Համարը 
թիվ 200
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2005.10.27/5(05)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ արդարադատության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
03.10.2005
Ստորագրող մարմինը 
Նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
03.10.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.10.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ԼՂՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՎԱՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

                     Գրանցված է

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից

03 հոկտեմբերի 2005թ.

Գրանցման համարը 481

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

03 հոկտեմբերի 2005թ.

 թիվ 200

ք.Ստեփանակերտ

 

ՎԱՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

"Նոտարիատի մասին" Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 40-րդ հոդվածի համաձայն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ

 

1. Հաստատել վավերացման մակագրությունների օրինակելի ձևերը:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

 

 

 

Ռ. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 

 

 

 

                         Հավելված

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարի

2005 թվականի հոկտեմբերի 3-ի

թիվ 200 հրամանի

 

ՎԱՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐ

 

1. Վավերացման ենթակա նոտարական գործողություններ կատարելիս նոտարը վավերացվող յուրաքանչյուր փաստաթղթի վրա կատարում է համապատասխան վավերացման մակագրություն, որում մասնավորապես նշվում են նոտարի անունը, ազգանունը, նոտարական տարածքը, կատարվող նոտարական գործողության տեսակը, կատարման տարին, ամիսը, օրը (բառերով), սեղանամատյանում համապատասխան գրանցման համարը, գանձված պետական տուրքի դրույքաչափը, նոտարի հայտարարությունն այն մասին, որ նոտարական գործողության մասնակիցների ինքնությունը, իրավունակությունը կամ գործունակությունն ստուգված են, ինչպես նաև օրենքին չհակասող այլ դրույթներ:

(1-ին կետը փոփ. 03.10.2007 թիվ 166)

2. Օտար լեզվով վավերացվող փաստաթղթերի վրա վավերացման մակագրությունները կարող են կատարվել համապատասխան լեզվով:

3. Նոտարներն իրավունք ունեն վավերացման մակագրությունները կատարել փաստաթուղթը դրոշմակով դրոշմելու միջոցով:

4. Նոտարական տարածքից դուրս կատարվող նոտարական գործողությունների, վավերացման մակագրության մեջ պետք է նշվի նոտարական գործողությունների կատարման վայրը /հասցե/:

(Հավելվածը փոփ. 03.10.2007 թիվ 166)

 

 

 

Ձև N 1

 

Ըստ օրենքի ժառանգության

իրավունքի վկայագիր, որը

տրվում է բոլոր ժառանգներին

 

ԼՂՀ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՊԱՏԿԵՐԸ

 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի

 

Վ Կ Ա Յ Ա Գ Ի Ր

 

ԼՂՀ քաղաք____________________________________________________________

 ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ` բառերով

Ես,_____________________________ նոտար _______________________________ 
       նոտարական տարածքի անվանումը                                                        ա. հ. ա. լրիվ

հաստատում եմ, որ ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի __________ հոդվածի համաձայն,

քաղ. _________________________________________________________մահացած

ժառանգատուի ա. հ. ա.

_________ թվականի________ ի _______ ին, գույքի նկատմամբ հավասար բաժիններով

ժառանգներ են համարվում ________________________________________________

                                            ժառանգների ա. հ. ա. լրիվ

_____________________________________________________________________

բնակության վայրերը, ժառանգատուի հետ նրանց ազգակցական կապերը

Ժառանգական գույքը, որի համար տրված է սույն վկայագիրը, բաղկացած է`

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Գրանցված է սեղանամատյանում` _______________-ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

______________________________

(Ժառանգական գործի համարը)

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` ______________________

 ստորագրություն

 

 

 

Ձև 2

 

Ըստ ներկայացման իրավունքի

ժառանգության իրավունքի վկայագիր

 

ԼՂՀ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՊԱՏԿԵՐԸ

 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի

 

Վ Կ Ա Յ Ա Գ Ի Ր

 

ԼՂՀ քաղաք____________________________________________________________

 տարեթիվ, ամիս, ամսաթիվ բառերով

Ես,_____________________________ նոտար _______________________________ 
       նոտարական տարածքի անվանումը                                                        ա. հ. ա. լրիվ

հաստատում եմ, որ ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի __________ հոդվածի համաձայն,

քաղ. _______________________________________________________-ի մահացած

ժառանգատուի ա. հ. ա. լրիվ

______ թվականի "__________________"- ին, գույքի նկատմամբ ժառանգ է համարվում

_____________________________________________________________________

Ժառանգի ա. հ. ա. լրիվ և բնակության վայրը

_____________________________________________________________________

ժառանգատուի հետ նրա ազգակցական կապը

որի հայրը (մայրը), քաղ. __________________________________________________

_____________________________________________________________________

ժառանգի մահացած ծնողի ա. ա. հ. լրիվ

մահացել է _____ թվականի ____________-ի "____________" -ին:

Ժառանգական գույքը, որի համար տրված է սույն վկայագիրը, բաղկացած է`
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 

Գրանցված է սեղանամատյանում` ________________-ով,

Գանձված է պետական տուրք ______________________

________________________

(Ժառանգական գործի համարը)

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` _____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 3  

 

Մահացած, ժառանգությունը ընդունել

չհասցրած ժառանգի գույքի ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի վկայագիր

 

ԼՂՀ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՊԱՏԿԵՐԸ

 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի

 

Վ Կ Ա Յ Ա Գ Ի Ր

 

ԼՂՀ քաղաք____________________________________________________________

 տարեթիվ, ամիս, ամսաթիվ բառերով

Ես,_______________________________________________ հաստատում եմ, որ ԼՂՀ
                                                      ա. հ. ա. լրիվ

քաղաքացիական օրենսգրքի __________ հոդվածի համաձայն, քաղ.________________

_____________________________________________________________մահացած

ժառանգատուի ա. հ. ա. լրիվ

______ թվականի ___________-ի"_____"- ին, գույքի նկատմամբ ժառանգ է համարվել

քաղ._________________________________________________________________

Ժառանգի ա. հ. ա. լրիվ և բնակության վայրը

_____________________________________________________________________

ժառանգատուի հետ նրա ազգակցական կապը

_____________________________________________________________________

սակայն _____ թվականի _____________-ի "_____" -ին նրա մահվան պատճառով

ժառանգությունը անցնում է նրա____________________________________________

                                                              ժառանգի ազգանուն, ա. հ.

_____________________________________________________________________

բնակության վայրը և ժառանգատուի հետ նրա ազգակցական կապը

_____________________________________________________________________

Ժառանգական գույքը, որի համար տրված է սույն վկայագիրը, բաղկացած է`

_____________________________________________________________________

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`_______________ով,

Գանձված է պետական տուրք ________________________

________________________

(Ժառանգական գործի համարը)

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` ____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 4

 

Մահացած, ժառանգությունն ստացած,

բայց իր ժառանգական իրավունքները չձևակերպած ժառանգի` ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի վկայագիր

 

ԼՂՀ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՊԱՏԿԵՐԸ

 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի

 

Վ Կ Ա Յ Ա Գ Ի Ր

 

 

ԼՂՀ քաղաք____________________________________________________________

 տարեթիվ, ամիս, ամսաթիվ բառերով

Ես, ____________________________նոտար ________________________________
       նոտարական տարածքի անվանումը                                                       ա.հ.ա. լրիվ
հաստատում եմ, որ ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի ________ հոդվածի համաձայն,
քաղ._________________________________________________________ մահացած

ժառանգատուի ա.հ.ա. լրիվ

____ _______թվականի______________-ի "______" - ին, գույքի ժառանգ է համարվում
քաղ._________________________________________________________________

ժառանգատուի ա.հ.ա. լրիվ

_____________________________________________________________________

բնակության վայրը, ժառանգատուի հետ նրա ազգակցական կապը

 
Ժառանգատուի գույքը, որի համար տրված է սույն վկայագիրը, բաղկացած է`
_____________________________________________________________________

գույքի անվանումը

որը պատկանել է քաղ____________________________________________________

ա.հ.ա. լրիվ և ժառանգատուի

_____________________________________________________________________

հետ ազգակցական կապը

_____________________________________________________________________
մահացած____թվականի_____________-ի "_____" -ին, որի ժառանգն է եղել
քաղ._________________________________________________________________

ա.հ.ա. լրիվ և ժառանգատուի հետ ազգակցական կապը

_____________________________________________________________________

որն ընդունել է ժառանգությունը, բայց չի ձևակերպել իր ժառանգական

իրավունքները:
 

Գրանցված է սեղանամատյանում` ________________ով,

Գանձված է պետական տուրք_____________________

 

_______________________

(Ժառանգական գործի համարը)

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` _____________________

ստորագրություն

__________

1. Եթե ժառանգական իրավունքի վկայագիրը տրվում է միաժամանակ ժառանգատուին պատկանող գույքի և ժառանգությամբ ընդունված, բայց նրա կողմից չձևակերպված գույքի համար, ապա վկայագրում ցույց է տրվում կոնկրետ գույքը` նշելով, թե ում է այն պատկանում:

 

 

 

Ձև N 5  

 

Ժառանգության իրավունքի վկայագիր,

երբ ժառանգը հրաժարվել է իր

ժառանգությունից` հօգուտ այլ ժառանգի

 

ԼՂՀ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՊԱՏԿԵՐԸ

 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի

 

Վ Կ Ա Յ Ա Գ Ի Ր

 

ԼՂՀ քաղաք____________________________________________________________

 տարեթիվ, ամիս, ամսաթիվ բառերով

Ես, ____________________________նոտար ________________________________

         նոտարական տարածքի անվանումը                                                         ա. հ. ա. լրիվ

հաստատում եմ, որ ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի _______ հոդվածի համաձայն,

քաղ._________________________________________________________ մահացած

ժառանգատուի ա. հ. ա. լրիվ

____ թվականի ____________-ի "____" - ին, գույքի ժառանգներն են համարվել

_____________________________________________________________________

ժառանգների ա. հ. ա. լրիվ

_____________________________________________________________________

բնակության վայրերը, ժառանգատուի հետ նրանց ազգակցական կապը

_____________________________________________________________________

և ժառանգական գույքի բաժինները, այդ թվում այն բաժինը,

_____________________________________________________________________
որից նրանք հրաժարվել են հօգուտ այլ ժառանգների   Ժառանգատուի գույքը, որի համար
տրված է սույն վկայագիրը, բաղկացած է`
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 

Գրանցված է սեղանամատյանում` ________________ով,

Գանձված է պետական տուրք ______________________

_______________________

(Ժառանգական գործի համարը)

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` _____________________

ստորագրություն

 

__________________

1. Եթե ժառանգության իրավունքի վկայագիրը տրվում է միաժամանակ մի քանի ժառանգների, որոնցից ոմանք կենդանի են, իսկ մյուսները մահացել են, չհասցնելով ժառանգությունն ընդունել, ապա տեքստում «հաստատում եմ» բառից հետո նշվում է, որ

 

 

ԼՂՀ քաղ. օր. հոդվածների համաձայն________________________________________

                                                      ժառանգատուի ա.ա.հ. լրիվ

մահացած ____________ թվականի  "________" -ին, գույքի ժառանգներն են համարվում

յուրաքանչյուրը մեկ երրորդ բաժնով` կինը __________ որը ապրում է _______________

_____________________________________________________________________

նրա բնակության վայրը

երեխան ______________________________________________________________

ա. հ. ա. լրիվ

որը ապրում է _____________________ և մեկ երրորդ բաժնով ժառանգ է հանդիսացել

                                   նրա բնակության վայրը

երեխան _________________________________, սակայն ______________ թվականի

                                               ա. հ. ա. լրիվ

________-ի "__________" -ին նրա մահվան պատճառով ժառանգության հիշյալ բաժինը

հավասար բաժիններով անցնում է նրա ամուսնուն ______________________________

                                                                                                    ա. հ. ա. լրիվ, բնակության վայրը

և երեխան ____________________________________________________________:

ա. հ. ա., բնակության վայրը

Ժառանգական գույքը, որի համար տրված է սույն վկայագիրը, բաղկացած է`

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 

Գրանցված է սեղանամատյանում` _______________-ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

__________________________

(Ժառանգական գործի համարը)

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` ______________________

ստորագրություն

 

                                                                       

 

Ձև N 6

 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի վկայագիր, որը տրվում է այն դեպքերում, երբ

մի քանի ժառանգների բաժինները բաց են մնում

 

ԼՂՀ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՊԱՏԿԵՐԸ

 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի

 

Վ Կ Ա Յ Ա Գ Ի Ր

 

ԼՂՀ քաղաք___________________________________________________________

տարեթիվ, ամիս, ամսաթիվ` բառերով

Ես,__________________________ նոտար _________________________________

        նոտարական տարածքի անվանումը                                                  ա. հ. ա. լրիվ

հաստատում եմ, որ ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի ________ հոդվածի համաձայն,

քաղ.________________________________________________________ մահացած

ժառանգատուի ա. հ. ա. լրիվ

________ թվականի ________ - ի "_____" - ին, գույքի ժառանգներ են համարվում

յուրաքանչյուրը` _______________________________________________________

բաժնի չափը

____________________________________________________________________

ա. հ. ա. լրիվ, բնակության վայրերը և ժառանգատուի հետ ազգակցական կապը

____________________________________________________________________

Ժառանգական գույքը, որի համար հիշյալ բաժիններով տրված է սույն վկայագիրը,

բաղկացած է__________________________________________________________

____________________________________________________________________

Հիշյալ ժառանգական գույքի___________________________________ բաժնի համար

բաժնի չափը

ժառանգության իրավունքի վկայագիր դեռևս չի տրված:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում` _______________-ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

______________________

(Ժառանգական գործի համարը)

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` ______________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 7

 

Ժառանգության իրավունքի վկայագիր`

պարտադիր բաժնի համար

 

ԼՂՀ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՊԱՏԿԵՐԸ

 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի

 

Վ Կ Ա Յ Ա Գ Ի Ր

 

ԼՂՀ քաղաք___________________________________________________________

տարեթիվ, ամիս, ամսաթիվ` բառերով

Ես,  ___________________________ նոտար _______________________________

             նոտարական տարածքի անվանումը                                                     ա. հ. ա. լրիվ

հաստատում եմ, որ ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի _________ հոդվածի համաձայն,

քաղ.________________________________________________________ մահացած

ժառանգատուի ա. հ. ա. լրիվ

_______ թվականի _______ - ի "____" - ին, գույքի բաժնով ժառանգ է համարվում

____________________________________________________________________

ժառանգի ա. ա. հ. լրիվ,

____________________________________________________________________

բնակության վայրը, ժառանգատուի հետ նրանց ազգակցական կապը

Ժառանգական գույքը, որի համար հիշյալ բաժնով տրված է սույն վկայագիրը,

բաղկացած է__________________________________________________________

գույքի անվանումը, որի համար տրվում է վկայագիրը

____________________________________________________________________

Հիշյալ ժառանգական գույքի___________________________________ բաժնի համար

բաժնի չափը

ժառանգության իրավունքի վկայագիր դեռևս չի տրված:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում` _______________-ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

______________________

(Ժառանգական գործի համարը)

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` _____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 8

 

Անժառանգ գույքի նկատմամբ

ժառանգության իրավունքի վկայագիր

 

ԼՂՀ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՊԱՏԿԵՐԸ

 

Անժառանգ գույքի նկատմամբ ժառանգության իրավունքի

 

Վ Կ Ա Յ Ա Գ Ի Ր

 

ԼՂՀ քաղաք___________________________________________________________

տարեթիվ, ամիս, ամսաթիվ` բառերով

Ես,_____________________________ նոտար ______________________________
              նոտարական տարածքի անվանումը                                             ա. հ. ա. լրիվ
հաստատում եմ, որ ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի _________ հոդվածի համաձայն

քաղ. ________________________________________________________մահացած

ժառանգատուի ա. հ. ա. լրիվ

_______ թվականի _________ -ի "_______" - ին, գույքը ճանաչվել է անժառանգ և ըստ

ժառանգության իրավունքի այն անցնում է_______________ համայնքին` ի դեմս _____

___________________________________________________________________ :

համայնքի լիազոր ներկայացուցչի անվանումը

Ժառանգական գույքը, որի համար հիշյալ բաժիններով տրված է սույն վկայագիրը

բաղկացած է` _________________________________________________________

____________________________________________________________________
 

Գրանցված է սեղանամատյանում` _______________-ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

_______________________

(Ժառանգական գործի համարը)

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` _____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 9

 

Ըuտ կտակի ժառանգության

իրավունքի վկայագիր

 

ԼՂՀ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՊԱՏԿԵՐԸ

 

Ըստ կտակի ժառանգության իրավունքի

 

Վ Կ Ա Յ Ա Գ Ի Ր

 

ԼՂՀ քաղաք___________________________________________________________

տարեթիվ, ամիս, ամսաթիվ` բառերով

Ես, ____________________________ նոտար_______________________________

             նոտարական տարածքի անվանումը                                              ա. հ. ա. լրիվ

հաստատում եմ, որ քաղ._________________________________________- ի կողմից

ա. հ. ա. լրիվ

____ թվականի______"____"- ին հաստատված եւ_____________________________

                                                                                       կտակը հաստատած նոտարական տարածքի անվանումը

սեղանամատյանում N _______ ով գրանցված կտակի համաձայն,

քաղ.________________________________________________________________,

կտակարարի ա. հ. ա. լրիվ, բնակության վայրը

մահացած ______ թվականի __________ "____"-ին, կտակում ցույց տրված գույքի

ժառանգներ են համարվում _______________________________________________

                                            ժառանգների ա. հ. ա. լրիվ

____________________________________________________________________

և նրանց բնակության վայրերը

Ժառանգական գույքը, որի համար տրված է սույն վկայագիրը բաղկացած է`

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 

Գրանցված է սեղանամատյանում` _______________-ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

_______________________

(Ժառանգական գործի համարը)

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար`_____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 10

 

Ընդհանուր համատեղ գույքի մեջ բաժնի նկատմամբ սեփականության իրավունքի վկայագիր, որը տրվում է նրանց դիմումով

 

ԼՂՀ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՊԱՏԿԵՐԸ

 

Սեփականության իրավունքի

 

Վ Կ Ա Յ Ա Գ Ի Ր

 

ԼՂՀ քաղաք___________________________________________________________

տարեթիվ, ամիս, ամսաթիվ` բառերով

Ես, ________________________________նոտար ___________________________

                  նոտարական տարածքի անվանումը                                                 ա. հ. ա. լրիվ

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի ____________ հոդվածի համաձայն և քաղ. դիմումի

համաձայն հաստատում եմ, որ ____________________________________________

                                      դիմողների ա. հ. ա. լրիվ

____________________________________________________________________

և նրանց բնակության վայրերը

դիմողներին ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող

գույքի սեփականության իրավունքը պատկանում է _____________________________

____________________________________________________________________

ցույց տալ, թե համասեփականատերերից որին ընդհանուր գույքի մեջ որ

____________________________________________________________________

բաժինն է պատկանում

____________________________________________________________________

Հիշյալ համասեփականատերերի ընդհանուր համատեղ սեփականությունը, որի

նկատմամբ նրանցից յուրաքանչյուրի սեփականության իրավունքը հաստատվում է նշված

բաժիններով, բաղկացած է _______________________________________________

                                          գույքի անվանումը, որի համար

____________________________________________________________________

սեփականության իրավունքի վկայագիր է

____________________________________________________________________

տրված, ում անվամբ է այն նախկինում գրանցված եղել կամ ու՞մն է համարվել

 

Գրանցված է սեղանամատյանում` _______________-ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` _____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 11

 

Ընդհանուր գույքի մեջ բաժնի նկատմամբ սեփականության իրավունքի վկայագիր, որը տրվում է կենդանի մնացած սեփականատիրոջը

 

ԼՂՀ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՊԱՏԿԵՐԸ

 

Սեփականության իրավունքի

 

Վ Կ Ա Յ Ա Գ Ի Ր

 

 

ԼՂՀ քաղաք___________________________________________________________

տարեթիվ, ամիս, ամսաթիվ` բառերով

Ես,_____________________________ նոտար ______________________________

               նոտարական տարածքի անվանումը                                               ա. հ. ա. լրիվ

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի ____________ հոդվածի համաձայն հաստատում եմ,

որ քաղաքացի_________________________________________________________

կենդանի մնացած սեփականատիրոջ ա. հ. ա. լրիվ

____________________________________________________________________

նրա բնակության վայրը

որը մահացած համասեփականատիրոջ______________________________________

                                                                                 մահացած համասեփականատիրոջ ա. հ. ա. լրիվ

մահացած ________ թվականի, ____________________________" _______" - ին,

հետ համատեղ համարվում է______________________________________________

                                                      գույքի անվանումը, տեսակը, գտնվելու վայրը

____________________________________________________________________

համասեփականատեր և ունի այդ գույքի ________ բաժնի նկատմամբ սեփականության

իրավունք:

Ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի նշված բաժնի

սեփականության իրավունքը սույն վկայագրով հաստատվում է քաղ.

____________________________________________________________________

կենդանի մնացած համասեփականատիրոջ ա. հ. ա. լրիվ

համար, բաղկացած է ___________________________________________________

                                         գույքի անվանումը, որի բաժնի սեփ. իրավունքը հաստատվում է

 

Գրանցված է սեղանամատյանում` ______________-ով,

Գանձված է պետական տուրք ____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` ____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 12

 

Քաղաքացու ողջ լինելու փաստի

հաստատման վկայագիր

 

ԼՂՀ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՊԱՏԿԵՐԸ

 

Վ Կ Ա Յ Ա Գ Ի Ր

 

ԼՂՀ քաղաք___________________________________________________________

տարեթիվ, ամիս, տարեթիվ` բառերով

Ես, ______________________________ նոտար_____________________________

                նոտարական տարածքի անվանումը                                              ա. հ. ա. լրիվ

հաստատում եմ, որ քաղ._________________________________________________

                                            ա. հ. ա. լրիվ

ողջ է և ապրում է ______________________________________________________

նրա բնակության վայրը

Քաղ. ________________________________________ _______ հիշյալ նոտարական

ներկայացածի ա. հ. ա. լրիվ                                               

տարածք անձամբ ներկայացել է 20_______թ ___ ____ ժամը __________ րոպեին:

Նրա ինքնությունը, իրավունակությունը և գործունակությունը ստուգված են:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում` ________________-ով,

Գանձված է պետական տուրք ______________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` ______________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 13

 

Անչափահասի ողջ լինելու փաստի

հաստատման վկայագիր

 

ԼՂՀ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՊԱՏԿԵՐԸ

 

Վ Կ Ա Յ Ա Գ Ի Ր

 

ԼՂՀ քաղաք___________________________________________________________

տարեթիվ, ամիս, ամսաթիվ` բառերով

Ես,_____________________________ նոտար`______________________________

             նոտարական տարածքի անվանումը                                                   ա. հ. ա. լրիվ

հաստատում եմ, որ քաղ._________________________________________________

ա. հ. ա. լրիվ

ծնված ______ թվականի ____________ -ի "_____" -ին ողջ է եւ ապրում է__________

____________________________________________________________________

նրա բնակության վայրը

Քաղ._____________________________________________________ ներկայացել է

անչափահասի ա. հ. ա. լրիվ

ժամը _____________ րոպեին` քաղ._______________________________________

                                                                    ա. հ. ա. լրիվ

ուղեկցությամբ, որը հանդիսանում է քաղ.___________________________________-ի

                                                                           անչափահասի ա. հ. ա. լրիվ

____________________________________________________________________

հայրը, մայրը, խնամակալը,

Վկայականում հիշված քաղաքացիների ինքնությունը, իրավունակությունը և

գործունակությունը ստուգված են:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում` _______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք______________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` ____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 14

 

Վկայագիր անձի որոշակի վայրում

գտնվելու փաստի հաստատման մասին

 

ԼՂՀ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՊԱՏԿԵՐԸ

 

Վ Կ Ա Յ Ա Գ Ի Ր

 

ԼՂՀ քաղաք____________________________________________________________

տարեթիվ, ամիս, ամսաթիվ` բառերով

Ես,_____________________________ նոտար`_______________________________

              նոտարական տարածքի անվանումը                                                    ա. հ. ա. լրիվ

հաստատում եմ, որ քաղ.__________________________________________________

                                               բնակության վայրը

"_______"_________ _____ թվականի ժամը _____ __ րոպեին գտնվում էր նշված

նոտարական տարածքի շենքում (այլ վայրում) _________________________________

_____________________________________________________________________

որի հասցեն է __________________________________________________________

նոտարական տարածքի հասցեն

 

Գրանցված է սեղանամատյանում` _______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` _____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 15

 

Վկայագիր լուսանկարում պատկերված

անձի հետ քաղաքացու նույնությունը հաստատելու մասին

 

ԼՂՀ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՊԱՏԿԵՐԸ

 

Վ Կ Ա Յ Ա Գ Ի Ր

 

ԼՂՀ քաղաք___________________________________________________________

տարեթիվ, ամիս, ամսաթիվ` բառերով

Ես, __________________________նոտար`_________________________________

           նոտարական տարածքի անվանումը                                           ա. հ. ա. լրիվ

հաստատում եմ, որ սույն լուսանկարում պատկերված անձը նույնական է այն

ներկայացրած քաղ. ___________________________________ -ի հետ, որը ապրում է

լուսանկարը ներկայացնողի ա. հ. ա. լրիվ       

____________________________________________________________________

նրա բնակության վայրը

Լուսանկարը ներկայացրած անձի ինքնությունը, իրավունակությունը և գործունակությունը
ստուգված են:
 

Գրանցված է սեղանամատյանում` _______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` _____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 16

 

Վկայագիր փաստաթղթերը

ի պահ ընդունելու մասին

 

ԼՂՀ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՊԱՏԿԵՐԸ

 

Վ Կ Ա Յ Ա Գ Ի Ր

 

ԼՂՀ քաղաք___________________________________________________________

տարեթիվ, ամիս, ամսաթիվ` բառերով

Ես, ____________________________ նոտար` ______________________________

              
նոտարական տարածքի անվանումը                                        ա. հ. ա. լրիվ

հաստատում եմ, որ քաղ._________________________________________________

                                      ա. հ. ա. լրիվ

____________________ որն ապրում է_____________________________________

                                                                              բնակության վայրը

___________________________________ թվականի _______________"______"-ին

նոտարական տարածքին, որը գտնվում է_____________________________________

_________________________________  __________________________________

           նոտարական տարածքի հասցեն                                                    նշվում է ժամկետը` բառերով

ժամկետով պահպանման հանձնեց փաստաթղթերը, համաձայն առդիր ցանկի կամ

փաթեթի:

Փաստաթղթերը պահպանման հանձնած անձի ինքնությունը, իրավունակությունը և

գործունակությունը ստուգված են:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում` _______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` ____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 17

 

Վկայագիր դիմումը, հայտարարությունը կամ

այլ փաստաթղթերը հանձնելու մասին

 

ԼՂՀ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՊԱՏԿԵՐԸ

 

Վ Կ Ա Յ Ա Գ Ի Ր

 

ԼՂՀ քաղաք___________________________________________________________

տարեթիվ, ամիս, ամսաթիվ` բառերով

Ես, ______________________________ նոտար` ____________________________

             նոտարական տարածքի անվանումը                                            ա. հ. ա. լրիվ
ԼՂՀ օրենքի___ հոդվածի համաձայն, հաստատում եմ, որ________________________
____________________________________________________________________

հայտարարություն տված քաղաքացու ա.հ.ա. լրիվ

____________________________________________________________________

կազմակերպության անվանումը

դիմումը, հայտարարությունը և այլ փաստաթուղթը իմ կողմից

_________ թվականի___________________"______" - ին հանձնված է

____________________________________________________________________

քաղաքացու ա. հ. ա. լրիվ, կամ կազմակերպության անվանումը,

____________________________________________________________________

որոնց հանձնված է հայտարարությունը

Դիմում, հայտարարություն կամ այլ փաստաթուղթ հանձնող քաղաքացու

(ներկայացուցչի) ինքնությունը, իրավունակությունը և գործունակությունը, նաև

լիազորությունները ստուգված են:
 

Գրանցված է սեղանամատյանում`_______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` ____________________

ստորագրություն

 

 

Ձև N 18

 

Վավերացման մակագրություն

կնքված պայմանագրի վրա

 

"________" ___________________ թվականին սույն պայմանագիրը վավերացված է իմ

________________________________ նոտար ______________________________

       նոտարական տարածքի անվանումը                                                 ա. հ. ա. լրիվ 
կողմից:

Կողմերը պայմանագիրը ստորագրեցին իմ ներկայությամբ: Կողմերի, նրանց

ներկայացուցիչների ինքնությունը, գործունակությունը և (կամ) իրավունակությունը

ստուգված են:
 

Գրանցված է սեղանամատյանում` _______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք______________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` ____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 19

 

Վավերացման մակագրություն

պայմանագրի վրա` իրավաբանական

անձի մասնակցությամբ

 

"_________" _________________ թվականին սույն պայմանագիրը վավերացված է իմ`

________________________________ նոտար______________________________
       նոտարական տարածքի անվանումը                                                       ա. հ. ա. լրիվ
կողմից:
Կողմերը պայմանագիրը ստորագրեցին իմ ներկայությամբ:

Պայմանագրի կողմերի ինքնությունը, նրանց գործունակությունը, ինչպես նաև

իրավաբանական անձի իրավունակությունը և նրա ներկայացուցչի լիազորությունները

ստուգված են:
 

Գրանցված է սեղանամատյանում` _______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` ____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 20

 

Վավերացման մակագրություն

քաղաքացիների միջև ներկայացուցչի մասնակցությամբ կնքվող

պայմանագրի վրա 1)

 

"_______" ___________________ թվականին սույն պայմանագիրը վավերացված է իմ`

_______________________________նոտար _______________________________
     նոտարական տարածքի անվանումը                                                         ա. հ. ա. լրիվ
կողմից:
Պայմանագիրը ստորագրվել է իմ ներկայությամբ: Պայմանագրի կողմերի ինքնությունը,
նրանց գործունակությունը և իրավունակությունը, ինչպես նաև ներկայացուցչի

(ներկայացուցիչների) լիազորությունները ստուգված են:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում` _______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք______________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` _____________________

ստորագրություն

 

________________

1) Այս ձևն համապատասխան է կազմվում մակագրությունը այն պայմանագրի վրա, որում գործում է պայմանագրային ներկայացուցիչը (ըստ լիազորագրի), մինչև 14 տարեկան անչափահասի կամ անգործունակ անձի օրինական ներկայացուցիչը (ծնողները, որդեգրողները, խնամակալը):

 

 

 

Ձև N 21

 

Վավերացման մակագրություն

պայմանագրի վրա` անչափահասի

(14-ից մինչև 18 տարեկան)

մասնակցությամբ, որը գործում է

ծնողների (որդեգրողների,

խնամակալների) համաձայնությամբ

 

"________" __________________ թվականին սույն պայմանագիրը վավերացված է

իմ` _____________________________ նոտար______________________________

                 նոտարական տարածքի անվանումը                                          ա. հ. ա. լրիվ
կողմից:

Պայմանագիրը ստորագրվել է իմ ներկայությամբ քաղ. __________________________

                                                                                  ա. հ. ա. լրիվ

____________________________եւ անչափահասի կողմից, որը________________________

____________________________________________________________________

ա. հ. ա. լրիվ, ծննդյան ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը

գործում է ____________________________________________________________

հոր, մոր, որդեգրողի, խնամակալի ա. հ. ա. լրիվ

____________________________________________________________________

համաձայնությամբ: Կողմերի ինքնությունը, նրանց գործունակությունը և

իրավունակությունը ստուգված են:

Քաղ.________________________________________________________________

հոր, մոր, որդեգրողի, խնամակալի ա. ա. հ. լրիվ

ինքնությունը և լիազորությունները ստուգված են:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`________________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք ______________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` ____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 22

 

Վավերացման մակագրություն անշարժ

գույքի նկատմամբ իրավունքների ծագման, փոփոխման կամ դադարման

մասին քաղաքացիների միջև կնքված պայմանագրի վրա

 

"_______" ___________________ թվականին սույն պայմանագիրը վավերացված է

իմ`_____________________________ նոտար______________________________

              նոտարական տարածքի անվանումը                                                 ա. հ. ա. լրիվ
կողմից:

Կողմերը պայմանագիրը ստորագրեցին իմ ներկայությամբ: Կողմերի ինքնությունը,

իրավունակությունը, գործունակությունը, ինչպես նաև անշարժ գույքի նկատմամբ

քաղ. _______________________________________- ի իրավունքները ստուգված են:

                                               ա. հ. ա. լրիվ

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի _____________________ հոդվածի համաձայն, սույն
պայմանագրից ծագող իրավունքները ենթակա են գրանցման անշարժ գույքի պետական
կադաստրի համապատասխան ստորաբաժանումում:
 

Գրանցված է սեղանամատյանում`________________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` ____________________

ստորագրություն

 

        

 

Ձև N 23

 

Վավերացման մակագրություն

անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների ծագման, փոփոխման կամ դադարեցման մասին պայմանագրի վրա` իրավաբանական

անձի մասնակցությամբ

 

"_______" ____________________ թվականին սույն պայմանագիրը վավերացված է

իմ`_______________________________նոտար______________________________

            նոտարական տարածքի անվանումը                                                ա. հ. ա. լրիվ
կողմից:

Կողմերը պայմանագիրը ստորագրեցին իմ ներկայությամբ: Պայմանագիրն ստորագրած

անձանց ինքնությունը, նրանց գործունակությունը, ինչպես նաև (իրավաբանական

անձի) իրավունակությունը, նրա ներկայացուցչի լիազորությունները և անշարժ

գույքի նկատմամբ _____________________________________________________-ի

իրավունքները ստուգված են:

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի _______________________հոդվածի համաձայն, սույն

պայմանագրից ծագող իրավունքները ենթակա են գրանցման անշարժ գույքի պետական

կադաստրի համապատասխան ստորաբաժանումում:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`________________-ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` ____________________

ստորագրություն

 

        

 

Ձև N 24

 

Վավերացման մակագրություն անշարժ

գույքի նկատմամբ իրավունքների

ծագման, փոփոխման կամ դադարեցման

մասին պայմանագրի վրա`

ներկայացուցչի ներկայությամբ

 

"________" ___________________ թվականին սույն պայմանագիրը վավերացված է

իմ`____________________________ նոտար _______________________________

            նոտարական տարածքի անվանումը                                                  ա. հ. ա. լրիվ
կողմից:

Կողմերը պայմանագիրը ստորագրեցին իմ ներկայությամբ: Պայմանագիրն ստորագրած

անձանց ինքնությունը, նրանց գործունակությունը, ինչպես նաև ներկայացուցչի

իրավունակությունը և նրա լիազորությունները և օտարվող գույքի նկատմամբ

_________________________________________________________________ - ի

իրավունքները ստուգված են:

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի _____________________ հոդվածի համաձայն, սույն

պայմանագրից ծագող իրավունքները ենթակա են գրանցման անշարժ գույքի պետական

կադաստրի համապատասխան ստորաբաժանումում:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում` ________________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք ______________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` ____________________

ստորագրություն         

 

 

 

Ձև N 25

 

Վավերացման մակագրություն

անշարժ գույքի պայմանագրի վրա`

ֆիզիկական պակասության, հիվանդության

կամ որևէ այլ պատճառով անձամբ ստորագրել չկարողացած անձի մասնակցությամբ

 

"_______" ___________________ թվականին սույն պայմանագիրը վավերացված է

իմ`______________________________ նոտար _____________________________

                 նոտարական տարածքի անվանումը                                             ա. հ. ա. լրիվ
կողմից:

Պայմանագիրը ստորագրվել է իմ ներկայությամբ: Կողմերի ինքնությունը, նրանց

գործունակությունը, իրավունակությունը և ինքնությունը, ինչպեu նաև բնակելի տունը

քաղ. ____________________________________________________________ - ին

ա. հ. ա. լրիվ

պատկանելը ստուգված է:

Քաղ. _________________________________________________ ինքնությունը, որը

ա. հ. ա. լրիվ

պայմանագիրն ստորագրել է քաղ.__________________________________________

                                                                   հանձնարարողի ա. հ. ա. լրիվ

հանձնարարությամբ` նրա________________________________________________

                                                   պատճառը, որով անձը չէր կարող անձամբ ստորագրել

պատճառով, ստուգված են:

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի ______________________ հոդվածի համաձայն սույն

պայմանագրից ծագող իրավունքները ենթակա են գրանցման անշարժ գույքի պետական

կադաստրի համապատասխան ստորաբաժանումում:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`_______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` ____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 26

 

Վավերացման մակագրություն պայմանագրի վրա, որին մասնակցել է անձնավորություն,

որը չգիտի այն լեզուն, որով շարադրված է պայմանագիրը, և թարգմանիչը նրան բանավոր

թարգմանել է պայմանագրի տեքստը

 

"_______" ___________________ թվականին սույն պայմանագիրը վավերացված է

իմ`______________________________ նոտար _____________________________

               նոտարական տարածքի անվանումը                                           ա. հ. ա. լրիվ
կողմից:

Պայմանագիրը ստորագրվել է իմ` ներկայությամբ: Կողմերի ինքնությունը, նրանց

գործունակությունը և իրավունակությունը ստուգված են:

Պայմանագրի տեքստի __________________________________________________

                                       այն լեզուն, որից թարգմանվել է տեքստը

բանավոր ____________________________________________________________

այն լեզուն, որով թարգմանվել է տեքստը

ստորագրությունը դրել է ինձ հայտնի թարգմանիչը_____________________________

                                                                                              ա. հ. ա. լրիվ

_____________________________________________ կողմից, որի ստորագրության

բնակության վայրը                                                           

իսկությունը հաստատում եմ:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`________________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք______________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` _____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 27

 

Վավերացման մակագրություն պայմանագրի վրա, որին մասնակցել է անձնավորություն,

որը չգիտի այն լեզուն, որով շարադրված է պայմանագիրը, և նոտարը նրան բանավոր թարգմանել է պայմանագրի տեքստը

 

"_______" _____________________ թվականին սույն պայմանագիրը վավերացված է

իմ`_____________________________ նոտար ______________________________

         նոտարական տարածքի անվանումը                                          ա. հ. ա. լրիվ
կողմից:

Պայմանագիրը ստորագրվել է իմ ներկայությամբ: Կողմերի ինքնությունը, նրանց

գործունակությունը և իրավունակությունը ստուգված են:

Ընդ որում, հաստատում եմ պայմանագրի տեքստի_____________________________

                                                                                                  այն լեզուն, որից թարգմանվել է տեքստը

բանավոր ____________________________________________________________

այն լեզուն, որով թարգմանվել է տեքստը

թարգմանության իսկությունը:
 

Գրանցված է սեղանամատյանում`_______________-ով,

Գանձված է պետական տուրք_____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` ____________________

ստորագրություն

 

       

 

Ձև N 28

 

Վավերացման մակագրություն

համաձայնագրի վրա1)

 

"_______" ____________________ թվականին սույն պայմանագիրը վավերացվել է

իմ` ___________________________նոտար ________________________________

        նոտարական տարածքի անվանումը                                             ա.հ. ա. լրիվ

կողմից:

Համաձայնագիրը կողմերը ստորագրել են իմ ներկայությամբ: Կողմերի ինքնությունը,

գործունակությունը և իրավունակությունը ստուգված են:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`_______________-ով,

Գանձված է պետական տուրք ____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` ____________________

ստորագրություն

       

_____________________

1) Այս ձևով է կատարվում մակագրությունը, մասնավորապես, ժառանգական գույքը բաժանելու պայմանագիրը լուծելու կամ նրա պայմանները փոխելու և այլ հարցերի վերաբերյալ համաձայնագրերի վրա:

 

 

Ձև N 29

 

Վավերացման մակագրություն

պարտավորագրի վրա

 

"_______" ___________________ թվականին սույն պայմանագիրը վավերացված է

իմ` __________________________նոտար _________________________________

            նոտարական տարածքի անվանումը                                           ա.հ. ա. լրիվ

կողմից:

Քաղ.________________________________________________________________

ստորագրողի ա. հ. ա. լրիվ

պարտավորագիրը ստորագրել է իմ ներկայությամբ: Նրա ինքնությունը,

գործունակությունը և իրավունակությունը ստուգված են:
 

Գրանցված է սեղանամատյանում`_______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` ____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 30

 

Վավերացման մակագրություն

կտակի վրա

 

"_______" ___________________ թվականին սույն պայմանագիրը վավերացված է

իմ `___________________________ նոտար________________________________
             նոտարական տարածքի անվանումը                                               ա.հ. ա. լրիվ
կողմից:

Քաղ.________________________________________________________________

կտակարարի ա. հ. ա. լրիվ

կտակը ստորագրել է իմ ներկայությամբ: Կտակարարի ինքնությունը, նրա

գործունակությունը և իրավունակությունը ստուգված են:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`_______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` ____________________

ստորագրություն

 

_______________

Ծանոթություն:

Եթե անձնավորությունը, որի վրա է դրված կտակի կատարումը իր համաձայնությունը տվել է հենց կտակի մեջ, ապա վավերացման մակագրությունում պետք է նաև նշվի` "Կտակակատարի ինքնությունը ստուգված է":

 

 

 

Ձև N 31

 

Վավերացման մակագրություն

փակ կտակի վրա

 

"______" ______________________ թվականին սույն փակ կտակը ստացել եմ ծրարով

իմ`_______________________________ նոտար ____________________________

                 նոտարական տարածքի անվանումը                                                       ա. հ. ա. լրիվ
քաղ. _________________________________________________________ կողմից,

      ա. հ. ա. լրիվ, բնակության վայրը

վկաների ներկայությամբ:

Փակ կտակը դրվել է մեկ այլ ծրարի մեջ վկաների ներկայությամբ, որոնց

ինքնությունը, իրավունակությունը և գործունակությունը ստուգված են: Նրանց

բացատրվել է վկաների իրավունքները և պարտականությունները:

 

Վկաներն են          քաղ. 1.________________________________________________

                                               ա. հ. ա. լրիվ, բնակության վայրը

                             քաղ. 2.________________________________________________

                                                ա. հ. ա. լրիվ, բնակության վայրը

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`_______________-ով,

Գանձված է պետական տուրք_____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար`____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 32

 

Վավերացման մակագրություն այն անձի

անունից արված կտակի վրա, որն անձամբ չի կարողացել ստորագրել ֆիզիկական պակասության, հիվանդության կամ

որևէ այլ պատճառով

 

"_______" ____________________ թվականին սույն պայմանագիրը վավերացված է

իմ _____________________________նոտար_______________________________

             նոտարական տարածքի անվանումը                                                      ա. հ. ա. լրիվ

կողմից:

Քաղ. _______________________________________________________________

կտակարարի անունը, հայրանունը, ազգանունը

պատճառը, որի հետևանքով կտակարարը չի կարողացել ստորագրել անձամբ

նրա խնդրանքով կտակը իմ ներկայությամբ ստորագրել է քաղ. _________________

                                                                                          ստորագրողի

____________________________________________________________________

ազգանունը, անվան և հայրանվան սկզբնատառերը

Կտակարարի, ինչպես նաև նրա փոխարեն ստորագրողի ինքնությունը,

գործունակությունը և իրավունակությունը ստուգված են:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`_______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար`____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 33  

 

Վավերացման մակագրություն քաղաքացու կողմից տրված լիազորագրի վրա

 

"_______" ____________________ թվականին սույն պայմանագիրը վավերացված է

իմ___________________________ նոտար_________________________________

          նոտարական տարածքի անվանումը                                                 ա. հ. ա. լրիվ

կողմից:

Լիազորագիրը ստորագրված է քաղ. ________________________________________

                                                  ստորագրողի անունը, հայրանունը

_______________________________ կողմից` իմ ներկայությամբ: Նրա ինքնությունը,

                           ազգանունը

գործունակությունը և իրավունակությունը ստուգված են:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`_______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար`____________________

ստորագրություն

  

 

 

Ձև N 34

 

Վավերացման մակագրություն քաղաքացու կողմից վերալիազորման կարգով տրված լիազորագրի վրա

 

"_______" ____________________ թվականին սույն պայմանագիրը վավերացված է

իմ______________________________ նոտար______________________________

              նոտարական տարածքի անվանումը                                                       ա. հ. ա. լրիվ
կողմից:

Լիազորագիրը քաղ. ______________________________________________անունից

ներկայացվողի ա. հ. ա. լրիվ

իմ ներկայությամբ ստորագրել է լիազորագրով հանդես եկող նրա ներկայացուցիչ

քաղ. _______________________________________________________________:

ներկայացուցչի ա. հ. ա. լրիվ

Ստորագրողի ինքնությունը, գործունակությունը և իրավունակությունը, ինչպես նաև նրա

լիազորությունները ստուգված են:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`_______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք_____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար`____________________

ստորագրություն

 

      

 

Ձև N 35

 

Վավերացման մակագրություն լիազորագրի վրա,

տրված իրավաբանական անձի կողմից

 

"_______" ____________________ թվականին սույն պայմանագիրը վավերացված է

իմ`_____________________________ նոտար ______________________________

              նոտարական տարածքի անվանումը                                                 ա. հ. ա. լրիվ

կողմից:

Լիազորագիրը __________________________________________________անունից

իրավաբանական անձի անվանումը

կատարված է _________________________________________________________

                            իրավաբանական անձի ներկայացուցչի պաշտոնը, ա. հ. ա. լրիվ

կողմից, որը այն ստորագրել է իմ ներկայությամբ:

____________________________________________________________________

իրավաբանական անձի անվանումը

Իրավաբանական անձի իրավունակությունը և նրա ներկայացուցչի լիազորությունները

ստուգված են: Լիազորագիրը ստորագրողի ինքնությունը, գործունակությունը և

իրավունակությունը ստուգված են:
 

Գրանցված է սեղանամատյանում`_______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` ___________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 36

 

Վավերացման մակագրություն

իրավաբանական անձի կողմից

վերալիազորման կարգով տրված

լիազորագրի վրա

 

"_______" ___________________ թվականին սույն պայմանագիրը վավերացված է

իմ`______________________________ նոտար _____________________________

               նոտարական տարածքի անվանումը                                                 ա. հ. ա. լրիվ

կողմից:

Լիազորագիրը__________________________________________________ անունից

իրավաբանական անձի անվանումը

իմ ներկայությամբ ստորագրել է լիազորագրով հանդես եկող նրա ներկայացուցիչ

քաղ. _____________________________________________________________ -ը:

ներկայացուցչի ա. հ. ա. լրիվ

Ստորագրողի ինքնությունը, իրավունակությունը և գործունակությունը, ինչպես

նաև նրա լիազորությունները ստուգված են:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`_______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար`____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 37

 

Վավերացման մակագրություն

լիազորագրի վրա, տրված մինչև

14 տարեկան անչափահասի օրինական ներկայացուցչի (ծնողի) կողմից 1)

 

"_______" ____________________ թվականին սույն պայմանագիրը վավերացված է

իմ`_____________________________ նոտար ______________________________

               նոտարական տարածքի անվանումը                                                    ա. հ. ա. լրիվ

կողմից:

Լիազորագիրը իմ ներկայությամբ ստորագրվել է քաղ.___________________________

                                                                                                   ա. հ. ա. լրիվ

________________________ կողմից, որը որպես օրինական ներկայացուցիչ, հանդես է

գալիս իր անչափահաս երեխայի___________________________________________

                                                               ա. հ. ա. լրիվ, ծննդյան ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը

_____________________________________________________________անունից:

Օրինական ներկայացուցչի ինքնությունը, իրավունակությունը, գործունակությունը և

նրա լիազորությունները ստուգված են:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`________________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք ______________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար`____________________

ստորագրություն

_______________

1) Այս ձևին համապատասխան է շարադրվում մակագրությունը որդեգրողի կամ խնամակալի տված լիազորագրի վրա:

 

 

 

Ձև N 38

 

Վավերացման մակագրություն լիազորագրի

վրա, տրված իր և մինչև 14 տարեկան անչափահաս երեխաների անունից գործող քաղաքացու կողմից

 

"_______" ___________________ թվականին սույն լիազորագիրը վավերացված է

իմ`______________________________ նոտար ______________________________

              նոտարական տարածքի անվանումը                                                  ա. հ. ա. լրիվ

կողմից:

Լիազորագիրը իմ ներկայությամբ ստորագրվել է քաղ.____________________________

                                                                                                  ա. հ. ա. լրիվ

___________ կողմից, որը գործում է իր և, որպես օրինական ներկայացուցիչ,

իր անչափահաս երեխաների_______________________________________________

                                                         երեխաների ա. հ. ա. լրիվ, ծննդյան ամսաթիվը, ամիսը,

_____________________________________________________________________

տարեթիվը

_____________________________________________________________________

անունից: Նրա ինքնությունը, իրավունակությունը, գործունակությունը և նրա

լիազորությունները ստուգված են:
 

Գրանցված է սեղանամատյանում`_______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար`____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 39

 

Վավերացման մակագրություն

լիազորագրի վրա, տրված

անչափահասի (14-ից մինչև 18

տարեկան) կողմից, որը գործում է

ծնողների (որդեգրողների,

խնամատարի) համաձայնությամբ

 

"_______" ____________________ թվականին սույն լիազորագիրը վավերացված է

իմ`_____________________________ նոտար ______________________________

            նոտարական տարածքի անվանումը                                                   ա. հ. ա. լրիվ

կողմից:

Լիազորագիրը իմ ներկայությամբ ստորագրվել է անչափահաս ____________________

                                                                                                                       ա. հ. ա. լրիվ,

____________________________________________________ կողմից, որը գործում

ծննդյան ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը                                             

է ___________________________________________________ համաձայնությամբ:

հոր, մոր, որդեգրողի, հոգաբարձուի ա. հ. ա. լրիվ                                       

Նրա ինքնությունը, գործունակությունը, տուգված են: Քաղ. _______________________

                                                                                                                     հոր, մոր, որդեգրողի

____________________________________________________________________

հոգաբարձուի ա. հ. ա. լրիվ

ինքնությունը, իրավունակությունը, գործունակությունը և նրա լիազորությունները

ստուգված են:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում` _______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` ____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 40

 

Վավերացման մակագրություն լիազորագրի վրա, տրված ֆիզիկական պակասության, հիվանդության կամ որևէ այլ պատճառով անձամբ ստորագրել չկարողացած քաղաքացու կողմից

 

"_______" ___________________ թվականին սույն պայմանագիրը վավերացված է

իմ`______________________________ նոտար _____________________________

                 նոտարական տարածքի անվանումը                                          ա. հ. ա. լրիվ

կողմից:

Քաղ.________________________________________________________________

ներկայացվողի ա. հ. ա. լրիվ

____________________________________________________________________

պատճառը, որի հետևանքով ներկայացվողը չի կարողացել անձամբ ստորագրել

պատճառով և նրա հանձնարարությամբ լիազորագիրը իմ ներկայությամբ

ստորագրվել է քաղ.  ____________________________________________________

                       ստորագրողի ա. հ. ա. լրիվ

կողմից:

Ներկայացվողի ինքնությունը, իրավունակությունը և գործունակությունը ստուգված են:

Լիազորագիրն ստորագրած քաղ.___________________________________________

                                          ստորագրողի ա. հ. ա. լրիվ

ինքնությունը, իրավունակությունը և գործունակությունը ստուգված են.

