Համարը 
N 102-Ն
Տեսակը 
Մայր
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀԳՆԱՏ 2012.09.25/17(74)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ արդարադատության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
20.09.2012
Ստորագրող մարմինը 
Պաշտոնակատար
Ստորագրման ամսաթիվը 
20.09.2012
Վավերացնող մարմինը 
 
Վավերացման ամսաթիվը 
 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.10.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
 


ԼՂՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՆՈՏԱՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Գրանցված է

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

արդարադատության նախարարության կողմից

«20» սեպտեմբերի 2012թ.

պետական գրանցման համարը 10212131

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

«20» սեպտեմբերի 2012թ.

N 102-Ն

ք.Ստեփանակերտ

 

ՆՈՏԱՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 662 որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 4-րդ կետը.

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Հաստատել նոտարի կողմից վճարովի ծառայությունների մատուցման դիմումի ձևը՝ համաձայն N 1 հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հոկտեմբերի 1-ից:

 

 

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ

Ն. ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 

Հավելված N 1

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

արդարադատության նախարարի

2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 102-Ն հրամանի

 

 

Ձև

ԼՂՀ ___________________________________

նոտարական տարածքի նոտար         

____________________________________ -ին

քաղ. ___________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)      

____________________________________ -ից

բնակվող _______________________________

_______________________________________

 

ԴԻՄՈւՄ

ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ

 

Խնդրում եմ մատուցել հետևյալ վճարովի ծառայությունը.

 

     

Ծառայության տեսակը

Վճարի

չափը

(ՀՀ դրամ)

 

 

Կազմել պայմանագրի և դրա վավերացման համար անհրաժեշտ

համաձայնագրերի ու հայտարարությունների նախագծեր

2000

 

 

 

Կազմել պայմանագրում փոփոխություններ, լրացումներ

կատարելու, պայմանագիրը լուծելու մասին պայմանագրի կամ

համաձայնագրի և դրա վավերացման համար անհրաժեշտ

համաձայնագրերի ու հայտարարությունների նախագծեր

2000

 

 

Կազմել վավերացման ենթակա համաձայնագրի,

հայտարարության կամ դիմումի նախագիծ

1000

  

Կազմել կտակի նախագիծ

1000

 

  

Կազմել անշարժ գույքի տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման

իրավունքի լիազորագրի նախագիծ

2000

 

  

Կազմել թոշակների և նպաստների ստացման վերաբերյալ

լիազորագրի նախագիծ

500

 

  

Կազմել նոտարական վավերացման ենթակա այլ լիազորագրի

նախագիծ

1000

 

  

Կատարել իսկությունը վավերացնելու ենթակա փաստաթղթի

հայերենից ռուսերեն (ռուսերենից հայերեն) թարգմանություն

1000

 

  

Կազմել ժառանգության իրավունքի վկայագիր տալու վերաբերյալ

դիմումի և անհրաժեշտ այլ իրավական փաստաթղթերի նախագծեր

3000

 

Ծանոթացել եմ ծառայության մատուցման կարգին և պայմաններին:

Վճարման անդորրագիրը կցվում է:

 

 

____________________

(ստորագրությունը)

____ ________________ 20___ թ.