Համարը 
N 302
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ-ում չի հրապարակվել
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
28.06.2005
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.06.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
28.06.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՈՂԵՐԻ ԳՈՏԻԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՈՒ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

“28” հունիսի 2005թ.

N 302

ք.Ստեփանակերտ

 

Հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմաների մշակման ու հաստատման կարգը հաստատելու մասին

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 29-րդ հոդվածին և «Քաղաքաշինության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 10-րդ, 141-րդ ու 17-րդ հոդվածներին համապատասխան` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմաների մշակման ու հաստատման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը` մեկամսյա ժամկետում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության այն համայնքների ցանկը, որոնցում ընդգրկված բնակավայրերն ունեն կիրառման համար պիտանի գլխավոր հատակագծեր:

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 20-ի «Հողերի օգտագործման սխեմաներ կազմելու կարգը հաստատելու մասին» թիվ 216 որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները`

ա/ որոշման վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմաներ կազմելու կարգը հաստատելու մասին».

բ/ ուժը կորցրած ճանաչել որոշման 1-ին կետի «ա» ենթակետը.

գ/ որոշման 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2. Սահմանել, որ մինչև հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմաներ կազմելը` հողերի օտարման ու օգտագործման տրամադրման համար կազմվում են հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմաներ:».

դ/ որոշման 6-րդ կետի «իրականացնել» բառից հետո ավելացնել «Գնումների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածով» արտահայտությունը.

ե/ որոշմամբ հաստատված կարգի 9-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«9. Հաստատված հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմաների փոփոխությունները կատարվում են սույն կարգին համապատասխան:»:

 

 

ԼՂՀ վարչապետ

Ա. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

 

 

 

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«28» հունիսի 2005թ.

թիվ 302 որոշման

 

ԿԱՐԳ

Հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմաների մշակման ու հաստատման

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքներում հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմաների /այսուհետ` սխեմա/ նախագծման առաջադրանքի /այսուհետ` առաջադրանք/ կազմման, սխեմաների մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման ու փոփոխման ընթացակարգերին, ինչպես նաև դրանց կազմին և բովանդակությանը ներկայացվող հիմնական պահանջները:

2. Սխեման քաղաքային կամ գյուղական համայնքի /այսուհետ` համայնք/ սահմաններում ընդգրկված բոլոր հողատարածքների հողօգտագործումը կանոնակարգող, պետական ու համայնքի հողերի տարածքային զարգացման և արդյունավետ օգտագործման հիմնական ուղղություններն ամրագրող քաղաքաշինական ու հողաշինարարական միացյալ /կոնսոլիդացված/ գոտիավորման փաստաթուղթ է, որը ներառում է հողերի բաշխումն ըստ նպատակային նշանակության` հիմնական /բազային/ տեսակների սահմանմամբ և քաղաքաշինական, բնապահպանական, պատմամշակութային, գյուղատնտեսական, ջրային, ինժեներաերկրաբանական և այլ բնույթի սահմանափակումների ամրագրմամբ:

3. Սխեմայում հաշվի են առնվում հաստատված քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերով, այդ թվում` համայնքների /բնակավայրերի/ գլխավոր հատակագծերով սահմանված դրույթները, ինչպես նաև, հատուկ պահպանվող տարածքների, հատուկ նշանակության հողերի, անտառային և ջրային հողերի օգտագործման ռեժիմները, այլ նպատակային նշանակության հողերի օգտագործման սահմանափակումները:

4. Գոտիավորմամբ սահմանված պահանջները տարածվում են անշարժ գույքի բոլոր օբյեկտների վրա` անկախ սեփականության ձևից, և սեփականատերերի կամ օգտագործողների փոփոխման դեպքում պահպանում են իրենց ուժը:

5. Սխեման հիմք է հանդիսանում բնակավայրերի, դրանց առանձին հատվածների և կառուցապատման համար նախատեսված կամ կառուցապատված այլ տարածքների գոտիավորման նախագծերի, իսկ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի համար` հողաբաժանման գծագրերի մշակման համար:

6. Գյուղական համայնքների և մինչև 15 հազար բնակիչ ունեցող քաղաքային համայնքների համար բնակավայրերի գոտիավորման նախագծերը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հուլիսի 24-ի «Բնակավայրերի տարածքների գոտևորման նախագծերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 195 որոշմամբ սահմանված կարգով մշակվում են սխեմաների հետ համատեղ:

7. Համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված տարածքների համար սխեմաները, բացառությամբ սույն կարգի 9-րդ կետով սահմանված դեպքերի, մշակվում են համայնքի գլխավոր հատակագծի նախագծային նյութերի կազմում` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով` գլխավոր հատակագծերի առաջադրանքներում սույն կարգով սահմանված պահանջների ամրագրմամբ:

8. Ստեփանակերտ քաղաքի համար սխեման մշակվում է Ստեփանակերտի գլխավոր հատակագծի նախագծային նյութերի կազմում:

9. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության այն համայնքներում, որոնցում ընդգրկված բնակավայրերն ունեն կիրառման համար պիտանի գլխավոր հատակագծեր, սխեման, որպես գոտիավորման ինքնուրույն փաստաթուղթ, մշակվում է համայնքի ղեկավարի կողմից կազմված առաջադրանքի հիման վրա ու նրա պատվերով` համայնքի բյուջեի, ինչպես նաև օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցների հաշվին` սույն կարգի 11-36-րդ կետերով սահմանված կարգով:

10. Մինչև սույն կարգն ուժի մեջ մտնելը` այն համայնքներում, որոնց բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերը գտնվում են մշակման փուլում, սխեմաները մշակվում են սույն կարգի 9-րդ կետով սահմանված կարգով:

11. Սույն կարգի 9-րդ կետով սահմանված դեպքերում սխեմայի մշակման առաջադրանքում ամրագրվում են նաև բնակավայրի սահմաններից դուրս տեղաբաշխված տարածքների զարգացման հիմնական խնդիրներին ներկայացվող պահանջները: Անհրաժեշտության դեպքում առաջադրանքով կարող են ներառվել բնակավայրի գլխավոր հատակագծի որոշ դրույթների արդիականացման պայմանները: Սխեման և բնակավայրի գլխավոր հատակագիծը սույն կարգի համաձայն հաստատվելուց հետո, որպես բաղկացուցիչ մասեր, կազմում են համայնքի գլխավոր հատակագիծը:

12. Համայնքի ղեկավարի կողմից մշակված առաջադրանքի նախագիծը համայնքի ավագանու հավանությանն արժանանալուց հետո հնգօրյա ժամկետում ներկայացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համապատասխան շրջանի վարչակազմի ղեկավարին` համաձայնեցման:

13. Սխեմաների առաջադրանքին հիմնական պահանջները ներկայացվում են` համաձայն սույն կարգի N 1 հավելվածի:

14. Շրջանի վարչակազմի ղեկավարը հնգօրյա ժամկետում համաձայնություն է տալիս առաջադրանքի նախագծին և այն ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների զարգացման նախարարին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, մշակույթի և սպորտի նախարարին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ԿԱ արտակարգ իրավիճակների վարչության պետին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ԿԱ շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետին /այսուհետ` շահագրգիռ պետական կառավարման մարմիններ/` համաձայնեցման:

15. Շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինները 15-օրյա ժամկետում համաձայնություն են տալիս առաջադրանքի նախագծին կամ շրջանի վարչակազմի ղեկավարին են ներկայացնում իրենց առաջարկություններն ու դիտողությունները:

16. Շրջանի վարչակազմի ղեկավարը շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների առաջարկություններն ու դիտողություններն ստանալուց հետո 10-օրյա ժամկետում, դրանց հիման վրա լրամշակում է առաջադրանքի նախագիծը:

17. Շրջանի վարչակազմի ղեկավարը համայնքի ղեկավարին է տրամադրում նախագծի լրամշակված ու համաձայնեցված տարբերակը, ինչպես նաև սխեմայի մշակման համար ելակետային նյութերը /այդ թվում` սեյսմապաշտպանական սահմանափակումների մասին/ տրամադրող պետական մարմինների և կազմակերպությունների ցանկը:

18. Համայնքի ղեկավարն առաջադրանքի նախագծի լրամշակված տարբերակն ստանալուց հետո եռօրյա ժամկետում զանգվածային լրատվության միջոցներով համայնքի բնակչությանն իրազեկում է դրա հասարակական քննարկման օրվա և ժամի, ինչպես նաև մինչև քննարկումն առաջադրանքի բովանդակությանը ծանոթանալու հնարավորության մասին:

19. Քննարկումը կարող է նշանակվել դրա մասին իրազեկման օրվանից ոչ շուտ, քան 10 օր անց` հնգօրյա ժամկետում:

20. Համայնքի բնակիչները կարող են մինչև քննարկման օրը համայնքի ղեկավարին ներկայացնել առաջադրանքի նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ` անհրաժեշտ հիմնավորումներով:

21. Համայնքի ղեկավարն առաջադրանքի նախագծի հասարակական քննարկման արդյունքում արված դիտողությունների ու առաջարկությունների հիման վրա, 10-օրյա ժամկետում լրամշակում է առաջադրանքի նախագիծը և այն հաստատում համայնքի ավագանու հավանությանն արժանանալուց հետո:

22. Համայնքի ղեկավարը, առաջադրանքը հաստատելուց հետո` «Գնումների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով ընտրված` նախագծային աշխատանքներ իրականացնող կապալառուի հետ /այսուհետ` կատարող/ կնքում է պայմանագիր և տրամադրում անհրաժեշտ ծավալի ելակետային նյութերը: Պատվիրատուի և կատարողի համաձայնությամբ` կատարողը կարող է պայմանագրով ամրագրված պայմանների համաձայն հավաքել ելակետային նյութերը կամ դրանց մի մասը:

23. Սխեմաների կազմին և բովանդակությանը հիմնական պահանջները ներկայացվում են՝ համաձայն սույն կարգի N 2 հավելվածի:

24. Պատվիրատուն նախագծային աշխատանքների ավարտից հետո սխեման ներկայացնում է համալիր փորձաքննության: Նախագծային փաստաթղթերը դրանք մշակողի կողմից կարող են ներկայացվել համապատասխան լիցենզիա ունեցող անձին` փորձաքննության, եթե այդպիսի պայման նախատեսված է նախագծային աշխատանքների կապալի պայմանագրով:

25. Փորձաքննությունն իրականացվում է պատվիրատուի /կամ պայմանագրով նախատեսված դեպքերում` կատարողի/ և փորձաքննություն իրականացնողի միջև կնքվող պայմանագրի համաձայն:

26. Համայնքի ղեկավարը փորձաքննության դրական եզրակացությունն ստանալուց հետո եռօրյա ժամկետում իրազեկում է հասարակությանը` համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 26-ի «Կենսագործունեության միջավայրի ծրագրվող փոփոխությունների մասին իրազեկման և հրապարակված քաղաքաշինական ծրագրերի ու նախագծերի քննարկմանը և որոշումների ընդունմանը հասարակայնության ներկայացուցիչների մասնակցության կարգը սահմանելու մասին» թիվ 218 որոշմամբ հաստատված կարգի, որից հետո սխեման ներկայացնում է շրջանի վարչակազմի ղեկավարին` համաձայնեցման:

27. Շրջանի վարչակազմի ղեկավարը հնգօրյա ժամկետում համաձայնություն է տալիս սխեմային և այն ներկայացնում շահագրգիռ պետական կառավարման մարմիններ` համաձայնեցման:

28. Շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինները 15-օրյա ժամկետում իրենց համաձայնությունն են տալիս առաջադրանքի նախագծին կամ շրջանի վարչակազմի ղեկավարին են ներկայացնում իրենց առաջարկություններն ու դիտողությունները:

29. Շրջանի վարչակազմի ղեկավարը շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների համաձայնությունն ստանալուց հետո եռօրյա ժամկետում սխեման` իր եզրակացության հետ միասին, տրամադրում է համայնքի ղեկավարին:

30. Համայնքի ղեկավարը շրջանի վարչակազմի ղեկավարի և շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների դրական եզրակացությունն ստանալուց հետո հնգօրյա ժամկետում սխեման ներկայացնում է համայնքի ավագանուն` հաստատման:

31. Համայնքի ավագանին եռօրյա ժամկետում հաստատում է սխեման:

32. Սխեման մշակվում է 5 բնօրինակից, որոնցից մեկական օրինակ մնում է շրջանի վարչակազմում, համայնքի ղեկավարի և կատարողի մոտ: Սխեմայի մեկական օրինակ մագնիսական /կամ թղթային/ կրիչով ներկայացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե:

33. Հաստատված գծագրերի և աղյուսակների պատճենները տրամադրվում են շահագրգիռ պետական կառավարման մարմիններին:

34. Սխեմայով նախատեսվող` հողերի նպատակային նշանակության փոփոխությունները կատարվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

35. Հաստատված հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմաների ցանկացած փոփոխություն կարող է կատարվել նույն կարգով, ինչով հաստատվում է սխեման:

36. Սխեմաների փորձաքննության, համաձայնեցման և հաստատման ժամանակ ծագող վեճերը լուծվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Ս.Գրիգորյան

 

 

 

Հավելված N 1

Հողերի գոտիավորման և օգտագործման

սխեմաների մշակման ու հաստատման կարգի

 

Հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմայի մշակման առաջադրանքին ներկայացվող հիմնական պահանջները

 

Հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմայի /այսուհետ` սխեմա/ մշակման առաջադրանքում նշվում են`

ա/ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքային և գյուղական համայնքների /այսուհետ` համայնք/ անվանումը, հիմնական ցուցանիշները /տարածքը, հողային ֆոնդի փաստացի բաշխումը, բնակչության թիվը, ռեսուրսների հիմնական տեսակները, զարգացման հիմնական հեռանկարները/.

բ/ տվյալներ նախկինում մշակված քաղաքաշինական և հողաշինարարական ծրագրային փաստաթղթերի մասին.

գ/ տվյալներ նախկինում իրականացված տեղագրական հանույթների, ինժեներաերկրաբանական, երկրաբուսաբանական, հողագիտական հետազոտությունների մասին.

դ/ հողերի օգտագործման նկատմամբ քաղաքաշինական, գյուղատնտեսական, բնապահպանական, պատմամշակութային և այլ սահմանափակումներին և հատուկ կարգավորման դրույթներին վերաբերող պահանջները.

ե/ ինժեներաերկրաբանական նախապատրաստմանը, բնական և տեխնածին վտանգավոր երևույթներից տարածքների պաշտպանության միջոցառումներին, հողերի պահպանությանը ներկայացվող հիմնական պահանջները.

զ/ սխեմայի գրաֆիկական ու տեքստային մասերին ներկայացվող հիմնական պահանջները /գծագրերի թիվը` համապատասխան մասշտաբներով, տեքստային մասի կազմը և ծավալը/.

է/ հողամասերի նպատակային նշանակության փոփոխման և հեռանկարային օգտագործման, դրանց միավորման ու բաժանման վերաբերյալ առաջարկությունները.

ը/ նոր հողերի յուրացման, բարելավման, կուլտուր-կենցաղային և այլ միջոցառումների իրականացման հնարավորությունները.

թ/ համայնքների գլխավոր հատակագծերի և հողերի գոտիավորման ու օգտագործման սխեմաների համատեղ մշակման պարագայում սույն հավելվածի «դ» և «ե» կետերի պահանջները համատեղվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունիսի 28-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքային և գյուղական համայնքների գլխավոր հատակագծերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման ու փոփոխման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 301 որոշմամբ հաստատված կարգի թիվ 1 հավելվածի 1-ին կետի «է» և «ը» ենթակետերի հետ:

 

 

 

Հավելված N 2

Հողերի գոտիավորման և օգտագործման

սխեմաների մշակման ու հաստատման կարգի

 

Հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմաների կազմին ու բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները

 

1. Հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեման /այսուհետ` սխեմա/ բաղկացած է գրաֆիկական ու տեքստային մասերից:

2. Սխեմայի գրաֆիկական մասի հիմնական գծագրերը ներկայացվում են համաձայն առաջադրանքի /1:5000 և 1:10000 մասշտաբով/: Առանձին դեպքերում մասշտաբը կարող է ճշտվել պատվիրատուի առաջադրանքով:

3. Սխեմայի մշակման համար որպես հանութային հիմք օգտագործվում են տեղագրական հանույթները, ինժեներաերկրաբանական, միկրոսեյսմաշրջանցման, կադաստրային և հողաշինարարական քարտեզները:

4. Սխեմայի գրաֆիկական մասերի վրա ցույց է տրվում հողերի փաստացի և հեռանկարային բաշխումն ըստ նպատակային նշանակության` հիմնական /բազային/ տեսակների սահմանմամբ ու քաղաքաշինական, բնապահպանական, պատմամշակութային, գյուղատնտեսական, ինժեներաերկրաբանական և այլ բնույթի սահմանափակումների ամրագրմամբ` սույն հավելվածի 5-15-րդ կետերին համապատասխան:

5. Գյուղատնտեսական նշանակության /վարելահող, բազմամյա տնկարկ, խոտհարք, արոտ և այլ հողատեսքեր/:

6. Բնակավայրերի /բնակելի, հասարակական, ընդհանուր օգտագործման և այլն/` բնակավայրի սահմանագծերի և քաղաքամերձ գոտիների, ինչպես նաև քաղաքաշինական նորմատիվային պահանջների ամրագրմամբ:

7. Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության /արդյունաբերական, գյուղատնտեսական արտադրության, պահեստարանների, ընդերքօգտագործման համար առանձնացված տարածքներ/` պահպանական, սանիտարական և այլ սահմանափակող գոտիների ամրագրմամբ:

8. Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների` ըստ վտանգավորության կարգերի դրանց պահպանական գոտիների ամրագրմամբ, այդ թվում`

ա/ էներգետիկայի /ջերմային, հիդրոէլեկտրակայանների, բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծերի, մայրուղային գազատարների և էներգետիկ այլ օբյեկտների համար առանձնացված տարածքներ/.

բ/ կապի /կապի, ռադիոհաղորդումների, հեռուստատեսության, ռադիոռելեային և վերահեռարձակող կայանների ու դրանց սպասարկման համար առանձնացված տարածքներ/.

գ/ տրանսպորտի /ավտոմոբիլային, երկաթուղային, օդային, խողովակաշարային տրանսպորտի, թունելների, կամուրջների և դրանց սպասարկման համար առանձնացված տարածքներ/.

դ/ կոմունալ ենթակառուցվածքների /ջրամատակարարման, ջրահեռացման, կոյուղագծերի, օրվա կարգավորիչ ջրամբարների, մաքրման կայանների, պոմպակայանների, աղբավայրերի և այլ օբյեկտների կառուցման ու սպասարկման համար առանձնացված տարածքներ/:

9. Հատուկ պահպանվող տարածքների` դրանց պահպանական գոտիների ամրագրմամբ, այդ թվում`

ա/ բնապահպանական /հատուկ պահպանության նպատակով նախատեսված բնության հուշարձանների, արգելանոցների, ազգային և ծառաբանական զբոսայգիների ու պարկերի, բուսաբանական այգիների, արգելավայրերի /բացառությամբ` որսորդական/ համար առանձնացված տարածքներ/,

բ/ առողջարարական /բնական, բուժական պաշարներով, բարենպաստ կլիմայով և այլ բնական գործոններով ու պայմաններով օժտված բուժական-առողջարարական վայրերի և առողջարանների համար առանձնացված տարածքներ/.

գ/ հանգստի համար նախատեսված /հանգստյան տների, պանսիոնատների, ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի օբյեկտների, զբոսաշրջիկության բազաների, մանկական ու սպորտային ճամբարների և այլ նմանատիպ օբյեկտների համար առանձնացված տարածքներ/.

դ/ պատմական և մշակութային /պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների, այդ թվում` պատմամշակութային ու բնապատմական արգելոցների, զինվորական և քաղաքացիական գերեզմանոցների հողերն ու դրանց պահպանական գոտիների համար առանձնացված տարածքներ/:

10. Հատուկ նշանակության /պաշտպանական, սահմանային, ռազմական նշանակության հողեր և օրենքով պաշտպանվող շենքերի ու շինությունների օգտագործման և սպասարկման համար առանձնացված տարածքներ/` դրանց օգտագործումը սահմանափակող պաշտպանական գոտիների ամրագրմամբ:

11. Անտառային /անտառներ, վարելահողեր, խոտհարքներ, արոտներ, թփուտներ, անտառային տնտեսության կարիքների համար առանձնացված այլ տարածքներ/` հողօգտագործման հատուկ ռեժիմ ունեցող գոտիների ամրագրմամբ:

12. Ջրային /գետերով, բնական և արհեստական ջրամբարներով, լճերով զբաղեցված, ինչպես նաև ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության համար առանձնացված տարածքներ/` սանիտարական պահպանության գոտիների ամրագրմամբ:

13. Պահուստային հողեր /համայնքներին, քաղաքացիներին և իրավաբական անձանց սեփականության, օգտագործման իրավունքով չտրամադրված պետական հողերը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կոնսերվացիայի արդյունքում տնտեսական շրջանառությունից հանված հողամասերը, ինչպես նաև ավազուտները, ճահիճները և այլ անօգտագործելի հողերը/:

14. Սխեմայի գրաֆիկական մասերի վրա արտահայտվում են նաև քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների սահմանները, տարածքի ինժեներաերկրաբանական նախապատրաստման, վտանգավոր բնական և տեխնածին երևույթներից տեղանքի ինժեներական պաշտպանական գոտիների սահմանները, հողամասերի օգտագործման նկատմամբ սեյսմապաշտպանական, գյուղատնտեսական և այլ բնույթի սահմանափակումները, սանիտարական գոտիների սահմանները, հատուկ կարգավորման դրույթներ նախատեսող տարածքների սահմանները, պետական ու համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի օգտագործման ուղղությունները, դրանց տրամադրման հերթականությունն ու ծավալները:

15. Սույն հավելվածում նշված բազային գոտիներով, ինչպես նաև հողամասերի օգտագործման նկատմամբ ամրագրվող սահմանափակումներով ընդգրկված տարածքներն ու դրանց սահմանները սխեմայի գրաֆիկական նյութերում արտահայտվում են դրանց տարբերակող նշաններով, որոնց կազմը և ձևերը սահմանվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության գերատեսչական ակտով:

16. Սխեմայի տեքստային մասում նշվում են`

ա/ սխեմայի մշակման հիմքերն ու ելակետային տվյալները, դրանք տրամադրող մարմիններն ու կազմակերպությունները.

բ/ նախկինում մշակված հողաշինարարական և քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի հետ փոխադարձ կապը.

գ/ հողօգտագործման նկատմամբ գյուղատնտեսական, բնապահպանական, քաղաքաշինական, սեյսմապաշտպանական, պատմամշակութային սահմանափակումների բնույթն ու հիմնավորումները.

դ/ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործման, բարելավման, պահպանման, արդյունավետության բարձրացման միջոցառումները.

ե/ պետական սեփականություն հանդիսացող հողերի նպատակային նշանակության փոփոխման հիմնավորումները.

զ/ նոր հողերի յուրացման, բարելավման կուլտուր-տեխնիկական, ինչպես նաև հողերի և շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումները: