Համարը 
N 32-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԱՀՊՏ 2020.01.17/01(392)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
16.01.2020
Ստորագրող մարմինը 
Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.01.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
18.01.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ԱՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔԻ) ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ  ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ

ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔԻ) ԸՆՏՐԱԿԱՆ

ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ

ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

N 32-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է.

1. Սահմանել

1) Հանրապետության նախագահի թեկնածուի գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը` համաձայն N 1 հավելվածի,

2) Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը` համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Սահմանել, որ Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքի), այդ թվում` դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունների ընտրական ցուցակները ներկայացվում են նաև էլեկտրոնային տարբերակով: Ընտրական ցուցակների էլեկտրոնային տարբերակը ներբեռնվում է Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքից, լրացվում է տարբերակում նշված` Մայքրոսոֆթ Էքզել (Microsoft Excel) եղանակով և ներկայացվում է էլեկտրոնային կրիչով:

Կուսակցության ընտրական ցուցակների յուրաքանչյուր թերթ կնքվում է կուսակցության կնիքով և ստորագրվում իրավասու անձի կողմից:

Կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակների յուրաքանչյուր թերթ կնքվում է դաշինքում ընդգրկված յուրաքանչյուր կուսակցության կնիքով և ստորագրվում իրավասու անձանց կողմից:

3. Սույն որոշմամբ սահմանված գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը ներբեռնվում են Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքից:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ

              

2020 թվականի հունվարի 16

ք.Ստեփանակերտ

   

 

     

Հավելված N 1

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 32-Ն որոշման

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐ

 

Ձև 1-1

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ

 

1. Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 79-րդ, 80-րդ և 81-րդ հոդվածների պահանջներին համապատասխան` կից ներկայացվում են Արցախի Հանրապետության քաղաքացի _____________________________-ին Հանրապետության նախագահի թեկնածու գրանցելու համար

նշվում է անունը, հայրանունը, ազգանունը

անհրաժեշտ փաստաթղթերը.

1) _____________________________________________ կուսակցության համագումարի

նշվում է կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) անվանումը

(կուսակցությունների դաշինքի դեպքում` կուսակցությունների մշտապես գործող ղեկավար մարմինների համատեղ) ___________________________________________     20    թ. _________________ «____»-ի

նշվում է մշտապես գործող մարմնի (մարմինների) անվանումը

«Հանրապետության նախագահի թեկնածու առաջադրելու մասին» N_____ որոշումը,

2) Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող

_________________________ բանկում

նշվում է բանկի անվանումը

նվազագույն աշխատավարձի 1000-ապատիկի չափով ընտրական գրավի վճարման անդորրագիրը,

3) տեղեկանք թեկնածուի` վերջին 10 տարում միայն Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալու և վերջին 10 տարում Արցախի Հանրապետությունում մշտապես բնակվելու մասին,

4) թեկնածուի գրավոր հայտարարությունը` Հանրապետության նախագահի թեկնածու գրանցվելու համաձայնության մասին,

5) թեկնածուի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը,

6) կուսակցության կանոնադրությունը, իսկ կուսակցությունների դաշինքի կողմից առաջադրվելու դեպքում՝ կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունների կանոնադրությունները:

2. Թեկնածուի լիազոր ներկայացուցիչներն են.

1) ______________________________________

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` ________________________________________________

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)՝ ______________

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` _____________________________________

2) ______________________________________

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` ________________________________________________

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)`_______________

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` _____________________________________

Առդիր` _______ թերթ:

_____________________________________________________________

իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

«____» ______________ 20    թ.

 

Ձև 1-2

 

_________________ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ (ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔԻ)

 

______________________________________________ ՈՐՈՇՈՒՄ

նշվում է մշտապես գործող մարմնի անվանումը

 

«__» ___________ 20    թվականի

N______

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ԱՌԱՋԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Կուսակցությունների մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքով և ընտրական օրենսգրքի 79-րդ և 80-րդ հոդվածներով` ________________________________________________ կուսակցության համագումարը

նշվում է կուսակցության( անվանումը)

(կուսակցությունների դաշինքի դեպքում` կուսակցությունների մշտապես գործող ղեկավար մարմինները՝ համատեղ)

_________________________________________________________________________________________

նշվում է մշտապես գործող մարմնի անվանումը

_____________________________________________________ որոշում է (որոշում են).

 

1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի 20    թվականի _________________ «___»-ի ընտրություններին Հանրապետության նախագահի թեկնածու առաջադրել` __________________________________________________________________________________________

ազգանունը, անունը, հայրանունը

__________________________________________________________________________________________

ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը

__________________________________________________________________________________________

բնակության վայրը

__________________________________________________________________________________________

աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)

__________________________________________________________________________________________

կուսակցական պատկանելությունը

 

_____________________________________________________________

որոշումն ստորագրելու իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

 

«____» ______________ 20    թ.

 

Ձև 1-3

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Ես` _______________________________________________________________________________________ ,

անունը, հայրանունը, ազգանունը

տալիս եմ իմ համաձայնությունը Արցախի Հանրապետության նախագահի 20___թվականի __________ «____»-ի ընտրություններին Հանրապետության նախագահի թեկնածու գրանցվելու համար:

 

________________________

ստորագրություն

«____» _______________ 20    թ.

 

Ձև 2

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԻՆՔՆԱԱՌԱՋԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ*

 

Ես՝ _______________________________________________________________________________

անունը, հայրանունը, ազգանունը ծնված

______________________________________________________________________________________

ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը բնակվող

______________________________________________________________________________________

նշվում է բնակության վայրը

______________________________________________________________________________________

աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)

______________________________________________________________________________________

կուսակցական պատկանելությունը

 

1. Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 79-րդ, 80-րդ և 81-րդ հոդվածների պահանջներին համապատասխան` Արցախի Հանրապետության նախագահի 20 ___ թվականի __________________ «____»-ի ընտրություններին ինքնաառաջադրման միջոցով առաջադրում եմ իմ թեկնածությունը:

Կից ներկայացնում եմ`

1) Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող

_________________________ բանկում

նշվում է բանկի անվանումը

նվազագույն աշխատավարձի 1000-ապատիկի չափով ընտրական գրավի վճարման անդորրագիրը,

2) տեղեկանք` վերջին 10 տարում միայն Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալու և վերջին 10 տարում Արցախի Հանրապետությունում մշտապես բնակվելու մասին,

3) անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը:

2. Իմ լիազոր ներկայացուցիչներն են.

1) ______________________________________

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` ________________________________________________

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)՝ ______________

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` _____________________________________

2) ______________________________________

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` ________________________________________________

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)`_______________

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` _____________________________________

Առդիր` _______ թերթ:

________________________

ստորագրություն

«____» _______________ 20    թ.

 

* Այն դեպքում, երբ գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացվում են լիազոր ներկայացուցչի կողմից, ինքնաառաջադրման մասին դիմումը վավերացվում է նոտարական կարգով:

 

     

Հավելված N 2

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 32-Ն որոշման

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 (ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔԻ) ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

 ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐ

 

     

Ձև 1

Կուսակցության դիմումի օրինակելի ձև

 

     

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ

 

Դիմում

 

1. ________________________________________________________________ կուսակցությունը դիմում է

նշվում է կուսակցության անվանումը

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի 20    թվականի ______________ «___»-ի ընտրություններին մասնակցելու համար:

Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան` կից ներկայացվում են գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը.

1) կուսակցության կանոնադրությունը.

2) ___________________________________________________ կուսակցության մշտական գործող ղեկավար

նշվում է կուսակցության անվանումը

մարմնի որոշումը` ընտրական ցուցակ առաջադրելու վերաբերյալ.

3) կուսակցության ընտրական ցուցակը ( ____ թերթ).

4) ընտրական ցուցակում ընդգրկված պատգամավորի թեկնածուների գրավոր հայտարարությունները` պատգամավորի թեկնածու գրանցվելու համաձայնության մասին.

5) նվազագույն աշխատավարձի 1000-ապատիկի չափով ընտրական գրավի մուծման անդորրագիրը.

6) տեղեկանք` ընտրական ցուցակում ընդգրկված պատգամավորի թեկնածուների` վերջին 5 տարում միայն Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալու և վերջին 5 տարում Արցախի Հանրապետությունում մշտապես բնակվելու մասին.

7) ընտրական ցուցակում ընդգրկված պատգամավորի թեկնածուների` անձը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները:

2. __________________________________________________ կուսակցության լիազոր ներկայացուցիչներն են`

նշվում է կուսակցության անվանումը

1) ______________________________________

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` ________________________________________________

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)՝ ______________

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` _____________________________________

2) ______________________________________

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` ________________________________________________

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)`_______________

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` _____________________________________

Առդիր` _______ թերթ:

 

_____________________________________________

կուսակցության ղեկավարի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

Կ.Տ.

«____» _______________ 20    թ.

 

     

Ձև 1-1

Կուսակցությունների դաշինքի դիմումի օրինակելի ձև

 

     

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ

 

Դիմում

 

1. _______________________________________________________ կուսակցությունների դաշինքը դիմում է

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի 20    թվականի _______________ «___»-ի ընտրություններին մասնակցելու համար:

Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան` կից ներկայացվում են գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը.

1) կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունների կանոնադրությունները,

2) _______________________________________________ կուսակցությունների դաշինքում

նշվում է կուսակցության անվանումը

ընդգրկված կուսակցությունների մշտական գործող ղեկավար մարմինների որոշումները` ընտրական ցուցակներ առաջադրելու վերաբերյալ,

3) _______________________________________________ կուսակցությունների դաշինքում

նշվում է կուսակցության անվանումը

ընդգրկված կուսակցություններից յուրաքանչյուրի մշտական գործող ղեկավար մարմնի որոշումը` կուսակցության ընտրական ցուցակ առաջադրելու վերաբերյալ,

4) կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակները (____թերթ),

5) կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցություններից յուրաքանչյուրի ներկայացրած ընտրական ցուցակը,

6) ընտրական ցուցակներում ընդգրկված պատգամավորի թեկնածուների գրավոր հայտարարությունները` պատգամավորի թեկնածու գրանցվելու համաձայնության մասին,

7) նվազագույն աշխատավարձի 1250-ապատիկի չափով ընտրական գրավի մուծման անդորրագիրը,

8) տեղեկանք` ընտրական ցուցակներում ընդգրկված պատգամավորի թեկնածուների` վերջին 5 տարում միայն Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալու և վերջին 5 տարում Արցախի Հանրապետությունում մշտապես բնակվելու մասին,

9) ընտրական ցուցակներում ընդգրկված պատգամավորի թեկնածուների` անձը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները:

2. ____________________________կուսակցությունների դաշինքի լիազոր ներկայացուցիչներն են`

նշվում է կուսակցության անվանումը

1) ______________________________________

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` ________________________________________________

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)՝ ______________

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` _____________________________________

2) ______________________________________

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` ________________________________________________

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)`_______________

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` _____________________________________

Առդիր` _______ թերթ:

 

_____________________________________________

կուսակցության ղեկավարի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

_____________________________________________

կուսակցության ղեկավարի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

Կ.Տ.

«____» _______________ 20    թ.

 

     

Ձև 2

Կուսակցության որոշման օրինակելի ձև

 

______________________________________________________ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

նշվում է կուսակցության անվանումը

___________________________________________________________________________

նշվում է կուսակցության մշտական գործող մարմնի անվանումը

 

ՈՐՈՇՈՒՄ N

 

«____» ___________ 20  թվականի

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 20 ԹՎԱԿԱՆԻ ________ «____»-Ի ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ

_________________________________ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿԸ

նշվում է կուսակցության անվանումը

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ղեկավարվելով «Կուսակցությունների մասին» օրենքով և ընտրական օրենսգրքի 109-րդ հոդվածով` ____________________________________ կուսակցության

նշվում է կուսակցության անվանումը

նշվում է մշտական գործող մարմնի անվանումը

ՈՐՈՇՈՒՄ Է.

1. Հաստատել ________________________________________________________ կուսակցության

նշվում է կուսակցության անվանումը

ընտրական ցուցակը և առաջադրել Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի 20    թվականի _________________ «___»-ի ընտրություններին (ընտրական ցուցակը կցվում է):

 

___________________________________________

իրավասու անձի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ.

 

 

 

 

     

Ձև 2-1

Կուսակցությունների դաշինքի որոշման օրինակելի ձև

 

_____________________________________________ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔՈՒՄ

նշվում է կուսակցության դաշինքի անվանումը

 

ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ

 _________________________________________________

նշվում է կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցության անվանումը

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

____________________________________________________

նշվում է կուսակցության մշտական գործող մարմնի անվանումը

 

ՈՐՈՇՈՒՄ N

 

«____» ___________ 20    թվականի

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 20    ԹՎԱԿԱՆԻ __________ «____» -Ի ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ

______________________________________ ԴԱՇԻՆՔԻ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

(նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը)

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ղեկավարվելով «Կուսակցությունների մասին» օրենքով և ընտրական օրենսգրքի 109-րդ հոդվածով` __________________________________________կուսակցությունների

նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը

դաշինքում ընդգրկված____________________________________________________կուսակցության

նշվում է կուսակցության անվանումը

________________________________________________________________________________

նշվում է մշտական գործող մարմնի անվանումը

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է.

 

1. Հաստատել_________________________________________________ կուսակցությունների դաշինքի

նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը

 

 

ընտրական ցուցակները և առաջադրել Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի 20___ թվականի _____________«____»-ի ընտրություններին (ընտրական ցուցակները կցվում են):

 

___________________________________________

իրավասու անձի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ.

 

 

 

 

     

Ձև 3

Կուսակցությունների դաշինքի որոշման օրինակելի ձև

 

_____________________________________________ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔՈՒՄ

նշվում է կուսակցության դաշինքի անվանումը

ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ

 _________________________________________________

նշվում է կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցության անվանումը

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

____________________________________________________

նշվում է կուսակցության մշտական գործող մարմնի անվանումը

 

ՈՐՈՇՈՒՄ N

 

«____» ___________ 20    թվականի

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 20    ԹՎԱԿԱՆԻ __________ «____» -Ի ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ

______________________________________ ԴԱՇԻՆՔԻ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

(նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը)

__________________________________ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿԸ

նշվում է կուսակցության անվանումը

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 

Ղեկավարվելով «Կուսակցությունների մասին» օրենքով և ընտրական օրենսգրքի 109-րդ հոդվածով` __________________________________________կուսակցությունների

նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը

դաշինքում ընդգրկված____________________________________________________կուսակցության

նշվում է կուսակցության անվանումը

________________________________________________________________________________

նշվում է մշտական գործող մարմնի անվանումը

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է.

 

1. Հաստատել __________________________________________________________ կուսակցության

նշվում է կուսակցության անվանումը

 ընտրական ցուցակը և ներկայացնել Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի 20    թվականի _____________ «____»-ի ընտրություններին առաջադրելու համար (ընտրական ցուցակը կցվում է):

 

___________________________________________

իրավասու անձի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ.

 

 

 

 

 

Ձև 4

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿ

____________________________________ կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի)

նշվում է կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի, դաշինքում ընդգրկված կուսակցության անվանումը

(դաշինքում ընդգրկված կուսակցության) պատգամավորի թեկնածուների

Հ/Հ

Ազգանունը, անունը, հայրանունը

Սեռը

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը

Կուսակցական պատկանե-լությունը

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)

Հաշվառման վայրը

Աշխատանքի վայրը, պաշտոնը (զբաղմունքը)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) և դաշինքում ընդգրկված կուսակցություններից յուրաքանչյուրի ընտրական ցուցակի 1-ին համարից սկսած` ցանկացած ամբողջ թվով քառյակներում (1-4, 1-8, 1-12 և այդպես շարունակ` մինչև ցուցակի ավարտը) յուրաքանչյուր սեռի ներկայացուցիչների թիվը չպետք է գերազանցի 75 տոկոսը:

2. Ընտրական ցուցակում ընդգրկվում է ոչ պակաս, քան 15, և ոչ ավելի, քան 66 թեկնածու:

3. Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակում կարող են ընդգրկվել նաև այդ կուսակցության (դաշինքի անդամ կուսակցություններից որևէ մեկի) անդամ չհանդիսացող անձինք:

Ձև 5

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Ես` _____________________________________________________________________________,

անունը, հայրանունը, ազգանունը

տալիս եմ իմ համաձայնությունը Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի 20    թվականի _________ «___»-ի ընտրություններին ___________________________ նշվում է կուսակցության անվանումը կուսակցության ընտրական ցուցակներում պատգամավորի թեկնածու գրանցվելու համար:

 

________________________

ստորագրություն

«____» _______________ 20    թ.