Համարը 
N 400
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ-ում չի հրապարակվել
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
16.11.2004
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.11.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.11.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ ԵՎ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

"16" նոյեմբերի 2004թ.

N 400

 ք.Ստեփանակերտ

 

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ ԵՎ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 6-րդ և 6-րդ կետի 1-ին ենթակետերին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Հաստատել՝

ա) ջրօգտագործման թույլտվության օրինակելի ձևաթուղթը՝ համաձայն թիվ 1 հավելվածի

բ) ջրօգտագործման թույլտվության օրինակելի ձևերը՝ համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

 

 

ԼՂՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

 Ա.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

 

 

 

Հավելված 1

ԼՂՀ կառավարության

«16» նոյեմբերի 2004թ.

թիվ 400 որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_10

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ

 

Ջ Ր Օ Գ Տ Ա Գ  Ո Ր Ծ Մ Ա  Ն   Թ Ո Ւ Յ Լ Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  N

 

       _________________________________________________________________________

                                                 (ջրօգտագործողի անվանումը)

       _________________________________________________________________________

      

       _______________________________      _______________________________________

         (ջրային ռեսուրսների կառավարման և               (ջրօգտագործման թույլտվություն ստացողի

 

       _______________________________      _______________________________________

           պահպանության մարմնի ղեկավար)           պաշտոնը, ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

       ___________________________________       ____________________________________________

       (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

        Կ.Տ.

       

        Տրված է _____ ____________200 թ.             Ուժի մեջ է մինչև _____ ___________________200 թ.

       

        Գործողության ժամկետը երկարաձգված է մինչև    _______ ________________________ 200 թ.

 

 

        __________________________________         ___________________________________________

          (ջրային ռեսուրսների կառավարման և             (ջրօգտագործման թույլտվություն ստացողի

 

        __________________________________         ___________________________________________

          պահպանության մարմնի ղեկավար)            պաշտոնը, ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

        __________________________________         ___________________________________________

        (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)        

 

1. Ջրօգտագործողի հասցեն __________________________________________________

                                                      (ջրօգտագործման թույլտվություն ստացողի անվանումը)

 _________________________________________________________________________

                                (անունը, ազգանունը, հասցեն և հեռախոսահամարը)

 ___________________________________________________________________________________

 

2. Ջրօգտագործման վայրը  __________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 

3. Ջրառի վայրը____________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 

4. Ջրօգտագործման նպատակը_______________________________________________

 _________________________________________________________________________

 

5. Ջրօգտագործման ծավալը ,այդ թվում`

ա/ մակերևութային ջրային ռեսուրսներ__________________________________________

 _________________________________________________________________________

 

բ/*ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներ _____________________________________________

 _________________________________________________________________________

 

6. Ջրօգտագործման ժամանակահատվածը և ռեժիմը _____________________________

 _________________________________________________________________________

 

7. Ջրօգտագործման թույլտվության պայմանների ապահովման նկատմամբ վերահսկողության

 մեխանիզմները ____________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 

8. Ջրային ռեսուրսներ կամ դրանց ջրհավաք ավազաններ թափվող կեղտաջրերի թույլատրելի

ծավալները _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

9. Արտահոսքի նկարագրությունը______________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

10. Կեղտաջրերում վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի մասին

տվյալները ________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 

11. Ջրերի ստանդարտները և (կամ) դրանց վերաբերյալ հրապարակումների տեղեկությունները

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 

12. Հատուկ միջոցառումներ, որոնք կիրառվելու են արդյունավետ ջրօգտագործումը խթանելու

և ջրի որակը բարելավելու, գերխոնավ ու առափնյա կարևոր բնական միջավայրը և առնչվող

կենասաբազմազանությունը պահպանելու համար_________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 

