Համարը 
ՀՕ-117
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2008.01.23/04(76)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ Ազգային Ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
26.12.2007
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
30.12.2007
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
02.02.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
Տես 5-6-րդ հոդվածները:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ԼՂՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2007 թվականի

 դեկտեմբերի 26-ին

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. 2008 թվականի հունվարի 1-ից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գործողության մեջ դնել Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի դեկտեմբերի 24-ի ՀՕ-60-Ն քրեակատարողական օրենսգիրքը (փոփոխություններով և լրացումներով հանդերձ), այն վերանվանելով «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգիրք» (այսուհետ` օրենսգիրք):

 

Հոդված 2. Օրենսգրքով նախատեսված պետական կառավարման լիազորված մարմնի իրավասությունը վերապահել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանությանը (այսուհետ` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանություն):

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում քրեակատարողական մարմիններում ծառայությունը համարել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության մարմիններում ծառայություն:

 

Հոդված 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության քրեակատարողական մարմնի գործունեության կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 4. Օրենսգրքում քրեակատարողական ծառայությանը և նրա ստորաբաժանումներին վերապահված լիազորությունները համապատասխանաբար վերապահել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության քրեակատարողական մարմնին և նրա ստորաբաժանումներին, իսկ արդարադատության նախարարին և քրեակատարողական ծառայության ղեկավարին վերապահված լիազորությունները` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության պետին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության քրեակատարողական մարմնի ղեկավարին:

 Օրենսգրքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով սահմանադրական դատարանի և վճռաբեկ դատարանի նախագահներին վերապահված լիազորությունը վերապահել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն դատարանի նախագահին:

 

Հոդված 5. Օրենսգիրքը գործողության մեջ դնելու օրվանից հետո` մեկ տարվա ընթացքում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում պատժի կատարումը անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել օրենսգրքով կիսաբաց, կիսափակ և փակ տեսակների ուղղիչ հիմնարկներին ներկայացվող պահանջներին:

Բաց և բուժական տեսակի ուղղիչ հիմնարկներում դատապարտյալների պատժի կատարումը, ինչպես նաև անչափահաս, կին և օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 1-ին մասի չորրորդ և ութերորդ կետերով սահմանված դատապարտյալների պատժի կատարումը կանոնակարգվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջպետական համաձայնագրով:

 

Հոդված 6. Օրենսգրքից բխող իրավական ակտերն ընդունվում են մինչև 2008 թվականի հուլիսի 1-ը:

Մինչև 2008 թվականի հունվարի 1-ն ընդունված քրեակատարողական նորմեր պարունակող իրավական ակտերը կիրառվում են այնքանով, որքանով չեն հակասում օրենսգրքին:

Մինչև 2008 թվականի հունվարի 1-ն ընդունված քրեակատարողական նորմեր պարունակող իրավական ակտերը, որոնցով կարգավորվող հարաբերություններն օրենսգրքի համաձայն պետք է կարգավորվեն միայն օրենքով, գործում են մինչև համապատասխան օրենքը գործողության մեջ դնելը:

 

Հոդված 7. Օրենսգիրքը գործողության մեջ դնելու օրվանից ուժը կորցրած ճանաչել «Տուգանքի դատապարտված անձանց պատժի կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2007 թվականի մայիսի 23-ի ՀՕ-25 օրենքը:

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

30 դեկտեմբերի 2007թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-117