Համարը 
N 423-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2012.06.30/13(203)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
19.06.2012
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.06.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.07.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ ՉՊԱՀԱՆՋՈՂ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«19» հունիսի 2012թ.

 N 423-Ն

ք.Ստեփանակերտ

 

ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ ՉՊԱՀԱՆՋՈՂ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 299-րդ հոդվածի 4-րդ կետով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

1. Հաստատել նոտարական վավերացում չպահանջող պայմանագրերի օրինակելի ձևերը` համաձայն հավելվածի:

2. Սահմանել, որ սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված պայմանագրերի օրինակելի ձևերում պայմանագրի կողմ հանդիսացող անձանց վավերապայմանների և ստորագրությունների համար նախատեսված դաշտերը կարող են լրացվել, եթե պայմանագրի կողմ հանդիսացող անձանց թիվը գերազանցում է համապատասխան պայմանագրերում վավերապայմանների և ստորագրությունների համար նախատեսված դաշտերի քանակը:

3. Սահմանել, որ սույն որոշմամբ հաստատված պայմանագրերի օրինակելի ձևերը սպառիչ չեն: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշումներով կարող են հաստատվել նոտարական վավերացում չպահանջող պայմանագրերի օրինակելի այլ ձևեր:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հուլիսի 1-ից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

Հավելված

Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետության կառավարության

«19» հունիսի 2012թ. N 423-Ն որոշման

 

ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ ՉՊԱՀԱՆՋՈՂ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ

 

 

Ձև 1

 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝_________________

«___» ____________20___թ.

 

Անշարժ գույքի ընդհանուր սեփականության մասնակից (Կողմ 1)՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե__________________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ ___________________________

                                                                           (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

Ի դեմս______________________________________

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության__________շրջանի_________համայնքն՝

 ի դեմս________________________

 

Անշարժ գույքի ընդհանուր սեփականության մասնակից (Կողմ 2, Կողմ 3, Կողմ 4)՝

 

□ Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

հայրանուն ____________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե__________________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ ___________________________

                                                                          (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

ի դեմս______________________________________

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության__________շրջանի_________համայնքն՝

Ի դեմս____________________

 

Սույն պայմանագրով նշված կողմերի ընդհանուր սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքը բաժանվում է սույն պայմանագրով նախատեսված բաժիններով:

 

Ընդհանուր սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույք

 

□ հողամաս_____________________հա

□շենք, շինություններ____________________________________________________

                                    ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների

Հասցե_______________________________________________________________

□ Կողմերը երաշխավորում են, որ սույն պայմանագրով նշված գույքի սեփականատերն են, գույքը վաճառված, գրավ դրված, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, դատական վեճի առարկա չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

Կողմերը համաձայն են, որ մինչև սույն պայմանագրով կողմերի ընդհանուր սեփականությունը հանդիսացող գույքը բաժանելը ընդհանուր սեփականությունը հանդիսացող գույքի նկատմամբ ընդհանուր սեփականության իրավունքում կողմերի`

□ բաժինները հավասար են

□ հավասար չեն և կողմերը ունեն հետևյալ բաժինները`

 

Կողմ 1_______ բաժնեմաս, Կողմ 2_______ բաժնեմաս, Կողմ 3_______ բաժնեմաս, Կողմ 4_______ բաժնեմաս

 

Սույն պայմանագրով նշված անշարժ գույքը ենթակա է բաժանման Կողմերի միջև հետևյալ առանձին գույքային միավորների՝

 

Կողմ 1

□ հողամաս_____________________հա

□շենք, շինություններ______________________________________________________

                                ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների

 

Կողմ 2 (Կողմ 3, Կողմ 4…)

□ հողամաս_____________________հա

□շենք, շինություններ______________________________________________________

                            ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների

 

Սույն պայմանագրին կցվում է և դրա բաղկացուցիչ մաս է կազմում անշարժ գույքի հատակագիծը յուրաքանչյուր կողմի բաժնեմասի տեղակայման նշումով:

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

Կողմ1_________________________      Կողմ 2 _____________________________

                                      (անուն, ազգանուն)                                                              (անուն, ազգանուն)

______________________________        __________________________________

                             (ստորագրություն)                                                           (ստորագրություն)

Կողմ 3 ________________________        __________________________________

                             ( անուն, ազգանուն)                                                         (անուն, ազգանուն)

______________________________        __________________________________

                       (ստորագրություն)                                                                  (ստորագրություն)

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի վարչության ____________________ աշխատակից` ______________________ ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

__________________________________________

                             (տարեթիվ, ստորագրություն)

(Ձև 1-ը փոփ. 20.07.2015 N 493-Ն, փոփ. 15.12.2017 N 274-Ն)

 

 

Ձև 2

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

(ՓՈԽԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ)

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ___________20___թ.

 

Փոխատու՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե_________________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ __________________________

                                                                                                ( սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

ի դեմս______________________________________

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության _____________շրջանի____________համայնքն՝

ի դեմս_______________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում ________________________________

գրանցման համար __________________________

գտնվելու վայրը ____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն _________________________

ազգանուն ______________________

հայրանուն _____________________

հաշվառման հասցե__________________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ____________________________

                                                                           (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Փոխառու՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե__________________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ____________________________

                                                                                                   (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

ի դեմս___________________________________________________

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ____________շրջանի____________համայնքն՝

ի դեմս____________________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում_________________________________

գրանցման համար___________________________

գտնվելու վայրը_____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն _______________________

ազգանուն ____________________

հայրանուն____________________

հաշվառման հասցե___________________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ ____________________________

                                                                           (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Սույն պայմանագրով փոխատուն պարտավոր է փոխառուի ժամանակավոր անհատույց օգտագործմանը հանձնել սույն պայմանագրում նշված անշարժ գույքը:

 

Անհատույց օգտագործման հանձնվող անշարժ գույքը

Անշարժ գույքի տեսակը`

□ հողամասեր

□ շենքեր, շինություններ

□ այլ անշարժ գույք_____________________________________________________

Անշարժ գույքի մակերեսը

□ հողամաս_____________________հա

□ շենք,

շինություններ_________________________________________________________

                         ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների

Հասցե_______________________________________________________________

 

Ընթացիկ վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է

□ փոխառուն,

□ փոխատուն:

Հիմնական վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է

□ փոխատուն,

□ փոխառուն:

 

Փոխատուն կրում է Պայմանագրի կատարումից ծագող կիրառելի ավելացված արժեքի հարկի վճարման պարտավորությունը:

 

Փոխատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի սեփականատերն է, գույքը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:

 

Փոխատուն երաշխավորում է, որ

□ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը գրավ դրված կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

□ փոխառուն տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:

□ Սույն պայմանագրով փոխատուն փոխառուի անհատույց օգտագործմանն է հանձնում _________ թ. N ___________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:

□ Սույն պայմանագրով փոխատուն փոխառուի անհատույց օգտագործմանն է հանձնում _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասը, որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:

 

Պայմանագրի ժամկետը

□ «___» ___________20__ թ-ից մինչև «____»___________20__ թ.:

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

 

Փոխատու ___________________________      __________________________

                                         (անուն, ազգանուն)                                             (ստորագրություն)

Փոխառու ___________________________       __________________________

                                         (անուն, ազգանուն)                                             (ստորագրություն)

□ (Եթե առկա է) Անհատույց հանձնված գույքի համատեղ սեփականության մասնակից

___________________                                       __________________________

          (անուն, ազգանուն)                                                                            (ստորագրություն)

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի վարչության ______________ աշխատակից` __________________________ ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

____________________________________

                     (տարեթիվ, ստորագրություն)

(Ձև 2-ը փոփ. 20.07.2015 N 493-Ն, փոփ. 15.12.2017 N 274-Ն)

 

 

 

Ձև 3

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎԻ (ՀԻՓՈԹԵՔԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ____________ 20___ թ.

Գրավատու ՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե______________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ _______________________________

                                                                                                         (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

ի դեմս________________________________

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ____________շրջանի____________համայնքն՝

ի դեմս_____________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում ________________________________

գրանցման համար __________________________

գտնվելու վայրը_____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե_______________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ______________________________

                                                                                                      (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Գրավառու (Բանկ / «Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն» ընկերություն)՝

անվանում _____________________________

հաշվառման համար______________________

գտնվելու վայրը__________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն _________________________

ազգան ուն______________________

հայրանուն______________________

հաշվառման հասցե_______________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ______________________________

                                                                                                      (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Պարտապան՝

Վարկառու

□ Ֆիզիկական անձ

 

անուն _________________________

ազգանուն ______________________

հայրանուն ______________________

հաշվառման հասցե________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ ____________________________

                                                                            (սերիա,համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Համավարկառու

□ Ֆիզիկական անձ

անուն____________________________

ազգանուն_________________________

հայրանուն ________________________

հաշվառման հասցե _________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ ______________________________

                                                                                                       (սերիա, համար,երբ և ում կողմից է տրվել)

Սույն պայմանագրով ի ապահովումն գրավառուի և պարտապանների միջև կնքված վարկային պայմանագրով գրավառուի հանդեպ պարտապանների ստանձնած պարտավորությունների կատարման՝ գրավատուն պարտավորվում է հօգուտ գրավառուի գրավ դնել սույն պայմանագրում նշված անշարժ գույքը:

 

Գրավի առարկան

□ հողամաս_____________________հա

□ շենք, շինություններ_____________________________________________________

                           ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների

Հասցե_________________________________________________________________

 

Գրավատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:

Գրավատուն երաշխավորում է, որ

□ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

□ գրավառուն տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:

Ի ապահովումն վարկառուի` վարկային պայմանագրով և վերջինիս կից հետագայում կնքվելիք համաձայնագրերով ստանձնած պարտավորությունների կատարման՝ գրավատուն, ի օգուտ գրավառուի, գրավադրում է իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող սույն պայմանագրում նշված անշարժ գույքը:

□ Սույն պայմանագրով գրավատուն գրավադրում է _________ թ. N ___________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:

Սույն պայմանագրի կողմերը համաձայնություն են ձեռք բերել այն մասին, որ`

□ Գրավատուն իրավունք ունի գրավի առարկան օտարելու, այն տրամադրելու վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման:

□ Գրավատուն իրավունք ունի գրավի առարկան օտարելու, այն տրամադրելու վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման կամ ծանրաբեռնելու այլ կերպ միայն գրավառուի նախնական գրավոր համաձայնությամբ:

□ Գրավառուն իր պահանջի բավարարման նպատակով իրավունք ունի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 249-րդ հոդվածով սահմանված կարգով առանց դատարան դիմելու գրավի առարկայի վրա բռնագանձում տարածելու և իրացնելու այն, այդ թվում՝ գրավ դրված գույքը հիմնական պարտավորության համապատասխան չափի դիմաց գրավառուին կամ գրավառուի նշած երրորդ անձին ի սեփականություն հանձնելու:

□ Գրավի առարկայի վրա գրավառուի պահանջի բավարարման նպատակով բռնագանձում կարող է տարածվել միայն դատական կարգով:

Գրավառուն Վարկային պայմանագրով □ Գրավատուին, □ Պարտապանին տրամադրում է վարկ հետևյալ պայմաններով՝

Վարկի գումարը___________________________________________________________

Վարկի տոկոսը տարեկան ___________________________________________________

Վարկի մարման ամսաթիվը__________________________________________________

Վարկի վճարման պարբերականությունը ________________________________________

Վարկի վճարման ենթակա գումարները_________________________________________

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է պայմանագրի կնքման պահին գործող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

 

Գրավատու       _________________________      __________________________

                                                (անուն, ազգանուն)                                            (ստորագրություն)

Գրավառու       _________________________      __________________________

                                               (անուն, ազգանուն)                                             (ստորագրություն)

Պարտապան    _________________________      __________________________

                                               (անուն, ազգանուն)                                             (ստորագրություն)

 

□ (Եթե առկա է) Անշարժ գույքի համատեղ սեփականության մասնակից

_________________________                             __________________________

                (անուն, ազգանուն)                                                                         (ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի վարչության _________________ աշխատակից`_________________ ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

_______________________________________

                          (տարեթիվ, ստորագրություն)

(Ձև 3-ը փոփ. 20.07.2015 N 493-Ն, փոփ. 15.12.2017 N 274-Ն)

 

 

 

Ձև 4

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝_________________

«___» ____________20___թ.

 

Կառավարման հիմնադիր՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե______________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ_______________________________

                                                                              (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

ի դեմս_____________________________

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ___________շրջանի___________համայնքն՝

ի դեմս___________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն _______________________

ազգանուն ____________________

հայրանուն____________________

հաշվառման հասցե_______________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ ________________________________

                                                                                                           (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Հավատարմագրային կառավարիչ՝

□ Իրավաբանական անձ

անվանում________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն _______________________

ազգանուն ____________________

հայրանուն____________________

հաշվառման հասցե______________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ _______________________________

                                                                               (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Շահառու՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե_____________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ ______________________________

                                                                              (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

ի դեմս___________________________________

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության __________շրջանի___________համայնքն՝

ի դեմս______________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում ________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն _________________________

ազգանուն ______________________

հայրանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ______________________________

                                                                             (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

Սույն պայմանագրով կառավարման հիմնադիրը սույն պայմանագրով նշված ժամկետով գույքը հանձնում է հավատարմագրային կառավարչի հավատարմագրային կառավարմանը, իսկ հավատարմագրային կառավարիչը պարտավորվում է այդ գույքի կառավարումն իրականացնել՝

ի շահ

□ կառավարման հիմնադրի

□ սույն պայմանագրով նշված անձի (շահառուի), որը չի կարող լինել հավատարմագրային կառավարիչը:

 

Հավատարմագրային կառավարման օբյեկտը՝

Օբյեկտի տեսակը՝

□ անշարժ գույքի առանձին տեսակներ______________________________________

                                                                    (անշարժ գույքի գտնվելու հասցեն, մակերեսը)

 

Հավատարմագրային կառավարման օբյեկտի կազմը____________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

□ Կառավարման հիմնադիրը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրի օբյեկտի սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված, գրավ դրված, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, դատական վեճի առարկա չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

□ Հավատարմագրային կառավարիչը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված հավատարմագրային կառավարման օբյեկտի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:

□ Սույն պայմանագրով կառավարման հիմնադիրը կառավարչի հավատարմագրային կառավարմանն է հանձնում ________ թ. N __________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:

□ Սույն պայմանագրով կառավարման հիմնադիրը կառավարչի հավատարմագրային կառավարմանն է հանձնում _________ թ. N____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասը, որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:

Կառավարչի վարձատրության չափը և ձևը

□ առանց վարձատրության

□ վարձատրության չափը յուրաքանչյուր ամսվա կազմում է______________Հայաստանի Հանրապետության դրամ՝ ներառյալ ավելացված արժեքի հարկն, եթե կիրառելի է:

որը վճարվում է

□ մինչև ընթացիկ ամսվա ____-ը

□ ընթացիկ ամսվան նախորդող ____ օրվա ընթացքում

□ ընթացիկ ամսվան հաջորդող ____ օրվա ընթացքում:

 

Պայմանագրի ժամկետը

 

«___»___________20__ թ-ից մինչև «____»___________20__ թ.:

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

 

Կառավարման հիմնադիր   ____________________      ______________________

                                                                  (անուն, ազգանուն)                              (ստորագրություն)

Հավատարմագրային կառավարիչ ___________________  ____________________

                                                                             (անուն, ազգանուն)                        (ստորագրություն)

 

□ (Եթե առկա է) Օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից

______________________                            ________________________

            (անուն, ազգանուն)                                                                  (ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի վարչության _________________ աշխատակից` _____________________________ ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

_______________________________________________

                                   (տարեթիվ, ստորագրություն)

(Ձև 4-ը փոփ. 20.07.2015 N 493-Ն, փոփ. 15.12.2017 N 274-Ն)

 

 

Ձև 5

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝_________________

«___» ____________20___թ.