13. Համապատասխան պահանջներ՝ ջրօգտագործման հաշվառման, մոնիտորինգի, գրանցման և

 ճշգրտման համար__________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 

14. Համապատասխան երաշխիքներ՝ ջրային ռեսուրսներին վնասներ հասցվելու դեպքում

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 

15. Ջրօգտագործման թույլտվությանն առնչվող վճարներն ու վճարման ժամանակացույցը

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 

16. Ջրօգտագործման թույլտվությունը ենթակա է գրանցման պետական ջրային կադաստրում

  ______________________ օրվա ընթացքում:

 

*-Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքով սահմանված դեպքերում ստորերկրյա ջրերի օգտագործման համար պահանջվում է նաև ընդերքօգտագործման պայմանագիր:

 

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Ս. Գրիգորյան

 

 

 

Հավելված 2

ԼՂՀ կառավարության

«16» նոյեմբերի 2004թ.

թիվ 400 որոշման

 

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն օրինակելի ձևերով սահմանվում են ջրօգտագործման թույլտվության ձևաթղթի (այսուհետ՝ ձևաթուղթ) լրացմանը ներկայացվող պահանջները:

2. Ձևաթուղթը լրացնելու համար հիմք են հանդիսանում ջրօգտագործման թույլտվության ստացման հայտը (այսուհետ՝ հայտ) (ձևը կցվում է), ջրօգտագործման թույլտվություն ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթերը (ցանկը կցվում է) և հասարակայնության ծանուցման գնահատման արդյունքները:

 

ՁԵՎԱԹՂԹԻ ԼՐԱՑՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

 Ձևաթղթում նշվում են՝

1. Ջրօգտագործում իրականացնող անձի գտնվելու (հաշվառման) վայրը (հասցեն), հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը:

2. Իրականացվող ջրօգտագործման վարչական տարածքը և գտնվելու վայրը (հասցեն):

3. Ջրային ռեսուրսի անվանումը, ջրառի իրականացման վայրի (կետի) նկարագրությունը՝ այն կապելով դրա հարևանությամբ գտնվող հայտնի կոորդինատական կետեր ունեցող որևէ օբյեկտի հետ:

4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անձի կողմից իրականացվող գործունեության տեսակը, հզորությունը, արտադրողականությունը և ժամանակահատվածը:

5. Ջրային ռեսուրսներից ջրօգտագործողներին հատկացվող ջրառի չափաքանակների և ռեժիմի որոշման կարգի պահանջների համաձայն սահմանված նորմատիվային ջրածավալը (մ3/վրկ, մ3/օր, հազ. մ3/տարի) ըստ մակերևութային և /կամ/ ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների:

6. Ջրառի ռեժիմն ըստ ամիսների պայմանավորված ջրային ռեսուրսի էկոլոգիական թողքի և այդ հատվածում այլ ջրօգտագործողների ջրապահանջի ապահովմամբ:

7. Ջրօգտագործման թույլտվության պահանջների կատարման նկատմամբ նախատեսվող հսկողության առարկա հանդիսացող օբյեկտը և գործընթացը՝ ըստ ժամանակահատվածների:

8. Կեղտաջրերի և ցամաքուրդային ջրերի ընդունման համար կլանվող հորատանցքների, սպառված հանքավայրերի, հանքահորերի ու բաց հանքերի օգտագործման և արտահոսքի թույլտվության կարգի պահանջների համաձայն սահմանված կեղտաջրերի նորմատիվային ծավալը (մ3/վրկ, մ3/օր, հազ. մ3/տարի):

9. Արտահոսք իրականացնող հիդրոտեխնիկական կառույցի (այսուհետ՝ ՀՏԿ) նկարագրությունը:

10. Կեղտաջրերի և ցամաքուրդային ջրերի ընդունման համար կլանվող հորատանցքների, սպառված հանքավայրերի, հանքահորերի ու բաց հանքերի օգտագործման և արտահոսքի թույլտվության կարգի պահանջների համաձայն սահմանված՝ թույլատրելի սահմանային արտահոսքի կոնցենտրացիաները ժամային կտրվածքով (մգ/լ, գ/մ3 և գ/ժամ):

11. Ջրօգտագործողի կողմից կատարվող ջրի ստանդարտների մոնիտորինգային ուսումնասիրությունների արդյունքների հրապարակման միջոցը, հաճախականությունը և բովանդակությունը:

12. Միջոցառումների պլան, որը նպատակաուղղված է ջրօգտագործման հետևանքով ջրային ռեսուրսների վրա բացասական ազդեցության կանխմանը (նվազեցմանը) և կամ համապատասխան նախագծով նախատեսված վերացմանը:

13. Ջրառի ծավալների և (կամ) կեղտաջրերի ու վնասակար նյութերի արտահոսքի քանակների սկզբնական հաշվառման մեթոդի, եղանակի ընտրության, հաշվառման արդյունքների գրանցման տվյալների ցանկը և հաշվետվությունը ներկայացնելու հաճախականությունը:

14. Ֆինանսական և (կամ) այլ երաշխիքներ, դրանց կիրառման դեպքերը և պայմանները:

15. Ջրօգտագործման թույլտվություն ստանալու համար պետական տուրքի վճարման անդորրագրի համարը և ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը, օրենքով սահմանված բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների համար հիմք հանդիսացող ջրօգտագործման չափաքանակները:

16. Ժամանակահատվածը, որի ընթացքում ջրօգտագործման թույլտվությունը սահմանված կարգով պետք է գրանցվի պետական ջրային կադաստրում:

 

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Ս. Գրիգորյան

 

 

 

Ձև

 

Հ Ա Յ Տ

 

 ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՄԱՆ

 

1. Հայտատու _______________________________________________________________

                          (հայտատուի անվանումը ( անունը, ազգանունը), հասցեն և հեռախոսահամարը)

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

 

2. Հայտը ներկայացնելու նպատակը ____________________________________________

                                                               (նոր ջրօգտագործման թույլտվության ստացում, գործող

 __________________________________________________________________________

                ջրօգտագործման թույլտվության վերաձևակերպում, գործող ջրօգտագործման թույլտվության ձևափոխում)

 

3. Ջրօգտագործման նպատակները _____________________________________________

                                                                  (խմելու, տնտեսական, ոռոգման, արդյունաբերական և այլն)

 _____________________________________________________________________________________

 

4. Պահանջվող ջրառի ծավալը և ջրօգտագործման ժամանակահատվածը, այդ թվում՝

ա) _________________________________________________________________________

                 (մակերևութային ջրային ռեսուրսի անվանումը, ջրօգտագործման ծավալը՝ հազ մ3 / տարի, մ3 / օր, լ/վրկ)

 _____________________________________________________________________________________________________

 

բ) __________________________________________________________________________

 

 ____________________________________________________________________________

                           (ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներից՝ հազ.մ3 /տարի, մ3 /օր, լ/վրկ)

 

5. Սերվիտուտ կամ այլ պահանջներ ______________________________________________

                                                                   (սերվիտուտ կամ անձանց այլ սեփականությունից)

 ____________________________________________________________________________

 

 ____________________________________________________________________________

                            (ջրընդունիչ, կառուցվածք և այլն/ օգտվելու անհրաժեշտություն)

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 

6. Հիդրոտեխնիկական կառույցի նկարագրություն ___________________________________

                                                                                             (ՀՏԿ-ի առկայությունը կամ նորի

 ____________________________________________________________________________

                                        կառուցման անհրաժեշտությունը, հզորությունը)

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 

7. Նախկին ջրօգտագործման ծավալը (ցուցանիշը) այդ թվում՝

ա) __________________________________________________________________________

                   (մակերևութային ջրային ռեսուրսներից  (հազ. մ3 /տարի, մ3 /օր, լ/վրկ) ջրօգտագործման թույլտվության

  ____________________________________________________________________________

                                                            հիման վրա)

բ) ___________________________________________________________________________

                (ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներից (հազ. մ3 /տարի, մ3 /օր, լ/վրկ) ջրօգտագործման թույլտվության հիման վրա)

 _____________________________________________________________________________

 

8. Առաջացող կեղտաջրերի թափման տեղը և ծավալը _________________________________

                                                                                                 (բաց ջրավազան կամ կենտրոնացված

 _____________________________________________________________________________

 

 _____________________________________________________________________________

                                                         կոյուղու կոլեկտոր /հազ. մ3 /տարի, մ3 /օր, լ/վրկ)

 _____________________________________________________________________________

9. Կեղտաջրերի մաքրման մասին տեղեկություն ______________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 

10. Պարտավորություն՝ ջրօգտագործման թույլտվությանն առնչվող վճարների կատարումն ապահովելու

համար ________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 

Սույնով հաստատում եմ հայտում ներառված տեղեկատվության բավարար, ճշգրիտ և ավարտուն լինելը:

Ոչ մի առարկություն չունեմ հայտի քննարկմանը հասարակական մոտեցումների կամ մասնակցության դեմ (բացի գաղտնի տեղեկատվությունից):

Պարտավորվում եմ կատարել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան ջրօգտագործման թույլտվության մեջ նշված՝ ջրօգտագործողներին վերաբերող բոլոր պարտականությունները:

11. Ջրօգտագործման թույլտվության հայտ ներկայացնողի ______________________________

                                                                                                       (պաշտոնը, ատորագրությունը

 ______________________________________________________________________________

                                                             (անունը, ազգանունը)

 _________________________________________________________________________________________

 

 

Կ.Տ.

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ

 

1. Ջրօգտագործման իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականի կամ ֆիզիկական անձի անձնագրի պատճենը:

2. Ջրօգտագործման հետևանքով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին եզրակացությունը՝ օրենքով նախատեսված դեպքերում:

3. Ջրօգտագործման համար հողի կամ այլ անշարժ գույքի սեփականության կամ վարձակալության իրավունքը հաստատող փաստաթղթի պատճենը:

4. Ցամաքուրդային ջրաղբյուրի թողունակության և որակի վերաբերյալ համապատասխան փաստաթուղթ՝ տրված այդ ջրհեռներն օգտագործվող կազմակերպության կողմից (անհրաժեշտության դեպքում):

5. Հնարավոր սերվիտուտի և համապատասխան գույքից օգտվելու ձևի նկարագրությունը, սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը և գտնվելու վայրը:

6. Նախկին ջրօգտագործման թույլտվությունը (նախկինում ջրօգտագործվող լինելու դեպքում):

7. Պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը (բնօրինակ):

8. Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի կողմից մշակված փաստաթղթերին հասարակայնության ծանուցման և հրապարակայնության կարգի պահանջների համաձայն՝ տպագիր միջոցներում հրապարակված ջրօգտագործման մասին հայտարարությունը (հայտի նախնական գնահատումից հետո):

9. Ջրային ռեսուրսներից ջրօգտագործողներին հատկացվող ջրառի չափաքանակների ու ռեժիմի որոշման կարգով հաստատված ջրօգտագործման և ջրահեռացման անհատական նորմաները:

10. Կեղտաջրերում պարունակվող վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի (ԹՍԱ) նորմաները՝ հաշվարկված լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով հաստատված “Ջրային ռեսուրսներ թափվող կեղտաջրերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի չափաքանակների հաշվարկի մեթոդիկա” գերատեսչական ակտի համաձայն:

11. Տեղանքի հատակագիծը (սխեմա), որտեղ արտացոլվում է ջրօգտագործման կետի (կոորդինատական առանցքներ)՝ դրա հարևանությամբ գտնվող որևէ հայտնի օբյեկտի հետ կապը հաստատված տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմից՝ անհրաժեշտության դեպքում:

12. Կոմունալ-կենցաղային, բուժիչ և առողջապահական նպատակներով ջրօգտագործման դեպքում համապատասխան փաստաթուղթ (եզրակացություն)՝ տրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ համաճարակային փորձագիտական կենտրոնի կողմից: