Համարը 
N 18-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀԳՆԱՏ 2014.04.17/07(106)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ ԿԱ շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն
Ընդունման ամսաթիվը 
04.04.2014
Ստորագրող մարմինը 
Պետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
04.04.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
28.04.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ԼՂՀ ԿԱ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ԵՎ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ) ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԼԵՌՆԱՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԱԿՏԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

     

Գրանցված է

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

արդարադատության նախարարության

կողմից «14» ապրիլի 2014թ.

պետական գրանցման համարը 2061440

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ

ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

«04» ապրիլի 2014թ.

N 18-Ն

ք. Ստեփանակերտ

 

ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ

ԵՎ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ) ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԼԵՌՆԱՀԱՏԿԱՑՄԱՆ

 ԱԿՏԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Ընդերքի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 6-րդ կետով և 21-րդ հոդվածի 1-ին մասով.

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ՝

 

1. Սահմանել օգտակար հանածոների (բացառությամբ ստորերկրյա քաղցրահամ և հանքային ջրերի) արդյունահանման համար լեռնահատկացման ակտի օրինակելի ձևը` համաձայն hավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

 

 

Հավելված

Հաստատված է

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և

բնական ռեսուրսների վարչության պետի

2014 թվականի ապրիլի 4-ի N 18-Ն հրամանով

 

Օրինակելի Ձև

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_10

                

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆ ՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԵՌՆԱՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԱԿՏ N___

 

Տրման ամսաթիվը _________________________________________________________________

                                                 (տարին, ամիսը, ամսաթիվը)

Սույն ակտը հավաստում է ___________________________________________________________

                                                 (հանքավայրի, օգտակար հանածոների անվանումը)

________________________________________________________________________________

(ստորգետնյա կամ բաց եղանակով շահագործելու համար)

տրված է_________________________________________________________________________

                (ընդերքօգտագործողի անվանումը, որին տրամադրված է լեռնահատկացումը)

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվություն N ___________________________________ Լեռնահատկացումը գտնվում է ________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

(մարզի, շրջանի բնակավայրի անվանումը)

Լեռնահատկացման հատակագծի վրա սահմանազատված է ծայրակետերով (X,Y,H/հ) _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

(քարտեզների (կտրվածքների) համարները)

Լեռնահատկացման մակերեսը լեռնահատկացման հատակագծի վրա կազմում է

____________ ____________________հեկտար։

                                              (տառերով)

Լեռնահատկացման գործողության ժամկետը _____________________________________________

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր շրջակա

միջավայրի և բնական ռեսուրսների

վարչության պետ                                  ________________          __________________

                                                                                  (ստորագրությունը)                     (անունը, ազգանունը)

Կ. Տ.

 

 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԽԱՆԱՆՅԱՆ