Համարը 
N 25-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԱՀՊՏ 2020.01.17/01(392)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
16.01.2020
Ստորագրող մարմինը 
Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.01.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
18.01.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ԱՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ, ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄԻ, ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎԸ
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի

 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ,

ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ

ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄԻ, ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ

 ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

N 25-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 41-րդ հոդվածի 3-րդ և 5-րդ մասերով, 51-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է.

1. Սահմանել.

1) ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներ կազմակերպելու, անցկացնելու և որակավորում շնորհելու կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի,

2) ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներին մասնակցելու դիմումների ձևերը՝ համաձայն N 2 հավելվածի,

3) ընտրական հանձնաժողովում ընդգրկվելու որակավորման վկայականի ձևը՝ համաձայն N 3 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ

              

2020 թվականի հունվարի 16

ք.Ստեփանակերտ

   

 

 

     

Հավելված N 1

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 25-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ, ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներ (այսուհետ` դասընթացներ) կազմակերպելու և անցկացնելու նպատակը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում ընդգրկվելու իրավունք ունեցող անձանց սույն կարգի 12-րդ կետով սահմանված իրավական ակտերի ուսուցումն է և ստուգարքի միջոցով նրանց գիտելիքների ստուգումն ու որակավորում շնորհելը:

2. Դասընթացներին կարող են մասնակցել 18 տարին լրացած Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները:

3. Դասընթացների կազմակերպումն իրականացվում է Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

 

II. ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄՆ ՈՒ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ

 

4. Դասընթացները կազմակերպվում են Ստեփանակերտ քաղաքում և Արցախի Հանրապետության շրջաններում:

5. Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը (այսուհետ` Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով) դասընթացի կազմակերպման մասին հայտարարություն է տարածում զանգվածային լրատվության միջոցներով: Հայտարարության տեքստը տեղադրվում է նաև Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում:

6. Հայտարարությունում նշվում է.

1) դասընթացներին մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներին ներկայացվող պահանջները,

2) փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը,

3) անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը,

4) դիմում ներկայացնելու և դասընթացն անցկացնելու վայրը:

7. Դասընթացին մասնակցելու համար քաղաքացին, կուսակցությունը (կուսակցությունների դաշինքը) ներկայացնում է սույն որոշման N 2 հավելվածով սահմանված դիմում:

8. Կուսակցությունը (կուսակցությունների դաշինքը) դիմումին կից ներկայացնում է դասընթացներին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիների ցուցակը: Ցուցակը ներկայացվում է նաև էլեկտրոնային կրիչով` Microsoft Excel տարբերակով:

Կուսակցությունը (կուսակցությունների դաշինքը) դասընթացների անցկացման համար կարող է առաջարկել դասընթացի անցկացման ժամկետ և վայր, եթե դիմումին կից ցուցակում ընդգրկված, դասընթացներին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիների թիվը ավելի է 20-ից:

9. Դասընթացին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիների, կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) հաշվառումը վարում է համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողովը:

10. Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետի ավարտից հետո, եռօրյա ժամկետում տարածքային ընտրական հանձնաժողովը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացնում տեղեկություններ` դասընթացին մասնակցելու հայտ ներկայացրած քաղաքացիների (այդ թվում՝ կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) ներկայացրած) թվի մասին:

11. Դասընթացն անցկացվում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի կողմից հաստատված ժամանակացույցով (հաշվի առնելով նաև սույն կարգի 8-րդ կետի պահանջը), որը տեղադրվում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում` դասընթացի անցկացման օրվանից առնվազն երեք օր առաջ:

12. Դասընթացների ծրագիրը և ստուգարքի հարցաշարը կարող է վերաբերել հետևյալ իրավական ակտերի դրույթներին.

1) Արցախի Հանրապետության Սահմանադրություն

2) Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք

3) «Հանրաքվեի մասին» օրենք

4) Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումներ:

13. Մեկ դասընթացի տևողությունը` ներառյալ դասախոսությունները, գործնական պարապմունքներն ու ստուգարքը, 8-16 ակադեմիական ժամ է (1 ակադեմիական ժամի տևողությունը՝ 45 րոպե):

14. Դասընթացներ անցկացնող դասախոսական կազմում կարող են ընդգրկվել բարձրագույն կրթություն ունեցող, դասավանդման փորձ և (կամ) ընտրական համակարգում աշխատանքային փորձ ունեցող համապատասխան մասնագետներ, ինչպես նաև Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, տարածքային ընտրական հանձնաժողովների անդամներ, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատակիցներ:

 

III. ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՇՆՈՐՀԵԼԸ

 

15. Որակավորում շնորհվում է ստուգարքի արդյունքում, որն անցկացվում է դասընթացի ավարտից հետո, հայերեն լեզվով, դռնբաց:

Ստուգարքին մասնակցել թույլատրվում է անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի առկայության դեպքում:

16. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր` հարցատոմսի միջոցով, դասընթացն անցկացնող դասախոսի (դասախոսների) կողմից:

