում-ընդունումն իրականացվում էոռոգման ջրի մատակարարման և օգտագործման կանոններով սահմանված կարգով:

 

V. ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՅԼ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼԸ

 

22. Ջրային համակարգերը գյուղատնտեսական այլ նպատակներով օգտագործվում են պայմանագրային հիմունքներով՝ սահմանված կարգերին համապատասխան:

 

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Ս. Գրիգորյան

 

 

Ձև 1 ջբ

 

Մ Ա Տ Յ Ա Ն

ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻՑ ՋՐԱՐԲԻԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՍՊԱՌողՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

 

ԼՂՀ_________ շրջանի_________համայնքի___________________200...թ.

                                                                   (ջրօգտագործող ՋԸ, ՋՄ անվանումը)

 

Հ/

Հ

 

Ջրարբի- ացման համա

կարգից օգտվող ընկերու- թյան անդամ ջուր սպա

ռողի ազգա- նունը, անունը

Ջուր սպառողի կողմից հայտարարված ջրի սպառիչները

Այլ սպառողներ

 

 

 

Ջուր սպառողի ստո- րագրու- թյունը

խոշոր եղջերավոր

մանր եղջերավոր

խոզեր

թռչուններ

 

 

 

 

 

մարդ- կանց քա- նակը

 

 

 

վերամշա-

կվող գյուղ

մթերքի տեսակը, քանակը

 

 

մեքենա-

ների մակնիշը, քանակը

 

կով

 

 

 

 

գոմ- եշ

 

եզ

հորթ

 

 

 

ձի

/էշ, ջորի/

 

 

 

մըտ- րուկ

 

 

ոչ- խար

 

 

այ- ծեր

 

մայր խոզ` խոճ- կոր- ների հետ

 

 

վա- րազ, հղի մերուն

խոճ- կոր

հավ

բադ

սագ

 

 

 

 

հնդու- հավ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1.

 - - - - - - - -

                                               

2.

 - - - - - - - -

                                               

3.

 - - - - - - - -

                                               
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

Ջրօգտագործող

 _____________________

           /անվանումը/

 

Ղեկավար

  _________________

   /ստորագրությունը/

 

 _____________________

   /անունը, ազգանունը/

 

Հաշվապահ

  _________________

   /ստորագրությունը/

 

 _____________________

   /անունը, ազգանունը/

 

Ձև 2բ ջբ

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԼՂՀ_________ շրջանի_________համայնքի____________________200 թ.

                                                                     (ջրօգտագործողի ՋԸ. ՋՄ անվանումը)

 

 

ջրային համակարգերից ջրարբիացման նպատակով ջուր սպառողների վերաբերյալ

 

Հ/

Հ

 

Ջրարբի- ացման համա- կարգի, միջ- տնտե

սային բա- ժանա- րարի ան- վանու- մը

Միջտնտե- սային 1-ին և 2-րդ կարգերի ջրատար- ներից սնվող ներտնտե- սային բաժանա- րարի անվա- նումը

Ներտնտե- սային բաժանա- րարի իշխման տակ գտնվող ջրելա- կետերի

N-ը կամ անվա- նումը

 

Տվյալ խմելակետից ջրվող անասնատեսակը և գլխաքանակը

Այլ սպառողներ

խոշոր եղջերավոր

մանր եղջերավոր

խոզեր

թռչուններ

մարդ- կանց թիվը

վերա- մշակ- վող գյուղ- մթերքի տե- սակը, քա- նակը

մեքե- նա- ների մակ- նիշը, քա- նակը

կով

գոմ- եշ

եզ

հորթ

ձի (էշ, ջորի)

մտրուկ

ոչխար

այծեր

մայր խոզ` խոճ- կոր- ների հետ

վա- րազ, հղի մե- րուն

խոճ- կոր

հավ

բադ

սագ

հնդու- հավ

մին- չև 1 տա- րե- կան

1-2 տա- րե- կան

բան- ող

մայր ձի

մին- չև 1,5 տա- րե- կան

1,5 տա- րե- կա- նից մեծ

գառ

ոչ- խար

ուլ

այծ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     

Ջրօգտագործող   /համայնք, Ջ Ը, Ջ Մ/

_____________________

            /անվանումը/

 

Ղեկավար

___________________

   /ստորագրությունը/

 

_____________________

   /անունը, ազգանունը/

 

Հաշվապահ

 

___________________ 

    /ստորագրությունը/

 

_____________________

   /անունը, ազգանունը/

 

Ձև 3 ջբ

 

 

Համաձայնեցված է`

                                                                                                            _______________________տնօրեն

                                                                                                              /ջրամատակարարի անվանումը/ 

                                                                                                             _____________________________

                                                                                                                           /անունը, ազգանունը/

                                                                                                             _______ _________________200 թ

.                                                                                                                 Կ.Տ.

ՋՐԱՐԲԻԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 

ԼՂՀ_________ շրջանի_________համայնքի_____________________200 թ.

                                                                           (ջրօգտագործողի ՋԸ.ՋՄ անվանումը)

 

ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ /ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ/ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

 

                                                                               /ջրտուրքը ջրի սպառման կետում/

Հ Հ

Ջրարբի- ացման համակար- գի միջ- տնտեսա- յին բա- ժանարարի անվա- նումը

Միջտ

նտեսային 1-ին և 2-րդ կարգերի ջրատար

ներից սնվող ներ

տնտեսային բաժա

նարարի անվա

նումը

Ներ

տնտեսային բաժա

նարարի սպասարկ-

ման տակ գտնվող ջրի սպառման կետերի անվանումը կամ N...

Ջրտուքի չափը ջրի սպառման կետերում` ըստ տարվա ամիսների և տասնօրյակների

հունվար

 

փետրվար

 

մարտ

 

____

 

դեկտեմբեր

 

ընդա- մենը` տարում հազ. խոր. մ

1-ին 10-օրյակ

2-րդ 10-օրյակ

3-րդ 10-օրյակ

1-ին 10-օր- յակ

2-րդ 10-օր- յակ

3-րդ 10-օր- յակ

1-ին 10-օր- յակ

2-րդ 10-օր- յակ

3-րդ 10-օր յակ

____

-

1-ին 10-օր- յակ

2-րդ 10-օր- յակ

3-րդ 10-օր յակ

 1 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

38

39

40

41

   

1 - - - - - - - -

1___

լ/վրկ հազ.խմ

                           
                           
     

2___

լ/վրկ հազ.խմ

                           
     

3___

լ/վրկ հազ.խմ

                           
                                 
     

n___

լ/վրկ հազ.խմ

                           
   

Ընդամենը .... բաժանարարի տակ

                         
   

2 ______

                             
                                   
   

n ______

                             
   

Ընդամենը .... բաժանարարի տակ

                         
 

Ընդամենը միջտնտեսային ..............բաժանարարից

                         
 

Ընդամենը ........................ համակարգից

                         

Ջրօգտագործող    /համայնք, Ջ Ը, Ջ Մ/

___________________

       /անվանումը/

 

Ղեկավար

_________________

 /ստորագրությունը/

 

___________________

/անունը, ազգանունը/

 

Մասնագետ /մելիորատոր, ջրբաշխ/

_________________

 /ստորագրությունը/

 

___________________

 /անունը, ազգանունը/

 

Ձև 4 ջբ

 

Համաձայնեցված է`

    ___________________ տնօրեն

  /ջրամատակարարի անվանումը/

 _____________________

   /անունը, ազգանունը/

 

  _____ _____________200 թ.  

                                    Կ.Տ.

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԼԱՆ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 

ԼՂՀ_________ շրջանի_________համայնքի______________________200 թ.

                                                                      (ջրօգտագործող ՋԸ. ՋՄ անվանումը)

 

ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ /ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ/ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

/ջրառի ներտնտեսային բաժանարարի, ցանցի գլխամասում ջրտուքի կետում/

 

Ջրարբի- ացման համակար- գի, միջ- տնտեսա- յին բա- ժանարարի անվա- նումը

Միջտ

նտեսային 1-ին և 2-րդ կարգերի ջրատար-

ներից սնվող ներտը-

նտեսային բաժա

նարարի անվանումը

Ներտը-

նտեսային բաժանա

րարի իշխման տակ գտնվող ջրելա-

կետերի կամ անվանումը

 

Ջրտուքի չափը ջրի սպառման կետերում` ըստ տարվա ամիսների և տասնօրյակների

հունվար

փետրվար

 

մարտ

 

____

դեկտեմբեր

Ընդա- մենը` տարում հազ. խոր.մ

1-ին 10-օրյակ

2-րդ 10-օրյակ

3-րդ 10-օրյակ

1 -ին 10-օր- յակ

2-րդ 10-օր- յակ

3-րդ 10-օր- յակ

1-ին 10-օր- յակ

2-րդ 10-օր- յակ

3-րդ 10-օր յակ

____

-

1-ին 10-օր- յակ

2-րդ 10-օր- յակ

3-րդ 10-օր յակ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

38

39

40

41

  
   

1 - - - - - - -

1___

լ/վրկ հազ.խմ

                         
                           
     

2___

լ/վրկ հազ.խմ

                           
     

3___

լ/վրկ հազ.խմ

                           
                                     
     

n___

լ/վրկ հազ.խմ

                           
   

Ընդամենը .... բաժանարարի տակ

                         
   

2 ________

                             
                                 
   

n ________

                             
   

Ընդամենը ........ բաժանարարի տակ

                         
 

Ընդամենը միջտնտեսային .................... բաժանարարից

                         
 

Ընդամենը ..................... համակարգից

                          

Ջրօգտագործող /համայնք, Ջ Ը, Ջ Մ/

___________________

        /անվանումը/

 

Ղեկավար

___________________

    /ստորագրությունը/

 

___________________

 /անունը, ազգանունը/

 

Մասնագետ /մելիորատոր, ջրբաշխ/

___________________

   /ստորագրությունը/

___________________

 /անունը, ազգանունը/