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`_______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար`____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 41

 

Վավերացման մակագրություն փաստաթղթերի պատճենի իսկությունը վավերացնելու մասին

 

"_______" __________________ թվականին ես, ______________________________

                                                                                                     նոտարական տարածքի անվանումը

նոտար _____________________________________ վավերացնում եմ սույն պատճենի

                                                  ա. հ. ա. լրիվ

իսկությունը իսկականի հետ: Վերջինում ուղղումներ, ավելացումներ, ջնջված բառեր և 

այլ չծանոթագրված ուղղումներ կամ այլ ուրիշ առանձնահատկություններ
չհայտնաբերվեցին:
" Նոտարիատի մասին" ԼՂՀ օրենքի 56 հոդվածի համաձայն հաստատում եմ փաստաթղթի
պատճենի համապատասխանությունը բնօրինակին, այլ ոչ թե դրանում շարադրված
փաստերը:
 

Գրանցված է սեղանամատյանում`_______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք ____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար`____________________

ստորագրություն

______________

Ծանոթություն:

Եթե իսկական փաստաթղթում որևէ առանձնահատկություն կա, ապա "կամ որևէ առանձնահատկություն" բառերը բաց են թողնվում և "չեն հայտնաբերվել" բառերից հետո նշվում է. "ընդ որում իսկական փաստաթղթում... " (թվարկվում են եղած առանձնահատկությունները):

 

 

 

Ձև N 42

 

Վավերացման մակագրություն փաստաթղթի պատճենից հանված պատճենի իսկությունը վավերացնելու մասին

 

"_______" ________________ թվականին ես, _______________________________

                                                                                                նոտարական տարածքի անվանումը

նոտար ____________________________________ վավերացնում եմ սույն պատճենի

                                                  ա. հ. ա. լրիվ
իսկությունը փաստաթղթի պատճենի հետ: Ներկայացված պատճենում ուղղումներ,
ավելացումներ, ջնջված բառեր և այլ չծանոթագրված ուղղումներ կամ որևէ այլ
առանձնահատկություններ չհայտնաբերվեցին:
" Նոտարիատի մասին" ԼՂՀ օրենքի 56 հոդվածի համաձայն հաստատում եմ փաստա-
թղթի պատճենից հանված պատճենի համապատասխանությունը բնօրինակին, այլ ոչ թե
դրանում շարադրված փաստերը:
 

Գրանցված է սեղանամատյանում`______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք ____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար`___________________

ստորագրություն

________________

Ծանոթություն:

Եթե ներկայացված պատճենում որեւէ առանձնահատկություն կա, ապա "կամ որևէ առանձնահատկություն" բառերը բաց են թողնվում և "չեն հայտնաբերվել" բառերից հետո նշվում է. "Ընդ որում ներկայացված պատճենում... " (թվարկվում են եղած առանձնահատկությունները):

 

 

 

Ձև N 43

 

Վավերացման մակագրություն փաստաթղթի քաղվածքի իսկությունը վավերացնելու մասին

 

"_____" ________________ թվականին ես ___________________________________

                                                                                        նոտարական տարածքի անվանումը

նոտար _____________________________________ վավերացնում եմ սույն քաղվածքի

                                               ա. հ. ա. լրիվ
իսկությունը իսկական փաստաթղթի հետ, վերջինում ուղղումներ, ավելացումներ, ջնջված
բառեր և այլ չծանոթագրված ուղղումներ, կամ այլ ուրիշ առանձնահատկություններ

չհայտնաբերվեցին:

"Նոտարիատի մասին" ԼՂՀ օրենքի 565 հոդվածի համաձայն հաստատում եմ փաստաթղթի

քաղվածքի համապատասխանությունը բնօրինակին, այլ ոչ թե դրանում շարադրված

փաստերը:
 

Գրանցված է սեղանամատյանում`_______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք_____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար`____________________

ստորագրություն

__________________

Ծանոթություն:

Եթե իսկական փաստաթղթում որևէ առանձնահատկություն կա, ապա "կամ որևէ առանձնահատկություն" բառերը բաց են թողնվում և "չեն հայտնաբերվել" բառերից հետո նշվում է. "ընդ որում իսկական փաստաթղթում.." (թվարկվում են եղած առանձնահատկությունները):

 

 

 

Ձև N 44

 

Վավերացման մակագրություն ստորագրության իսկությունը վավերացնելու մասին

 

"_____"_____________ թվականին ես,_____________________________________

                                                                               նոտարական տարածքի անվանումը

նոտար ______________________________ վավերացնում եմ քաղ.______________

                                         ա. հ. ա. լրիվ
_________________ստորագրության իսկությունը, որը կատարվել է իմ ներկայությամբ:
ստորագրողի ա. հ. ա. լրիվ

"Նոտարիատի մասին" ԼՂՀ օրենքի 58 հոդվածի համաձայն հաստատում եմ որոշակի

անձի կողմից կատարված ստորագրության իսկությունը, այլ ոչ թե փաստաթղթում

շարադրված փաստերը:

Փաստաթուղթը ստորագրողի ինքնությունը ստուգված է:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`_______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար`____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 45

 

Վավերացման մակագրություն լիազորագրով գործող քաղաքացու ստորագրության

իսկությունը վավերացնելու մասին

 

"_____"______________թվականին ես,_____________________________________

                                                                                նոտարական տարածքի անվանումը

նոտար _______________________________վավերացնում եմ քաղ.______________

                                        ա. հ. ա. լրիվ

_____________________լիազորագրով գործող քաղ.___________________________

    ներկայացվողի ա. ա. հ. լրիվ.                                                          փաստաթուղթն ստորագրողի ա. հ. ա. լրիվ

ստորագրության իսկությունը, որը կատարվել է իմ ներկայությամբ:

Փաստաթուղթը ստորագրողի ինքնությունը, իրավունակությունը,գործունակությունը և

նրա լիազորությունները ստուգված են:

"Նոտարիատի մասին" ԼՂՀ օրենքի 58 հոդվածի համաձայն հաստատում եմ որոշակի
անձի կողմից կատարված ստորագրության իսկությունը, այլ ոչ թե փաստաթղթում

շարադրված փաստերը:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք ____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար` ___________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 46

 

Վավերացման մակագրություն ծնողների (որդեգրողների, հոգաբարձուների) համաձայնությամբ գործող անչափահասի

(14-ից մինչև 18 տարեկան) ստորագրության իսկությունը վավերացնելու մասին

 

"_____"______________ թվականին ես,_____________________________________

                                                                                       նոտարական տարածքի անվանումը

նոտար __________________________________ վավերացնում եմ _______________

                          ա. հ. ա. լրիվ հոր, մոր, որդեգրողի,

______________________________ ստորագրության իսկությունը, որը կատարվել է իմ

             հոգաբարձուի ա. հ. ա. լրիվ
ներկայությամբ:

Փաստաթուղթը ստորագրողի և_____________________________________________

                                                            հոր, մոր, որդեգրողի, հոգաբարձուի ա. հ. ա. լրիվ

_________________________________________ ինքնությունը, իրավունակությունը և

գործունակությունը, ինչպես նաև վերջինիս լիազորություններն ստուգված են:

"Նոտարիատի մասին" ԼՂՀ օրենքի 58 հոդվածի համաձայն հաստատում եմ որոշակի

անձի կողմից կատարված ստորագրության իսկությունը, այլ ոչ թե փաստաթղթում

շարադրված փաստերը:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`_______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար`____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 47

 

Վավերացման մակագրություն իրավաբանական անձի ներկայացուցչի ստորագրության իսկությունը վավերացնելու մասին

 

"_____"_____________ թվականին ես, _____________________________________

                                                                                նոտարական տարածքի անվանումը

նոտար ______________________________վավերացնում եմ քաղ._______________

                                         ա. հ. ա. լրիվ

__________________ստորագրության իսկությունը, որը կատարվել է իմ ներկայությամբ:

ստորագրողի ա. հ. ա. լրիվ

Ներկայացուցչի ինքնությունը, իրավունակությունը և նրա լիազորություններն ստուգված են:

"Նոտարիատի մասին" ԼՂՀ օրենքի 58 հոդվածի համաձայն հաստատում եմ որոշակի

անձի կողմից կատարված ստորագրության իսկությունը, այլ ոչ թե փաստաթղթում

շարադրված փաստերը:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`_______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար`____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 48

 

Վավերացման մակագրություն քաղաքացու ստորագրության իսկությունը վավերացնելու մասին, որը ստորագրել է ուրիշի անունից,

որն անձամբ չի կարողացել ստորագրել ֆիզիկական պակասության, հիվանդության

կամ որևէ այլ պատճառով

 

"_____"_____________ թվականին ես, _____________________________________

                                                                                նոտարական տարածքի անվանումը

նոտար _____________________________ վավերացնում եմ քաղ. _______________

                                    ա. հ. ա. լրիվ

__________________ստորագրության իսկությունը, որն ստորագրել է քաղ.__________

ստորագրողի ա. հ. ա. լրիվ

____________________________ հանձնարարությամբ`_______________________

       հանձնարարողի ա. հ. ա. լրիվ                                                                              այն պատճառը, որի

__________________________________________________________ պատճառով:

                       հետևանքով հանձնարարողն ինքը չի կարողացել անձամբ ստորագրել

Քաղ. ____________________________ և քաղ.______________________________

                    ստորագրողի ա. հ. ա. լրիվ                                                հանձնարարողի ա. հ. ա. լրիվ

ինքնությունը, իրավունակությունը եւ գործունակությունը ստուգված են:

"Նոտարիատի մասին" ԼՂՀ օրենքի 58 հոդվածի համաձայն հաստատում եմ որոշակի

անձի կողմից կատարված ստորագրության իսկությունը, այլ ոչ թե փաստաթղթում

շարադրված փաստերը:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`_______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք_____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար`___________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 49

 

Վավերացման մակագրություն հեռագրով` հաղորդվող փաստաթղթերի վրա դրված ստորագրության իսկությունը

վավերացնելու մասին

 

Ստորագրության ճշտությունը վավերացված է ________________________________

                                                                                             նոտարական տարածքի անվանումը

կողմից` "_____" __________________ թվականին, սեղանամատյան N____________

նոտար ___________________________________:

                               ա. հ. ա. լրիվ, ստորագրություն
 

Զինանշանի պատկերով կնիք

 

 

 

Ձև N 50

 

Վավերացման մակագրություն

հեռագիր-լիազորագրի վրա

 

Վավերացված է ___________________________ նոտարական տարածքի անվանումը

կողմից "______ "__________________________ թվականին:

Սեղանամատյանի N_______________

Նոտար ________________________________________ ստորագրություն:

                                    ա. հ. ա. լրիվ, ստորագրություն
 

Զինանշանի պատկերով կնիք

 

 

 

Ձև N 51  

 

Վավերացման մակագրություն լուսապատճենի իսկությունը վավերացնելու մասին

 

"____" _________________թվականին ես,__________________________________

                                                                                          նոտարական տարածքի անվանումը

նոտար ________________________________ վավերացնում եմ սույն ֆոտոպատճենի

                                           ա. հ. ա. լրիվ
իսկությունը:
 

Գրանցված է սեղանամատյանում`_______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք_____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար`____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 52  

 

Վավերացման մակագրություն պետական նոտարի կատարած թարգմանության

իսկությունը վավերացնելու մասին

 

"______" ______________թվականին ես, ___________________________________

                                                                                       նոտարական տարածքի անվանումը

նոտար _____________________________________ վավերացնում եմ տվյալ տեքստի

                                               ա. հ. ա. լրիվ
_______________________________________________________________ լեզվից

լեզուն, որից թարգմանվում է տեքստը          

_________________________________________լեզվով թարգմանության իսկությունը
               լեզուն, որով թարգմանվում է տեքստը

"Նոտարիատի մասին" ԼՂՀ օրենքի 56 հոդվածի համաձայն հաստատում եմ փաստաթղթի

թարգմանության բովանդակության համապատասխանությունը բնօրինակի բովանդակությանը,

այլ ոչ թե դրանում շարադրված փաստերը:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք ____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար`____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 53  

 

Վավերացման մակագրություն թարգմանչի ստորագրության իսկությունը

վավերացնելու մասին

 

"___" __________________ թվականին ես,__________________________________

                                                                                           նոտարական գրասենյակի անվանումը

նոտար _____________________________________վավերացնում եմ տվյալ տեքստի

                                                   ա. հ. ա. լրիվ

_____________________________ լեզվից ____________________________ լեզվով

       լեզուն, որից թարգմանվում է տեքստը                                 լեզուն, որով թարգմանվում է տեքստը

թարգմանչի ստորագրության իսկությունը:

"Նոտարիատի մասին" ԼՂՀ օրենքի 59 հոդվածի համաձայն հաստատում եմ, որ 

փաստաթղթի թարգմանությունը կատարել է իմ կողմից վստահված թարգմանիչը,

այլ ոչ թե դրանում շարադրված փաստերը:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար`____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 54  

 

Վավերացման մակագրություն փաստաթղթերի վրա` այն ներկայացնելու ժամանակի մասին

 

Ես, ________________________________ նոտար___________________________

                  նոտարական տարածքի անվանումը                                                      ա. հ. ա. լրիվ

վավերացնում եմ, որ "___" ____________ թվականին ________ ժամը ______- րոպեին

սույն փաստաթուղթը ներկայացվել է հիշյալ նոտարական տարածք`

քաղ. ________________________________________________________ կողմից:

փաստաթղթերը ներկայացնողի ա. հ. ա. լրիվ և նրա բնակության վայրը          

Փաստաթուղթը ներկայացնողի ինքնությունը, իրավունակությունը և գործունակությունը

ստուգված են:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար`___________________

ստորագրություն

_________________

Ծանոթություն:

Եթե նոտարական գործողությունը պետական նոտարական գրասենյակում չի կատարվել, ապա "հիշյալ պետական նոտարական գրասենյակ" բառերի փոխարեն նշվում է նոտարական գործողության կատարման վայրը:

 

 

 

Ձև N 55  

 

Վավերացման մակագրություն կազմակերպության ընդհանուր ժողովի

կամ կոլեգիալ այլ մարմնի նիստի արձանագրության մասին

 

"_____"_____________ թվականին ես,_____________________________________

                                                                               նոտարական տարածքի անվանումը

նոտար ______________________ վավերացնում եմ __________________________

                              ա. հ. ա. լրիվ                                                                     կազմակերպության անվանումը

ժողովի արձանագրությունը կայացած____________ թվականի ________________օրը:

Ժողովին մասնակցող բոլոր անձանց ինքնությունը, իրավունակությունը եւ

գործունակությունը ստուգված են:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`_______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք _____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար`___________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 56  

 

Վավերացման մակագրություն դրամական գումարներ և արժեթղթեր դեպոզիտ

ընդունելու մասին

 

"____" _______________ թվականին ես, ___________________________________

                                                                                     նոտարական տարածքի անվանումը

նոտար _________________________ դեպոզիտ ընդունեցի_____________________
                                  ա. հ. ա. լրիվ
քաղ.________________________________________________________________

ա. հ. ա. լրիվ, բնակության վայրը

պատկանող___________________________________________________________

գումարի, արժեթղթերի չափը

Դեպոզիտ հանձնող անձի (պարտապանի) ինքնությունը, իրավունակությունը և

գործունակությունը ստուգված են:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`_______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք_____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար`__________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 57  

 

Վավերացման մակագրություն սեղանամատյանից կատարված քաղվածքի իսկությունը հաստատելու մասին

 

"_____" ________________ թվականին ես, _________________________________

                                                                                           նոտարական տարածքի անվանումը

նոտար ____________________ հաստատում եմ ______________________ նոտարի

                              ա. հ. ա. լրիվ                                                                      անվանումը

գործողությունների գրանցման սեղանամատյանի________ թվականի __________ գրքի

_____________________________ սեղանամատյանի սույն քաղվածքի իսկությունը:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`_____________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք___________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար`____________________

ստորագրություն

 

 

 

Ձև N 58  

 

Վավերացման մակագրություն կրկնակի վրա

 

"_____" ________________ թվականին իմ, _________________________________

                                                                                          նոտարական տարածքի անվանումը

նոտար_________________________կողմից տրված է ________________________

                                  ա. հ. ա. լրիվ
____________________________________________________________________

________________________ կրկնակ` կորցրածի փոխարեն_____________________

____________________________________________________________________

կրկնակը ստացած քաղաքացու ա. ա. հ. լրիվ, կամ կազմակերպության անվանումը

____________________________________________________________________

 կտակը, լիազորագիրը,

____________________________________________________________________

կտակի, լիազորագրի

______________________________ տրված է (հաստատված է, կատարված է և այլն)

                         մակագրության

հիշյալ նոտարի կողմից"____"___________թվականին և գրանցված է սեղանամատյանի

N ________________________________________________ բնօրինակը պահվում է

կտակի, լիազորագրի                                             

նոտարական գրասենյակի գործերում:

Քաղ.________________________________________________________________

կրկնակն ստացողի ա. հ. ա. լրիվ

ինքնությունը ստուգված է:

 

Գրանցված է սեղանամատյանում`______________ -ով,

Գանձված է պետական տուրք ____________________

Զինանշանի պատկերով կնիք

Նոտար`____________________

ստորագրություն

 

Ծանոթություն:

Եթե կրկնակը պահանջվում է կազմակերպության կողմից, ապա "քաղ.______________

ինքնությունը ստուգված" բառերի փոխարեն նշվում է.___________________________

                                                                                                         կազմակերպության

____________________________  "ներկայացուցչի լիազորությունները ստուգված են":

                        անվանումը
Երբ կտակի կրկնակ է տրվում, որը հաստատված է "Նոտարիատի մասին" ԼՂՀ օրենքում
նշված այլ պաշտոնատար անձի կողմից, մակագրության երկրորդ պարբերությունը
շարադրվում է հետևյալ մակագրությամբ. "Կտակը հաստատված է".
____________________________________________________________________

նշվում է անձի լրիվ պաշտոնը և հիմնարկի

____________________________________________________________________

անվանումը, որտեղ աշխատում է այդ պաշտոնատար անձը

"___" ____________________ թ. և գրանցված է

____________________________________________________________________

կտակների գրանցման գրքում, նավամատյանում և այլն

N _______________":

Կտակի կրկնակի վրա վավերացման մակագրությունում "ստուգված է" բառերից հետո

նաեւ ավելացվում է. "Կտակարարի մահվան փաստը ստուգված է":