Համարը 
N 235-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2011.05.03/09(171)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
26.04.2011
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
26.04.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.05.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԱՀ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԿԱՄ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ, ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԱՀ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻՑ ԴՈՒՐՍ ԲՆԱԿՎՈՂ ԱՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՐԴԵԳՐՎԱԾ` ԱՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 6-Ի N 60 ԵՎ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի N 217 ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ
ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«26» ապրիլի 2011թ.

N 235-Ն

ք. Ստեփանակերտ

 

ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԿԱՄ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ, ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻՑ ԴՈՒՐՍ ԲՆԱԿՎՈՂ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՐԴԵԳՐՎԱԾ` ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 6-Ի N 60 ԵՎ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի N 217 ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(վերնագիրը լրաց. 11.04.2018 N251-Ն, փոփ. 16.04.19 N269-Ն, 08.06.22 N 644-Ն)

 

Հիմք ընդունելով Ընտանեկան օրենսգրքի 114-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 149-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջները և «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածը՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

(նախաբանը փոփ. 11.04.2018 N 251-Ն, 08.06.22 N644-Ն)

1. Հաստատել`

1) որդեգրման կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչություններում կամ հյուպատոսական հիմնարկներում օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց և Արցախի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից որդեգրված` Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխայի հաշվառման կարգը` համաձայն N 2 հավելվածի:

1.1. (կետն ուժը կորցրել է 16.04.19 N 269-Ն)

1.2. (կետն ուժը կորցրել է 16.04.19 N 269-Ն)

(1-ին կետը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի մարտի 6-ի «Երեխայի որդեգրման կարգը հաստատելու մասին» N 60 և 2007 թվականի մայիսի 15-ի «Երեխաներ որդեգրել ցանկացող անձանց հաշվառման կարգը հաստատելու մասին» N 217 որոշումները:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման oրվան հաջորդող տասներորդ oրը:

 

 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

 ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

Հավելված N 1

ԼՂՀ կառավարության

«26» ապրիլի 2011թ. N 235-Ն որոշման

 

ԿԱՐԳ

ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են Արցախի Հանրապետությունում որդեգրման ենթակա` Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխաների հաշվառման, նրանց մասին տեղեկությունների տրամադրման, որդեգրման կարգի, Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխա որդեգրել (դստերագրել) (այսուհետ` որդեգրել) ցանկացող` Արցախի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների, ինչպես նաև օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց (այսուհետ` օտարերկրացի), Արցախի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների հաշվառման հետ կապված հարաբերությունները:

(1-ին կետը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

 

2. ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ` ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ

ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

(վերնագիրը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

 

2. Որպես որդեգրման ենթակա երեխաներ հաշվառվում են այն երեխաները, որոնց որդեգրման համար առաջացել են Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված իրավական հիմքեր:

(2-րդ կետը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

3. Որդեգրման ենթակա երեխաների հաշվառումն իրականացնում են նրանց փաստացի բնակության (գտնվելու) վայրի շրջվարչակազմերի (Ստեփանակերտ քաղաքում` Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) աշխատակազմերը (այսուհետ` աշխատակազմ):

4. Հաշվառումից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում աշխատակազմը որդեգրման ենթակա երեխայի անձնական քարտի (Ձև N 1) հիման վրա, որը ներառում է երեխայի կենսագրական տվյալների, էթնիկական ծագման, սոցիալական շրջապատի, ընտանիքի պատմության, առողջության, նաև երեխայի հիվանդությունների, բժշկական հետազոտությունների, զննումների, հիվանդությունների, դրանց բուժումների և ընթացիկ առողջական վիճակի ու երեխայի հատուկ պահանջների մասին տեղեկություններ, Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված որդեգրման համար տրված ծնողի համաձայնությունը, կազմում է երեխայի համար անձնական գործ, որի պատճենահանված օրինակն ուղարկում է Արցախի Հանրապետության սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն (այսուհետ` նախարարություն)` կենտրոնացված հաշվառման վերցնելու նպատակով:

Որպես որդեգրման ենթակա հաշվառվում են նաև այն երեխաները, որոնց որդեգրման համար առկա է ծնողի համաձայնությունը, երբ երեխային որդեգրելու ցանկություն են հայտնել երեխայի խորթ հայրը, խորթ մայրը, նրա մերձավոր ազգականները։

(4-րդ կետը լրաց., փոփ. 11.04.2018 N 251-Ն, փոփ. 16.04.19 N 269-Ն, 08.06.22 N644-Ն)

5. Նախարարությունը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում իրականացնում է որդեգրման ենթակա երեխայի կենտրոնացված հաշվառումը և տեղեկացնում (Ձև N 2) աշխատակազմին:

6. Կենտրոնացված հաշվառման վերցնելուց 3 ամիս հետո նախարարությունը երեխայի անձնական գործի պատճենահանված մեկ օրինակը` հաշվառման մասին տեղեկությունների հետ միասին, ուղարկում է Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն (այսուհետ` կենտրոնական մարմին): 

(6-րդ կետը փոփ. 11.04.2018 N 251-Ն)

 

3. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԵՐԵԽԱ ՈՐԴԵԳՐԵԼ

ՑԱՆԿԱՑՈՂ` ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄՇՏԱՊԵՍ ԲՆԱԿՎՈՂ` ԱՐՑԱԽԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

(վերնագիրը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

 

7. Արցախի Հանրապետության տարածքում մշտապես բնակվող Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները, որպես որդեգրել ցանկացող անձ հաշվառվելու նպատակով, անձամբ կամ լիազորված անձի միջոցով դիմում են (Ձև N 3) իրենց բնակության վայրի աշխատակազմ` ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը և դրանց պատճենները`

1) անձը հաստատող փաստաթուղթ.

2) բնակարանային պայմանների մասին տեղեկանք` տրված բնակության վայրից.

3) ընտանիքի կազմի մասին տեղեկանք` տրված բնակության վայրից.

4) զբաղեցրած պաշտոնի, աշխատավարձի և այլ եկամուտների մասին տեղեկանք.

5) անձի պատշաճ վարքագծի մասին անձնական երաշխավորություն` տրված կազմակերպության կամ առնվազն երեք անձանց կողմից.

6) բժշկական փաստաթուղթ այն մասին, որ երեխա որդեգրել ցանկացող անձը հիվանդ չէ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մայիսի 15-ի N 218 որոշմամբ հաստատված ցանկում ներառված հիվանդություններից որևէ մեկով.

7) ամուսնության վկայականի պատճենը (եթե ամուսնացած է).

8) երեխայի` ամուսիններից մեկի կողմից որդեգրման դեպքում մյուս ամուսնու գրավոր համաձայնությունը` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ամուսինները դադարեցրել են ամուսնական հարաբերությունները, մեկ տարվանից ավելի համատեղ չեն ապրում, և մյուս ամուսնու բնակության վայրն անհայտ է.

9) որդեգրման պահին մարդու դեմ ուղղված կամ հասարակական կարգի և բարոյականության դեմ ուղղված ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության համար դատվածություն չունենալու մասին տեղեկանք:

(7-րդ կետը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

8. Աշխատակազմը սույն կարգի 7-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերն ստանալուց հետո մեկամսյա ժամկետում կատարում է անձի կենսապայմանների ուսումնասիրություն, կազմում համապատասխան ակտ և տալիս որդեգրման հնարավորության մասին դրական կամ բացասական եզրակացություն:

9. Սույն կարգի 7-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերում անհրաժեշտ տեղեկություններն ամբողջական և անթերի լինելու, որդեգրումն արգելող` օրենքով նախատեսված հիմքերի բացակայության դեպքերում, ինչպես նաև անձի կենսապայմանների ուսումնասիրության ակտի հիման վրա աշխատակազմը տալիս է դրական եզրակացություն, որն ուժի մեջ է այն տալու օրվանից 12 ամիս: Դիմումատուն դրական եզրակացության հիման վրա 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում հաշվառվում է որպես որդեգրել ցանկացող անձ:

10. Սույն կարգի 7-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերում անհրաժեշտ տեղեկություններն ամբողջական չլինելու, դրանցում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքում աշխատակազմը դիմողին գրավոր առաջարկում է 30-օրյա ժամկետում ներկայացնել պահանջվող տեղեկությունները կամ ուղղել ներկայացված փաստաթղթերում առկա թերությունները:

11. Աշխատակազմը երեխայի որդեգրման հնարավորության մասին բացասական եզրակացություն (որն ուժի մեջ է տալու օրվանից 12 ամիս) տալիս է`

1) երեխա որդեգրել ցանկացող անձի կողմից սույն կարգի 10-րդ կետով սահմանված ժամկետում պահանջվող փաստաթղթերի ամբողջականությունը չապահովելու և թերությունները չվերացնելու դեպքում.

2) որդեգրել ցանկացող անձին բացասաբար բնութագրող հատկանիշների մասին ստացված տեղեկությունների հիման վրա.

3) անձի կենսապայմանների ուսումնասիրության մասին ակտի հիման վրա.

4) որդեգրման մասին խնդրանքը հիմնավորված չլինելու դեպքում.

5) որդեգրումն արգելող` օրենքով նախատեսված դեպքերում:

12. Աշխատակազմը բացասական եզրակացության դեպքում 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկացնում է դիմողին:

13. Աշխատակազմը հաշվառման վերցված որդեգրել ցանկացող անձի համար լրացնում է անձնական քարտ (Ձև N 4)` 2 օրինակից, և իր կողմից տրված դրական եզրակացության, որդեգրել ցանկացող անձի անձնական քարտի, նրա կողմից ներկայացված փաստաթղթերի, անձի կենսապայմանների ուսումնասիրության մասին ակտի հիման վրա որդեգրել ցանկացող անձի համար կազմում է անձնական գործ:

14. Անձնական գործերի համարակալումն սկսվում է 1-ին համարից և հաջորդաբար շարունակվում տարվա ընթացքում:

15. Որդեգրել ցանկացող անձի տվյալները (անունը, ազգանունը, հայրանունը, բնակության վայրը, անձնական գործի համարը) գրանցվում են հաշվառման մատյանում կամ էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգով:

16. Աշխատակազմը որդեգրել ցանկացող անձի անձնական գործի պատճենահանված օրինակը հաշվառման պահից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկում է նախարարություն` կենտրոնացված հաշվառում իրականացնելու նպատակով:

17. Նախարարությունն աշխատակազմից ստացված անձնական գործի հիման վրա որդեգրել ցանկացող անձին վերցնում է կենտրոնացված հաշվառման և 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկացնում (Ձև N 5) աշխատակազմին և որդեգրել ցանկացող անձին:

18. Որդեգրել ցանկացող անձը հաշվառումից հանվում է`

1) իր դիմումի համաձայն.

2) դրական եզրակացության 12 ամիսը լրանալու դեպքում.

3) երեխայի որդեգրման դեպքում (եթե որդեգրել է իր դիմումում նշված թվով երեխա).

4) Արցախի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակություն հաստատելու դեպքում.

5) Ընտանեկան օրենսգրքի 116-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքերից որևէ մեկի առաջացման դեպքում:

(18-րդ կետը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

 

4. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԵՐԵԽԱ ՈՐԴԵԳՐԵԼ

ՑԱՆԿԱՑՈՂ ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻՑ

ԴՈՒՐՍ ԲՆԱԿՎՈՂ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

(վերնագիրը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

 

19. Որդեգրել ցանկացող օտարերկրացիները, Արցախի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները` որպես որդեգրել ցանկացող անձ հաշվառվելու նպատակով, անձամբ կամ լիազորված անձի, կամ տվյալ պետությունում Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական հիմնարկի կամ վերջիններիս բացակայության դեպքում` Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության միջոցով դիմում են կենտրոնական մարմին` ներկայացնելով սույն կարգի 7-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը, ինչպես նաև իրենց մշտական բնակության երկրի իրավասու մարմնի թույլտվությունը կամ երաշխավորագիրը Արցախի Հանրապետությունում որպես որդեգրել ցանկացող անձ հաշվառվելու վերաբերյալ, որդեգրել ցանկացող անձի կենսապայմանների ուսումնասիրության մասին ակտը և հետագայում որդեգրված երեխայի կյանքի պայմանների նկատմամբ վերահսկողության պարտավորության մասին տեղեկանքը` տրված իրենց երկրի իրավասու մարմնի կողմից:

(19-րդ կետը փոփ. 11.04.2018 N 251-Ն, 08.06.22 N644-Ն)

20. Որդեգրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացվում են բնագրով` Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վավերացված և հայերեն թարգմանությամբ:

(20-րդ կետը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

21. Սույն կարգի 19-րդ կետով նախատեսված` որդեգրել ցանկացող անձի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը կենտրոնական մարմնի կողմից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնասիրվում են` անհրաժեշտ տեղեկությունների և փաստաթղթերի ամբողջականությունն ստուգելու նպատակով:

(21-րդ կետը փոփ. 16.04.19 N 269-Ն)

22. Կենտրոնական մարմինը սույն կարգի 7-րդ և 19-րդ կետերով նախատեսված` որդեգրմանը վերաբերող փաստաթղթերն ամբողջական չլինելու կամ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում` որդեգրել ցանկացող անձին առաջարկում է 60-օրյա ժամկետում վերացնել թերությունները և ներկայացնել պահանջվող փաստաթղթերը:

23. Որդեգրման վերաբերյալ փաստաթղթերի ուսումնասիրությունն իրականացնում է կենտրոնական մարմնի ղեկավարի հրամանով ստեղծված միջգերատեսչական աշխատանքային խումբը (այսուհետ՝ աշխատանքային խումբ), որի կազմը ձևավորվում է կենտրոնական մարմնի, նախարարության, Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության,Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության, Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության և Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության համակարգում գործող ոստիկանության (այսուհետ՝ ոստիկանություն) ներկայացուցիչներից։ Աշխատանքային խմբի աշխատակարգը հաստատում է կենտրոնական մարմնի ղեկավարը:

(23-րդ կետը խմբ. 16.04.19 N 269-Ն, լրաց. 08.06.22 N644-Ն)

24. Աշխատանքային խմբի առաջարկությունների հիման վրա կենտրոնական մարմինը մեկամսյա ժամկետում տալիս է որդեգրման հնարավորության մասին դրական կամ բացասական եզրակացություն և գրավոր տեղեկացնում դիմողին։ Որդեգրման հնարավորության մասին եզրակացության ձևը հաստատում է կենտրոնական մարմնի ղեկավարը:

(24-րդ կետը խմբ. 16.04.19 N 269-Ն)

25. Երեխայի որդեգրման հնարավորության մասին դրական եզրակացություն տալու դեպքում, որն ուժի մեջ է տալու օրվանից 18 ամիս, կենտրոնական մարմինը որդեգրել ցանկացող անձի վերաբերյալ փաստաթղթերը և դրական եզրակացության մեկ օրինակը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկում է նախարարություն` կենտրոնացված հաշվառում իրականացնելու նպատակով:

(25-րդ կետը փոփ. 16.04.19 N 269-Ն)

26. Կենտրոնական մարմինը երեխայի որդեգրման մասին բացասական եզրակացություն (որն ուժի մեջ է տալու օրվանից 12 ամիս) տալիս է`

1) որդեգրել ցանկացող անձի կողմից սույն կարգի 22-րդ կետով սահմանված ժամկետում պահանջվող փաստաթղթերի ամբողջականությունը չապահովելու և թերությունները չվերացնելու դեպքում.

2) որդեգրել ցանկացող անձին բացասաբար բնութագրող հատկանիշների մասին ստացված տեղեկությունների հիման վրա.

3) որդեգրման մասին խնդրանքը հիմնավորված չլինելու դեպքում.

4) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում:

(26-րդ կետը փոփ. 16.04.19 N 269-Ն, 08.06.22 N644-Ն)

27. Նախարարությունը կենտրոնական մարմնից ստացված փաստաթղթերի հիման վրա իրականացնում է կենտրոնացված հաշվառում և որդեգրել ցանկացող անձի վերաբերյալ լրացնում է անձնական քարտ (Ձև N 4)` 2 օրինակից:

(27-րդ կետը փոփ. 16.04.19 N 269-Ն)

28. Դրական եզրակացության, որդեգրել ցանկացող անձի անձնական քարտի, նրա կողմից ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա նախարարությունը կազմում է անձնական գործ:

29. Անձնական գործերի համարակալումն սկսվում է 1-ին համարից և հաջորդաբար շարունակվում տարվա ընթացքում:

30. Անձնական գործում առկա տեղեկությունները (անունը, ազգանունը, հայրանունը, բնակության վայրը, անձնական գործի համարը) գրանցվում են հաշվառման մատյանում կամ էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգով:

31. Նախարարությունը հաշվառումից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում հաշվառման մասին տեղեկացնում է (Ձև N 6) կենտրոնական մարմնին:

(31-րդ կետը փոփ. 16.04.19 N 269-Ն)

32. Նախարարությունը սույն կարգի 31-րդ կետով նախատեսված տեղեկանքի հետ միասին կենտրոնական մարմին է ուղարկում նաև հաշվառված` որդեգրել ցանկացող անձի անձնական գործը:

33. Որդեգրել ցանկացող անձը հաշվառումից հանվում է սույն կարգի 18-րդ կետով (բացառությամբ 18-րդ կետի 4-րդ ենթակետի) նախատեսված դեպքերում, ինչպես նաև իր մշտական բնակության երկիրը փոխելու դեպքում:

 

5. ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ` ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

(վերնագիրը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

 

34. Որդեգրման ենթակա երեխաների մասին տեղեկություններ ստանալու նպատակով հաշվառված` որդեգրել ցանկացող Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները դիմում են իրենց բնակության վայրի աշխատակազմ կամ նախարարություն, իսկ հաշվառված` որդեգրել ցանկացող Արցախի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները և օտարերկրացիները` կենտրոնական մարմին:

(34-րդ կետը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

35. Հաշվառված` որդեգրել ցանկացող Արցախի Հանրապետության քաղաքացին, Արցախի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Արցախի Հանրապետության քաղաքացին և օտարերկրացին կարող են ծանոթանալ երեխաների անձնական գործերին` նախընտրելի չափանիշներով երեխա ընտրելու համար:

(35-րդ կետը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

36. Տրամադրված տեղեկությունների հիման վրա որդեգրման ենթակա երեխային որդեգրելուց հրաժարվելու դեպքում որդեգրել ցանկացող անձը հաշվառումից չի հանվում:

37. (կետն ուժը կորցրել է 16.04.19 N 269-Ն)

38. Այն դեպքերում, երբ երեխային որդեգրելու ցանկություն է հայտնել Արցախի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող երեխայի խորթ հայրը, խորթ մայրը, նրա մերձավոր ազգականները, որդեգրման նպատակով երեխայի կենտրոնացված հաշվառումից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում նախարարությունը կենտրոնական մարմին է ուղարկում տվյալ երեխայի անձնական գործի պատճենահանված օրինակը։ Այդ դեպքերում որդեգրման ենթակա երեխայի տվյալներն այլ անձանց չեն տրամադրվում: Որդեգրել ցանկացող անձի կողմից տվյալ երեխայի որդեգրումից հրաժարվելու դեպքում երեխան հանվում է հաշվառումից:

(38-րդ կետը փոփ. 11.04.2018 N 251-Ն, 16.04.19 N 269-Ն, 08.06.22 N644-Ն)

39. Հաշվառված` որդեգրել ցանկացող անձանց կողմից որդեգրման ենթակա երեխա ընտրելու դեպքում սույն կարգի 3-րդ գլխում նախատեսված դեպքերում աշխատակազմը, իսկ սույն կարգի 4-րդ գլխում նախատեսված դեպքերում` կենտրոնական մարմինը նախարարությանը գրավոր տեղեկացնում է դրա մասին և, եթե այլ որդեգրել ցանկացող անձ ընտրված երեխային որդեգրելու ցանկություն չի հայտնել, ապա կազմակերպում է որդեգրման ենթակա երեխայի և որդեգրել ցանկացող անձի հանդիպումը:

40. Սույն կարգի 39-րդ կետով նախատեսված տեղեկատվությունն ստանալուց հետո մեկ օրվա ընթացքում նախարարությունը կասեցնում է որդեգրման ենթակա երեխայի տվյալների տրամադրումը որդեգրել ցանկացող այլ անձանց կամ մարմինների:

41. Եթե որդեգրման ենթակա միևնույն երեխային որդեգրելու ցանկություն են հայտնել մեկից ավելի որդեգրել ցանկացող Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներ, ապա երեխայի հետ նրանցից առաջինի հանդիպումը կազմակերպվում է ըստ նրանց դիմումները տալու հերթականության: Որդեգրել ցանկացող մյուս անձի հետ երեխայի հանդիպումը կազմակերպվում է այն դեպքում, եթե առաջինը 15 օրվա ընթացքում ցանկություն չի հայտնել տվյալ երեխային որդեգրելու մասին:

(41-րդ կետը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

42. Եթե հաշվառված` որդեգրել ցանկացող Արցախի Հանրապետության քաղաքացին, Արցախի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Արցախի Հանրապետության քաղաքացին կամ օտարերկրացին որդեգրման ենթակա միևնույն երեխային որդեգրելու ցանկությամբ դիմել են նույն ժամանակահատվածում (դիմելու պահից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում), ապա երեխայի հետ հանդիպման առաջնահերթությունը տրվում է որդեգրել ցանկացող Արցախի Հանրապետության քաղաքացուն:

(42-րդ կետը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

43. Որդեգրել ցանկացող օտարերկրացու և Արցախի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Արցախի Հանրապետության քաղաքացու հետ երեխայի հանդիպումը կազմակերպվում է այն դեպքում, եթե որդեգրել ցանկացող Արցախի Հանրապետության քաղաքացին երեխայի հետ հանդիպումից հետո 15 օրվա ընթացքում որդեգրելու ցանկություն չի հայտնել:

(43-րդ կետը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

 

6. ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ` ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՈՐԴԵԳՐՈՒՄԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ

(վերնագիրը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

 

44. Որդեգրել ցանկացող Արցախի Հանրապետության քաղաքացին որդեգրման ենթակա երեխա ընտրելու դեպքում դիմում է իր բնակության վայրի աշխատակազմ, որը որդեգրման ենթակա երեխայի վերաբերյալ հարցումը (ծանուցումը) (Ձև N 7) 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկում է նախարարություն:

(44-րդ կետը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

45. Նախարարությունը համապատասխան ուսումնասիրություն (որդեգրման մասին այլ դիմումների առկայություն և այլն) կատարելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում աշխատակազմին տեղեկացնում է որդեգրման հնարավորության մասին, իսկ դրական պատասխան հայտնելու դեպքում` մեկ օրվա ընթացքում նաև կասեցնում է որդեգրման ենթակա երեխայի տվյալների տրամադրումը որդեգրել ցանկացող այլ անձանց կամ մարմինների:

 

7. ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ` ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՈՐԴԵԳՐՈՒՄՆ ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻՑ ԴՈՒՐՍ ԲՆԱԿՎՈՂ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ

(վերնագիրը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

 

46. Որդեգրել ցանկացող օտարերկրացին կամ Արցախի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Արցախի Հանրապետության քաղաքացին որդեգրման ենթակա երեխա ընտրելու դեպքում դիմում է կենտրոնական մարմին, որը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է նախարարությանը:

Դիմումի հետ ներկայացվում է հայտարարություն՝ համաձայն N 3.1 ձևի, սույն կարգի 7-րդ կետի 2-4-րդ, 6-րդ և 9-րդ ենթակետերով ներկայացված տեղեկություններում փոփոխությունների առկայության կամ բացակայության, ինչպես նաև ընտանեկան կարգավիճակի փոփոխման վերաբերյալ։

(46-րդ կետը լրաց. 11.04.2018 N 251-Ն, փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

47. Նախարարությունը համապատասխան ուսումնասիրություն (որդեգրման մասին այլ դիմումների առկայություն և այլն) կատարելուց հետո կասեցնում է որդեգրման ենթակա երեխայի տվյալների տրամադրումը որդեգրել ցանկացող այլ անձանց կամ մարմինների: Նախարարությունը գիշերօթիկ հաստատության միջոցով ապահովում է որդեգրման ենթակա երեխայի և որդեգրել ցանկացող անձի հանդիպումը: Որդեգրման ենթակա երեխայի կարգավիճակը փոխված լինելու դեպքում նախարարությունն անմիջապես տեղեկացնում է կենտրոնական մարմնին: Նախարարության կողմից ստացված տեղեկատվության հիման վրա կենտրոնական մարմինը որդեգրման գործընթացը դադարեցնելու դեպքում տեղեկացնում է նախարարությանը: Նախարարությունն ստացված տեղեկատվության հիման վրա հաշվառման մատյանում կամ էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգում կատարում է համապատասխան գրառում:

(47-րդ կետը խմբ. 11.04.2018 N 251-Ն)

48. Եթե որդեգրման ենթակա միևնույն երեխային որդեգրելու ցանկություն են հայտնել մեկից ավելի օտարերկրացի կամ Արցախի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Արցախի Հանրապետության քաղաքացի, ապա նրանց հանդիպումը երեխայի հետ կազմակերպվում է սույն կարգի 41-րդ կետով նախատեսված հերթականությամբ, որի մասին նախարարության կողմից անմիջապես տեղեկացվում է կենտրոնական մարմնին:

(48-րդ կետը լրաց. 11.04.2018 N 251-Ն, փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

49. Կենտրոնական մարմինը երեխայի անձնական գործի և անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերի պատճենները 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկում է ոստիկանություն, որը համապատասխան ուսումնասիրության արդյունքների մասին 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկացնում է կենտրոնական մարմնին։

Ոստիկանության բացասական կարծիքի դեպքում կենտրոնական մարմինը քննարկման արդյունքում կարող է կասեցնել որդեգրման գործընթացը՝ տեղեկացնելով նախարարությանը։

(49-րդ կետը փոփ. 11.04.2018 N 251-Ն, խմբ. 16.04.19 N 269-Ն)

50. Կենտրոնական մարմինը երեխայի որդեգրման նպատակահարմարության վերաբերյալ ոստիկանության կարծիքը, որդեգրել ցանկացող օտարերկրացու կամ Արցախի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձը հաստատող փաստաթղթի, ամուսնության վկայականի (եթե ամուսնացած է) հայերեն թարգմանված օրինակների, Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխա որդեգրելու հնարավորության մասին դրական եզրակացության պատճենները և որդեգրման ենթակա երեխայի անձնական գործի պատճենահանված օրինակն ու կենտրոնական հաշվառման մասին տեղեկանքը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկում է Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչություն։

(50-րդ կետը փոփ. 11.04.2018 N 251-Ն, խմբ. 16.04.19 N 269-Ն)

51. Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ որդեգրման թույլտվություն (նախնական համաձայնություն) տալու կամ այն մերժելու դեպքում Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչությունը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնում է կենտրոնական մարմնին` վերադարձնելով նաև ստացված փաստաթղթերը:

(51-րդ կետը փոփ. 11.04.2018 N 251-Ն)

 

8. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

52. Սույն կարգով նախատեսված բոլոր դիմումները տրվում են գրավոր:

53. Կենտրոնական մարմնի քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տարածքային բաժինը Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների, օտարերկրացիների և Արցախի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից որդեգրված երեխայի որդեգրումը գրանցելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում որդեգրման մասին դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռի, որդեգրողի (որդեգրողների) անձը հաստատող փաստաթղթերի լուսապատճենները, որդեգրման մասին ակտի գրանցման պատճենն ուղարկում է նախարարություն:

(53-րդ կետը փոփ. 11.04.2018 N 251-Ն, 08.06.22 N644-Ն)

54. Երեխայի որդեգրումից հետո կամ որդեգրման հնարավորության մասին դրական եզրակացության ժամկետը լրանալուց հետո անձնական գործերը պահվում են Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

(54-րդ կետը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

55. Որդեգրման հնարավորության մասին դրական եզրակացության ժամկետը լրանալուց հետո որդեգրել ցանկացող օտարերկրացու կամ Արցախի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Արցախի Հանրապետության քաղաքացու պահանջով կարող են վերադարձվել նրա անձնագրի, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման վերաբերյալ վկայականների հայերեն թարգմանված օրինակները և դիմելու պահին վավերական այլ փաստաթղթերի բնօրինակները` գործում պահելով դրանց պատճենները, իսկ նոր եզրակացություն ստանալու համար ներկայացվում են միայն սույն կարգի 7-րդ կետի 4-րդ, 6-րդ, 9-րդ ենթակետերով նախատեսված փաստաթղթերը, եթե նախկինում ներկայացված մյուս փաստաթղթերը վավեր են և տեղեկությունները չեն փոփոխվել:

(55-րդ կետը լրաց. 11.04.2018 N 251-Ն, փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

56. Սույն կարգի 3-րդ գլխում նախատեսված դեպքերում աշխատակազմը, իսկ սույն կարգի 4-րդ գլխում նախատեսված դեպքերում` կենտրոնական մարմինը որդեգրել ցանկացող անձի դիմումի հիման վրա 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում է որդեգրման մասին եզրակացության մեկ օրինակը, իսկ եզրակացության կորստի, օգտագործման ոչ պիտանի լինելու և այլ դեպքերում նրա դիմումի հիման վրա տրամադրվում է եզրակացության կրկնօրինակը:

(56-րդ կետը լրաց. 11.04.2018 N 251-Ն, փոփ 16.04.19 N 269-Ն)

57. Արցախի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող օտարերկրացին որպես որդեգրել ցանկացող անձ հաշվառվելու նպատակով դիմում է կենտրոնական մարմին` ներկայացնելով սույն կարգի 7-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը և տվյալ երկրի (որի քաղաքացին է անձը) իրավասու մարմնի թույլտվությունը կամ երաշխավորագիրը Արցախի Հանրապետությունում որպես որդեգրել ցանկացող անձ հաշվառվելու վերաբերյալ:

(57-րդ կետը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

58. Արցախի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող օտարերկրացին սույն կարգի 7-րդ կետի 2-6-րդ ենթակետերով, 8-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը կարող է ներկայացնել Արցախի Հանրապետության իրավասու մարմիններից:

(58-րդ կետը լրաց. 11.04.2018 N 251-Ն, փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

59. Սույն կարգի 6-րդ գլխում նախատեսված դեպքերում Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները, իսկ սույն կարգի 7-րդ գլխում նախատեսված դեպքերում օտարերկրացիները կամ Արցախի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները, Արցախի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող օտարերկրացիները Քաղաքացիական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան երեխայի որդեգրումը հաստատելու նպատակով դիմում են Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան:

(59-րդ կետը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

60. Կենտրոնական մարմինն օտարերկրյա պետություն որդեգրված երեխայի կյանքի պայմանների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու նպատակով յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ՝ մինչև որդեգրման 5 տարին լրանալը, դիմում է համապատասխան պետության իրավասու մարմնին։

(60-րդ կետը լրաց. 11.04.2018 N 251-Ն)

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 

 

 

Ձև N 1

 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՔԱՐՏ

ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԵՐԵԽԱՅԻ

 

Լուսանկար        ______________________________________ թ._

Տեղեկություններ երեխայի մասին

_______________________________________

                                                                                            (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

_________________________________________________________________

Սեռը ________, ծննդյան ժամանակը    _____ _______________ _________ թ.

Ազգությունը _______________________________________________________

Երբ և որ խնամքի ու պաշտպանության հաստատություն է ընդունվել երեխան _____

_________________________________________________________________

(նշել մարմնի անվանումը և ընդունման ժամանակը)

Սոցիալական վիճակը` ծնողազուրկ է, մնացել է առանց ծնողական խնամքի,

                                                                     ընկեցիկ է (ընդգծել)

Ծննդյան վայրը _____________________________________________________

_________________________________________________________________

Ծննդյան վկայական _________________________________________________

(սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել)

_________________________________________________________________

Երեխայի հատուկ նշանները ___________________________________________

(հասակը, քաշը, աչքերի գույնը, մազերի գույնը,

_________________________________________________________________

այլ առանձնահատուկ հատկանիշներ)

_________________________________________________________________

Բնութագրիչ առանձնահատկությունները _________________________________

                                       (շփվող, ինքնամփոփ և այլն)

_________________________________________________________________

Բնակության (գտնվելու) վայրը _________________________________________

_________________________________________________________________

Բժշկական եզրակացություն առողջական վիճակի մասին _____________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Տեղեկություններ ծնողների մասին` լրացնելու պահի դրությամբ.

Մայրը ____________________________________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

Ծննդյան ժամանակը _____ ______ __________ թ., ազգությունը ____________

Բնակության վայրը __________________________________________________

սոցիալական տեղեկանք ______________________________________________

(աշխատանքի վայրը,

_________________________________________________________________

առողջական վիճակը. նորմալ է, քրոնիկ հիվանդ է, հաշմանդամ է)

Հայրը ____________________________________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

Ծննդյան ժամանակը _______ __________ ______ թ., ազգությունը ____________

Բնակության վայրը ___________________________________________________

Սոցիալական տեղեկանք _______________________________________________

(աշխատանքի վայրը,

__________________________________________________________________

առողջական վիճակը. նորմալ է, քրոնիկ հիվանդ է, հաշմանդամ է)

Եղբայրներ, քույրեր, այլ ազգականներ ____________________________________

                                      (անունները, հայրանունները,

__________________________________________________________________

ազգանունները, բնակության վայրը)

Որդեգրման հանձնելու իրավական հիմքերը ________________________________

                                                                               (ծնողի (ծնողների) մահվան վկայականը (վկայականները),

__________________________________________________________________

ակտ երեխայի ընկեցիկ լինելու մասին, ծնողներին ծնողական իրավունքից զրկելու մասին դատարանի

__________________________________________________________________

վճիռը, որդեգրելու համար գրավոր համաձայնությունը և այլն)

__________________________________________________________________

Լրացուցիչ տեղեկություններ ____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________

(անունը, ազգանունը)

________________________________

(ստորագրությունը)

____ ____________ թ.

Կ.Տ.

 

 

 

Ձև N 2

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԵՐԵԽԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

 

Տրվում է այն մասին, որ ԼՂՀ ______________________________ շրջվարչակազմի

(Ստեփանակերտ քաղաքում` Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի

կողմից ____ _____________ __________ թ. N ________ անձնական

քարտում որպես որդեգրման ենթակա երեխա հաշվառված ______________________

                                                                                                                      (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

________________________________ , ծնված ` ______ _________ _______ թ-ին,

________________________________________________________

                                                           (ծննդավայրը)

գտնվում է _____________________________________________________

                                                                            (բնակության, գտնվելու վայրը)

ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարությունում

 ___ ________ ___ թ-ին վերցված է կենտրոնացված հաշվառման:

Կենտրոնացված հաշվառման համարը` ____________________________

 

________________________________

(անունը, ազգանունը)

________________________________

(ստորագրությունը)

____ ____________ թ.

Կ.Տ.

(Ձև N 2-ը փոփ. 11.04.2018 N 251-Ն, 08.06.22 N 644-Ն)

 

 

 

Ձև N 3

 

__________________________________________

(նշել այն մարմնի անվանումը

__________________________________________

ում ներկայացվում է դիմումը)

Քաղ. _____________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

_______________________________________ - ից

բնակվող __________________________________

__________________________________________

Անձը հաստատող փաստաթուղթ ________________

                                                                   (անվանումը,

___________________________________________

սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել)

___________________________________________

 

ԴԻՄՈՒՄ

 

Ես`__________________________________________________________________,

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

Սեռը _______________, ծննդյան ժամանակը ______ ________________ _______ թ.

Քաղաքացիությունը ____________________________________________________

Ազգությունը __________________________________________________________

Ծննդյան վայրը _______________________________________________________

Դավանանքը _________________________________________________________

Բնակության վայրը ____________________________________________________

____________________________________________________________________

Աշխատանքի վայրը (պաշտոնը) ___________________________________________

____________________________________________________________________

Ընտանեկան դրությունը _________________________________________________

(ամուսնացած, ամուրի և այլն)

Առողջական վիճակը ___________________________________________________

                                                                     (նորմալ, քրոնիկ հիվանդ, հաշմանդամ և այլն)

Ցանկանում եմ որդեգրել _______________________________________________

(ցանկալի երեխայի սեռը, տարիքը, թիվը, արտաքինը

____________________________________________________________________

                                             և այլ առանձնահատուկ հատկանիշներ)

_____________________________________________________________________

Իմ մասին հայտնում եմ լրացուցիչ տեղեկություններ ____________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ներկայացնում եմ հետևյալ փաստաթղթերը`

___________________________ ________________________________________

___________________________ ________________________________________

___________________________ ___________________ ____________________

(անունը, ազգանունը)

                                         (ստորագրությունը)

____ ____________ թ.

 

 

 

Ձև N 3.1

 

 

___________________________

(նշել այն մարմնի անվանումը     

_______________________________________

ում ներկայացվում է հայտարարությունը)          

Դիմող __________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)          

_____________________________________

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

ՈՐԴԵԳՐԵԼ ՑԱՆԿԱՑՈՂ ԱՆՁԻ

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 26-ի N 235-Ն որոշմամբ հաստատված որդեգրման կարգի 46-րդ կետի համաձայն հայտնում եմ իմ վերաբերյալ ներկայացված տեղեկություններում փոփոխությունների մասին.

 

Բնակարանային պայմանները________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ընտանիքի կազմը _________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ընտանեկան կարգավիճակը__________________________________________________

(ամուսնացած, ամուրի և այլն)

Զբաղեցրած պաշտոնը, աշխատավարձը և այլ եկամուտներ _________________________

_______________________________________________________________________

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մայիսի 5-ի

N 218 որոշմամբ հաստատված ցանկում ներառված հիվանդությունները

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Դատվածությունը _________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Լրացուցիչ տեղեկություններ _________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Դիմող __________________

               (անունը, ազգանունը)

________________

(ստորագրությունը)

 

______ _________________ _______ թ.

(Ձև N 3.1-ը լրաց. 11.04.2018 N 251-Ն)

 

 

 

Ձև N 4

 

ՈՐԴԵԳՐԵԼ ՑԱՆԿԱՑՈՂ ԱՆՁԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՔԱՐՏ N _____

 

____ ____________ թ.

Տվյալներ անձի մասին (լրացնելու պահի դրությամբ) ___________________________

                                                                      _________________(անունը, հայրանունը, ազգանունը

Սեռը ______________, ծննդյան ժամանակը ______ _________________ ______ թ.

Քաղաքացիությունը ____________________________________________________

Ազգությունը __________________________________________________________

Ծննդյան վայրը ________________________________________________________

_____________________________

Անձը հաստատող փաստաթուղթը ___________________________________________

(անվանումը, սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրված)

________________________________________

Բնակության վայրը ______________________________________________________

_____________________________________________________________________

Աշխատանքի վայրը (պաշտոնը) ____________________________________________

Ընտանեկան դրությունը __________________________________________________

(ամուսնացած է, ամուրի է և այլն)

Առողջական վիճակը ____________________________________________________

(նորմալ է, քրոնիկ հիվանդ է, հաշմանդամ է և այլն)

Ցանկալի երեխայի մասին տվյալներ ________________________________________

(սեռը, տարիքը, թիվը, արտաքինը և այլ

____________________________________________________________________ 

                                                                             առանձնահատուկ հատկանիշներ)

Լրացուցիչ տեղեկություններ _______________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________

(անունը, ազգանունը)

___________________________

(ստորագրությունը)

____ ____________ թ.

Կ.Տ.

 

 

 

Ձև N 5

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՈՐԴԵԳՐԵԼ ՑԱՆԿԱՑՈՂ ԱՆՁԻ ՄԱՍԻՆ

 

Տրվում է այն մասին, որ ԼՂՀ _______________________________ շրջվարչակազմի

(Ստեփանակերտ քաղաքում` Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) աշխատա-

կազմի կողմից _____ __________ _____ թ. N ____ անձնական քարտում որպես

որդեգրել ցանկացող անձ հաշվառված ԼՂՀ քաղաքացի_________________________

                                                                                      (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

_________________________________ , ծնված` _____ ___________ _______ թ.,

_____________________________________________________________________  

(բնակության վայրը)

ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարությունում

___ ______ _____ թ., վերցված է կենտրոնացված հաշվառման:

Կենտրոնացված հաշվառման համարը` _____________________________

 

________________________________

(անունը, ազգանունը)

________________________________

(ստորագրությունը)

____ ____________ թ.

Կ.Տ.

(Ձև N 5-ը փոփ. 11.04.2018 N 251-Ն, 08.06.22 N644-Ն)

 

 

 

Ձև N 6

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՈՐԴԵԳՐԵԼ ՑԱՆԿԱՑՈՂ ԱՆՁԻ ՄԱՍԻՆ

 

Տրվում է այն մասին, որ կենտրոնական մարմնի

կողմից ________ դրական եզրակացություն ստացած __________________

քաղաքացի _____________________________________________________

                                                                  (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

______________________________ , ծնված` ______ ____________ ______ թ-ին,

_______________________________________________________________    

                                                                      (բնակության վայրը)

ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարությունում

____ ______ _____ թ-ին վերցված է կենտրոնացված հաշվառման:

Կենտրոնացված հաշվառման համարը` _____________________________

 

________________________________

(անունը, ազգանունը)

________________________________

(ստորագրությունը)

____ ____________ թ.

Կ.Տ.

(Ձև N 6-ը փոփ. 11.04.2018 N 251-Ն, 16.04.19 N 259-Ն, 08.06.22 N644-Ն)

 

 

 

Ձև N 7

 

ՀԱՐՑՈՒՄ (ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ)

 

Տրվում է այն մասին, որ ԼՂՀ _______________________________ շրջվարչակազմի

(Ստեփանակերտ քաղաքում` Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) աշխատա-

կազմի կողմից _____ _________ _______ թ. N ________ անձնական քարտում

որպես որդեգրման ենթակա երեխա հաշվառված ___________________________  

                                                                                                            (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

________________________________ , ծնված` _____ ___________ ______ թ-ին,

_______________________________________________________________ 

                                                        (ծննդավայրը)

գտնվում է _____________________________________________________

                                               (բնակության, գտնվելու վայրը)

ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարությունում

 ____ ______ _____ թ-ին վերցված է կենտրոնացված հաշվառման:

Կենտրոնացված հաշվառման համարը` ___________________________________

Ցանկություն է (են) հայտնել որդեգրել ____________________________________

                                                                    (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Կենտրոնացված հաշվառման համարը` ___________________________________

Խնդրում ենք ստուգել և տեղեկացնել որդեգրման հնարավորության մասին:

 

________________________________

(անունը, ազգանունը)

________________________________

(ստորագրությունը)

____ ____________ թ.

Կ.Տ.