Հարցատոմսերը կազմվում են դասընթացի ծրագրի սահմաններում, յուրաքանչյուր հարցատոմսում երեք հարց: Հարցատոմսերի կազմման համար հիմք հանդիսացող հարցաշարը տեղադրվում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում` սույն կարգի 5-րդ կետում նշված հայտարարության հետ միասին:

17. Ընտրական հանձնաժողովում ընդգրկվելու որակավորում շնորհվում և ընտրական հանձնաժողովում ընդգրկվելու որակավորման վկայական (հավելված N3) (այսուհետ`վկայական) տրվում է այն քաղաքացուն, ով ստուգարքի արդյունքում ստացել է դրական (ստուգված) գնահատական: Որակավորման վկայականը քաղաքացուն է հանձնվում տարածքային ընտրական հանձնաժողովի միջոցով`ստուգարքից հետո ողջամիտ ժամկետում:

18. Ստուգարքի արդյունքը յոթնօրյա ժամկետում կարող է բողոքարկվել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով:

19. Վկայականների միասնական հաշվառումը վարում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատակազմը:

20. Վկայականը տրվում է երեք տարի ժամկետով:

21. Վկայականի կորստի կամ օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու դեպքում քաղաքացին տարածքային ընտրական հանձնաժողով է ներկայացում դիմում`վկայականի կրկնօրինակ ստանալու համար: Դիմումին կից ներկայացվում է անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի պատճենը և օգտագործման համար ոչ պիտանի դարձած վկայականը:

22. Համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կողմից մեկ օրվա ընթացքում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված հայտի հիման վրա, կորած կամ օգտագործման համար ոչ պիտանի դարձած վկայականի փոխարեն, քաղաքացու դիմելուց հետո եռօրյա ժամկետում, տրվում է նոր վկայական` վերին աջ անկյունում «Կրկնօրինակ» նշումով: Վկայականի կրկնօրինակը քաղաքացուն է հանձնվում տարածքային ընտրական հանձնաժողովի միջոցով:

23. Որակավորում ստացած քաղաքացիների ցուցակները տեղադրվում են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում:

24. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը յուրաքանչյուր ընտրության համար, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի համար կարող է սահմանել գիտելիքների և հմտությունների ստուգելու լրացուցիչ ստուգարք, որը հանձնաժողովի նախագահը և քարտուղարը պետք է հանձնեն ոչ ուշ, քան ընտրության օրվանից 3 օր առաջ:

 

 

     

Հավելված N 2

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 25-Ն որոշման

 

     

Ձև 1

 

     

__________________________________________

տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անվանումը

 

Դ Ի Մ Ո Ւ Մ

ընտրությունների անցկացման մասնագիտական

դասընթացին մասնակցելու

 

__________________________________________________________________________________________

ազգանուն, անուն, հայրանուն, ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ

__________________________________________________________________________________________

անձնագրի սերիա, համար, ում կողմից է տրված

__________________________________________________________________________________________

բնակության վայր, հեռախոսահամար, կապի հնարավոր այլ միջոց

__________________________________________________________________________________________

կրթությունը

__________________________________________________________________________________________

աշխատանքի վայրը, պաշտոնը

__________________________________________________________________________________________

կուսակցական պատկանելությունը

 

Խնդրում եմ ինձ ընդգրկել

                       

______________________________________________

մասնագիտական դասընթացի անցկացման վայրը 

 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների համար կազմակերպված մասնագիտական դասընթացին:

 

Դիմող     ______________________________

անուն , ազգանուն

       

___________________

ստորագրություն

_____ _________________20___ թ.

 

 

     

Ձև 2

 

     

________________________________________

տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անվանումը

 

Դ Ի Մ Ո Ւ Մ

 

Կից ներկայացվում է ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացին (ստուգարքին) մասնակցել ցանկացող քաղաքացիների ցուցակը՝ համաձայն հետևյալ աղյուսակի:

 

Հ/Հ

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ

Անձնագրի սերիա, համար

Բնակության վայր

Հեռախոսա-ամար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքների)

լիազորված ներկայացուցչի ազգանուն, անուն

                       

___________________________

ստորագրություն

     

_______________________________

հեռախոսահամար, կապի այլ միջոց

   
_____ _________________20___ թ.

 

 

     

Հավելված N 3

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 25-Ն որոշման

 

     

Ձև

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

Ո Ր Ա Կ Ա Վ Ո Ր Մ Ա Ն Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն N 0 0 0 0 0

 

__________________________________________________________________________________________

ազգանուն, անուն, հայրանուն

 

Անցել է ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներ և ստացել ընտրական հանձնաժողովում ընդգրկվելու իրավունք:

 

Տրված է ___ ___________20___թ.

 

Ուժի մեջ է մինչև ___ _________20___ թ.

 

Կ.Տ.

Վկայականն ուժի մեջ է անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում