Համարը 
N 566-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2018.07.13/11(351)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԱՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
13.07.2018
Ստորագրող մարմինը 
ԱՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.07.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
23.07.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
Սույն որոշման գործողությունը տարածվում է 2018 թվականի հուլիսի 11-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ԱՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՆՐ, ԶԳԱԼԻ, ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ, ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐԳԵԼՎԱԾ ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ, ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ), ԽԻՍՏ ՆԵՐԳՈՐԾՈՂ ԿԱՄ ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ԴՐԱՆՑ ՄԱՆՐ, ԶԳԱԼԻ, ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՁԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ, ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊՐԵԿՈՒՐՍՈՐՆԵՐԻ ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ, ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ԽԻՍՏ ՆԵՐԳՈՐԾՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

13 հուլիսի 2018թ.

N 566-Ն

ք.Ստեփանակերտ

 

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՆՐ, ԶԳԱԼԻ,

ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ, ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐԳԵԼՎԱԾ

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ, ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ), ԽԻՍՏ ՆԵՐԳՈՐԾՈՂ ԿԱՄ

ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ԴՐԱՆՑ ՄԱՆՐ, ԶԳԱԼԻ,

ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ, ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ

(ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊՐԵԿՈՒՐՍՈՐՆԵՐԻ ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ

ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ, ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ԽԻՍՏ ՆԵՐԳՈՐԾՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ

ՑԱՆԿԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսգրքի 44.1-ին հոդվածի 3.1-ին մասը, 110.2-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 277-րդ հոդվածի 7.3-րդ և 7.4-րդ մասերը, 284-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, 286-րդ հոդվածի 6-րդ և 7-րդ մասերը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

1. Սահմանել`

1) թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մանր, զգալի, խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) շրջանառությունն արգելված՝ թմրամիջոցներ, հոգեմետ (հոգեներգործուն), խիստ ներգործող կամ թունավոր նյութեր պարունակող բույսերի ցանկը, դրանց մանր, զգալի, խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը` համաձայն N 2 հավելվածի.

3) թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի պրեկուրսորների խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը` համաձայն N 3 հավելվածի.

4) խիստ ներգործող նյութերի ցանկը և դրանց խոշոր չափերը` համաձայն N 4 հավելվածի.

5) թունավոր նյութերի ցանկը` համաձայն N 5 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից, իսկ գործողությունը տարածվում է 2018 թվականի հուլիսի 11-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

 

 

«Հաստատում եմ»

 

           

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

Հավելված N 1

Արցախի Հանրապետության կառավարության

2018 թվականի հուլիսի 13-ի N 566-ն

(Հավելված N 1-ը խմբ. 11.09.20 N 434-Ն)

 

 

Հավելված N 2

Արցախի Հանրապետության կառավարության

2018 թվականի հուլիսի 13-ի N 566-Ն որոշման

ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐԳԵԼՎԱԾ ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ, ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ),

ԽԻՍՏ ՆԵՐԳՈՐԾՈՂ ԿԱՄ ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՑԱՆԿԸ,

ԴՐԱՆՑ ՄԱՆՐ, ԶԳԱԼԻ, ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ

 

Հ/հ

Անվանումը

 

 

Չափերը` հատով

Մանր՝ մինչև ……..ներառյալ (անկախ վեգետացիոն շրջանից)

Զգալի….-ից մինչև ներառյալ (անկախ վեգետացիոն շրջանից)

Խոշոր….ից մինչև ներառյալ(անկախ վեգետացիոն շրջանից)

Առանձնապես խոշոր՝ ավելի քան (անկախ վեգետացիոն շրջանից)

1.

Երկնագույն լոտոս (Nymphea caerulea տեսակի բույս)

5

6-9

10-100

101

2.

Էֆեդրա (Ephedra L խմբի բույս)

5

6-9

10-200

201

3.

Կատ (Catha տեսակի բույս)

1

2-4

5-40

41

4.

Կոկա (Erythroxylon խմբի ցանկացած տեսակի բույս)

1

2-4

5-20

21

5.

Կանեփ (Canabis խմբի բույս)

5

6-9

10-100

101

6.

Հավայան վարդ (Argyreia nervosa տեսակի բույս)

5

6-10

11-100

101

7.

Մեսկալին պարունակող կակտուս (Lopohphora williamsii տեսակի բույս), ինչպես նաև մեսկալին պարունակող այլ կակտուսներ

1

2-5

6-10

11

8.

Պսիլոցիբին և (կամ) պսիլոցին պարունակող ցանկացած տեսակի սնկեր

10

11-20

21-200

201

9.