 

Կողմ 1՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե_____________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ_______________________________

                                                                              (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

ի դեմս____________________________

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ___________շրջանի___________համայնքն՝

ի դեմս___________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում _______________________________

գրանցման համար_________________________

գտնվելու վայրը___________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն _______________________

ազգանուն ____________________

հայրանուն____________________

հաշվառման հասցե____________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ ______________________________

                                                                              (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Կողմ 2՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե____________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ _____________________________

                                                                             (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

ի դեմս___________________________________

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ___________շրջանի___________համայնքն՝

ի դեմս____________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում ________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը____________________________

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն _________________________

ազգանուն ______________________

հայրանուն______________________

հաշվառման հասցե_____________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ ______________________________

                                                                             (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Սույն պայմանագրով նշված կողմերի սեփականությունը հանդիսացող գույք 1-ը և գույք 2-ը միավորվում են՝ վերածվելով կողմերի ընդհանուր բաժնային սեփականությունը հանդիսացող ընդհանուր գույքի:

 

Միավորման ենթակա անշարժ գույք

 

Գույք 1

□ հողամաս_____________________հա

□ շենք, շինություններ___________________________________________________

                   ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների

Հասցե_______________________________________________________________

 

□ Կողմ 1-ը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նշված գույք 1-ի սեփականատերն է, գույքը վաճառված, գրավ դրված, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, դատական վեճի առարկա չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

 

Գույք 2

□ հողամաս_____________________ հա

□ շենք, շինություններ___________________________________________________

                      ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների

Հասցե______________________________________________________________________

 

□ Կողմ 2-ը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նշված գույք 2-ի սեփականատերն է, գույքը վաճառված, գրավ դրված, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, դատական վեճի առարկա չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

 

Սույն պայմանագրով նշված գույք 1-ը և գույք 2-ը ենթակա են միավորման, որի արդյունքում Կողմ 1-ը և Կողմ 2-ը ձեռք են բերում ________________հասցեում գտնվող ընդհանուր գույքի նկատմամբ ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունք հետևյալ բաժիններով`

 

Կողմ 1-ի համար _______________________________ բաժնեմաս

                                      բաժնեմասի չափը` կոտորակով

Կողմ 2-ի համար _______________________________ բաժնեմաս

                                      բաժնեմասի չափը` կոտորակով

 

Սույն պայմանագրով ընդհանուր գույքի կազմում ընդգրկվում են ________թ. N ___________և_________ թ. N ____________ գրանցման վկայականներում նշված անշարժ գույքի միավորները ամբողջությամբ:

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ`

 

Կողմ 1 __________________________      ___________________________

                                 (անուն, ազգանուն)                                                (ստորագրություն)

Կողմ 2 __________________________      ___________________________

                                 (անուն, ազգանուն)                                                (ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի վարչության ______________ աշխատակից` ___________________ ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

________________________________________

                           (տարեթիվ, ստորագրություն)

(Ձև 5-ը փոփ. 20.07.2015 N 493-Ն, փոփ. 15.12.2017 N 274-Ն)

 

 

 

Ձև 6

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝_________________

«___» ___________20___թ.

Նվիրատու՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե____________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ______________________________

                                                                            (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

ի դեմս______________________________________

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության _________ շրջանի __________համայնքն՝

ի դեմս____________________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում ________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն _______________________

ազգանուն ____________________

հայրանուն____________________

հաշվառման հասցե___________________________________________

անձնագրի(նույնականացման քարտի) տվյալներ _____________________________

                                                                           (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Նվիրառու՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե___________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ ______________________________

                                                                              (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

ի դեմս______________________________________

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության _________ շրջանի __________ համայնքն՝

ի դեմս_________________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում______________________________

գրանցման համար________________________

գտնվելու վայրը__________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե__________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ ____________________________

                                                                                                     (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Սույն պայմանագրով նվիրատուն նվիրառուի սեփականությանն անհատույց հանձնում է սույն պայմանագրով նշված անշարժ գույքը:

 

Պայմանագրի առարկան.

 

□ հողամաս____________________հա

□ շենք, շինություններ__________________________________________________

              ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների

Հասցե______________________________________________________________

 

Շենքի/շինության օգտագործման նպատակային նշանակությունը _________________

 

Նվիրատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի սեփականատերն է, գույքը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:

 

Նվիրատուն երաշխավորում է, որ

□ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը գրավ դրված կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

□ նվիրառուն տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:

 

Նվիրատուն կրում է պայմանագրի առարկան նվիրառուին օտարումից ծագող կիրառելի ավելացված արժեքի հարկի վճարման պարտավորությունը:

 

□ Սույն պայմանագրով նվիրատուն նվիրառուին սեփականության իրավունքով հանձնում է _________ թ. N ___________ գրանցման վկայականի համաձայն նվիրատուի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:

 

Սույն պայմանագրով նվիրատուն նվիրառուի սեփականությանն է _________ թ. N ___________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասը, որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

Նվիրատու    ___________________________    ________________________

                                             (անուն, ազգանուն)                                        (ստորագրություն)

Նվիրառու    ___________________________    ________________________

                                             (անուն, ազգանուն)                                        (ստորագրություն)

□ (Եթե առկա է) Անշարժ գույքի համատեղ սեփականության մասնակից

_____________________________                __________________________

                     (անուն, ազգանուն)                                                               (ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի վարչության ________________ աշխատակից`________________ ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

___________________________________________

                             (տարեթիվ, ստորագրություն)

(Ձև 6-ը փոփ. 20.07.2015 N 493-Ն, փոփ. 15.12.2017 N 274-Ն)

 

 

 

Ձև 7

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԵՎ ԳՐԱՎԻ (ՀԻՓՈԹԵՔԻ) ԵՌԱԿՈՂՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝________________

«___» ____________20___թ.

Գնորդ - գրավատու և վարկառու՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն____________________________

ազգանուն_________________________

հայրանուն_________________________

հաշվառման հասցե____________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ_______________________________

                                                                               (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Վաճառող՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն____________________________

ազգանուն_________________________

հայրանուն_________________________

հաշվառման հասցե____________________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ _______________________________

                                                                                (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Բանկ/ «Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն» ընկերություն՝

անվանում______________________________

հաշվառման համար______________________

գտնվելու վայրը__________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն_________________________

ազգանուն______________________

հայրանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ ______________________________

                                                                              (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Սույն պայմանագրով վաճառողը վաճառում է, իսկ գնորդ-գրավատուն որպես սեփականություն ձեռք է բերում վաճառողին սեփականության իրավունքով պատկանող բնակելի անշարժ գույքը:

Ի ապահովումն վարկառուի՝ վարկային պայմանագրով և վերջինիս կից հետագայում կնքվելիք համաձայնագրերով ստանձնած պարտավորությունների կատարման` գնորդ-գրավատուն, ի օգուտ վարկատու-գրավառուի, գրավադրում է իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող սույն պայմանագրում նշված անշարժ գույքը:

 

Պայմանագրի առարկան

 

□ հողամաս_____________________հա

□ շենք, շինություններ__________________________________________________

                    ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների

Հասցե______________________________________________________________

 

Վաճառողը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:

Վաճառողը երաշխավորում է, որ

□ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

□ գնորդ-գրավատուն տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:

 

□ Սույն պայմանագրով գնորդ-գրավատուն ձեռք է բերում և գրավադրում է _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:

 

Սույն պայմանագրի կողմերը համաձայնություն են ձեռք բերել այն մասին, որ`

□ Գրավատուն իրավունք ունի գրավի առարկան օտարելու, այն տրամադրելու վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման:

□ Գրավատուն իրավունք ունի գրավի առարկան օտարելու, այն տրամադրելու վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման միայն գրավառուի նախնական գրավոր համաձայնությամբ:

□ Գրավառուն իր պահանջի բավարարման նպատակով իրավունք ունի ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 249-րդ հոդվածով սահմանված կարգով առանց դատարան դիմելու գրավի առարկայի վրա բռնագանձում տարածելու և իրացնելու այն, այդ թվում՝ գրավ դրված գույքը հիմնական պարտավորության համապատասխան չափի դիմաց գրավառուին կամ գրավառուի նշած երրորդ անձին ի սեփականություն հանձնելու:

□ Գրավի առարկայի վրա գրավառուի պահանջի բավարարման նպատակով բռնագանձում կարող է տարածվել միայն դատական կարգով:

 

Վարկի պայմանները

Վարկատու-գրավառուն վարկառուին սույն պայմանագրով սահմանված անշարժ գույքը ձեռք բերելու նպատակով տրամադրում է վարկ հետևյալ պայմաններով՝

Վարկի գումարը____________________________________________________________

Վարկի տոկոսը տարեկան ____________________________________________________

Վարկի մարման ամսաթիվը___________________________________________________

Վարկի վճարման պարբերականությունը_________________________________________

Վարկի վճարման ենթակա գումարները__________________________________________

 

Վաճառքի գինը

Սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի վաճառքի գինը կազմում է _____________ Հայաստանի Հանրապետության դրամ՝ ներառյալ ավելացված արժեքի հարկն, եթե կիրառելի է:

 

Վաճառողն անշարժ գույքի առուվաճառքի գնից որպես կանխավճար գնորդ-գրավատուից ստացել է __________________ Հայաստանի Հանրապետության դրամ:

 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի գնի մնացած մասը, որը կազմում է ________ Հայաստանի Հանրապետության դրամ, գնորդ-գրավատուն պարտավորվում է փոխանցել վաճառողին սույն պայմանագրով նշված վարկը ստանալուց _________________ բանկային օրվա ընթացքում:

 

□ Անշարժ գույքը հանձնվում է գնորդին գնի մնացած մասը վաճառողին փոխանցվելուց հետո ________ օրվա ընթացքում:

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է պայմանագրի կնքման պահին գործող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

 

Գնորդ  ______________________             _____________________

                              (անուն, ազգանուն)                                        (ստորագրություն)

Վաճառող____________________            _____________________

                              (անուն, ազգանուն)                                       (ստորագրություն)

□ (Եթե առկա է) Անշարժ գույքի համատեղ սեփականության մասնակից

____________________________            _____________________

                    (անուն, ազգանուն)                                                 (ստորագրություն)

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի վարչության ________________ աշխատակից _________________ ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

_______________________________________

                       (տարեթիվ, ստորագրություն)

(Ձև 7-ը փոփ. 20.07.2015 N 493-Ն, փոփ. 15.12.2017 N 274-Ն)

 

 

 

Ձև 8

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ____________20___թ.

 

Գնորդ՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե___________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ _______________________________

                                                                                                         (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

ի դեմս______________________

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության____________շրջանի __________համայնքն՝

ի դեմս_______________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում ________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն _________________________

ազգանուն ______________________

հայրանուն______________________

հաշվառման հասցե________________________________________

անձնագրի(նույնականացման քարտի) տվյալներ ______________________________

                                                                            (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Վաճառող՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե_________________________________________

անձնագրի(նույնականացման քարտի) տվյալներ _____________________________

                                                                            (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

ի դեմս_______________________

□Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ___________շրջանի___________համայնքն՝

ի դեմս_____________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե_________________________________________

անձնագրի(նույնականացման քարտի) տվյալներ ______________________________

                                                                                                      (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Սույն պայմանագրով վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով նշված գնի դիմաց գնորդի սեփականությանը հանձնել սույն պայմանագրում նշված անշարժ գույքը:

 

Պայմանագրի առարկան

Անշարժ գույքի մակերեսը`

□ հողամաս_____________________հա,

□ շենք, շինություններ __________________________________________________

                      ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների

Հասցե______________________________________________________________

 

Վաճառողը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի սեփականատերն է, գույքը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:

 

Վաճառողը երաշխավորում է, որ

□ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

□ գնորդը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:

 

□ Սույն պայմանագրով վաճառողը գնորդի սեփականությանն է հանձնում _________ թ. N ___________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:

□ Սույն պայմանագրով վաճառողը գնորդի սեփականությանն է հանձնում _________ թ. N ___________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասը, որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:

 

Անշարժ գույքի նշանակությունը`

□ բնակելի

□ հողամաս

□ այլ անշարժ գույքի ____________________________

 

Գինը

Սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի գինը կազմում է _____________ Հայաստանի Հանրապետության դրամ` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկն, եթե կիրառելի է:

Սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի գինը՝

□ վճարվել է ամբողջությամբ,

□ վճարվելու է ________ օրվա ընթացքում:

 

Անշարժ գույքը գնորդին հանձնելը

 

□ Անշարժ գույքի հանձնման ակտը պետք է կազմվի սույն պայմանագիրը հաստատելուց հետո ________________ ընթացքում:

 

□ Անշարժ գույքը սույն պայմանագիրը հաստատելու պահին հանձնվել է գնորդին:

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

 

Գնորդ  _________________________            _________________________

                               (անուն, ազգանուն)                                                    (ստորագրություն)

Վաճառող ______________________             _________________________

                                 (անուն, ազգանուն)                                                  (ստորագրություն)

 

□ (Եթե առկա է) Անշարժ գույքի համատեղ սեփականության մասնակից

___________________________                    _________________________

                   (անուն, ազգանուն)                                                               (ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի վարչության ________________ աշխատակից _________________ ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

_____________________________________

                       (տարեթիվ, ստորագրություն)

(Ձև 8-ը փոփ. 20.07.2015 N 493-Ն, փոփ. 15.12.2017 N 274-Ն)

 

 

 

Ձև 9

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝ __________________ _____ ____________ 20  թ.

 

Վարձատու`

□ Ֆիզիկական անձ

անուն ____________________________________________________________________

ազգանուն _________________________________________________________________

հայրանուն  ________________________________________________________________

հաշվառման հասցե__________________________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ ___________________________________

                                                                                         (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

ի դեմս ________________________

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության _____________շրջանի_____________համայնքն՝

ի դեմս _______________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում__________________________________________________________________

գրանցման համար ___________________________________________________________

գտնվելու վայրը _____________________________________________________________

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն ____________________________________________________________________

ազգանուն _________________________________________________________________

հայրանուն_________________________________________________________________

հաշվառման հասցե __________________________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ____________________________________

                                                                                   (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Վարձակալ՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն ____________________________________________________________________

ազգանուն _________________________________________________________________

հայրանուն_________________________________________________________________

հաշվառման հասցե  _________________________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ ___________________________________

                                                                                   (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

ի դեմս _______________________

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության _____________շրջանի_____________համայնքն՝

ի դեմս ________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում_________________________________________________________________

գրանցման համար___________________________________________________________

գտնվելու վայրը_____________________________________________________________

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն ____________________________________________________________________

ազգանուն _________________________________________________________________

հայրանուն_________________________________________________________________

հաշվառման հասցե __________________________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ____________________________________

                                                                                    (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

Սույն պայմանագրով վարձատուն պարտավոր է նշված վճարի դիմաց վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանը և օգտագործմանը հանձնել սույն պայմանագրում նշված օբյեկտը:

 

Վարձակալության օբյեկտ

Անշարժ գույքի մակերեսը`

□ հողամաս_____________________հա

□ շենք, շինություններ` _______________________________________________________

                                    (ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների)

Հասցե____________________________________________________________________

 

Օգտագործման նպատակային նշանակությունը ____________________________________

Ընթացիկ վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է՝

□ վարձակալը.

□ վարձատուն։

Հիմնական վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է՝

□ վարձակալը.

□ վարձատուն։

 

Երրորդ անձին ենթավարձակալության տրամադրումը`

□ թույլատրվում է առանց վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության.

□ չի թույլատրվում առանց վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության:

Վարձակալը պարտավոր է (կետը լրացվում է ըստ անհրաժեշտության)՝

□ ապահովել հողահատկացման մասին որոշմամբ նախատեսված հողամասի օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները և պահպանման միջոցառումները.

□ խնամել և պահպանել հողամասի կանաչապատ գոտին։

Վարձատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրի վարձակալության օբյեկտի սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:

Վարձատուն երաշխավորում է, որ՝

□ սույն պայմանագրի վարձակալության օբյեկտը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում.

□ վարձակալը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված վարձակալության օբյեկտի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:

□ Սույն պայմանագրով վարձատուն վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանն ու օգտագործմանն է հանձնում _________ թ. N __________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորն ամբողջությամբ:

□ Սույն պայմանագրով վարձատուն վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանն ու օգտագործմանն է հանձնում _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասը որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:

Վարձավճար

□ Յուրաքանչյուր ամսվա վարձավճարը կազմում է_______________________ Հայաստանի Հանրապետության դրամ՝ ներառյալ ավեացված արժեքի հարկն, եթե կիրառելի է:

□ Հողամասի տարեկան վարձավճարը կազմում է տվյալ հողամասի կադաստրային արժեքի _________ տոկոսը: Պայմանագրի կնքման պահին հողամասի կադաստրային արժեքը կազմում է ________________ դրամ:

 

Յուրաքանչյուր ամսվա վարձավճարը վճարվում է՝

□ մինչև ընթացիկ ամսվա ____ը.

□ ընթացիկ ամսվան նախորդող ____ օրվա ընթացքում.

□ ընթացիկ ամսվան հաջորդող ____ օրվա ընթացքում։

□ Վարձավճարը վարձակալի կողմից մուծվում է հավասար չափերով` ըստ տարվա օրացուցային եռամսյակների, ոչ ուշ, քան մինչև համապատասխան եռամսյակի վերջին ամսվա ____ ը: Առաջին վարձակալական վճարումները կատարվում են ոչ ուշ, քան պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից ______ օրվա ընթացքում: Վերջին վարձակալական վճարումը կատարվում է ոչ ուշ, քան մինչև պայմանագրի գործողության ժամկետի վերջին ամսվա ____ ը։

Վարձավճարը վճարվում է՝

□ կանխիկ.

□ անկանխիկ _________________ հաշվեհամարին։

Հողամասի վարձակալության դեպքում հողի կադաստրային արժեքի աճի դեպքում՝

□ վարձավճարը չի փոփոխվում.

□ վարձավճարի չափն ավելանում է հողի կադաստրային արժեքի փոփոխման (աճի) դեպքում կամ պայմանագիրը համարվում է լուծված (սույն տարբերակն ընտրելիս հողի նոր կադաստրային արժեքի հիման վրա հաշվարկված վարձավճարը ենթակա է կիրառման դրա մասին վարձակալին գրավոր տեղեկացնելուց 15-օր հետո: Գրավոր տեղեկացվելուց հետո 15-օրյա ժամկետում վարձակալն իրավունք ունի միակողմանի դադարեցնելու (հրաժարվելու) պայմանագիրը` դրա մասին գրավոր ծանուցելով վարձատուին, որի դեպքում պայմանագիրը համարվում է լուծված: Հակառակ դեպքում վարձավճարը կսկսվի հաշվարկվել նոր գնով)։

Վարձակալը վարձավճարն ամբողջությամբ կամ մասնակի ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար (կետը լրացվում է ըստ անհրաժեշտության)՝

□ վճարում է տուժանք՝ վարձատուին չվճարված գումարի _______ տոկոսի չափով։

Պայմանագրի ժամկետը՝

□ անորոշ ժամկետով.

□ ___ ___________20 թ-ից մինչև _______________20  թ.:

Պայմանագրի ժամկետի ավարտին (կետը լրացվում է ըստ անհրաժեշտության՝ պայմանագիրը ժամկետով կնքելիս)՝

□ պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտով կողմերի պարտավորությունները դադարում են։

□ Եթե կողմերից որևէ մեկը չի ծանուցել մյուս կողմին պայմանագիրը լուծելու մասին, ապա այն համարվում է անորոշ ժամկետով կնքված (երկարաձգված):

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է պայմանագրի կնքման պահին գործող՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրությունները՝

Վարձատու     __________________________          __________________________

                                                (անուն, ազգանուն)                                                  (ստորագրություն)

Վարձակալ     __________________________          __________________________

                                             (անուն, ազգանուն)                                                     (ստորագրություն)

□ (Եթե առկա է) Վարձակալության օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից

________________________                                    __________________________

              (անուն, ազգանուն)                                                                                   (ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի վարչության ________________ աշխատակից` _________________ ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

________________________________________

                           (տարեթիվ, ստորագրություն)

(Ձև 9-ը փոփ. 20.07.2015 N 493-Ն, փոփ. 15.12.2017 N 274-Ն)

 

 

 

Ձև 10

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ (ԼԻԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ____________20___թ.

 

Վարձատու՝

□ Իրավաբանական անձ, բանկ/լիզինգային կազմակերպություն

 

անվանում______________________________

հաշվառման համար______________________

գտնվելու վայրը__________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ ____________________________

                                                                           (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Վարձակալ՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ ____________________________

                                                                                                    (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

ի դեմս_______________________

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության __________շրջանի_____________համայնքն՝

ի դեմս_______________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ ____________________________

                                                                            (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Վարձատուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով նշած անշարժ գույքը սեփականության իրավունքով ձեռք բերել վարձակալի կողմից որոշած վաճառողից և վճարի դիմաց հանձնել վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանը:

Պայմանագրի առարկան

 

□ հողամաս_____________________հա

□ շենք, շինություններ________________________________________________

              ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների

Հասցե__________________________________

 

Անշարժ գույքը վաճառող_____________________________________________

 

□ Սույն պայմանագրով վարձատուն վարձակալի օգտագործմանն է հանձնում _________ թ. N __________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:

 

Վճարը

Սույն պայմանագրով նշված գույքի օգտագործման վճարը կազմում է __________________ Հայաստանի Հանրապետության դրամ` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկն, եթե կիրառելի է:

 

Վարձակալը վճարում է գումարը վարձատուի նշած հաշվի համարին յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա _________________ օրը:

 

Պայմանագրի գործողության ժամկետը

Լիզինգի օբյեկտը Վարձակալին հանձնվում է օգտագործման ___________________ տարով:

 

Ընթացիկ վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է □ վարձակալը, □ վարձատուն:

Հիմնական վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է □ վարձակալը, □ վարձատուն:

 

Երրորդ անձին ենթավարձակալության տրամադրումը`

□ թույլատրվում է առանց Վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության

□ չի թույլատրվում առանց Վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության:

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է պայմանագրի կնքման պահին գործող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

 

Վարձատու _______________________           _______________________

                                       (անուն, ազգանուն)                                            (ստորագրություն)

Վարձակալ _______________________            _______________________

                                       (անուն, ազգանուն)                                             (ստորոգրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի վարչության ______________ աշխատակից` _________________ ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

_______________________________________

                        (տարեթիվ, ստորագրություն)

(Ձև 10-ը փոփ. 20.07.2015 N 493-Ն, փոփ. 15.12.2017 N 274-Ն)

 

 

Ձև 11

 

ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ____________20___թ.

 

Վարձատու՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե______________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ _______________________________

                                                                               (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

ի դեմս________________________

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության _____________ շրջանի ___________համայնքն՝

ի դեմս________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում______________________________

գրանցման համար________________________

գտնվելու վայրը__________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն _______________________

ազգանուն ____________________

հայրանուն____________________

հաշվառման հասցե____________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ _____________________________

                                                                             (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Վարձակալ՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե____________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ _____________________________

                                                                             (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

ի դեմս_____________________________

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության____________շրջանի ____________համայնքն՝

ի դեմս_____________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում______________________________

գրանցման համար________________________

գտնվելու վայրը__________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն _______________________

ազգանուն ____________________

հայրանուն____________________

հաշվառման հասցե_____________________________________________

անձնագրի(նույնականացման քարտի) տվյալներ _______________________________

                                                                              (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Սույն պայմանագրով վարձատուն պարտավոր է նշված վճարի դիմաց վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանը և օգտագործմանը հանձնել սույն պայմանագրում նշված օբյեկտը:

 

Վարձակալության օբյեկտ

Վարձակալության օբյեկտը` բնակելի տարածություն

Բնակելի տարածության մակերեսը__________________________________________

Հասցե _______________________________________________________________

Օգտագործման նպատակային նշանակությունը________________________________

 

Ընթացիկ վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է □ Վարձակալը, □ Վարձատուն:

Հիմնական վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է □ Վարձակալը, □ Վարձատուն:

 

Երրորդ անձին ենթավարձակալության տրամադրումը`

□ թույլատրվում է առանց վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության

□ չի թույլատրվում առանց վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության:

 

Վարձատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված վարձակալության օբյեկտի սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:

 

Վարձատուն երաշխավորում է, որ

□ սույն պայմանագրով նախատեսված վարձակալության օբյեկտը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

□ վարձակալը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված վարձակալության օբյեկտի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:

 

□ Սույն պայմանագրով վարձատուն վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանն ու օգտագործմանն է հանձնում _________թ. N____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:

□ Սույն պայմանագրով վարձատուն վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանն ու օգտագործմանն է հանձնում _________թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասը, որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:

 

Վարձավճար

 

Յուրաքանչյուր ամսվա վարձավճարը կազմում է____________________________ ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ավելացված արժեքի հարկն, եթե կիրառելի է:

 

Յուրաքանչյուր ամսվա վարձավճարը վճարվում է.

□ մինչև ընթացիկ ամսվա ____-ը

□ ընթացիկ ամսվան նախորդող ____ օրվա ընթացքում

□ ընթացիկ ամսվան հաջորդող ____ օրվա ընթացքում:

 

Պայմանագրի ժամկետը

□ անորոշ ժամկետ:

□ «___»___________20__ թ-ից մինչև «____»___________20__ թ.:

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

 

Վարձատու _______________________         ______________________

                                   (անուն, ազգանուն)                                            (ստորագրություն)

Վարձակալ _______________________         ______________________

                                      (անուն, ազգանուն)                                         (ստորագրություն)

□ (Եթե առկա է) Վարձակալության օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից

_______________________                             _____________________

             (անուն, ազգանուն)                                                                  (ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի վարչության ________________ աշխատակից` ________________ ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

__________________________________________

                              (տարեթիվ, ստորագրություն)

(Ձև 11-ը փոփ. 20.07.2015 N 493-Ն, փոփ. 15.12.2017 N 274-Ն)

 

 

 

Ձև 12

 

ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ____________20___ թ.

 

 

Սեփականատեր՝

 

□ Ֆիզիկական անձ

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե___________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ ______________________________

                                                                              (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

ի դեմս______________________________________

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության _________ շրջանի ___________ համայնքն՝

ի դեմս____________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում______________________________

գրանցման համար________________________

գտնվելու վայրը__________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն _______________________

ազգանուն ____________________

հայրանուն____________________

հաշվառման հասցե__________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ ______________________________

                                                                              (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Փոխառու`

□ Ֆիզիկական անձ

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե__________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ _____________________________

                                                                            (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

ի դեմս________________________________

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության _________ շրջանի ___________ համայնքն՝

ի դեմս____________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում______________________________

գրանցման համար________________________

գտնվելու վայրը__________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն _______________________

ազգանուն ____________________

հայրանուն____________________

հաշվառման հասցե_______________________________________

անձնագրի(նույնականացման քարտի) տվյալներ _____________________________

                                                                            (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Սույն պայմանագրով սեփականատերը պարտավոր է փոխառուի անհատույց օգտագործմանը հանձնել սույն պայմանագրում նշված անշարժ գույքը:

 

Պայմանագրի առարկան

 

Բնակելի տարածության մակերեսը_______________________________________

Հասցե_____________________________________________________________

 

Սեփականատերն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անհատույց օգտագործման օբյեկտի սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:

 

Սեփականատերն երաշխավորում է, որ

□ սույն պայմանագրով նախատեսված անհատույց օգտագործման օբյեկտը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

□ փոխառուն տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անհատույց օգտագործման օբյեկտի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:

 

□ Սույն պայմանագրով սեփականատերը փոխառուի ժամանակավոր օգտագործմանն է հանձնում _________թ. N____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:

 

□ Սույն պայմանագրով սեփականատերը փոխառուի ժամանակավոր օգտագործմանն է հանձնում _________թ. N____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասը, որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:

 

Պայմանագրի ժամկետը

 

□ անորոշ ժամկետով

□ «___»___________20__ թ-ից մինչև «____»___________20__ թ.:

 

Ընթացիկ վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է □ փոխառուն, □ սեփականատերը:

Հիմնական վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է □ սեփականատերը,

□ փոխառուն:

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

 

Սեփականատեր    _______________________      ______________________

                                                   (անուն, ազգանուն)                                     (ստորագրություն)

Փոխառու              _______________________      ______________________

                                                   (անուն, ազգանուն)                                     (ստորագրություն)

□ (Եթե առկա է) Բնակելի տարածության համատեղ սեփականության մասնակից

_______________________                       _____________________

            (անուն, ազգանուն)                                                           (ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի վարչության _______________ աշխատակից`_________________ ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

_________________________________

                 (տարեթիվ, ստորագրություն)

(Ձև 12-ը փոփ. 20.07.2015 N 493-Ն, փոփ. 15.12.2017 N 274-Ն)

 

 

Ձև 13

 

ԿԱՄԱՎՈՐ ՍԵՐՎԻՏՈՒՏԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝______________

 «___» ____________20___թ.

 

Անշարժ գույքի սեփականատեր՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե__________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ _______________________________

                                                                               (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

ի դեմս_________________________

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության____________շրջանի____________համայնքն՝

ի դեմս_______________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում_____________________________

գրանցման համար_______________________

գտնվելու վայրը _________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե___________________________________________

անձնագրի(նույնականացման քարտի) տվյալներ _______________________________

                                                                              (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Սերվիտուտ պահանջող անձ՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե___________________________________________

անձնագրի(նույնականացման քարտի) տվյալներ ______________________________

                                                                             (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

ի դեմս_____________________________

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ____________ շրջանի ___________համայնքն՝

ի դեմս_______________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում_____________________________

գրանցման համար_______________________

գտնվելու վայրը_________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն _______________________

ազգանուն ____________________

հայրանուն____________________

հաշվառման հասցե__________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ _______________________________

                                                                               (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Սույն պայմանագրով անշարժ գույքի սեփականատերը պարտավոր է.

□ նշված վճարի դիմաց, □ առանց վճարի սերվիտուտ պահանջող անձին սույն պայմանագրով նշված անշարժ գույքից սահմանափակ օգտվելու իրավունք տրամադրել:

 

Սերվիտուտով ծանրաբեռնված անշարժ գույքի տեսակը

□ հողամաս, շենք, □ շինություններ, □ այլ անշարժ գույք:

 

Սերվիտուտով ծանրաբեռնված անշարժ գույքը

□ հողամաս_____________________ հա

□ շենք, շինություններ_____________________________________________________

                                 ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների

Հասցե_________________________________________________________________

 

Սույն պայմանագրին կցվում է և դրա բաղկացուցիչ մաս է կազմում սերվիտուտով ծանրաբեռնված անշարժ գույքի հատակագիծը սերվիտուտի տեղակայման նշումով:

 

Սերվիտուտի տրամադրման նպատակը

□ անցնելու և երթևեկելու,

□ էլեկտրահաղորդման,

□ կապի գծերի կամ խողովակաշարերի անցկացման կամ շահագործման,

□ ջրամատակարարման կամ հողաբարելավման,

□ այլ կարիքների համար __________________________ :

 

Սերվիտուտի համար վճարը

□ առանց վճարի,

□ յուրաքանչյուր ամսվա վճարը կազմում է ________ Հայաստանի Հանրապետության դրամ:

որը վճարվում է.

□ մինչև ընթացիկ ամսվա ____-ը,

□ ընթացիկ ամսվան նախորդող ____ օրվա ընթացքում,

□ ընթացիկ ամսվան հաջորդող ____ օրվա ընթացքում:

 

Պայմանագրի ժամկետը

 

Պայմանագիրը գործում է «___»___________20__ թ-ից մինչև «____»___________20__ թ.:

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

 

Անշարժ գույքի սեփականատեր ____________________   _____________________

                                                                            (անուն, ազգանուն)                           (ստորագրություն)

Սերվիտուտ պահանջող անձ ______________________   _____________________

                                                                            (անուն, ազգանուն)                           (ստորագրություն)

□ (Եթե առկա է) Սերվիտուտով ծանրաբեռնված անշարժ գույքի համատեղ սեփականության մասնակիցներ

________________________                                             ____________________

                 (անուն, ազգանուն)                                                                                    (ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի վարչության ______________ աշխատակից`_______________ ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

___________________________________________

                                (տարեթիվ, ստորագրություն)

(Ձև 13-ը փոփ. 20.07.2015 N 493-Ն, փոփ. 15.12.2017 N 274-Ն)

 

 

Ձև 14

 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ____________20__թ.

 

Սեփականատեր՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե____________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ _______________________________

                                                                               (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

ի դեմս_______________________________

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ___________ շրջանի _____________ համայնքն՝

ի դեմս________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե__________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ ______________________________

                                                                              (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Կառուցապատող՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե__________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ _____________________________

                                                                            (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

ի դեմս________________________________

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ___________ շրջանի __________համայնքն՝

ի դեմս______________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն _______________________

ազգանուն ____________________

հայրանուն____________________

հաշվառման հասցե__________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ _____________________________

                                                                            (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Սույն պայմանագրով կառուցապատողը ձեռք է բերում սեփականատիրոջ՝ սույն պայմանագրում նշված հողամասում քաղաքաշինական նորմերի ու կանոնների, ինչպես նաև հողամասի նշանակության վերաբերյալ պահանջների պահպանմամբ սահմանված կարգով շենքեր և շինություններ կառուցելու, դրանք վերակառուցելու կամ քանդելու և կառուցապատման իրավունքի գործողության ժամկետի ընթացքում այդ գույքը տիրապետելու և օգտագործելու իրավունք:

 

Կառուցապատվող օբյեկտ

 

Հողամասի մակերեսը________________________________________________

Օգտագործման նպատակային նշանակությունը՝ շինության կառուցման նպատակով:

 

Կառուցապատման իրավունքի տրամադրման վճարի չափը` տարեկան__________Հայաստանի Հանրապետության դրամ՝ ներառյալ ավելացված արժեքի հարկն, եթե կիրառելի է:

 

Սեփականատերը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:

 

Սեփականատերը երաշխավորում է, որ

□ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը գրավ դրված կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

□ կառուցապատողը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:

□ Սույն պայմանագրով սեփականատերը կառուցապատողին է տրամադրում _________թ. N____________գրանցման վկայականում նշված ամբողջ հողամասի նկատմամբ կառուցապատման իրավունքը:

□ Սույն պայմանագրով սեփականատերը կառուցապատողին է տրամադրում _________թ. N____________ գրանցման վկայականում նշված հողամասի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասի նկատմամբ կառուցապատման իրավունքը: Կառուցապատման իրավունքով տրամադրվող հողամասի մասի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:

 

Պայմանագրի ժամկետը

«___»___________20__ թ-ից մինչև «____»___________20__ թ.:

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությունը

 

Ստորագրություններ՝

 

Սեփականատեր      ______________________        ______________________

                                                  (անուն, ազգանուն)                                       (ստորագրություն)

Կառուցապատող    ______________________        ______________________

                                                   (անուն, ազգանուն)                                      (ստորագրություն)

□ (Եթե առկա է) Կառուցապատվող օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից

_____________________________                __________________________

                    (անուն, ազգանուն)                                                               (ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի վարչության ________________ աշխատակից`_______________ ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

__________________________________________

                               (տարեթիվ, ստորագրություն)

(Ձև 14-ը փոփ. 20.07.2015 N 493-Ն, փոփ. 15.12.2017 N 274-Ն)

 

 

 

Ձև 15

 

ՇԵՆՔԻ ԿԱՄ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ____________20___ թ.

 

Վարձատու`

□ Ֆիզիկական անձ

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե_________________________________________

անձնագրի(նույնականացման քարտի) տվյալներ ______________________________

                                                                             (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

ի դեմս_________________________

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության _____________ շրջանի ________համայնքն՝

ի դեմս_________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում_______________________________

գրանցման համար_________________________

գտնվելու վայրը___________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն ______________________

ազգանուն ___________________

հայրանուն___________________

հաշվառման հասցե_______________________________________

անձնագրի(նույնականացման քարտի) տվյալներ _______________________________

                                                                             (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Վարձակալ՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե____________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ ______________________________

                                                                              (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝

ի դեմս________________________

□ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության _____________ շրջանի ______ համայնքն՝

ի դեմս________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն ________________________

ազգանուն _____________________

հայրանուն_____________________

հաշվառման հասցե___________________________________________

անձնագրի(նույնականացման քարտի) տվյալներ ______________________________

                                                                             (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Սույն պայմանագրով վարձատուն պարտավոր է նշված վճարի դիմաց վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանը և օգտագործմանը հանձնել սույն պայմանագրում նշված օբյեկտը` շենքը, շինությունը:

 

Վարձակալության օբյեկտ

Օբյեկտի մակերեսը______________________________________________________

Հասցե________________________________________________________________

 

Օգտագործման նպատակային նշանակությունը ________________________________

 

Ընթացիկ վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է □ վարձակալը, □ վարձատուն:

Հիմնական վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է □ վարձակալը, □ վարձատուն:

 

Երրորդ անձին ենթավարձակալության տրամադրումը`

□ թույլատրվում է առանց վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության

□ չի թույլատրվում առանց վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության

 

Վարձատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրի վարձակալության օբյեկտի սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:

 

Վարձատուն երաշխավորում է, որ

□ սույն պայմանագրի վարձակալության օբյեկտը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

□ վարձակալը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված վարձակալության օբյեկտի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:

□ Սույն պայմանագրով վարձատուն վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանն ու օգտագործմանն է հանձնում _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:

□ Սույն պայմանագրով վարձատուն վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանն ու օգտագործմանն է հանձնում _________թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասը, որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:

 

Վարձավճար

Յուրաքանչյուր ամսվա վարձավճարը կազմում է_________________________ Հայաստանի Հանրապետության դրամ՝ ներառյալ ավելացված արժեքի հարկն, եթե կիրառելի է:

Յուրաքանչյուր ամսվա վարձավճարը վճարվում է.

□ մինչև ընթացիկ ամսվա ____-ը

□ ընթացիկ ամսվան նախորդող ____ օրվա ընթացքում

□ ընթացիկ ամսվան հաջորդող ____ օրվա ընթացքում:

 

Պայմանագրի ժամկետը

□ անորոշ ժամկետով

□ «___»___________20__ թ-ից մինչև «____»___________20__ թ.:

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

 

Վարձատու ___________________________     __________________________

                                          (անուն, ազգանուն)                                                  (ստորագրություն)

Վարձակալ ___________________________      __________________________

                                          (անուն, ազգանուն)                                                  (ստորագրություն)

□ (Եթե առկա է) Վարձակալության օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից

______________________                                        ____________________

            (անուն, ազգանուն)                                                                             (ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի վարչության ______________ աշխատակից`________________ ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

_________________________________________

                             (տարեթիվ, ստորագրություն)

(Ձև 15-ը փոփ. 20.07.2015 N 493-Ն, փոփ. 15.12.2017 N 274-Ն)

 

 

 

Ձև 16

 

ՑՄԱՀ ՌԵՆՏԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ____________20___թ.

Ռենտա ստացող՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն __________________________

ազգանուն _______________________

հայրանուն_______________________

հաշվառման հասցե_____________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ_______________________________

                                                                              (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Ռենտա վճարող՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն _________________________

ազգանուն ______________________

հայրանուն______________________

հաշվառման հասցե______________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ_______________________________

                                                                             (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Սույն պայմանագրով ռենտա ստացողը ռենտա վճարողին սեփականության իրավունքով հանձնում է սույն պայմանագրով նշված անշարժ գույքը, իսկ ռենտա վճարողը պարտավորվում է ռենտա ստացողին վերջինիս կյանքի ընթացքում այդ գույքի դիմաց սույն պայմանագրով նշված պարբերականությամբ վճարել ռենտա:

 

Սույն պայմանագրով կողմերը երաշխավորում են միմյանց միջև ազգակցական կապի առկայությունը:

 

Անշարժ գույքը

□ հողամաս_____________________հա

□ շենք, շինություններ_____________________________________________________

                          ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների

Հասցե_________________________________________________________________

 

Շենքի /շինության օգտագործման նպատակային նշանակությունը____________________

 

Ռենտա ստացողը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի սեփականատերն է, գույքը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:

 

Ռենտա ստացողը երաշխավորում է, որ

□ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը գրավ դրված կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

□ ռենտա վճարողը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:

Սույն պայմանագրով ռենտա ստացողը ռենտա վճարողի սեփականությանն է հանձնում _________թ. N____________գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:

 

Ռենտայի վճար

Յուրաքանչյուր ամսվա վճարը կազմում է__________________________ Հայաստանի Հանրապետության դրամ` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը, եթե կիրառելի է:

Յուրաքանչյուր ամսվա վճարը վճարվում է.

□ մինչև ընթացիկ ամսվա ____-ը

□ ընթացիկ ամսվան նախորդող ____ օրվա ընթացքում

□ ընթացիկ ամսվան հաջորդող ____ օրվա ընթացքում:

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

 

Ռենտա ստացող ______________________     _______________________

                                               (անուն, ազգանուն)                                    (ստորագրություն)

Ռենտա վճարող ______________________      _______________________

                                               (անուն, ազգանուն)                                    (ստորագրություն)

□ (Եթե առկա է) Ռենտայի օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից

________________________                            _______________________

               (անուն, ազգանուն)                                                                    (ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի վարչության _________________ աշխատակից ______________ ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

_______________________________________

                         (տարեթիվ, ստորագրություն)

(Ձև 16-ը փոփ. 20.07.2015 N 493-Ն, փոփ. 15.12.2017 N 274-Ն)

 

 

 

Ձև 17

 

ՄՇՏԱԿԱՆ ՌԵՆՏԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ____________20___ թ.

 

Ռենտա ստացող՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն _________________________

ազգանու ն______________________

հայրանուն______________________

հաշվառման հասցե_______________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ _________________________________

                                                                                                           (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Ռենտա վճարող՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն __________________________

ազգանուն _______________________

հայրանուն_______________________

հաշվառման հասցե_______________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ _________________________________

                                                                                                           (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Սույն պայմանագրով ռենտա ստացողը ռենտա վճարողին սեփականության իրավունքով հանձնում է սույն պայմանագրով նշված անշարժ գույքը, իսկ ռենտա վճարողը պարտավորվում է ստացողին այդ գույքի դիմաց սույն պայմանագրով նշված պարբերականությամբ վճարել ռենտա:

Սույն պայմանագրով կողմերը երաշխավորում են միմյանց միջև ազգակցական կապի առկայությունը:

 

Անշարժ գույքը

 

Անշարժ գույքի մակերեսը

□ հողամաս _____________________ հա

□ շենք, շինություններ ______________________________________________________

                               ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների

Հասցե __________________________________________________________________

Օգտագործման նպատակային նշանակությունը___________________________________

Ռենտա ստացողը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի սեփականատերն է, գույքը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:

Ռենտա ստացողը երաշխավորում է, որ

□ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը գրավ դրված կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

□ ռենտա վճարողը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:

□ Սույն պայմանագրով ռենտա ստացողը ռենտայի դիմաց ռենտա վճարողի սեփականությանն է հանձնում _________թ. N____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:

Ռենտայի վճար

Յուրաքանչյուր ամսվա վճարը կազմում է_____________________Հայաստանի Հանրապետության դրամ` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկն, եթե կիրառելի է:

Յուրաքանչյուր ամսվա վճարը վճարվում է.

□ մինչև ընթացիկ ամսվա ____-ը

□ ընթացիկ ամսվան նախորդող ____ օրվա ընթացքում

□ ընթացիկ ամսվան հաջորդող ____ օրվա ընթացքում

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

Ռենտա ստացող __________________________      ___________________________

                                                    (անուն, ազգանուն)                                               (ստորագրություն)

Ռենտա վճարող __________________________       ___________________________

                                    (անուն, ազգանուն)                                                   (ստորագրություն)

□ (Եթե առկա է) Ռենտայի օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից

__________________________                            _____________________________

                  (անուն, ազգանուն)                                                                               (ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի վարչության _______________ աշխատակից` __________________ ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

_________________________________________

                            (տարեթիվ, ստորագրություն)

(Ձև 17-ը փոփ. 20.07.2015 N 493-Ն, փոփ. 15.12.2017 N 274-Ն)

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա. ԱՎԱԳՅԱՆ