(Ձև N 7-ը փոփ. 11.04.2018 N 251-Ն, 08.06.22 N644-Ն)

(Հավելված N 1-ը լրաց., փոփ., խմբ. 11.04.2018 N 251-Ն, փոփ., լրաց. 08.06.22 N644-Ն)

 

 

 

Հավելված N 2

ԼՂՀ կառավարության

«26» ապրիլի 2011թ. N 235-Ն որոշման

 

ԿԱՐԳ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԿԱՄ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ, ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻՑ ԴՈՒՐՍ ԲՆԱԿՎՈՂ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՐԴԵԳՐՎԱԾ` ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

(վերնագիրը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչություններում կամ հյուպատոսական հիմնարկներում օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց և Արցախի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների (այսուհետ` որդեգրողներ) կողմից որդեգրված` Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխաների հաշվառման հետ կապված հարաբերությունները:

(1-ին կետը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

2. Որդեգրողների կողմից որդեգրված` Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխայի հաշվառումն իրականացնում է որդեգրողների մշտական բնակության վայրում գտնվող Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությունը կամ հյուպատոսական հիմնարկը (այսուհետ` հյուպատոսական հիմնարկ):

(2-րդ կետը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

3. Որդեգրողների մշտական բնակության վայրում հյուպատոսական հիմնարկի բացակայության դեպքում որդեգրված` Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխաների հաշվառումն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը:

(3-րդ կետը փոփ. 11.04.2018 N 251-Ն, 08.06.22 N644-Ն)

4. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տարածքային բաժինը (այսուհետ` ՔԿԱԳ-ի մարմին) որդեգրողների կողմից որդեգրված` Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխայի որդեգրումը գրանցելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում որդեգրման մասին դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռի և որդեգրման մասին ակտի գրանցման պատճենները, ինչպես նաև որդեգրման մասին ակտի գրանցման վերաբերյալ տեղեկանքն ուղարկում է Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն (այսուհետ` կենտրոնական մարմին):

(4-րդ կետը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

5. Կենտրոնական մարմինը ՔԿԱԳ-ի մարմնից ստացված փաստաթղթերի հիման վրա հաշվառման մատյանում (Ձև N 8) կամ էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգով 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կատարում է համապատասխան հաշվառում` Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված պարտավորությունները կատարելու նպատակով, և սույն կարգի 4-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերի պատճենները տրամադրում է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը` երեխաների իրավունքների ու շահերի պաշտպանության նպատակով Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված լիազորությունների իրականացման համար:

(5-րդ կետը փոփ. 11.04.2018 N 251-Ն, 08.06.22 N644-Ն)

6. Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող որդեգրված երեխայի մասին տեղեկատվությունն ուղարկում է որդեգրողների մշտական բնակության վայրում գտնվող հյուպատոսական հիմնարկ:

(6-րդ կետը փոփ. 11.04.2018 N 251-Ն, 08.06.22 N644-Ն)

7. Հյուպատոսական հիմնարկը Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող որդեգրված երեխայի հաշվառումն իրականացնում է հաշվառման մատյանում (Ձև N 8) կամ էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգով` որդեգրման մասին տեղեկատվությունն ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

(7-րդ կետը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

8. Հյուպատոսական հիմնարկը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված` որդեգրված երեխայի մասին ստացված յուրաքանչյուր տեղեկություն:

(8-րդ կետը փոփ. 11.04.2018 N 251-Ն, 08.06.22 N644-Ն)

9. Հյուպատոսական հիմնարկը, դրա բացակայության դեպքում` Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունն օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնին գրավոր հայտնում է տվյալ պետությունում մշտապես բնակվող որդեգրողների կողմից Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխայի որդեգրման փաստի և սույն կարգի դրույթների մասին` Ընտանեկան օրենսգրքի 149-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով նախատեսված` որդեգրված երեխայի իրավունքների և շահերի պաշտպանությունն իրականացնելու համար:

(9-րդ կետը փոփ. 11.04.2018 N 251-Ն, 08.06.22 N644-Ն)

(Հավելված N 2-ը փոփ. 11.04.2018 N 251-Ն, 08.06.22 N644-Ն)

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 

 

 

Ձև N 8

 

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆ

 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ, ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻՑ ԴՈՒՐՍ ԲՆԱԿՎՈՂ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՐԴԵԳՐՎԱԾ` ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ

(վերնագիրը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

 

Հաշվառման համարը և ժամանակը

 

Որդեգրված երեխայի անունը, հայրանունը ազգանունը` մինչև որդեգրումը

 

Որդեգրված երեխայի ծննդյան ժամանակը և վայրը

 

Որդեգրված երեխայի անունը, հայրանունը, ազգանունը` որդեգրումից հետո

 

Որդեգրման գրանցման ժամանակը և վայրը

 

Որդեգրողների անունները, հայրանունները, ազգանունները,

 

Որդեգրողների քաղաքացիությունը, բնակության, աշխատանքի վայրերը, հեռա-խոսահամարները, էլեկտրոնային փոստի հասցեները

Որդեգրված երեխայի առողջական վիճակի և կյանքի կենսա-պայմանների մասին տեղե-կատվության ստացման ժամանակը

Ծանոթագրություն

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(Ձև 8-ը փոփ. 08.06.22 N644-Ն)

 

 

 

Հավելված N 3

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության

2011 թվականի ապրիլի 26-ի N 235-Ն որոշման

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

(Հավելվածն ուժը կորցրել է 16.04.19 N 269-Ն)

 

 

 

Հավելված N 4

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության

2011 թվականի ապրիլի 26-ի N 235-Ն որոշման

 

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄ

ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

(Հավելվածն ուժը կորցրել է 16.04.19 N 269-Ն)