Համարը 
թիվ 21-Կ
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2006.04.08/11(20)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
Ընդունման ամսաթիվը 
17.03.2006
Ստորագրող մարմինը 
Պետական կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
17.03.2006
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
18.04.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ԼՂՀ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՀՐԱՄԱՆԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՄ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻՆ ԼՂՀ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 56-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ»-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

«Գրանցված է»

ԼՂՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

29 մարտի 2006թ.

Գրանցման N 534

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ

ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

 

17 մարտի 2006թ.

թիվ 21-Կ

ք.Ստեփանակերտ

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՄ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻՆ ԼՂՀ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 56-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ»-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքի /2002թ. հունիսի 11-ի ՀՕ-209/ 56-րդ հոդվածի պահանջներով`

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ

 

1. Հաստատել «Պետական սեփականություն հանդիսացող, ինչպես նաև քաղաքային կամ գյուղական համայնքներին ԼՂՀ հողային օրենսգրքի 56-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն անհատույց սեփականության իրավունքով փոխանցվող հողամասերի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին հրահանգ»-ը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանը սահմանված կարգով ներկայացնել ԼՂՀ արդարադատության նախարարություն` պետական գրանցման:

3. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ա. Ծատուրյանի վրա:

 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Վ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

 

 

 

Հավելված

ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի

պետական կոմիտեի նախագահի

17 մարտի 2006թ. թիվ 21-Կ հրամանի

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՄ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻՆ ԼՂՀ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 56-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ, ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

1. Սույն հրահանգով սահմանվում է պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերի, ինչպես նաև ԼՂՀ հողային օրենսգրքի 56-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան` քաղաքային և գյուղական համայնքների /բացառությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի/ վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերն անհատույց սեփականության իրավունքով համայնքներին փոխանցելուց հետո, ղրանց նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման առանձնահատկությունները:

2. Հողամասերի նկատմամբ իրավունքները` հողամասի հատակագծի հիման վրա սահմանված կարգով ենթակա են պետական գրանցման համապատասխան գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրացման միասնական մատյաններում, որտեղ

- «Անշարժ գույքի միավորի նկարագիրը» բաժնի «Հողամաս» ենթաբաժնում ըստ սյունակների լրացվում են`

ա) կադաստրային ծածկագիրը /համարը/ - կադաստրային քարտեզագրման արդյունքների հիման վրա տրված ծածկագիրը /նշված սյունակի տողերում թվերը չտեղավորվելու դեպքում օգտագործվում են հաջորդականությամբ մյուս տողերը/.

բ) գտնվելու վայրը /հասցեն/ - համառոտ հասցեն /շրջան, համայնք, փողոց, հնարավորության դեպքում նաև հողամասի անվանումը/.

գ) նպատակային նշանակությունը - նշվում է ԼՂՀ հողային օրենսգրքով նախատեսված նպատակային նշանակությունն ըստ հողային ֆոնդի`

1) գյուղատնտեսական նշանակության.

2) բնակավայրերի.

3) արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության.

4) էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակաոուցվածքների օբյեկտների.

5) հատուկ պահպանվող տարածքների.

6) հատուկ նշանակության.

7) անտառային.

8) ջրային.

9) պահուստային հողերի.

դ) օգտագործման նպատակը - նշվում է հողամասի օգտագործման նպատակը

1) վարելահող.

2) բազմամյա տնկարկ.

3) խոտհարք.

4) արոտավայր.

5) բնակելի կառուցապատման.

6) հասարակական կառուցապատման.

7) խառը կառուցապատման.

8) ընղհանուր օգտագործման հող.

9) այլ հող` ըստ ղրանց գործառնական նշանակության դասակարգման, սահմանված ԼՂՀ հողային օրենսգրքով.

ե) ընղհանուր մակերեսը /քառ.մ./ - նշվում է հեկտարով /հա/:

Հողամասի չափը լրացնելիս ենթաբաժնի 5-րդ սյունակում լրացվում է հողամասի ընդհանուր մակերեսը, իսկ 6-15-րդ սյունակներում լրացվում են ըստ հողատեսքերի /վարելահող, բազմամյա տնկարկներ, խոտհարք, տնամերձ, այգեգործական, բնակելի տան կառուցման և դրա սպասարկման համար և այլն/ հողամասերի չափերը: Այն դեպքում, երբ գրանցվում է մեկից ավելի հողատեսք, ապա մատյանի 4-րղ սյունակում լրացվում են հողատեսքերը /տարանջատելով դրանք ստորակետներով/, իսկ 6-15-րղ սյունակներում լրացվում են ըստ հողատեսքերի յուրաքանչյուրի չափը:

զ) կադաստրային արժեքը /հազ.դրամ/ - նշվում է ՀՀ դրամով կադաստրային գնահատման արդյունքով հաշվարկված արժեքը.

- «Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքները» բաժնի «Հողամաս» ենթաբաժինն ըստ սյունակների լրացվում է.

ա) սեփականատիրոջ /օգտագործողի/ անունը /անվանումը/ - լրացվում է տվյալ համայնքի անվանումը.

բ) բնակության /գտնվելու/ վայրը - սյունակը չի լրացվում.

գ) իրավունքի տեսակը - նշվում է սեփականություն.

դ) բաժնեմասը /տոկոս/- նշվում է- 100%.

ե) իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը և ամիս-ամսաթիվը - նշվում է ԼՂՀ կառավարության համապատասխան որոշման համարը, ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը, որով տվյալ համայնքին փոխանցվել են հողերը.

զ) իրավունքի դադարումը հաստատող փաստաթուղթը և ամիս-ամսաթիվը - օրինակ` եթե հողամասն օտարվել է առուվաճառքի պայմանագրով, ապա նշվում է տվյալ պայմանագիրը և դրա կնքման ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը:

3. Համայնքներին փոխանցվող հողամասերի վրա շինությունների առկայության դեպքում ղրանց նկատմամբ իրավունքները ենթակա են պետական գրանցման համապատասխան իրավունք հաստատող փաստաթղթերի հիման վրա, գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական մատյանում:

- «Անշարժ գույքի միավորի նկարագիրը» բաժնի «Շենք» ենթաբաժինն ըստ սյունակների լրացվում է.

ա) կադաստրային ծածկագիրը /համարը/ - կադաստրային քարտեզագրման արդյունքների հիման վրա տրված ծածկագիրը /նշված սյունակի տողերում թվերը չտեղավորվելու դեպքում օգտագործվում են հաջորդականությամբ մյուս տողերը/.

բ) նպատակային նշանակությունը - նշվում է բնակելի, հասարակական, արտադրական:

գ) օգտագործման նպատակը /անվանումը/ - նշվում է օգտագործման նպատակը իրավահաստատող փաստաթղթերի հիման վրա.

բնակելիի դեպքում նշվում է - բնակարան, բնակելի տուն, այգետնակ և այլն, հասարակականի` դպրոց, սրճարան և այլն, արտադրականի` գործարան, անասնաշենք, արտադրամաս, պահեստ և այլն.

դ) ընղհանուր բնութագիրը - ընղհանուր նկարագիրը, անհատական բնակելի տների համար նշվում է արտաքին հարդարումը, պատերի շինանյութը /տուֆ, երկաթբետոն, բազալտ, փայտ, աղյուս, խամքար, կոպտատաշ քար և այլ տեսակի քար/, ծածկը /փայտ, երկաթբետոն/, տանիքի նյութը /կղմինդր, թիթեղ, թերթաքար/շիֆեր//, ավարտվածության աստիճանը /մինչև 50%, 50%-80%, 80%-ից ավելի/, կոմունալ հարմարությունների ապահովությունը, տեղադրությունը /գոտիականությունր. հարկի բարձրությունը, հարկայնությունը, վնասվածության աստիճանը, կառուցման տարեթիվը/.

ե) ընդհանուր մակերեսը /քառ.մ./ - նշվում է կոտորակով արտաքին և ներքին մակերեսները քառակուսի մետրով,

զ) այդ թվում` բնակելի, օժանդակ,

է) կադաստրային արժեքը /հազ֊դրամ/ - նշվում է ՀՀ դրամով կադաստրային գնահատման արդյունքով հաշվարկված արժեքը:

«Անշարժ գույքի միավորի նկարագիրը» բաժնի «Շինություն» ենթաբաժինն ըստ սյունակների լրացվում է.

ա) կադաստրային ծածկագիրը /համարը/ - կադաստրային քարտեզագրման արդյունքների հիման վրա տրված ծածկագիրը /նշված սյունակի տողերում թվերը չտեղավորվելու դեպքում օգտագործվում են հաջորդականությամբ մյուս տողերը/.

բ) օգտագործման նպատակը /անվանումը/ /նշվում է անվանումը իրավահաստատող փաստաթղթերի հիման վրա` ավտոտնակ, խորդանոց, անասնաշենք և այլն/.

գ) ընդհանուր բնութագիրը - նշվում է ծածկը /փայտ, երկաթբետոն/, տանիքի նյութը /կղմինդր, թիթեղ, թերթաքար /շիֆեր//, պատերի շինանյութը /տուֆ, երկաթբետոն, բագալտ, փայտ, աղյուս կամ սնամեջ մանր բլոկ, մետաղ, խամքար, կոպտատաշ քար և այլ տեսակի քար/, ավարտվածության աստիճանը` տոկոսներով, տեղադրությունը, կառուցման տարեթիվը.

դ) ընդհանուր մակերեսը /քառ.մ./ - նշվում է կոտորակով արտաքին և ներքին մակերեսները քառակուսի մետրով.

ե) կադաստրային արժեքը /հազ֊դրամ/ - նշվում է ՀՀ դրամով կադաստրային գնահատման արդյունքով հաշվարկված արժեքը:

4. «Անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ իրավունքների» բաժնի «Շենք», «Շինություն» ենթաբաժինների սյունակները լրացվում են նույն բաժնի «Հողամաս» ենթաբաժնին համապատասխան:

5. Հողամասի վրա ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների կամ տիրազուրկ անշարժ գույքի առկայության դեպքում պետական գրանցման միասնական մատյանի «Լրացուցիչ տեղեկություններ» բաժնում կատարվում է գրառում ինքնակամ կառուցված շինությունների, տիրազուրկ անշարժ գույքի առկայության վերաբերյալ` ըստ հաջորդականության նշելով ինքնակամ, տիրազուրկ:

6. Իրավունքների պետական գրանցումից հետո յուրաքանչյուր համայնքի համար կազմվում է կաղաստրային գործ, որտեղ պահվում է ԼՂՀ կառավարության համապատասխան որոշումը, որի հիման վրա հողամասը փոխանցվել է համայնքին, տվյալ համայնքի կաղաստրային քարտեզը` համայնքին փոխանցվող, ինչպես նաև պետական սեփականություն հանդիսացող հողերի նշագրումով:

7. Մինչև համայնքներին հողամասերը փոխանցելը, պետական գրանցման միասնական մատյանների այն թերթիկները, որտեղ գրանցված են տվյալ հողամասերի նկատմամբ այլ անձանց վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքը, իսկ հողամասերը կառուցապատված չեն, սահմանված կարգով փակվում և տեղափոխվում են համապատասխան պետական գրանցման միասնական մատյաններ` տեղափոխելով նաև վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքը:

8. Մինչև համայնքներին հողամասերը փոխանցելը, պետական գրանցման միասնական մատյանների այն թերթիկները, որտեղ գրանցված են տվյալ հողամասերի նկատմամբ այլ անձանց վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքը, իսկ հողամասերը կառուցապատված են և սահմանված կարգով գրանցված են շենքերի, շինությունների նկատմամբ սեփականության իրավունք, թերթիկները չեն փակվում, համապատասխան մատյաններում գրանցվում են տվյալ հողամասի նկատմամբ իրավունքները` «Լրացուցիչ տեղեկություններ» բաժնում կատարելով գրառում շինությունների նկատմամբ գրանցված իրավունքների վերաբերյալ, իսկ շենք, շինության նկատմամբ գրանցված իրավունքների համապատասխան թերթիկի «Լրացուցիչ տեղեկություններ» բաժնում կատարվում է գրառում պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի պետական գրանցման միասնական մատյանի և համապատասխան թերթիկի համարների նշումով:

9. Անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրումը իրականացվում է սահմանված կարգով, ընդ որում այն տրամադրվում է ոչ միայն հողամասի, այլ նաև սույն հրահանգի 5-րղ կետով սահմանված, դրանում առկա ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների կամ տիրազուրկ անշարժ գույքի մասով` նշելով դրանց ծածկագիրը /երը/ կամ հերթական համարը /ները/, մակերեսը /ները/, «օգտագործվում է ինքնակամ և կամ/ տիրազուրկ և /կամ/ անհայտ» բառակապակցությունները:

10. Սեփականատիրոջ կողմից հողամասերից հրաժարվելու դեպքում որպես հիմք ընդունում է համայնքի ղեկավարի որոշումը, որում պետք է անպայման նշված լինեն հողամասից հրաժարվողի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, անձնագրի տվյալները, հողամասից հրաժարվելու մասին դիմումի ամիսը, ամսաթիվը և մտից համարը: Պետական գրանցման միասնական մատյանի տվյալ գույքի թերթիկի «իրավունքի դադարումը հաստատող փաստաթուղթը և ամիս-ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է համայնքի ղեկավարի որոշման համարը, ամիսը, ամսաթիվը, նշված թերթիկը փակվում է սահմանված կարգով, որից հետո համայնքային սեփականություն հանդիսացող պետական գրանցման միասնական մատյանում կատարվում է համայնքի անվամբ իրավունքի պետական գրանցում:

11. Պետական կամ համայնքային հողամասերը ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց պատկանող հողամասերի հետ փոխանակման դեպքում պետական գրանցման միասնական մատյանների համապատասխան թերթիկները փակվում են` «իրավունքի դադարումը հաստատող փաստաթուղթը և ամիս-ամսաթիվը» սյունակներում նշելով փոխանակման պայմանագրի համարը, ամիսը, ամսաթիվը, որից հետո նոր իրավունքի սուբյեկտին պատկանող մատյանում բացվում է նոր գրանցման թերթիկ և սահմանված կարգով կատարվում տվյալ հողամասի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցում:

12. Օտարերկրյա քաղաքացիներին պատկանող գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման դեպքում, երբ շինությունները պատկանում են սեփականության իրավունքով, իսկ հողամասը` մշտական անհատույց օգտագործման կամ վարձակալության, պետական գրանցման միասնական մատյանի թերթիկի «Անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ իրավունքները» բաժնի «Հողամաս» ենթաբաժնի` իրավունքի տեսակը և գործողության ժամկետը սյունակում նշվում է մշտական անհատույց օգտագործում կամ վարձակալություն և ժամկետը, «իրավունքի դադարումը հաստատող փաստաթուղթը և ամիս-ամսաթիվը» սյունակում նշվում է համապատասխան պայմանագրի համարը, ամիսը, ամսաթիվը, որի հիման վրա տվյալ անձին հատկացվել է հողամասի նկատմամբ իրավունքը: