Համարը 
N 55-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԱՀՊՏ 2020.01.17/01(392)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
16.01.2020
Ստորագրող մարմինը 
Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.01.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
18.01.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ԱՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԵՎ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԵՎ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

N 55-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի 1-ին մասով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է.

1. Սահմանել՝

1) համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուի ինքնաառաջադրման մասին դիմումի ձևը` համաձայն N 1 հավելվածի,

2) կուսակցությունների առաջադրմամբ համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևերը` համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Սույն որոշմամբ սահմանված գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևերը ներբեռնվում են Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքից:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ

              

2020 թվականի հունվարի 16

ք.Ստեփանակերտ

   

 

     

Հավելված N 1

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 55-Ն որոշման

 

Ձև

     

____________________________________________________________

նշվում է համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անվանումը

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 

_______________________________ շրջանի

նշվում է շրջանի անվանումը

______________________________ համայնքի

նշվում է համայնքի անվանումը

_____________________________________20

նշվում է «ղեկավարի» կամ «ավագանու անդամի» բառերը

թ.__________________________-ի

ընտրություններին որպես թեկնածու ինքնաառաջադրման մասին

 

Ես`_________________________________________________________________________________

անուն, հայրանուն, ազգանուն

ծնված`______________________________________________________________________________

ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ

հաշվառված`__________________________________________________________________________

շրջան, համայնք, հաշվառման վայր

____________________________________________________________________________________

աշխատանքի վայր և պաշտոն (զբաղմունք)

____________________________________________________________________________________

կուսակցական պատկանելություն

 

Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի համաձայն հայտնում եմ իմ ինքնաառաջադրման մասին:

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովում գրանցվելու համար իմ լիազոր ներկայացուցիչներն են`

1) ______________________________________

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` ________________________________________________

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)՝ ______________

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` _____________________________________

2) ______________________________________

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` ________________________________________________

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)`_______________

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` _____________________________________

 

Կից ներկայացնում եմ`

1. ընտրական գրավի գումարի վճարման անդորրագիրը,

2. տեղեկանք` վերջին մեկ տարում տվյալ համայնքում հաշվառված լինելու մասին,

3. անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը:

 

Դիմող` _______________________

ստորագրություն

«____»________________ 20    թ.

 

     

 Հավելված N 2

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 55-Ն որոշման

 

Ձև 1

 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱԴՐՄԱՄԲ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԵՎ

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԳՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ

 

N_____

«____ »________________ 20    թ.

 

__________________________________________________________________

նշվում է համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անվանումը

 

Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի համաձայն՝ ներկայացվում է______________________շրջանի ______________________ համայնքում

նշվում է շրջանի անվանումը

նշվում է համայնքի անվանումը

_______________________________________ թեկնածուի գրանցման համար պահանջվող

նշվում է «համայնքի ղեկավարի» կամ «ավագանու անդամի» բառերը

հետևյալ փաստաթղթերը.

1) _______________________________ կուսակցության 20 __ թ. __________«____»-ի

նշվում է կուսակցության անվանումը

 

«_____________________________ շրջանի

նշվում է շրջանի անվանումը

____________________________համայնքում

նշվում է համայնքի անվանումը

_____________________________թեկնածու առաջադրելու մասին» N____որոշումը,

նշվում է «համայնքի ղեկավարի» կամ «ավագանու անդամի» բառերը

2) ընտրական գրավի գումարի վճարման անդորրագիրը,

3) տեղեկանք թեկնածուի ` վերջին մեկ տարում տվյալ համայնքում հաշվառված լինելու մասին,

4) թեկնածուի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը:

 

Առդիր` _______ թերթ:

 

     

________________________________________________

իրավասու անձի անուն, ազգանուն,

 ստորագրություն

 

Ձև 2

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԵՎ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒ

ԱՌԱՋԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՁԵՎ

 

_________________________________________________ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

նշվում է կուսակցության անվանումը

«_____» ___________ 20    թվականի N ____

 

 

20  ԹՎԱԿԱՆԻ________«___»-Ի ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ__________________ՇՐՋԱՆԻ___________________ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ

նշվում է շրջանի անվանում

նշվում է համայնքի անվանումը

_____________________________________________ԹԵԿՆԱԾՈՒ ԱՌԱՋԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

նշվում է «համայնքի ղեկավարի» կամ «ավագանու անդամի» բառերը

 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 126-րդ հոդվածով` ___________________________________________կուսակցությունը որոշում է.

նշվում է կուսակցության անվանումը

 

1. 20    թվականի____________«___» -ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին___________________շրջանի,________________________համայնքում

նշվում է շրջանի անվանումը

նշվում է համայնքի անվանումը

_____________________________________________________________ թեկնածու առաջադրել

նշվում է «համայնքի ղեկավարի» կամ «ավագանու անդամի» բառերը

_______________________________________________________________________________

ազգանունը, անունը, հայրանունը

_______________________________________________________________________________

ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը

_______________________________________________________________________________

հաշվառման վայրը

_______________________________________________________________________________

աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)

_______________________________________________________________________________

կուսակցական պատկանելությունը

 

2. Թեկնածուի լիազոր ներկայացուցիչներն են`

1) ______________________________________

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` ________________________________________________

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)՝ ______________

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` _____________________________________

2) ______________________________________

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` ________________________________________________

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)`_______________

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` _____________________________________

 

Կ.Տ.

 

     

____________________________________________________________

որոշումն ստորագրելու իրավասու անձի անուն, ազգանուն և ստորագրություն