Քնաբեր կակաչ (Papaver somniferum L. տեսակի բույս) և ափիոնի շարքի թմրալկալոիդներ պարունակող կակաչի մյուս տեսակները

5

6-9

10-100

101

10.

Եղեսպակ կանխագուշակողների (Salvia Divinorum տեսակի բույս)

5

6-9

10-100

101

11.

Միտրագինա գեղեցիկ (Mitragyna speciosa)

5

6-9

10-100

101

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

 

 

 

Հավելված N 3

Արցախի Հանրապետության կառավարության

2018 թվականի հուլիսի 13-ի N 566-Ն որոշման

 

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ

ՊՐԵԿՈՒՐՍՈՐՆԵՐԻ ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ

 

Հ/հ

Անվանումներ

Չափերը` կիլոգրամներով

Խոշոր…-ից մինչև... ներառյալ

Առանձնապես խոշոր. ավելի քան

1.

Անտրանիլաթթու

2.5-25.0

25.0

2.

N-Ացեթիլանտրանիլաթթու

0.3-3.0

3.0

3.

Ացետոն

39.0-157.0

157.0

4.

Էթիլ եթեր

14.0-142.0

142.0

5.

Էրգոմետրին

0.0003-0.003

0.003

6.

Էրգոտամին

0.0003-0.003

0.003

7.

Իզոսաֆրոլ

0.5-5.0

5.0

8.

Կալիումի պերմանգանատ

1.0-3.0

3.0

9.

Ծծմբական թթու

20.0-100.0

100.0

10.

3.4-Մեթիլենդիօքսիֆենիլ-2-պրոպանոն

0.21-2.1

2.1

11.

Մեթիլ էթիլ կետոն

25.0-250.0

250.0

12.

Պիպերիդին

0.023-0.23

0.23

13.

Պիպերոնալ

0.2-2.0

2.0

14.

Սաֆրոլ

1.0-10.0

10.0

15.

Տոլուոլ

23.0-230.0

230.0

16.

Քացախաթթվի անհիդրիդ

0.23-2.3

2.3

17.

Աղաթթու

20.0-100.0

100.0

18.

1-ֆենիլ-2-պրոպանոն

0.04-0.4

0.4

19.

Ֆենիլքացախաթթու

1.0-10.0

10.0

20.

Լիզերգինային թթու

0.0001-0.001

0.001

21.

Լուծիչներ. որոնք պարունակում են ոչ պակաս, քան 10% ացետոն, էթիլային եթեր, մեթիլ էթիլ կետոն և տոլուոլ

50.0-200.0

200.0

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

 

Հավելված N 4

Արցախի Հանրապետության կառավարության

2018 թվականի հուլիսի 13-ի N 566-Ն որոշման

ԽԻՍՏ ՆԵՐԳՈՐԾՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ

 

Հ/հ

Անվանումներ

Խոշոր չափեր (… և ավելի գրամ)

1.

 Նորանդրոստենեդիոլ

2.5

2.

19- նորանդրոստենեդիոն

2.5

3.

1-տեստոստերոն (17բետա-հիդրօքսի-5ալֆաանդրոստադիեն-օն-3)

10

4.

4-հիդրօքսիտեստոստերոն (4.17 բետա-դիհիդրօքսիանդրոստեն-օն-3)

10

5.

 Անդրոստանոլոն

2.5

6.

Անդրոստենեդիոլ

2.5

7.

Անդրոստենեդիոն

2.5

8.

Նատրիումի Բարբիտալ

10

9.

Բոլաստերոն

10

10.

Բոլդենոն

10

11.

Բոլդեոն (անդրոստ-1.4-դիեն-Зн 17-դիոն)

10

12.

Բրոմիզովալ (N-(ամինոկարբոնիլ)-2-բրոմ-3-մեթիլբութանամիդ

15

13.

Գամմաբուտիրոլակտոն

10

14.

Հեքսոբարբիտալ(5-(1-ցկլոհեքսեն-1-իլ)-1.5-դիմեթիլ-2.4.6 (1ն. 3ն.5ն)-պիրիմիդինտրիոն }

1

15.

Գեստրինոն

10

16.

Դանազոլ {(17ալֆա)-պրեգն-2.4-դիեն-20-ինո2.3-d-իզոկսազոլ-17-օլ}

20

17

Դեհիդրոքլորմեթիլտեստոստերոն (4-քլոր-17բետահիդրօքսի-17ալֆա-մեթիլանդրոստ-1.4-դիեն-з-օն)

10

18.

Դեզօքսիմեթիլտեստոստերոն (17ալֆա-մեթիլ-5ալֆա-անդրոստ-2-են-17բետա-օլ)

10

19.

Դրոստանոլոն

10

20.

Կլաուստերոն

10

21.

Կլոստեբոլ

2.5

22.

Մեստանոլոն

10

23.

Մեստերոլոն (1ալֆա-մեթիլանդրոստանոդոն)

2.5

24.

Մեթադիենոն (մեթանանդրոստենոլոն) (17բետա-հիդրօքսի-17ալֆա-մեթիլանդրոստ-1.4-դիեն-3-օն)

2.5

25.

Մեթանդրիոլ

10

26.

Մետաստերոն (2ալֆա.17ալֆա-դիմեթիլ-5ալֆա-անդրոստան-3-օն-17բետա-օլ)

10

27.

Մետենոլոն

10

28.

Մեթիլ-1-տեստոստերոն (17բետա-հիդրօքսի-17ալֆա-մեթիլ-5ալֆա-անդրոստ-1-են-3-он)

10

29.

Մեթիլդիենոլոն (17բետա-հիդրօքսի-17ալֆա-մեթիլէստր-4.9-դիեն-3-օն)

10

30.

Մեթիլնորտեստոստերոն

10

31.

Մեթիլտեստոստերոն

10

32.

Մեթիլտրիենոլոն (17բետա-հիդրօքսի-17ալֆա-մեթիլէատր-4.9.11-տրիեն-3-օն)

10

33.

N-մեթիլէֆեդրին

10

34.

Միբօլերոն

10

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

 

 

Հավելված N 5

Արցախի Հանրապետության կառավարության

2018 թվականի հուլիսի 13-ի N 566-Ն որոշման

ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

Հ/հ

Անվանումներ

1.

Ակոնիտ

2.

Ակոնիտին

3.

Ամիզիլ

4.

Ացեկլիդին (3-խինուկլիդինիլացետատ)

5.

Բրուցին

6.

Հիոսցիամին հիմք

7.

Հիոսցիամին կամֆորատ (L-տրոպիլտրոպատ (կամֆորատ))

8.

Հիոսցիամինի ուլֆատ (L-տրոպիլտրոպատ (սուլֆատ))

9.

Գլիֆտոր (1.3-դիֆտորպրոպանոլ-2 (1) 70 - 75%. 1-ֆտոր-3-` քլորպրոպանոլ -2 (2) 10-20%)

10.

Օձի թույն

11.

Իզոսաֆրոլ

12.

Կարբախոլին (N-(բետա-կարբամոիլօքսիէթիլ)-տրիմեթիլամոնիումի քլորիդ

13.

Մերկապտոֆոս

14.

Մեթիլ սպիրտ

15.

Արսենային անհիդրիդ և նրա ածանցյալները. ներառյալ` դրա դեղաձևերը տարբեր դեղաչափերով

16.

Արսենական անհիդրիդ և նրա ածանցյալները. ներառյալ` դրա դեղաձևերը տարբեր դեղաչափերով

17.

Նովարսենոլ (5-(3-ամինո-4 - օքսիֆենիլարսենա)-2-հիդրօքսիանիլինամեթիլսուլֆօքսիլատ)

18.

Պրոմերան (3-քլորսնդիկ-2-մեթօքսիպրոպիլմիզանյութ) և դրա դեղաձևերը տարբեր դեղաչափերով

19.

Մեղվի թույն մաքրված

20.

Ռիցին

21.

Սնդիկ մետաղական և դրա աղերը

22.

Սաֆրոլ

23.

Կապտաթթու և մետաղների ցիանիդներ

24.

Սկոպոլամինի հիդրոբրոմիդ

25.

Ստրիխնինի նիտրատ և դրա դեղաձևերը տարբեր դեղաչափերով

26.

Էթիլ սպիրտ սինթետիկ. տեխնիկական և սննդային. որը պիտանի չէ ալկոհոլային արտադրանքի համար

27.

Հեղուկ. որը պարունակում է նատրիումի քլորիդ. նատրիումի ուրանիլ. 4-քլորբենզալդեհիդ

28.

Շիկատակի ալկալոիդների հանրագումար

29.

Թալիում և դրա աղերը

30.

Նիկելի տետրակարբոնիլ

31.

Նիկոտին

32.

Տետրաէթիլկապար և դրա խառնուրդները այլ նյութերի հետ (էթիլային հեղուկ և այլն). բացառությամբ էթիլացված բենզինների

33.

Ցինկի ֆոսֆիդ

34.

Սպիտակ ֆոսֆոր (դեղին ֆոսֆոր)

35.

Ցիանպլավ

36.

Ցիկլոն

37.

Ցինխոնին

38.

Ֆենոլ

39.

Ժանտընկույզի (չիլիբուխայի) հանուկ

40.

Էթիլմերկուրքլորիդ

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