Համարը 
N 4
Տեսակը 
Մայր
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2007.05.03/12(53)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
09.04.2007
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
09.04.2007
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
14.05.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ԼՂՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՆՈՏԱՐ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Գրանցված է

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

արդարադատության նախարարության

կողմից 2007թ. ապրիլի 20-ին

Գրանցման համար 662

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

09 ապրիլի 2007թ.

N 4

 ք.Ստեփանակերտ

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՆՈՏԱՐ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» ԼՂՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է`

հաստատել` «Պետական նոտարական գրասենյակի գործունեության մասին» ձև թիվ 1-նոտար (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը (կցվում է):

 

 

ԼՂՀ վիճակագրության պետական

խորհրդի նախագահ`

Բ. ԲԱԲԱՅԱՆ

 

 

 

Հաստատված է

ԼՂՀ ՎՊԽ 09 ապրիլի 2007թ.

թիվ 4 որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՆՈՏԱՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Պետական նոտարական գրասենյակի գործունեության մասին» ձև թիվ 1-նոտար (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը կազմվում է նոտարական գրասենյակներում գտնվող սկզբնական հաշվառման մատյանների տվյալների հիման վրա:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է մինչև եռամսյակին հաջորդող ամսվա 10-ը:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված խնդիրները կարգավորվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

5. Սյունակ Բ-ում բերվում են նոտարական գործողությունների անվանումները:

6. Սյունակ 1-ում բերվում է ըստ նոտարական գործողությունների գործերի քանակը:

7. Սյունակ 2-ում բերվում է նոտարական գործողությունների կատարման համար գանձված պետական տուրքի գումարի չափը:

 

 

Ավելացվել է արտաքին խմբագրման ժամանակ 

ԼՂՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

                    ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն՝ «Պետական վիճակագրության մասին» ԼՂՀ օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով՝ ԼՂՀ Վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատված «Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» և «Պետական վիճակագրական աշխատանքների իրականացման համար վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման» կարգի

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Ներկայացվում է

Ներկայացվում են

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը՝

ԼՂՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն (ԼՂՀ ԱՎԾ) կամ ԼՂՀ ԱՎԾ տարածքային բաժին

ԼՂՀ արդարադատության նախարարությունը, կամ պետական նոտարական գրասենյակները

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 10-ը

Ում է ներկայացվում (անվանումը) _______________________

Ով է ներկայացնում (անվանումը կամ Ա.Ա.Հ)_______________

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _____________

__________________________________________________

Գտնվելու վայրը_______________________________________

_________________________________________I  I  I  I  I  I

Շրջանը___________________համայնքը___________________

Պետական ռեգիստրում գրանցման (հաշվառման) համարը I  I   I  I  I  I  I  I  I  I I

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I  I  I  I  I  I  I  I  I

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը I  I  I  I  I  I  I  I  I

Պետական ռեգիստրում գրանցման հաշվառման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում է ԼՂՀ արդարադատության նախարարության պետական ռեգիստրի բաժնի կողմից տրված գրանցման (հաշվառման) վկայականից

 

Ձև թիվ 1-նոտար

 

(եռամսյակային)

 

 

Հաստատված է

ԼՂՀ վիճակագրության պետական խորհուրդի

09 ապրիլի 2007թ.

թիվ 4 որոշմամբ

 

Չլրացնել

 

ՏԳՏԴ    I  I  I  I  I  I

 

Շրջանը         I  I  I

 

Համայնքը  I  I  I  I 

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

 

Ա Մ Փ Ո Փ    Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

_____________ եռամսյակ 200 թ.

 

Տողի համարը

Նոտարական գործողության տեսակը

Գործողությունների քանակը

Գանձված պետական տուրքը,

/հազ. դրամ/

Ա

Բ

1

2

1

Անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի վավերացում

   

1.1

բնակելի տների կամ բնակարանների (հողամասերով կամ առանց հողամասերի) օտարման պայմանագրերի վավերացում

   

1.2

միայն հողամասերի օտարման պայմանագրերի վավերացում

   

1.3

այլ անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի վավերացում

   

2

Անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրերի վավերացում

   

2.1

բնակարանների վարձակալության պայմանագրերի վավերացում

   

2.2

միայն հողամասերի վարձակալության պայմանագրերի վավերացում

   

2.3

այլ անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրերի վավերացում

   

3

Անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրերի վավերացում

   

3.1

միայն հողամասերի անհատույց օգտագործման պայմանագրերի վավերացում

   

3.2

այլ անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրերի վավերացում

   

4

Սերվիտուտի մասին պայմանագրերի վավերացում

   

5

Անշարժ գույքի վերաբերյալ այլ պայմանագրերի վավերացում՝ բացի գրավից

   

6

Գրավի պայմանագրերի վավերացում

   

6.1

անշարժ գույքի գրավի կամ շարժական գույքի հիփոթեքի պայմանագրերի վավեացում

   

6.2

գրավի այլ պայմանագրերի վավերացում

   

7

Շարժական գույքի վերաբերյալ պայմանագրերի վավերացում

   

7.1

ավտոտրանսպորտային միջոցների օտարման պայմանագրերի վավերացում

   

7.2

շարժական գույքի վերաբերյալ այլ պայմանագրերի վավերացում

   

8

1-7 կետերում չնշված այլ պայմանագրերի վավերացում

   

9

Կտակների վավերացում

   

10

Լիազորագրերի վավերացում

   

10.1

անշարժ գույքի տիրապետման կամ օգտագործման կամ տնօրինման իրավունքի լիազորագրերի վավերացում

   

10.2

ավտոտրանսպորտային միջոցների տիրապետման, տնօրինման կամ օգտագործման լիազորագրերի վավերացում

   

10.3

այլ լիազորագրերի վավերացում

   

11

Ակլ գործարքների վավերացում

   

12

Ժառանգական գույքի պահպանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում

   

13

ժառանգության իրավունքի վկայագրերի տրամադրում

   

14

Ընդհանուր գույքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ սեփականության իրավունքի վկայագրերի տրամադրում

   

15

Փաստաթղթերի պատճենների կամ դրանց քաղվածքների իսկության վավերացում

   

16

Փաստաթղթերի վրա եղած ստորագրությունների իսկության վավերացում

   

17

Փաստաթղթերի թարգմանության իսկության վավերացում

   

18

Քաղաքացու ողջ լինելու փաստի հաստատում

   

19

Քաղաքացու՝ որոշակի վայրում գտնվելու փաստի հաստատում

   

20

Լուսանկարում պատկերված անձի և քաղաքացու նույնության հաստատում

   

21

Փաստաթղթեր ներկայացնելու ժամանակի հաստատում

   

22

Ֆիզիկական անձանց կամ կազմակերպությունների դիմումները կամ այլ փաստաթղթերը այլ ֆիզիկական անձանց կամ կազմակերպությունների փոխանցելը

   

23

Դրամական գումար կամ արժեթղթեր դեպոզիտ ընդունելը, պահպանելը, հանձնելը կամ վերադարձնելը

   

24

Փաստաթղթեր ի պահ ընդունելը

   

25

Ապացույցների ապահովումը

   

26

Կազմակերպության ընդհանուր ժողովի կամ կոլեգիալ այլ մարմնի նիստի արձանագրության վավերացում

   

 

Ընդամենը՝

   

 

 

Ղեկավար`

_______________________

(Ազգանուն, անուն)

_______________________

(Ստորագրություն)

Լրացնող`

(գլխավոր հաշվապահ

կամ այլ լիազորված անձ)

_______________________

(Ազգանուն, անուն)

_______________________

(Ստորագրություն)

 

_______________________

(Հեռախոսահամար(ներ))

 

«____» _______20_թ.___

 

Էլեկտրոնային փոստ__________________@__________