Համարը 
N 9
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2017.09.12/16(330)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԱՀ դատարանների նախագահների խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
25.08.2017
Ստորագրող մարմինը 
ԱՀ դատարանների նախագահների խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
25.08.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
22.09.2017
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ԱՀ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱՀ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 69-ՐԴ, 71-ՐԴ ԵՎ 106-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ

ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

ՈՐՈՇՈՒՄ № 9

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 69-ՐԴ, 71-ՐԴ ԵՎ 106-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ուսումնասիրելով ԱՀ ընտանեկան օրենսգրքի 69-րդ, 71-րդ և 106-րդ հոդվածների վերաբերյալ խորհրդատվական բնույթի պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ ԱՀ Գերագույն դատարանի նախագահի կողմից ԱՀ դատական օրենսգրքի 43-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետի հիման վրա ներկայացված դիմումը` ԱՀ դատարանների նախագահների խորհուրդը`

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

 

1. ԱՀ դատարանների նախագահների խորհրդին հասցեագրած իր դիմումում ԱՀ Գերագույն դատարանի նախագահը նշել է, որ քաղաքացիական գործերով դատական պրակտիկայի ուսումնասիրման և ամփոփման արդյունքում պարզվել է, որ ծնողից երեխայի օգտին ալիմենտի բռնագանձման գործերով դատական պրակտիկայում առկա է ԱՀ օրենսդրության ոչ միատեսակ կիրառում:

2. ԱՀ ընտանեկան օրենսգրքի 69-րդ և 71-րդ հոդվածները նախատեսում են դատական կարգով երեխայի համար ալիմենտի բռնագանձման 3 եղանակ` ծնողի վաստակից բաժնային հարաբերակցությամբ, կայուն դրամական գումարով, կայուն դրամական գումարով և բաժիններով միաժամանակ:

Կայուն դրամական գումարով կամ կայուն դրամական գումարով և բաժիններով միաժամանակ ալիմենտ դատարանն իրավունք ունի սահմանել, եթե ծնողների վաստակից և (կամ) այլ եկամտից բաժնային հարաբերակցությամբ ալիմենտի բռնագանձումն անհնար կամ դժվար է կամ էլ էականորեն վնասում է ստացողներից որևէ մեկի շահերը, ինչպես նաև այն դեպքերում, երբ երեխաների համար ալիմենտ վճարելու պարտականություն ունեցող ծնողը ստանում է ոչ կանոնավոր կամ փոփոխվող վաստակ և (կամ) այլ եկամուտ, վաստակ և (կամ) այլ եկամուտ է ստանում բնամթերքի տեսքով կամ արտարժույթով, վաստակ և (կամ) այլ եկամուտ չի ստանում կամ չունի:

Սակայն, դատական պրակտիկայում խնդիրներ են առաջանում այն դեպքերում, երբ դատարանի վճռով ալիմենտ սահմանվելուց հետո հանգամանքները փոխվում են, օրինակ` ի հայտ են գալիս ԱՀ ընտանեկան օրենսգրքի 71-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված այնպիսի հանգամանքներ, որոնց առկայության պարագայում օրենսդրությամբ նախատեսվում է ալիմենտի վճարման այլ եղանակ:

Այս հարցի շուրջ ԱՀ դատական պրակտիկայի ամփոփումը ցույց է տվել, որ վերոնշյալ դեպքերում ալիմենտի վճարման եղանակի փոփոխությունը դիտվում է որպես ալիմենտի չափի փոփոխություն, և այդ հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է ԱՀ ընտանեկան օրենսգրքի 107-րդ հոդվածը, համաձայն որի` ալիմենտի սահմանված չափը կարող է փոխվել միայն երկու պայմանների` կողմերից մեկի գույքային և ընտանեկան դրության միաժամանակյա փոփոխության պարագայում:

Սակայն, ալիմենտի վճարման եղանակի փոփոխությունը և ալիմենտի չափի փոփոխությունը տարբեր հասկացություններ են: Ալիմենտի վճարման եղանակի փոփոխությունը կախված է ալիմենտ վճարողի բնակության վայրի, եկամտի ձևի փոփոխությունից և այլ հանգամանքներից, իսկ չափի փոփոխության համար անհրաժեշտ է կողմերից մեկի գույքային և ընտանեկան դրության միաժամանակյա փոփոխություն:

Ալիմենտի վճարման եղանակի փոփոխությունը երբեմն կարող է հանգեցնել նաև չափի փոփոխության, բայց դա ալիմենտի վճարման եղանակի փոփոխության հետևանք է, այլ ոչ թե ալիմենտի չափի փոփոխություն, քանի որ միշտ չէ, որ վճարման եղանակի փոփոխությունը հանգեցնում է չափի փոփոխության:

Ալիմենտի վճարման եղանակի փոփոխության կարգը ԱՀ ընտանեկան օրենսդրությամբ ուղղակիորեն ամրագրված չէ: Սակայն ԱՀ ընտանեկան օրենսգրքի 5-րդ հոդվածի համաձայն` եթե ընտանիքի անդամների միջև հարաբերությունները կարգավորված չեն ընտանեկան օրենսդրությամբ, ապա նման հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են նույնպիսի հարաբերությունները կարգավորող ընտանեկան իրավունքի նորմերը: ԱՀ ընտանեկան օրենսգրքի 106-րդ հոդվածում նշված է, որ շահագրգիռ անձը կարող է դիմել դատարան` ալիմենտի չափը կայուն դրամական գումարով որոշելու կամ այլ եղանակով ալիմենտ վճարելու մասին պահանջով, եթե ալիմենտ վճարելու պարտավոր անձը մշտական բնակության համար մեկնում է օտարերկրյա պետություն:

Այսպիսով, ԱՀ ընտանեկան օրենսգրքի 69-րդ և 71-րդ հոդվածներով նախատեսված ալիմենտի վճարման եղանակների փոփոխության վերաբերյալ իրավական նորմերի բացակայության պայմաններում այդ հարաբերությունների նկատմամբ կարող է կիրառվել ԱՀ ընտանեկան օրենսգրքի 106-րդ հոդվածում ամրագրված իրավունքի նորմը, և ալիմենտ վճարելու եղանակը կարող է փոխվել բոլոր այն դեպքերում, երբ ի հայտ են գալիս այնպիսի հանգամանքներ, որոնց առկայության պարագայում օրենսդրությամբ նախատեսվում է ալիմենտի վճարման այլ եղանակ:

Հիմք ընդունելով վերոշարադրյալը, նպատակ ունենալով ապահովելու օրենսդրության ճիշտ և միատեսակ կիրառումը` Արցախի Հանրապետության դատարանների նախագահների խորհուրդը`

 

Պ Ա Ր Զ Ա Բ Ա Ն ՈՒ Մ Է

 

Շահագրգիռ անձի դիմումով դատարանն ալիմենտի վճարման եղանակը փոփոխում է ոչ միայն այն դեպքում, երբ ալիմենտ վճարելու պարտավոր անձը մշտական բնակության համար մեկնում է օտարերկրյա պետություն, այլ նաև այն դեպքերում, երբ բաժնով ալիմենտ վճարող ծնողն ազատվում է աշխատանքից կամ կայուն դրամական գումարով ալիմենտ վճարող ծնողն ընդունվում է աշխատանքի կամ էլ ի հայտ են գալիս ԱՀ ընտանեկան օրենսգրքի 71-րդ հոդվածով նախատեսված այլ հանգամանքներ:

 

 

ԱՀ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ

 

25 օգոստոսի 2017թ.

ք. Ստեփանակերտ