Համարը 
Թիվ 7 Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀԳՆԱՏ 2009.02.23/03(09)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
30.01.2009
Ստորագրող մարմինը 
Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
30.01.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.03.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ԼՂՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԼՂՀ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Գրանցված է

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

արդարադատության նախարարության կողմից

«11» փետրվարի 2009թ.

Պետական գրանցման համարը 3030914

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

30 հունվարի 2009 թվականի

Թիվ 7 Ն

 ք. Ստեփանակերտ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 791-րդ հոդվածի 9-րդ մասը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ո ւ մ է.

1. Հաստատել ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն ունեցող անձանց կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով ներկայացվող ֆինանսական հաշվետվությունների և տեխնիկատնտեսական տեղեկատվությունների ներկայացման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀ

Վ.ԱԴԱՄՅԱՆ 

 

 

 

Հավելված

Հաստատված է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող

պետական հանձնաժողովի

2009թ. հունվարի 30-ի թիվ 7 Ն որոշմամբ

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ

 

Սույն կարգը սահմանում է ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն ունեցող անձանց կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով (այսուհետ՝ հանձնաժողով) ներկայացվող ֆինանսական հաշվետվությունների և տեխնիկատնտեսական տեղեկատվությունների (այսուհետ՝ հաշվետվություններ) ներկայացման ընթացակարգը:

1. Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն ունեցող անձինք հաշվետվությունները հանձնաժողով են ներկայացնում` համաձայն սույն կարգի N 1 ենթահավելվածով սահմանված փաստաթղթերի ցանկի:

2. N 2 ենթահավելվածի 2-1, 2-4, 2-7 և 2-8 ձևերով պահանջվող տեխնիկատնտեսական տեղեկատվությունները ներկայացվում են յուրաքանչյուր եռամսյակի համար՝ մինչև հաշվետու եռամսյակին (տարվան) հաջորդող ամսի 25-ը, նույն ենթահավելվածի 2-2, 2-3, 2-5 և 2-6 ձևերով պահանջվող տեխնիկատնտեսական տեղեկատվությունները ներկայացվում են կիսամյակային կտրվածքով՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին (տարվան) հաջորդող ամսի 25 –ը, իսկ 2-3-1 և 2-5-1 ձևերով պահանջվող տեխնիկատնտեսական տեղեկատվությունները ներկայացվում են մեկ անգամ, այնուհետև` յուրաքանչյուր տարի մինչև հունվարի 25-ը, եթե ներկայացված տեղեկատվություններում տեղի են ունեցել փոփոխություններ:

(2-րդ կետը փոփ. 29.09.10 թիվ 44Ն)

3. Ֆինանսական հաշվետվությունները համապատասխան ձևերով (ենթահավելված N 3) ներկայացվում են կիսամյակային կտրվածքով՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին հաջորդող ամսվա 25-ը և տարվա կտրվածքով՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը:

(3-րդ կետը փոփ. 29.09.10 թիվ 44Ն)

4. Հանձնաժողով ներկայացվող հաշվետվությունները նախնական փաստաթղթային ստուգում են անցնում հանձնաժողովի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից և համապատասխանության դեպքում «նախնական ստուգում անցած է» նշումով ջրային համակարգի թույլտվություն ունեցող անձանց կողմից մուտքագրվում են հանձնաժողովում:

5. Ներկայացված հաշվետվությունների նախնական փաստաթղթային ստուգման արդյունքում սահմանված ձևերին անհամապատասխանություններ, անճշտություններ և բացթողումներ հայտնաբերելու դեպքում հաշվետվությունները վերադարձվում են ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն ունեցող անձին, որը հայտնաբերված թերությունները ուղղելուց հետո այն կրկին, հնգoրյա ժամկետում, ներկայացնում է հանձնաժողով:

6. Հաշվետվությունները ներկայացվում են մագնիսական սկավառակների հետ մեկտեղ:

(կարգը փոփ. 29.09.10 թիվ 44Ն)

 

 

Ենթահավելված №1

 

Հաստատված է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող

պետական հանձնաժողովի

2009թ. հունվարի 30-ի թիվ 7 Ն որոշմամբ

 

ՑԱՆԿ

ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ

 

 

Ներկայացվող

հաշվետվությունների

անվանումը

 

Ընկերության

անվանումը

 

Խմելու ջրի մատակարարում և

ջրահեռացում իրականացնող

ընկերություններ

Ոռոգում իրականացնող

ընկերություններ

 

1

2

4

5

1

Տեղեկատվություն խմելու ջրի մատակարարում և ջրահեռացում իրականացնող ընկերության ջրային հաշվեկշռի վերաբերյալ (Ենթահավելված № 2, Ձև 2-1)

 

---

2

Տեղեկատվություն խմելու ջրի մատակարարում և ջրահեռացում իրականացնող ընկերության մասնաճյուղի ջրային հաշվեկշռի վերաբերյալ (Ենթահավելված № 2, Ձև 2-2)

---

3

Տեղեկատվություն խմելու ջրի մատակարարում և ջրահեռացում իրականացնող ընկերությունում շահագործվող պոմպակայանների վերաբերյալ (Ենթահավելված № 2, Ձև 2-3)

---

4

Շահագործվող պոմպակայանների և մղման համակարգերի տեխնիկական բնութագրերը (Ենթահավելված № 2, Ձև 2-3-1)

---

5

Տեղեկատվություն ոռոգում իրականացնող ընկերության ջրային հաշվեկշռի վերաբերյալ (Ենթահավելված № 2, Ձև 2-4)

---

6

Տեղեկատվություն ոռոգում իրականացնող ընկերության մասնաճյուղի պոմպակայանների շահագործման ցուցանիշների վերաբերյալ (Ենթահավելված № 2, Ձև 2-5)

---

7

Ոռոգում իրականացնող ընկերության մասնաճյուղում շահագործվող համակարգերի տեխնիկական բնութագրերը

(Ենթահավելված № 2, Ձև 2-5-1)

---

8

Տեղեկատվություն ոռոգում իրականացնող ընկերությունում շահագործվող ջրամբարների վերաբերյալ (Ենթահավելված № 2, Ձև 2-6)

---

9

Տեղեկատվություն խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման գծով ապրանքային արտադրանքի և դրա դիմաց վճարումների վերաբերյալ

(Ենթահավելված № 2, Ձև 2-7)

---

10

Տեղեկատվություն ոռոգման գծով ապրանքային արտադրանքի և դրա դիմաց վճարումների վերաբերյալ (Ենթահավելված

№ 2, Ձև 2-8) 

---

11

Եկամուտների հաշվետվություն (Ենթահավելված № 3, Ձև 3-1)

12

Տեղեկատվություն աշխատակիցների աշխատավարձի, պարգևատրումների և այլ հավելավճարների մասին

(Ենթահավելված № 3, Ձև 3-2)

13

Տեղեկատվություն ձեռք բերված հիմնական միջոցների մասին

(Ենթահավելված № 3, Ձև 3-3)

14

Տեղեկատվություն ապրանքանյութական արժեքների ելքի մասին

(Ենթահավելված № 3, Ձև 3-4)

15

Տեղեկատվություն հիմնական միջոցների նորոգումների մասին

(Ենթահավելված № 3, Ձև 3-5)

16

Տեղեկատվություն անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների մասին (Ենթահավելված № 3, Ձև 3-6)

17

Տեղեկատվություն վարկերի և փոխառությունների մասին

(Ենթահավելված № 3, Ձև 3-7)

 

Ծանոթություն ● փաստաթուղթը ներկայացվում է

- փաստաթուղթը չի ներկայացվում

 

 

 

___________________________

/ընկերության անվանումը/

 

Ենթահավելված № 2

 

Հաստատված է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող

պետական հանձնաժողովի

2009թ. հունվարի 30-ի թիվ 7 Ն որոշմամբ

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

                       20_____թ._______________________

                                      /եռամսյակ/

Ձև 2-1

 

Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու եռամսյակին (տարվան) հաջորդող ամսի 25 -ը

 

Չափի միավոր

Հաշվետու ժամանակաշրջանի կտրվածքով

Աճողական՝ ընթացիկ տարվա սկզբից

1

2

3

4

5

1

ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԱԾ ՋՈՒՐ, ընդամենը

այդ թվում՝

հազ խմ

   
 

Ինքնահոս եղանակով

- " -

   
 

Մեխանիկական եղանակով

- " -

   

1.1

ջրաղբյուրներից, այդ թվում՝

հազ խմ

   
 

Ինքնահոս եղանակով

- " -

   
 

Մեխանիկական եղանակով

- " -

   

1.2

այլ ընկերություններից գնովի ջուր, այդ թվում՝

հազ խմ

   

1.2.1

 

- " -

   

1.2.2

 

- " -

   

…….

 

- " -

   

2

ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ, ընդամենը

հազ խմ

   
 

Նույնը տոկոսային արտահայտությամբ տ.1 նկատմամբ

%

   

2.1

Կորուստները (ջրաղբյուր-մասնաճյուղ) ջրատարերում

հազ խմ

   
 

Նույնը տոկոսային արտահայտությամբ տ.1 նկատմամբ

%

   

2.2

Կորուստները մասնաճյուղերում

հազ խմ

   
 

Նույնը տոկոսային արտահայտությամբ տ.1 նկատմամբ

%

   

3

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, ընդամենը (տ.1-տ.2) կամ (տ.3.1+տ.3.2+տ.3.3+տ.3.4) այդ թվում՝

հազ խմ

   

3.1

Բնակչություն

- " -

   

3.2

Բյուջետային

- " -

   

3.3

Այլ

- " -

   

3.4

Խմելու ջրի մատակարարում իրականացնող այլ ընկերություններ, ընդամենը (տ.3.4.1+տ.3.4.2+......), այդ թվում՝

հազ խմ

   

3.4.1

 

- " -

   

3.4.2

 

- " -

   

…….

 

- " -

   

4

ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ, ընդամենը այդ թվում՝

հազ խմ

   

4.1

Բնակչություն

- " -

   

4.2

Բյուջետային

- " -

   

4.3

Այլ

- " -

   

4.4

Խմելու ջրի մատակարարում իրականացնող այլ ընկերություններ, ընդամենը (տ.4.4.1+տ.4.4.2+......), այդ թվում՝

- " -

   

4,4,1

       

4,4,2

       

…….

 

- " -

   

 

_____________________________________                            _________________________

/ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/                                           /անունը, ազգանունը/       

(Ձև 2-1-ը փոփ. 29.09.10 թիվ 44Ն)

 

 

___________________________

/ընկերության անվանումը/

 

Ենթահավելված № 2

 

Հաստատված է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող

պետական հանձնաժողովի

2009թ. հունվարի 30-ի թիվ 7 Ն որոշմամբ

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ*)

 

                             20_____թ._______________________

                                            /կիսամյակ/

Ձև 2-2

 

                 

Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին (տարվան) հաջորդող ամսի 25 -ը

Սնվող

մասնա-

ճյուղ

Ընդամենը ջրի մուտքը մասնա-

ճյուղ (հազ խմ)

Կորուստներ

Բաժանորդներ

Սպառում (ս.3-ս.5) (հազ խմ)

Ընդամենը սպառում (հազ խմ)

Ջրահե-

ռացում (հազ խմ)

Ընդա-

մենը ջրա-

հեռացում (հազ խմ)

% ջրի մուտքի (ս.3) նկատմամբ (ս.5 : ս.3)

հազ

խմ

անվանում

քանակ

ընդամենը

այդ թվում` շուրջօրյա ջրամատակա-րարմամբ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

       

բնակչություն

           

բյուջետային

       

այլ

       

2

       

բնակչություն

           

բյուջետային

       

այլ

       

3

       

բնակչություն

           

բյուջետային

       

այլ

       

4

       

բնակչություն

           

բյուջետային

       

այլ

       

5

       

բնակչություն

           

բյուջետային

       

այլ

       

6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ մասնա-

ճյուղեր (գյուղեր)

     

բնակչություն

           

բյուջետային

       

այլ

       

 

*) Ներկայացվում է՝ 1. Հաշվետու կիսամյակի կտրվածքով

                               2. Աճողական՝ ընթացիկ տարվա սկզբից

 __________________________________                            _________________________

                       /ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/                                        /անունը, ազգանունը/ 

Կ.Տ.                                                              

(Ձև 2-2-ը փոփ. 29.09.10 թիվ 44Ն)

 

 

___________________________

/ընկերության անվանումը/

 

Ենթահավելված № 2

 

Հաստատված է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող

պետական հանձնաժողովի

2009թ. հունվարի 30-ի թիվ 7 Ն որոշմամբ

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ*)

 

                      20_____թ._______________________

                                        /կիսամյակ/

Ձև 2-3

 

Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին (տարվան) հաջորդող ամսի 25-ը

Ներմուծեք նկարագրությունը_870

*) Ներկայացվում է՝ 1. Հաշվետու կիսամյակի կտրվածքով

                          2. Աճողական՝ ընթացիկ տարվա սկզբից

**) Որոշվում է համաձայն` W = H / 367 x ղ պոմպ x ղ շարժ, որտեղ H -ը՝ մանոմետրական ճնշումն է (մ), ղ պոմպ -ը պոմպի ՕԳԳ-ն է, ղ շարժ -ը շարժիչի ՕԳԳ-ն է, W -ն՝ (կՎտժ/խմ)

***) Որոշվում է համաձայն` Tդր =ΣQ/ (3600 x Q), որտեղ ΣQ - ն՝ փաստացի մղված ջրաքանակն է (խմ), Q -ն՝ պոմպի (պոմպերի)

        հաշվարկային ելքը՝ (խմ/ժ)

 

___________________________________                       ________________________

                  /ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/                                   /անունը, ազգանունը/

      Կ.Տ.                                                              

(Ձև 2-3-ը փոփ. 29.09.10 թիվ 44Ն)

 

 

___________________________

/ընկերության անվանումը/

 

Ենթահավելված № 2

 

Հաստատված է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող

պետական հանձնաժողովի

2009թ. հունվարի 30-ի թիվ 7 Ն որոշմամբ

 

ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄՂՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ *)

 

Ձև 2-3-1

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_871

 

*) Ներկայացվում է՝ տարեսկզբին՝ պոմպակայանների կազմում կամ ջրամղման համակարգում փոփոխությունների դեպքում

** ) Տրվում է ջրաղբյուր-բնակավայրի ջրավազան (կամ բնակավայրի վարչական սահմանակետերի) հատվածի համար

*** ) Տրվում է պոմպերի ներծծման և ջրավազանի մակարդակների հաշվով

 

___________________________________            _________________________

                        /ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/                        /անուն, ազգանունը/

Կ.Տ.                                                              

 

 

 

___________________________

/ընկերության անվանումը/

 

Ենթահավելված № 2

 

Հաստատված է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող

պետական հանձնաժողովի

2009թ. հունվարի 30-ի թիվ 7 Ն որոշմամբ

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՈՌՈԳՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

                        20_____թ._______________________

                                           /եռամսյակ/

Ձև 2-4

 

Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու եռամսյակին (տարվան) հաջորդող ամսի 25-ը

 

Չափի միավոր

Հաշվետու ժամանակաշրջանի կտրվածքով

Աճողական՝ ընթացիկ տարվա սկզբից

1

2

3

4

5

1

Ընդամենը ջրառ, այդ թվում՝

մլն խմ

    

1.1

մեխանիկական եղանակով

_ ,, _

   

1.2

ինքնահոս եղանակով

_ ,, _

   

2

Ջրի կորուստները, ընդամենը,

այդ թվում՝

մլն խմ

   

%

   

2.1

մեխանիկական եղանակով մատակարարված ջրի կորուստները

մլն խմ

   

%

   

2.2

ինքնահոս եղանակով մատակարարված ջրի

կորուստները

մլն խմ

   

%

   

3

Ընդամենը ջրտուքի կետերում մատակարարված ջուր (տ1 - տ.2),

այդ թվում՝

մլն խմ

   

3.1

մեխանիկական եղանակով

_ ,, _

   

3.2

ինքնահոս եղանակով

_ ,, _

   

4

Ջրօգտագործողների ընկերությունների միություններին մատակարարված ոռոգման ջուր, ընդամենը, այդ թվում՝ ըստ միությունների

մլն խմ

   

4.1

……………………………………………

_ ,, _

   

4.2

……………………………………………

_ ,, _

   

….

       

….

       

5

Ջրօգտագործողների ընկերություններին մատակարարված ոռոգման ջուր, ընդամենը, այդ թվում՝ ըստ ընկերությունների

մլն խմ

   

5.1

……………………………………………

_ ,, _

   

5.2

……………………………………………

_ ,, _

   

….

       

….

       

6

Այլ ջրօգտագործողներին մատակարարված ոռոգման ջուր

մլն խմ

   

 

 __________________________________                            _________________________

                       /ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/                                           /անուն, ազգանունը/

 

Կ.Տ.                                                              

(Ձև 2-4-ը փոփ. 29.09.10 թիվ 44Ն)

 

 

Ենթահավելված № 2

 

Հաստատված է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող

պետական հանձնաժողովի

2009թ. հունվարի 30-ի թիվ 7 Ն որոշմամբ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՈՌՈԳՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ

ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ *)

 

                        20_____թ._______________________

                     /կիսամյակ/

Ձև 2-5

 

Ներկայացման ժամկետը` մինչև կիսամյակին (տարվան) հաջորդող ամսի 25-ը

Պոմպակայանի անվանումը

Պոմպերով մղված ջրի քանակը (հազ խմ)

Էլեկտրա-

էներգիայի ծախսը (հազ կՎտժ)

Էլեկտրա-

էներգիայի փաստացի տեսակարար ծախսը (կՎտժ/խմ)

Աշխատած պոմպերի

Պոմպակայանի դրվածքային հզորության օգտագործման ժամերը **)

թվաքանակը (հատ)

աշխատաժամերը (ժամ)

1

2

3

4

5

6

7

8

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                

*) Ներկայացվում է՝ 1. Հաշվետու կիսամյակի կտրվածքով

                           2. Աճողական՝ ընթացիկ տարվա սկզբից

**) Որոշվում է` համաձայն Tդր=V / Qmax, որտեղ V - ն՝ մղված ջրի քանակն է (հազ խմ), Q -ն՝ պոմպակայանի պոմպերի գումարային արտադրողականությունն է՝ (խմ/ժ), ըստ Ձև 2-5-1 -ի տվյալների

 

 __________________________________                            _________________________

                                     /ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/                                  /անուն, ազգանունը/

Կ.Տ.                                                              

(Ձև 2-5-ը փոփ. 29.09.10 թիվ 44Ն)

 

 

 

Ենթահավելված № 2

 

Հաստատված է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող

պետական հանձնաժողովի

2009թ. հունվարի 30-ի թիվ 7 Ն որոշմամբ

 

ՈՌՈԳՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ *)

 

 

Ձև 2-5-1

Պոմպա-

կայանի անվանումը

Պոմպային ագրեգատների

Մղման ջրագծերի

Էլեկտրա-

էներգիայի տեսակարար հաշվարկային ծախսը **) (կՎտժ/խմ)

միավոր հզորությունը (կՎտ)

թվաքանակը (հատ)

գումարային հզորությունը (կՎտ)

մանո-

մետրական ճնշումը (մ)

անվանական ելքը (խմ/ժ)

երկարու-

թյունը (կմ)

տրամա-

գիծը (մմ)

նիշերի տարբերու-

թյունը (մ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                     
                      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Ջրանցքի

անվանումը

Երկարությունը (կմ)

Թողունակությունը

նախագծային (խմ/վրկ)

փաստացի (խմ/վրկ)

1

2

3

4

5

         
         
         
         

*) Ներկայացվում է՝ տարեսկզբին՝ պոմպակայանների կազմում կամ ջրամղման համակարգում փոփոխությունների դեպքում

** ) Որոշվում է` համաձայն W = H / 367 x ղ պոմպ x ղ շարժ , որտեղ H -ը՝ մանոմետրական ճնշումն է (մ), ղ պոմպ -ը պոմպի ՕԳԳ-ն է, ղ շարժ -ը շարժիչի ՕԳԳ-ն է, W -ն՝ (կՎտժ/խմ)

 

__________________________________

_________________________

/ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/

/անունը, ազգանունը/

                                                             Կ.Տ.

 

 

 

___________________________

/ընկերության անվանումը/

 

Ենթահավելված № 2

 

Հաստատված է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող

պետական հանձնաժողովի

2009թ. հունվարի 30-ի թիվ 7 Ն որոշմամբ

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՈՌՈԳՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

          20_____թ._______________________

                              /կիսամյակ/

Ձև 2-6

 

Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին (տարվան) հաջորդող ամսի 25 -ը

Ջրամբարների անվանումը (ըստ մասնաճյուղերի)

Վարչատարածքային միավորը

Ընդհանուր ծավալը

(մլն խմ)

Օգտակար ծավալը

(մլն խմ)

Ջրամբարում

ջրի ծավալը հաշվետու ժամանակա- շրջանի սկզբին (մլն խմ)

Ջրամբարում

ջրի ծավալը հաշվետու ժամանակա- շրջանի վերջում (մլն խմ)

1

2

3

4

5

6

7

1

.............................................. մասնաճյուղ

1.1

.............. ջրամբար

         

1.2

..............ջրամբար

         

1.3

.............. ջրամբար

         

....

           

....

           

....

           

2

...............................................մասնաճյուղ

2.1

..............ջրամբար

         

2.2

..............ջրամբար

         

2.3

           

....

           

....

           

....

           

3

............................................... մասնաճյուղ

3.1

.............. ջրամբար

         

3.2

.............. ջրամբար

         

3.3

           

....

           

....

           

....

           

4

.............................................. մասնաճյուղ

4.1

.............. ջրամբար

         

4.2

.............. ջրամբար

         

4.3

           

....

           

....

           

....

           

 

 __________________________________                            _________________________

                       /ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/                                       /անունը, ազգանունը/

Կ.Տ.                                                              

(Ձև 2-6-ը փոփ. 29.09.10 թիվ 44Ն)

 

 

___________________________

/ընկերության անվանումը/

 

Ենթահավելված № 2

 

Հաստատված է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող

պետական հանձնաժողովի

2009թ. հունվարի 30-ի թիվ 7 Ն որոշմամբ

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԳԾՈՎ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԵՎ ԴՐԱ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ *)

 

                  20_____թ._______________________

                                          /եռամսյակ/

Ձև 2-7

 

Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու եռամսյակին (տարվան **) ) հաջորդող ամսվա 25-ը              հազ դրամ (ԱԱՀ-ով)

 

Դեբիտորական պարտքի մնացորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբում

Ապրանքային արտադրանք

Ընդամենը վճարում

այդ թվում՝

Դեբիտո-

րական պարտքի մնացորդ հաշվետու ժամանա-

կաշրջանի վերջում

Դրամային

Ապրանքային 

Հաշվանցմամբ

Վճարային արժեթղթով

Այլ վճարում

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Բնակչություն

                 

2

Բյուջետային և բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպություններ

                 

3

Խմելու ջրի մատակարարում և ջրահեռացում իրականացնող ընկերություններ

                 
 

----------------------------

                 
 

----------------------------

                 

4

Այլ սպառողներ

                 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

                 

 

*) Ներկայացվում է՝ 1. Հաշվետու եռամսյակի կտրվածքով

                           2. Աճողական՝ ընթացիկ տարվա սկզբից

** ) Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25 - ը

 

 ________________________________________                            ______________________

                                   /ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/                                     /անունը, ազգանունը/

Կ.Տ.                                                              

(Ձև 2-7-ը փոփ. 29.09.10 թիվ 44Ն)

 

 

___________________________

/ընկերության անվանումը/

 

Ենթահավելված № 2

 

Հաստատված է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող

պետական հանձնաժողովի

2009թ. հունվարի 30-ի թիվ 7 Ն որոշմամբ

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՈՌՈԳՄԱՆ ԳԾՈՎ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԵՎ ԴՐԱ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ*)

 

20_____թ._______________________

                    /եռամսյակ/

Ձև 2-8

 

Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու եռամսյակին (տարվան **) ) հաջորդող ամսվա 25-ը                 հազ դրամ (ԱԱՀ-ով)     

   

Դեբիտորական պարտքի մնացորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբում

Ապրանքային արտադրանք 

Ընդամենը վճարում

այդ թվում՝

Դեբիտորական պարտքի մնացորդ հաշվետու ժամանակա- շրջանի վերջում

Դրամային

Ապրանքային

Հաշվանց-

մամբ

Վճարային արժեթղթով

Այլ վճարում

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Ինքնահոս եղանակով մատակարարված ջրի դիմաց

                 

2

Մեխանիկական եղանակով մատակարարված ջրի դիմաց

             
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

                 

*) Ներկայացվում է՝ 1. Հաշվետու եռամսյակի կտրվածքով

                               2. Աճողական՝ ընթացիկ տարվա սկզբից

**) Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը

 

 ______________________________________                            _________________________

                                  /ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/                                  /անունը, ազգանունը/

Կ.Տ.                                                              

(Ձև 2-8-ը փոփ. 29.09.10 թիվ 44Ն)

 

___________________________

/ընկերության անվանումը/

 

Ենթահավելված № 3

 

Հաստատված է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող

պետական հանձնաժողովի

2009թ. հունվարի 30-ի թիվ 7 Ն որոշմամբ

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

 առ 1__________________ 20____թ.

Ձև 3-1

 

Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին (տարվան *) ) հաջորդող ամսվա 25-ը                         (հազ դրամ)         

   

Հաշվետու ժամանակաշրջան

1

2

3

1

Ընդամենը եկամուտ հիմնական գործունեությունից (տ.2+տ.3+տ.4)

 

2

Հասույթ (հիմնական գործունեությունից) առանց ԱԱՀ-ի (տ.2.1+տ.2.2+տ.2.3)

 

2.1

Ջրամատակարարման համակարգից

 

2.2

Ջրահեռացման համակարգից

 

2.3

Ոռոգման համակարգից

 

3

Հաշվետու ժամանակաշրջանում հայտնաբերված դրան անմիջապես նախորդող երեք տարիներում պակաս ցույց տված հասույթ

 

4

Դուրս գրված կրեդիտորական պարտքեր

 

5

Ընդամենը հիմնական գործունեության ծախսեր (տ.6+տ.15)

 

6

Շահագործման և պահպանման ծախսեր (տ.7+տ.8+տ.9+տ.10+տ.11+տ.12+տ.13+տ.14)

 

7

Գնված ջրի արժեք

 

8

Ջրահեռացված ջրի արժեք

 

9

Արդյունաբերա-արտադրական աշխատակազմի աշխատավարձը, պարգևատրումներ և այլ հավասարեցված վճարներ

 

9.1

Ջրամատակարարման համակարգի համար

 

9.2

Ջրահեռացման համակարգի համար

 

9.3

Ոռոգման համակարգի համար

 

10

Սոցիալական ապահովության ծախսեր

 

10.1

Ջրամատակարարման համակարգի համար

 

10.2

Ջրահեռացման համակարգի համար

 

10.3

Ոռոգման համակարգի համար

 

11

Նյութածախս

 

11.1

Ջրամատակարարման համակարգի համար

 

11.1.1

Հումք , նյութեր և պահեստամասեր

 

11.1.1.2

որից` քլոր

 

11.1.2

Վառելիք և քսայուղեր

 

11.2

Ջրահեռացման համակարգի համար

 

11.3

Ոռոգման համակարգի համար

 

11.3.1

Հումք, նյութեր և պահեստամասեր

 

11.3.2

Վառելիք և քսայուղեր

 

12

Էլեկտրական էներգիա

 

12.1

Ջրամատակարարման համակարգի համար

 

12.1.1

Ջրաղբյուրներում տեղակայված պոմպերի ծախսած էլեկտրական էներգիայի վճար

 

12.1.2

Տնային պոմպերի ծախսած էլեկտրական էներգիայի վճար

 

12.2

Ջրահեռացման համակարգի համար

 

12.3

Ոռոգման համակարգի համար

 

13

Մաշվածության գումար

 

13.1

Ջրամատակարարման համակարգի համար

 

13.2

Ջրահեռացման համակարգի համար

 

13.3

Ոռոգման համակարգի համար

 

14

Ընթացիկ ծախսերին դասվող նորոգման ծախսեր

(տ.14.1+տ.14.2+տ.14.3), այդ թվում՝

 

14.1

Ջրամատակարարման համակարգի համար

 

14.1.1

Կողմնակի կազմակերպությունների ուժերով կատարված և ընթացիկ ծախսերին դասվող նորոգման աշխատանքների արժեք

 

14.1.2

Սեփական ուժերով կատարված և ընթացիկ ծախսերին դասվող նորոգման աշխատանքների արժեք, այդ թվում՝

 

14.1.2.1

Աշխատավարձ, պարգևատրումներ և այլ հավասարեցված վճարներ

 

14.1.2.2

Սոցիալական ապահովության ծախսեր

 

14.1.2.3

Նյութեր

 

14.1.2.4

Այլ ծախսեր

 

14.2

Ջրահեռացման համակարգի համար

 

14.2.1

Կողմնակի կազմակերպությունների ուժերով կատարված և ընթացիկ ծախսերին դասվող նորոգման աշխատանքների արժեք

 

14.2.2

Սեփական ուժերով կատարված և ընթացիկ ծախսերին դասվող նորոգման աշխատանքների արժեք, այդ թվում՝

 

14.2.2.1

Աշխատավարձ, պարգևատրումներ և այլ հավասարեցված վճարներ

 

14.2.2.2

Սոցիալական ապահովության ծախսեր

 

14.2.2.3

Նյութեր

 

14.2.2.4

Այլ ծախսեր

 

14.3

Ոռոգման համակարգի համար

 

14.3.1

Կողմնակի կազմակերպությունների ուժերով կատարված և ընթացիկ ծախսերին դասվող նորոգման աշխատանքների արժեք

 

14.3.2

Սեփական ուժերով կատարված և ընթացիկ ծախսերին դասվող նորոգման աշխատանքների արժեք, այդ թվում՝

 

14.3.2.1

Աշխատավարձ, պարգևատրումներ և այլ հավասարեցված վճարներ

 

14.3.2.2

Սոցիալական ապահովության ծախսեր

 

14.3.2.3

Նյութեր

 

14.3.2.4

Այլ ծախսեր

 

15

Ընդհանուր և կառավարչական ծախսեր, այդ թվում՝

 

15.1

Աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարներ

 

15.2

Սոցիալական ապահովության ծախսեր

 

15.3

Գործուղման ծախսեր

 

15.4

Գրասենյակային ծախսեր և գույք

 

15.5

Ներկայացուցչական ծախսեր

 

15.6

Նյութեր (ոչ արտադրական), որից՝

 

15.6.1

վառելիք

 

15.7

Էլեկտրական էներգիա

 

15.8

Մաշվածության գումար

 

15.9

Գովազդային ծախսեր

 

15.10

Վարձակալական ծախսեր

 

15.11

Բանկային ծառայությունների ծախսեր

 

15.12

Կոմունալ ծառայությունների ծախսեր

 

15.13

Կապի ծառայությունների ծախսեր

 

15.14

Աուդիտորական և խորհրդատվական ծառայությունների ծախսեր **)

 

15.15

Դատական ծախսեր

 

15.16

Ջրմուղի օբյեկտների պահպանության ծախսեր

 

15.17

Համատիրությունների և կառավարման պայմանագրերի գծով վճարներ

 

15.18

Բնօգտագործման վճար

 

15.19

Բնապահպանական վճար

 

15.20

Կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման հետ կապված ծախսեր **)

 

15.21

Այլ ծախսեր

 

15.22

Գույքահարկ

 

15.23

Հողի հարկ

 

15.24

Տուրքեր

 

15.25

Տույժեր

 

15.26

Տուգանքներ

 

15.27

Դուրս գրված դեբիտորական պարտքեր

 

15.28

Հաշվետու ժամանակաշրջանում հայտնաբերված դրան անմիջապես նախորդող երեք տարիներում պակաս ցույց տված ծախսեր

 

15.29

Վարկերի և փոխառությունների տոկոսների սպասարկման ծախսեր **), որից՝

 

15.29.1

Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների տոկոսների սպասարկում

 

15.29.2

Կարճաժամկետ վարկերի և փոխառությունների տոկոսների սպասարկում

 

16

Հիմնական գործունեության արդյունք (տ.1 - տ.5)

 

17

Ոչ հիմնական գործունեության արդյունք (շահույթ կամ վնաս) (տ.17.1 - տ.17.2)

 

17.1

Ոչ հիմնական գործունեության հասույթ (տ.17.1.1+տ.17.1.2+տ.17.1.3), որից՝

 

17.1.1

ֆինանսական գործունեությունից հասույթ

 

17.1.2

Ինվեստիցիոն գործունեությունից հասույթ

 

17.1.3

Ոչ հիմնական այլ գործունեության հասույթ

17.2

Ոչ հիմնական գործունեության ծախսեր (տ.17.2.1+տ.17.2.2+տ.17.2.3), որից՝

 

17.2.1

ֆինանսական գործունեությունից ծախսեր

 

17.2.2

Ինվեստիցիոն գործունեությունից ծախսեր

 

17.2.3

Ոչ հիմնական այլ գործունեության ծախսեր

 

18

Շահույթ (վնաս) (տ.16+տ.17)

 

 

* ) Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25 - ը

**) Կապված հիմնական գործունեության հետ

 

____________________________________                         __________________

/ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/                                   /Անուն, ազգանուն/

 

_______________________________________                         __________________

/ընկերության գլխ. հաշվապահի ստորագրությունը/                            /Անուն, ազգանուն/      

 

                   Կ.Տ.                                                              

 (Ձև 3-1-ը փոփ. 29.09.10 թիվ 44Ն)

 

 

 

___________________________

/ընկերության անվանումը/

 

Ենթահավելված № 3

 

Հաստատված է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող

պետական հանձնաժողովի

2009թ. հունվարի 30-ի թիվ 7 Ն որոշմամբ

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ, ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

 առ 1__________________ 20____թ.

Ձև 3-2

 

Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին (տարվան *)) հաջորդող ամսվա 25-ը                  (հազ դրամ)

 

Ըստ ձեռնարկության աշխատակազմի խմբերի**)

Աշխատա-

կիցների թվաքանակը

Ընդամենը աշխատա-

կիցների աշխատավարձ

Պարգևա-

տրումներ և այլ հավելա-

վճարներ

Կապիտալ ներդրումներում ընդգրկված աշխատավարձ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ աշխատավարձ, պարգևատրումներ և այլ վճարումներ հաշվետու ժամանակա-

շրջանի ընթացքում (ս.4+ս.5+ս.6)

1

2

3

4

5

6

7

1

Շահագործող անձնակազմ

         

2

Նորոգման անձնակազմ

         

3

Վարչակառավարչական անձնակազմ

         

4

Ոչ ցուցակային անձնակազմ

         

ԸՆԴԱՄԵՆԸ (տ.1+տ.2+տ.3+տ.4)

         

 

* ) Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25 - ը

**) Ոռոգում իրականացնող ընկերությունները լրացուցիչ լրացնում են ժամանակավոր սեզոնային, պայմանագրային և գործավարձային անձնակազմը

 

__________________________________

_________________________

/ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/

/Անուն, ազգանուն/

                                                                           Կ.Տ.                                                              

(Ձև 3-2-ը փոփ. 29.09.10 թիվ 44Ն)

 

 

___________________________

/ընկերության անվանումը/

 

Ենթահավելված № 3

 

Հաստատված է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող

պետական հանձնաժողովի

2009թ. հունվարի 30-ի թիվ 7 Ն որոշմամբ

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

                                առ 1__________________ 20____թ.

Ձև 3-3

 

Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին (տարվան *)) հաջորդող ամսվա 25-ը

 

 

Անվանումը

Արժեքը (հազ դրամ)

Ձեռք բերման ժամանակը

Կարգավիճակը **)

Օգտակար գործունեության (ծառայության) ժամկետը (տարի)

1

2

3

4

5

6

           
           
           
           
           
           

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

  

Անվանումը

Արժեքը

(հազ դրամ)

Վարձակալման ժամանակը

Վարձակալման ժամանակա-

հատվածը

Վարձա-

վճարը (հազ դրամ)

Վարձա-

կալման տեսակը ***)

1

2

3

4

5

6

7

             
             
             
             
             
             

 

*)      Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը

**)   1- Շահագործման մեջ է,

        2- Պահեստավորված է,

        3- Տրված է երկարաժամկետ վարձակալության,

        4- Տրված է վարձակալության (բացի երկարաժամկետ վարձակալությունից)

***) Նշել վարձակալման տեսակը (ֆինանսական վարձակալություն կամ գործառնական վարձակալություն)

 

__________________________________

_________________________

/ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/

/Անուն, ազգանուն/

          Կ.Տ.                                                              

(Ձև 3-3-ը փոփ. 29.09.10 թիվ 44Ն)

 

 

___________________________

/ընկերության անվանումը/

 

Ենթահավելված № 3

 

Հաստատված է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող

պետական հանձնաժողովի

2009թ. հունվարի 30-ի թիվ 7 Ն որոշմամբ

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՊՐԱՆՔԱՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ԵԼՔԻ ՄԱՍԻՆ

                առ 1__________________ 20____թ.

Ձև 3-4

 

Ներկայացման ժամկետը` մինչև հաշվետու կիսամյակին (տարվան *)) հաջորդող ամսվա 25-ը                              (հազար դրամ)

 

 

Նյութական արժեքների

անվանումը

Հաշվետու տարվա սկզբի մնացորդը

Մուտքի ընդհանուր գումարը

Ելքի ընդհանուր գումարը

Նյութական արժեքների ելքի ուղղությունը

Հաշվետու ժամանակա-շրջանի վերջի մնացորդը

Ընդգրկված է հիմնական

գործունեության ծախսերում

Օտարված է

Ընդգրկված է կապիտալ ներդրումներում

Այլ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Նյութեր, այդ թվում՝

               

1.1

Հումք և նյութեր

               

1.1.2

որից՝ քլոր

               

1.2

Գնովի

կիսապատրաստուքներ,

համալրող շինվածքներ

և դետալներ

               

1.3

Վառելիք

               

1.4

Տարա և տարանյութեր

               

1.5

Պահեստամասեր

               

1.6

Շինանյութեր

               

1.7

Գյուղատնտեսական

նշանակության նյութեր

               

1.8

Վերամշակման

 հանձնված նյութեր

               

1.9

Այլ նյութեր

               

2

Արագամաշ առարկաներ

               
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ (տ.1+տ.2)

               

*) Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25 - ը

 

__________________________________

_________________________

/ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/

/Անուն, ազգանուն/

  Կ.Տ.                                                              

(Ձև 3-4-ը փոփ. 29.09.10 թիվ 44Ն)

 

 

___________________________

/ընկերության անվանումը/

 

Ենթահավելված № 3

 

Հաստատված է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող

պետական հանձնաժողովի

2009թ. հունվարի 30-ի թիվ 7 Ն որոշմամբ

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

                       առ 1__________________ 20____թ.

Ձև 3-5

 

Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին (տարվան *) ) հաջորդող ամսվա 25-ը             (հազ դրամ)

 

Հիմնական միջոցի

անվանումը

Նորոգվող հիմնական

միջոցի հաշվեկշռային

արժեքը (տարեսկզբին)

Փաստացի կատարված նորոգումներ

Ընդամենը

այդ թվում՝

Ընդգրկված ընթացիկ

ծախսերի մեջ

Հետագա ծախսումներին դասվող

 

1

2

3

4

5

1

         

2

         

3

         

4

         

5

         

6

         

7

         

8

         

9

         

10

         

.....

         

 

*) Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը

 

__________________________________

_________________________

/ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/

/Անուն, ազգանուն/

                                                                          

Կ.Տ.                                                              

(Ձև 3-5-ը փոփ. 29.09.10 թիվ 44Ն)

 

 

___________________________

/ընկերության անվանումը/

 

Ենթահավելված № 3

 

Հաստատված է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող

պետական հանձնաժողովի

2009թ. հունվարի 30-ի թիվ 7 Ն որոշմամբ

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԱՎԱՐՏ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

             առ 1__________________ 20____թ.

Ձև 3-6

 

Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին (տարվան *))  հաջորդող ամսվա 25-ը              (հազ դրամ)

 

Դասի

անվանումը

Նախորդ տարվա վերջի մնացորդը

Ավելացում

Նվազեցում

Հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջի մնացորդը

Ֆինանսավորման աղբյուրը **)

1

2

3

4

5

6

7

1

Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ

         

1.1

այդ թվում`

Կառուցման ընթացքում գտնվող հիմնական միջոցներ

         
             
             

1.2

Տեղակայման ենթակա սարքավորումներ

         
             
             

1.3

Հիմնական միջոցների վրա կապիտալացվող հետագա ծախսումներ

         
             
             

1.4

Կապալառուի կողմից կառուցվող հիմնական միջոցներ

         

* ) Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25 - ը

**) 1- Սեփական միջոցներ

     2-Վարկեր և փոխառություններ

     3-Օգնություններ

     4-Այլ

 

__________________________________

_________________________

/ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/

/Անուն, ազգանուն/

              

                    Կ.Տ.                                                           

(Ձև 3-6-ը փոփ. 29.09.10 թիվ 44Ն)

 

 

___________________________

/ընկերության անվանումը/

 

Ենթահավելված № 3

 

Հաստատված է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող

պետական հանձնաժողովի

2009թ. հունվարի 30-ի թիվ 7 Ն որոշմամբ

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

                    առ 1__________________ 200____թ.

Ձև 3-7

 

Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու եռամսյակին (տարվան *)) հաջորդող ամսվա 25 –ը

            Վարկի նպատակը

Վարկային պայմա-նագրի

№- ը **)

Վարկա- վորման սկիզբը (ամսա-թիվը)

Վարկի մարման ժամկետը, (ամիս, տարի) 

Գումարը (հազ դրամ)

Տարեկան տոկոսա-դրույքը (%)

Հաշվեգրված տոկոսավճարը (հազ դրամ)

Նախատեսված հիմնական գումարի վճարը (հազ դրամ)

Հիմնական գումարի մնացորդը հաշվետու ժամանա-կաշրջանի վերջին (հազ դրամ)

Ընդա-մենը

այդ թվում՝

Ընդա-մենը 

այդ թվում՝

Վճար-ված է

Հետա-ձգված է

Վճար-ված է 

Հետա- ձգված է

Կարճաժամկետ վարկեր և փոխառություններ

                         
                         
                         
                         
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

               

Երկարաժամկետ վարկեր և փոխառություններ

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

               

* ) Ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 15 -ը

**) Ներկայացնել վարկային պայմանագրի պատճեն

 

__________________________________

_________________________

/ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/

/Անուն, ազգանուն/

                                                                          

Կ.Տ.