Համարը 
թիվ 86-Կ/Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀԳՆԱՏ 2009.11.26/15(21)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
Ընդունման ամսաթիվը 
05.11.2009
Ստորագրող մարմինը 
Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
05.11.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
07.12.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ԼՂՀ ԿԱ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՈՂԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԱԿՏԻ, ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ, ԾԱՆՈՒՑԱԳՐԻ, ՀՈՂԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ, ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Գրանցված է

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

արդարադատության նախարարության կողմից

«16» նոյեմբերի 2009թ.

պետական գրանցման համարը 20109122

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ

ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

«05» նոյեմբերի 2009թ.

թիվ 86-Կ/Ն

 ք. Ստեփանակերտ

 

ՀՈՂԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԱԿՏԻ, ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ, ԾԱՆՈՒՑԱԳՐԻ, ՀՈՂԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ, ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 41-րդ, 42-րդ, 43-րդ հոդվածների, «Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի և շրջվարչակազմերի ղեկավարների հողային պետական տեսչական իրավասությունները սահմանազատելու մասին» թիվ 501 որոշման պահանջներով`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

 

1. Հաստատել`

1) հողերի օգտագործման և պահպանման խախտումների ակտի ձևը` համաձայն թիվ 1 հավելվածի.

2) ստուգումների արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանքի ձևը` համաձայն թիվ 2 հավելվածի.

3) ծանուցագրի ձևը` համաձայն թիվ 3 հավելվածի.

4) հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ ստուգումների հաշվառման մատյանների ձևերը` համաձայն թիվ, թիվ 4, 5 և 6 հավելվածների.

5) հողային օրենսդրության պահանջների կատարման վերաբերյալ ստուգումների հաշվառման մատյանի լրացման մեթոդական ցուցումը` համաձայն թիվ 7 հավելվածի:

2. Սույն հրամանը սահմանված կարգով ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն` պետական գրանցման:

3. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Մ.Ալեքսանյանի վրա:

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

 

 

Գրանցված է ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից ____________

Պետական գրանցման համարը ________

Ներմուծեք նկարագրությունը_10

Հավելված թիվ 1

 

Հաստատված է ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի «____»___________________2009թ.

թիվ ______ հրամանով

 

Ա Կ Տ N____

 

ՀՈՂԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ

 

«_____» _____________200__թ.

 

Ղեկավարվելով ԼՂՀ հողային օրենսգրքի 41-րդ, 42-րդ, 43-րդ հոդվածների և «Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին» ԼՂՀ օրենքի պահանջներով

 

ես`_________________________________________________________________________

                                               (մարմինը, տեսուչի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

______________ ստուգում եմ իրականացրել ______________________________________

              (ստուգման ձևը)                                                                                                                (վայրը)

 

Ստուգման արդյունքում կազմված է սույն ակտը հետևյալի մասին _________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի _______րդ հոդվածի համաձայն

____________________________________________________________________________

                                                        (տեղեկություններ խախտում կատարած անձի մասին)

 

խախտման համար նշանակում եմ վարչական տուգանք` _________________________դրամ: Տուգանքը 15 օրյա ժամկետում ենթակա է գանձման պետական բյուջե, տուգանքը չմուծելու դեպքում` գանձվում է օրենքով սահմանված կարգով:

Ակտը կազմված է երկու օրինակից, որից մեկ օրինակը հանձնվում է _________________, մյուս օրինակը ներկայացվում է _____________________

 

________________________________________

(ստուգողի ստորագրությունը,անունը, ազգանունը)             

 

_______________________________________

(ստուգվողի ստորագրությունը,անունը, ազգանունը)           

 

 

Գրանցված է ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից ____________

Պետական գրանցման համարը ________

Ներմուծեք նկարագրությունը_10

Հավելված թիվ 2

 

Հաստատված է ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի

պետական կոմիտեի նախագահի «____»___________________2009թ.

թիվ ______ հրամանով

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք N______

 

ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

«_____» ____________200___թ.

 

Ղեկավարվելով ԼՂՀ հողային օրենսգրքի 41-րդ, 42-րդ, 43-րդ հոդվածների և «Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին» ԼՂՀ օրենքի պահանջներով

 

ես`__________________________________________________________________________

                                                             (մարմինը, տեսուչի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

_____________________ ստուգում եմ իրականացրել _______________________________

               (ստուգման ձևը)                                                                                                                      (վայրը)

 

Ստուգման արդյունքում կազմված է սույն տեղեկանքը հետևյալի մասին _____________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________խախտումը վերացնելու

համար տալիս եմ ցուցում_________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Ցուցումը նշված ժամկետում չկատարելու դեպքում խախտում կատարած անձը սահմանված կարգով ենթարկվում է պատասխանատվության:

Տեղեկանքը կազմված է երկու օրինակից, որից մեկ օրինակը հանձնվում է __________, մյուս օրինակը ներկայացվում է _______________________

 

________________________________________

(ստուգողի ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)             

 

_______________________________________

(ստուգվողի ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)           

 

 

Գրանցված է ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից ____________

Պետական գրանցման համարը ________

 

Հավելված թիվ 3

 

Հաստատված է ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի

պետական կոմիտեի նախագահի «____»___________________2009թ.

թիվ ______ հրամանով

 

Ծ Ա Ն ՈՒ Ց Ա Գ Ի Ր

 

ԼՂՀ ___________________________

 

պարոն _________________________

 

Հարգելի պարոն _________________________

 

«Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին» ԼՂՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի

համաձայն ս.թ. ________________________ -ից մինչև ս.թ. ____________________ -ը

 

ԼՂՀ_______________________________________________________________________

                                                                         (շրջանի, համայնքի անվանումը)

 

_______________________ _____________________________ (պետական լիազոր մարմին)

              (վարչակազմի ղեկավար )                  ( ստուգողի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

 

պետք է իրականացվեն ________________________ ստուգումներ:

                                                             (ստուգման տեսակը)

 

Ստուգումներ է իրականացվելու _________________________________________________

                                                                                                                 (հարցերի շրջանակը)

 

 

Գրանցված է ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից ____________

Պետական գրանցման համարը ________

 

Հավելված թիվ 4

 

Հաստատված է ԼՂՀ կառավարությանն

առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի

պետական կոմիտեի նախագահի «____»___________________2009թ.

թիվ ______ հրամանով

 

Մ Ա Տ Յ Ա Ն

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ

 

ՀՈՂԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

 

ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

 

 

Հ/Հ

Ստուգման ամսաթիվը

Ստուգման

օբյեկտը

Ում կողմից է

իրականացվել

 ստուգումը

Հայտնաբերված

հողային

 օրենսդրության

 խախտումների

բնութագիրը

Ում կողմից են

թույլ

տրվել խախտումները

(պաշտոնատար

 անձանց,

իրավաբանական

կամ ֆիզիկական

անձանց) նրանց

գտնվելու վայրը և

հասցեն

Պետական

լիազոր

 մարմնի

ղեկավարին

ստուգումների

արդյունքների

 ներկայացման

ամսաթիվը

Պետական

լիազոր

 մարմնի

 կողմից

 կայացրած

որոշումը

Ներկայացվել է

իրավասու

մարմիններին

Իրավասու

մարմին-

ների

կողմից

կայացրած

որոշումը

Նշումներ

հողային

օրենսդրու-

թյան խախ-

տումների

վերացման

մասին

Ծանոթու-

թյուն

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

                          
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

Գրանցված է ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից ____________

Պետական գրանցման համարը ________

 

Հավելված թիվ 5

 

Հաստատված է ԼՂՀ կառավարությանն

առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի

պետական կոմիտեի նախագահի «____»___________________2009թ.

թիվ ______ հրամանով

 

 

Մ Ա Տ Յ Ա Ն

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ___________________

                                                                                                                  (շրջանի անվանումը)

 

ՇՐՋԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱԶՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՀՈՂԵՐԻ

 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

 

ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

 

Հ/Հ

Ստուգման ամսաթիվը

Ստուգման

օբյեկտը

Ում կողմից է

իրականացվել

 ստուգումը

Հայտնաբեր-

ված

հողային

 օրենսդրության

 խախտումների

բնութագիրը

Ում կողմից են թույլ

տրվել խախտումները

(պաշտոնատար

 անձանց,

իրավաբանական

կամ ֆիզիկական

անձանց) նրանց

գտնվելու վայրը և

հասցեն

Վարչակազմի

ղեկավարին

ստուգումների

արդյունքների

ներկայացման

ամսաթիվը

Վարչակազմի

ղեկավարի

կողմից

կայացրած

որոշումը

Ներկա-

յացվել է

իրավասու

մարմին-

ներին

Իրավասու

մարմին-

ների կողմից

կայացրած

որոշումը

Նշումներ

հողային

օրենսդրու-

թյան խախ-

տումների

վերացման

մասին

Ծանոթու-

թյուն

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

                          
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

Գրանցված է ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից ____________

Պետական գրանցման համարը ________

 

Հավելված թիվ 6

 

Հաստատված է ԼՂՀ կառավարությանն

առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի

պետական կոմիտեի նախագահի «____»___________________2009թ.

թիվ ______ հրամանով

 

Մ Ա Տ Յ Ա Ն

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ______________________

                                                                                                            (շրջանի անվանումը)

ՇՐՋԱՆԻ _________________________ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ

(համայնքի անվանումը )                                                                    

ՀՈՂԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

 

ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

 

 

Հ/Հ

Ստուգման ամսաթիվը

Ստուգման

օբյեկտը

Ում կողմից է

իրականացվել

 ստուգումը

Հայտնաբերված

հողային

 օրենսդրության

 խախտումների

բնութագիրը

Ում կողմից են թույլ

տրվել խախտումները

(պաշտոնատար

 անձանց,

 իրավաբանական

կամ ֆիզիկական

անձանց) նրանց

գտնվելու վայրը և

 հասցեն

Համայնքի

ղեկավարին

ստուգումների

արդյունքների

ներկայացման

ամսաթիվը

Համայնքի

ղեկավարի

կողմից

կայացրած

որոշումը

Ներկա-

յացվել է

իրավասու

մարմին-

ներին

Իրավասու

մարմին-

ների կողմից

կայացրած

որոշումը

Նշումներ

հողային

օրենսդրու-

թյան

խախ-

տումների

վերացման

մասին

Ծանոթու-

թյուն

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

                          
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

 

Հավելված թիվ 7

 

ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄ

 

Ստուգումների մատյանում գրանցվում են հողային օրենսդրության պահանջների կատարման վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջաններում և համայնքներում իրականացված բոլոր ստուգումների արդյունքները, անկախ այն բանից, հողային օրենսդրության պահանջների կատարման վերաբերյալ խախտումներ հայտնաբերվել են, թե ոչ:

1-ին սյունակում լրացվում է հերթական համարը:

2-րդ սյունակում լրացվում է ստուգման անցկացման սկզբի և ավարտի ամիս, ամսաթիվը:

3-րդ սյունակում լրացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանի, համայնքների, հողօգտագործողների անվանումները:

4-րդ սյունյակում լրացվում է ստուգող մարմինը, կատարողի անունը, ազգանունը և զբաղեցրած պաշտոնը:

5-րդ սյունակում գրանցվում է հայտնաբերված հողային օրենսդրության պահանջների խախտման բնույթը:

6-րդ սյունակում լրացվում է խախտում կատարած հողօգտագործողի (իրավաբանական և ‎‎ֆիզիկական անձի), լրիվ անվանումը, խախտման համար պատասխանատու պաշտոնատար անձի կամ սեփականատիրոջ աշխատավայրի և բնակության վայրի հասցեն:

7-րդ սյունակում լրացվում է ստուգողի կողմից պետական լիազոր մարմնի ղեկավարին, վարչակազմի ղեկավարին կամ համայնքի ղեկավարին ստուգումների արդյունքում կազմված ակտի կամ տեղեկանքի ներկայացման ամսաթիվը:

8-րդ սյունակում լրացվում է պետական լիազոր մարմնի, վարչակազմի ղեկավարի կամ համայնքի ղեկավարի կողմից ստուգումների արդյունքների վերաբերյալ կայացրած որոշումը:

9-րդ սյունակում լրացվում է ստուգումների արդյունքում իրավասու մարմիններին հաղորդագրություն ներկայացնելու ամիս, ամսաթիվը:

10-րդ սյունակում գրանցվում են հայտնաբերված խախտումներ կատարողների վերաբերյալ իրավասու մարմինների կողմից ընդունված որոշումների ամիս, ամսաթիվը:

11-րդ սյունակում գրանցվում է, թե ինչ ձևով է վերացվել հողային օրենսդրության պահանջների խախտումները:

12-րդ սյունակում լրացվում է լրացուցիչ տեղեկություններ ստուգումների վերաբերյալ:

Ստուգումների հաշվառման մատյանը լրացվում է գրիչով: Սխալ գրառումների վրա ջնջումներ չի թույլատրվում: Սխալ գրանցման վրա գիծ է քաշվում և նոր տողից գրվում ճիշտը: Գրառումներում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ «Ծանոթություն» սյունակում տրվում է համապատասխան բացատրություն:

Մատյանի համարակալված և կարված թերթերը կնքվում են ստուգող մարմնի ղեկավարի կողմից: