Համարը 
N 93
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ-ում չի հրապարակվել
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
24.12.2002
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.12.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
24.12.2002
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՈՂԻ ԲԵՐՐԻ ՇԵՐՏԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

“24” դեկտեմբերի 2002թ.

N 93

 ք.Ստեփանակերտ

 

Հողի բերրի շերտի օգտագործման կարգը հաստատելու մասին

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի 5-րդ կետին համապատասխան` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել`

ա/ հողի բերրի շերտի օգտագործման կարգը` համաձայն թիվ 1 հավելվածի.

բ/ հողի բերրի շերտի օգտագործման հաշվառման ձևը` համաձայն թիվ 2 ահվելվածի:

 

 

ԼՂՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ա. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

 

 

 

 Հավելված թիվ 1

ԼՂՀ կառավարության

2002թ. դեկտեմբերի 24-ի

թիվ 93 որոշման

 

ԿԱՐԳ

 

ՀՈՂԻ ԲԵՐՐԻ ՇԵՐՏԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով կանոնակարգվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում շինարարական և օգտակար հանածոների արդյունահանման ու հողերի խախտման հետ կապված այլ աշխատանքներ կատարելիս հանված հողի բերրի շերտի (այսուհետ` բերրի շերտ) նպատակային և արդյունավետ օգտագործման հետ կապված հարաբերությունները:

Բերրի շերտի արդյունավետ օգտագործումը ներառում է նաև դրա հանումը, տեղափոխումը, պահպանումը և հաշվառումը:

2. Բերրի շերտը հողային ծածկույթի վերին շերտի բուսահողն է, որն օգտագործվում է հողերի բարելավման, կանաչապատման, վերականգնման (ռեկուլտիվացիայի) նպատակներով:

3. Հողամասերի սեփականատերերը, օգտագործողները պարտավոր են հողերի խախտման հետ կապված աշխատանքներ կատարելիս իրականացնել բերրի շերտի հանումը, պահպանումը և օգտագործումը:

4. Բերրի շերտի ներմուծումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածք իրականացվում է օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով:

5. Բերրի շերտի օգտագործման ժամանակ պետք է բացառվեն բարելավվող տարածքների աղտոտումը վնասատուներով, մարդու, կենդանիների և բույսերի վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչներով, մոլախոտերի սերմերով, վտանգավոր քիմիական նյութերով, այդ թվում` թունաքիմիկատներով, բույսերի վնասատուների դեմ պայքարի այլ միջոցներով:

6. Բերրի շերտը հանելու, պահեստավորելու և պահպանելու ընթացքում ձեռնարկվում են միջոցներ, որոնք բացառում են դրա որակական հատկանիշների վատթարացումը: Ջրային և հողմնային հողատարումից զերծ պահելու համար պահեստավորված հողաթմբերը ծածկվում են խոտաբույսերով կամ իրականացվում են այլ միջոցառումներ` հողաթմբերի ամրացում, ծածկում և այլն:

7. Բերրի շերտը կարող է հանվել քաղաքաշինական գործունեության իրականացման կամ օգտակար հանածոների արդյունահանման դեպքերում:

Այն դեպքերում, երբ օգտագործվող հողամասը գյուղատնտեսական շրջանառության վերադարձնել հնարավոր չէ (քաղաքաշինական և այլ շինարարական աշխատանքների դեպքերում), ապա բերրի շերտը տեղափոխվում է այնտեղ, որտեղ հողի բարելավման կամ իրացման անհրաժեշտություն կա:

Այն դեպքերում, երբ հողամասը ենթակա է վերականգնման (օգտակար հանածոների արդյունահնման, երկրաբանահետախուզական և այլ ժամանակավոր աշխատանքներ), ապա բերրի շերտը տեղափոխվում և պահպանվում է վերականգնվող հողամասի մոտ, որպես կանոն, գյուղատնտեսության համար ոչ պիտանի հողերի վրա:

8. Բերրի շերտի հանումը, տեղափոխումը և պահպանությունն իրականացվում են հողի սեփականատիրոջ, օգտագործողի միջոցների հաշվին կամ փոխադարձ համաձայնությամբ` այն անձի հաշվին, ում կարիքների համար տեղափոխվում է բերրի շերտը:

9. Քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց սեփականություն հանդիսացող հողամասերի սահմաններում սեփական կարիքների համար հողի բերրի շերտը կարելի է հանել ու տեղափոխել առանց համաձայնեցման:

10. Բերրի շերտը հողամասից հողամաս տեղափոխելու համար, դրա նախաձեռնողը, համապատասխան համաձայնություն ստանալու համար, գրավոր դիմում է համապատասխան համայնքի ղեկավարին կամ շրջանի վարչակազմի ղեկավարին` նշելով տեղափոխվող բերրի շերտի ծավալը, տեղափոխելու նպատակը և ժամկետները:

Համայնքի վարչական սահմաններում բերրի շերտը տեղափոխելու համաձայնությունը տալիս է համայնքի ղեկավարը, հանայնքի վարչական սահմաններից դուրս, շրջանի սահմաններում` շրջանի վարչակազմի ղեկավարը:

11. Բերրի շերտը տեղափոխելու համաձայնությունը չի տրվում այն դեպքում, երբ`

համայնքն ունի հողերի յուրացման ծրագիր,

համայնքն ունի վերականգնման (ռեկուլտիվացիայի) ենթակա խախտված հողեր,

հողն աղտոտված է վնասատուներով, մարդու, կենդանիների և բույսերի վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչներով, մոլախոտերի սերմերով, վտանգավոր քիմիական նյութերով, այդ թվում` թունաքիմիկատներով, բույսերի վնասատուների դեմ պայքարի այլ միջոցներով:

12. Բերրի շերտի տեղափոխման համաձայնության մասին իրազեկվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչությանը` համապատասխան համայնքի ղեկավարի կամ շրջանի վարչակազմի կողմից` մինչև տեղափոխման ժամկետը:

13. Բերրի շերտի հանման, պահպանման, տեղափոխման և օգտագործման մասին տվյալները հաշվառվում ու գրանցվում են համայնքներում, շրջանի վարչակազմերում և արտացոլվում ամենամյա հողային հաշվեկշիռներում:

14. Բերրի շերտի հանման, պահպանման, տեղափոխման և օգտագործման մասին տարեկան տվյալները հաշվառվում են համապատասխան հաշվառման մատյանում: Հաշվառման մատյանի բոլոր էջերը համարակալվում են, վերջին էջում կատարվում է նշում էջերի քանակի մասին և կնքվում համապատասխանաբար համայնքի ղեկավարի ու շրջանի վարչակազմի ղեկավարի կողմից:

Հաշվառման մատյանը պարունակում է դիմումների և համաձայնությունների հերթական համարը, դիմումի ներկայացման ժամկետը, դիմողի տվյալները (անունը, ազգանունը), հասցեն, տրված համաձայնության ամսաթիվը և բերրի շերտի օգտագործման հաշվառման ձևի հերթական համարը` համաձայն` թիվ 2 հավելվածի:

15. Շրջանի վարչակազմի (համայնքի) ղեկավարը բերրի շերտի յուրաքանչյուր օգտագործման մասին տվյալները, բերրի շերտի օգտագործման հաշվառման ձևին համապատասխան, ոչ ուշ, քան մինչև յուրաքանչյուր տարվա նոյեմբերի 1-ը ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն:

16. Սույն կարգին համապատասխան բերրի շերտը հանելիս` դրա տեղափոխման և պահպանման աշխատանքները չիրականացվող հողի սեփականատերերն ու օգտագործողը պատասխանատվության են ենթարկվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն:

 

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 

 

 

Հավելված թիվ 2

ԼՂՀ կառավարության

2002թ. դեկտեմբերի 24-ի

թիվ 93 որոշման

 

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՁԵՎ

 

Հողի բերրի շերտի օգտագործման

 

Շրջանը (համայնքը)___________________________________________________________________

 

Հանված հողի բերրի շերտի`

 

մակերեսը (քառ.մ)___________________________,

ծավալը (խոր. մ)____________________________,

 

Տեղափոխված բերրի հողի ծավալը (խոր. մ)_______________________________________________

 

Կուտակված (պահպանվող)

բերրի հողի ծավալը (խոր. մ)____________________________________________________________

 

Ում է թույլատրվել____________________________________________________________________

 

Թույլտվության ամսաթիվը______________________________________________________________

 

Շրջանի վարչակազմի (համայնքի) ղեկավարը______________________________________________

                                                                                   /անունը, ազգանունը/

 

Կ.Տ.________________

       /ստորագրությունը/

 

Կատարողը_____________________________

                               /անունը, ազգանունը/

  __________________________________

                      /ստորագրությունը/

 

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