Համարը 
ՀՕ-70-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2013.12.28/26(245)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ Ազգային Ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
26.12.2013
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.12.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.07.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
Տե´ս 19.12.2019թ. ՀՕ-122-Ն օրենքի 13-րդ հոդվածի 3 մասը:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ԼՂՀ ՕՐԵՆՔԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2013 թվականի

դեկտեմբերի 26-ին

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ

ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Գ Լ ՈՒ Խ 1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 1.

Սույն օրենքի կարգավորման առարկան

 

1. Սույն օրենքով սահմանվում են «Հանրային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց, հանրապետական գործադիր մարմինների կազմում գործող ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկների աշխատողների վարձատրության սկզբունքները, կարգավորվում են նրանց հիմնական և լրացուցիչ աշխատավարձերի, պարգևատրման, դրամական օգնության կազմակերպման և վարձատրության հետ կապված այլ հարաբերություններ:

(1-ին հոդվածը փոփ. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն) 

 

Հոդված 2.

Սույն օրենքի գործողության ոլորտը

 

1. Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է`

1) «Հանրային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված պետական պաշտոն զբաղեցնող հետևյալ անձանց վրա`

ա. քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող,

բ. հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող,

գ. քաղաքացիական պաշտոն զբաղեցնող,

դ . պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց, այդ թվում` Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների և փրկարարական ծառայության ծառայողների.

2) հանրապետական գործադիր մարմինների կազմում գործող ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկների աշխատողների վրա:

2. «Հանրային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված մարմինների աշխատակազմերում, բացառությամբ Արցախի Հանրապետության Նախագահի, Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի, Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմերի, քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափերը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:

3. Արցախի Հանրապետության Նախագահի, Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի, Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմերում քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափերը սահմանում է համապատասխանաբար` Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը, Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետը (Կառավարության գործերի կառավարչությունում քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց մասով), Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարը, Արցախի Հանրապետության պետական նախարարը:

4. (մասն ուժը կորցրել է 23.12.21 ՀՕ-148-Ն)

(2-րդ հոդվածը փոփ. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն, 23.12.2015 ՀՕ-60-Ն, փոփ., խմբ. 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն, փոփ. 23.12.21 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 3.

Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

 

1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները.

1) հիմնական աշխատավարձ (այսուհետ նաև` պաշտոնային դրույքաչափ)՝ սույն հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով նախատեսված բազային աշխատավարձի և սույն հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով նախատեսված գործակցի արտադրյալ.

2) լրացուցիչ աշխատավարձ՝ աշխատավարձի փոփոխական մաս, որը հաշվարկվում է պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ և որի վճարումը պայմանավորված է սույն կետի «ա» և «բ» ենթակետերում թվարկված որևէ պայմանի և(կամ) պայմանների առկայությամբ ու ներառում է`

ա. հավելում` սույն ենթակետում նշված պայմաններից որևէ մեկի կամ դրանցից մի քանիսի, այն է՝ Արցախի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված ծանր, վնասակար, առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար աշխատանքներ կատարելու, բարձրլեռնային վայրերում, արտաժամյա, գիշերային ժամերին, հանգստյան, տոնական օրերին աշխատելու, զինվորական, փրկարարական ծառայության և Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության համակարգում գործող հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության (այսուհետ՝ հարկադիր կատարման ծառայություն) առանձնահատկություններով պայմանավորված` պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսային ավելացում կամ պաշտոնային դրույքաչափին դրամական բացարձակ մեծությամբ սահմանվող ավելացում,

բ. հավելավճար` սույն ենթակետում նշված պայմաններից որևէ մեկի կամ դրանցից մի քանիսի, այն է՝ դասային, դիվանագիտական աստիճանների, տվյալ պաշտոնի ենթախմբին համապատասխանող դասային աստիճանից բարձր դասային աստիճան ունենալու, կոչումների, աշխատանքային և(կամ) ծառայության ստաժի, օտար լեզուների իմացության համար պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսային ավելացում.

3) պարգևատրում` միանվագ վճար, որը պետական պաշտոն զբաղեցնող անձին տրվում է ծառայողական գործունեության գնահատման և(կամ) հատուկ առաջադրանքների և(կամ) որակյալ աշխատանքների կատարման համար.

4) բազային աշխատավարձ` պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց հիմնական աշխատավարձի որոշման համար հիմք հանդիսացող միավոր.

5) գործակից` պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց հիմնական աշխատավարձի չափը որոշելու համար բազային աշխատավարձն այդ թվով բազմապատկելու համար սահմանված մեծություն.

6) (կետն ուժը կորցրել է 19.12.2019 ՀՕ-122-Ն)

7) դրամական օգնություն` սույն օրենքի 21-րդ և 22-րդ հոդվածներով նախատեսված վճար:

(3-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն, փոփ. 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն, 19.12.2019 ՀՕ-122-Ն, 25.11.21 ՀՕ-133-Ն)

 

Հոդված 4.

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության հիմնական սկզբունքները

 

1. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության հիմնական սկզբունքներն են`

1) պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության միասնական, արդարացի համակարգի և պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց պարտականություններին, պատասխանատվությանը համապատասխանող հիմնական աշխատավարձի ապահովումը.

2) պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության չափերի հիմնավորված տարբերակման ապահովումը.

3) պետական ծառայության տարբեր ոլորտներում աշխատավարձերի սանդղակների համադրելիության ապահովումը.

4) հիմնական և լրացուցիչ աշխատավարձերի հիմնավորված հարաբերակցությունների ապահովումը.

5) համարժեք աշխատանքի և փորձառության համար համարժեք վարձատրությունը.

6) ծառայության ընթացքում պետական ծառայողների ավելի բարձր պաշտոններ զբաղեցնելու ձգտման խթանումը.

7) ազգությունից, ռասայից, սեռից, դավանանքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, սոցիալական ծագումից, գույքային կամ այլ դրությունից կախված` պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության խտրականության բացառումը:

 

ԳԼՈՒԽ 2

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԲԱԶԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ

ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

 

Հոդված 5.

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձը

 

1. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի չափը սահմանվում է յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության օրենքով:

2. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի չափը չի կարող ցածր լինել օրենքով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի անվանական չափի ութսուն տոկոսից և գերազանցել օրենքով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի անվանական չափի հարյուր քսան տոկոսը:

 (2-րդ մասը փոփ. 31.12.2020թ-ից համաձայն 19.12.2019 ՀՕ-122-Ն)

2.1. Մասն ուժը կորցրել է 31.12.2020թ-ից (համաձայն 19.12.2019 ՀՕ-122-Ն)

2.2. Մասն ուժը կորցրել է 31.12.2021թ.-ից  (համաձայն 04.02.21  ՀՕ-13-Ն)

2.3. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի չափը 2022 թվականի համար չի կարող ցածր լինել օրենքով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի անվանական չափի 70 տոկոսից:

3. Բազային աշխատավարձը տվյալ տարվա համար չի կարող սահմանվել նախորդ տարվա բազային աշխատավարձից ավելի ցածր:

4. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության չափերի փոփոխությունն իրականացվում է բազային աշխատավարձի և(կամ) գործակիցների փոփոխության միջոցով` ըստ մասնագիտությունների և տարածքների աշխատանքի շուկայի վերլուծության հիման վրա, որն իրականացվում է երեք տարին մեկ անգամ և որի կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:

5. Սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված վերլուծության արդյունքների հիման վրա Արցախի Հանրապետության կառավարությունը կարող է առանձին մասնագիտությունների համար հիմնական աշխատավարձի չափը սահմանել բազային աշխատավարձի ու գործակցի արտադրյալի և դրա առավելագույնը 10 տոկոսը չգերազանցող հանրագումարի չափով:

(5-րդ հոդվածը փոփ. 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն, լրաց. 19.12.2019 ՀՕ-122-Ն, 04.02.21 ՀՕ-13-Ն, 23.12.21 ՀՕ-148-Ն)

(5-րդ հոդվածի  2.1-ին մասը գործում է մինչև  2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը` 19.12.2019 ՀՕ-122-Ն օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, 2.2-ին մասը գործելու է մինչև 31.12.2021թ. ՀՕ-13-Ն օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն , 2.3-րդ մասը գործելու է մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը` 23.12.21 ՀՕ-148-Ն օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն)

 

Հոդված 6.

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատավարձի կառուցվածքը

 

1. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատավարձը կազմված է սույն օրենքով սահմանված հիմնական աշխատավարձից, լրացուցիչ աշխատավարձից և պարգևատրումներից։ Լրացուցիչ աշխատավարձը ներառում է հավելումները և հավելավճարները:

2. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց լրացուցիչ աշխատավարձը չի կարող գերազանցել հիմնական աշխատավարձի 30 տոկոսը։

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված սահմանափակումը կիրառելիս արտաժամյա և գիշերային աշխատանքների համար տրվող հավելումները հաշվարկվում են ֆինանսական տարվա կտրվածքով` պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց տարեկան հիմնական աշխատավարձի նկատմամբ:

4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկում չեն ներառվում բարձրլեռնային վայրերում աշխատելու համար տրվող հավելումները:

5. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված սահմանափակումը չի տարածվում Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, փրկարարական ծառայության և հարկադիր կատարման ծառայության ծառայողների նկատմամբ:

6. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց պարգևատրումը կարող է իրականացվել Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված պարգևատրման ֆոնդից, աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսված միջոցներից, տվյալ մարմնի նյութական խրախուսման և զարգացման ֆոնդի միջոցներից, ինչպես նաև օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից: Տվյալ մարմնի նյութական խրախուսման և զարգացման ֆոնդի, ինչպես նաև օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից յուրաքանչյուրից պարգևատրմանն ուղղվող միջոցները չեն կարող գերազանցել տվյալ մարմնի աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի 30 տոկոսը:

(6-րդ հոդվածը փոփ. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն, 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն, 25.11.21 ՀՕ-133-Ն)

 

Հոդված 7.

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց հավելավճարները և դրանց

հաշվարկման կարգը

 

1. Դասային, դիվանագիտական աստիճանների, կոչման (այդ թվում` դասային և հատուկ), ինչպես նաև սույն օրենքով սահմանված դեպքերում օտար լեզուների իմացության, աշխատանքային և (կամ) ծառայության ստաժի համար պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրվում են հավելավճարներ:

2. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց շնորհված դասային, դիվանագիտական աստիճանների և կոչման համար հավելավճարները սահմանվում են պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ:

3. Տվյալ մարմնում ամենացածր դասային կամ դիվանագիտական աստիճանի համար հավելավճարը սահմանվում է պաշտոնային դրույքաչափի երեք տոկոսի չափով, իսկ դրան հաջորդող յուրաքանչյուր հերթական ավելի բարձր դասային կամ դիվանագիտական աստիճանի համար հավելավճարի չափը աճում է մեկ տոկոսով, բացառությամբ սույն հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված դեպքի:

4. Կոչման համար հավելավճարը տրվում է հարկային ծառայողներին, ընդ որում, հարկային ծառայողներին հավելավճարը տրվում է միայն առավել բարձր հավելավճար նախատեսող կոչման համար, իսկ նույն չափով հավելավճար նախատեսող կոչումների համար հավելավճարը տրվում է այդ կոչումներից միայն մեկի համար: Տվյալ մարմնում ամենացածր կոչման համար հավելավճարը սահմանվում է պաշտոնային դրույքաչափի երեք տոկոսի չափով, իսկ դրան հաջորդող յուրաքանչյուր հերթական ավելի բարձր կոչման համար հավելավճարի չափը աճում է մեկ տոկոսով:

5. Քաղաքացիական ծառայողին, Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայողին, Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայողին, քննչական կոմիտեի աշխատակազմում պետական ծառայողին, դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայողին, դատական ծառայողին հավելավճար է տրվում միայն յուրաքանչյուր ծառայությունում տվյալ պաշտոնի ենթախմբին համապատասխանող դասային աստիճանից բարձր դասային աստիճան ունենալու դեպքում` նրա պաշտոնային դրույքաչափի հինգ տոկոսի չափով, ընդ որում, քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողներին սույն մասով նախատեսված հավելավճարը տրվում է Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 1-ին դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան ունենալու դեպքում:

6. Դասային, դիվանագիտական աստիճանների կամ կոչման համար հավելավճարները տրվում են բացառապես տվյալ մարմնում աշխատելու ժամանակահատվածում:

7. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վճարվող հավելավճարների ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը:

(7-րդ հոդվածը խմբ. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն, փոփ. 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն, լրաց. 14.06.2019 ՀՕ-53-Ն, փոփ. 25.11.21 ՀՕ-133-Ն)

 

Հոդված 8.

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրվող հավելումները և դրանց չափը

 

1. Բարձրլեռնային վայրերում, ծանր, վնասակար, առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար աշխատանքներ կատարելու դեպքերում պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրվում է հավելում, որի չափը և վճարման կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:

2. Արտաժամյա, գիշերային ժամերին, հանգստյան, տոնական օրերին աշխատելու համար պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրվում է հավելում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված նվազագույն չափերով, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ և 3.1-ին մասերով նախատեսված դեպքի:

3. Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողներին, փրկարարական ծառայության և հարկադիր կատարման ծառայության ծառայողներին արտաժամյա, գիշերային ժամերին, հանգստյան, տոնական օրերին աշխատանքի համար հավելումներ չեն տրվում, եթե դրանք չեն կարգավորվում սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 5-րդ մասով:

3.1. Դատախազին, դատախազության քննիչին և քննչական կոմիտեի ծառայողին արտաժամյա, գիշերային ժամերին, հանգստյան, տոնական օրերին աշխատանքի համար հավելումներ չեն տրվում:

4. (մասն ուժը կորցրել է 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն)

5. Բացառությամբ Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, փրկարարական ծառայության և հարկադիր կատարման ծառայության ծառայողների, պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վճարվող հավելումների ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը` հաշվի առնելով սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերով նախատեսված առանձնահատկությունները:

(8-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն, փոփ. 22.12.2016 ՀՕ-37-Ն, 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն, 14.06.2019 ՀՕ-53-Ն, 25.11.21 ՀՕ-133-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ 3

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆ

ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 9.

Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ հանդիսացող քաղաքական, հայեցողական, քաղաքացիական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրությունը

 

1. Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ հանդիսացող քաղաքական, հայեցողական, քաղաքացիական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի N 1 հավելվածով։

 

Հոդված 10.

Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հայեցողական և քաղաքացիական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրությունը

 

1. Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հայեցողական, քաղաքացիական պաշտոն զբաղեցնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի N 2 հավելվածով։

 

Հոդված 11.

Ազգային ժողովի պատգամավորի փոխհատուցման վճարները

 

1. Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորների պատգամավորական գործունեության հետ կապված ծախսերը սահմանել յուրաքանչյուր պատգամավորի համար ամսական 50000 դրամի չափով, որոնց բաշխման կարգը սահմանվում է օրենքով:

(11-րդ հոդվածը փոփ. 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն)

 

Հոդված 12.

Դատավորի պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ սահմանվող հավելավճարները

 

1. Դատավորի պաշտոնում աշխատանքային ստաժի համար դատավորին վճարվում է հավելավճար` յուրաքանչյուր տարվա համար երկու տոկոսի չափով:

2. (մասն ուժը կորցրել է 22.12.2016 ՀՕ-37-Ն)

3. Դատավորներին վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը:

4. Դատավորին ստորադաս դատարանի դատավորի պաշտոնում նշանակելիս նրա նախկին պաշտոնում ստացած աշխատավարձը, այդ թվում` հավելավճարները, բացառությամբ սույն օրենքի 30-րդ հոդվածի 9-րդ մասով սահմանված դեպքի, պահպանվում են` մինչև օրենքով սահմանված կարգով տվյալ պաշտոնի համար նախատեսված աշխատավարձի չափի հավասարվելը նրա նախկին պաշտոնում ստացած աշխատավարձի չափին:

(12-րդ հոդվածը փոփ. 22.12.2016 ՀՕ-37-Ն)

 

Հոդված 13.

Դատախազի և դատախազության քննիչի պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ սահմանվող հավելավճարները

 

1. Դատախազին և դատախազության քննիչին վճարվում է հավելավճար՝ դատախազի, դատախազության քննիչի, քննչական կոմիտեի ծառայողի կամ քննիչի պաշտոնում աշխատած յուրաքանչյուր տարվա համար երկու տոկոսի չափով:

2. Դատախազը և դատախազության քննիչը դասային աստիճանի համար ստանում են հավելավճար:

3. Դատախազներին և դատախազության քննիչներին վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը:

(13-րդ հոդվածը խմբ. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն, լրաց. 14.06.2019 ՀՕ-53-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ 4

ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ, ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ

ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂՆԵՐԻ, ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՐԿԱԴԻՐ

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն, լրաց. 14.06.2019 ՀՕ-53-Ն, փոփ. 25.11.21 ՀՕ-133-Ն)

 

Հոդված 13.1

Քննչական կոմիտեի ծառայողի վարձատրությունը

 

1. Քննչական կոմիտեի նախագահի և նրա տեղակալների պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի N 1 հավելվածով, իսկ քննչական կոմիտեի այլ ծառայողների պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները` սույն օրենքի N 2 հավելվածով։

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողին վճարվում է հավելավճար՝ քննչական կոմիտեի ծառայողի, դատախազի, դատախազության քննիչի կամ քննիչի պաշտոնում աշխատած յուրաքանչյուր տարվա համար 2 տոկոսի չափով:

3. Քննչական կոմիտեի ծառայողը դասային աստիճանի համար ստանում է հավելավճար։

4. Քննչական կոմիտեի ծառայողին վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը:

4.1. Քննչական կոմիտեի ծառայողներին, ծառայության առանձնահատկություններով պայմանավորված, տրվում են հավելումներ, որոնց վճարման չափերը և կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:

5. Սույն օրենքի 16-18-րդ հոդվածներով, 19-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված դրույթները չեն տարածվում քննչական կոմիտեի ծառայողների վարձատրության հետ կապված հարաբերությունների վրա:

(13.1-ին հոդվածը լրաց. 14.06.2019 ՀՕ-53-Ն, 23.12.21 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.

Զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, փրկարարական

ծառայության և հարկադիր կատարման ծառայության ծառայողների

վարձատրությունը (դրամական ապահովությունը)

(վերնագիրը փոփ. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն, 25.11.21 ՀՕ-133-Ն)

 

1. Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների (այսուհետ նաև` զինծառայող), փրկարարական ծառայության և հարկադիր կատարման ծառայության ծառայողների պաշտոնային դրույքաչափը որոշվում է բազային աշխատավարձի և սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված համապատասխան հավելվածներով սահմանված` նրանց պաշտոնի խմբի (ենթախմբի) սանդղակում` համապատասխանաբար զինվորական կամ փրկարարական ծառայության կամ հարկադիր կատարման ծառայության ստաժին համապատասխանող գործակցի արտադրյալով:

2. Ազգային անվտանգության հանրապետական գործադիր մարմնի համակարգում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են N 3 հավելվածով, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմնի համակարգում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողներինը` N 4 հավելվածով, փրկարարական ծառայության ծառայողներինը` N 5 հավելվածով, հարկադիր կատարման ծառայության ծառայողներինը՝ N 6 հավելվածով:

2.1. Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում և փրկարարական ծառայությունում սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված համապատասխան հավելվածներով նախատեսված պաշտոնների առանձին խմբերում ընդգրկվող հիմնական պաշտոնների անվանացանկը սահմանում է Արցախի Հանրապետության Նախագահը: Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում և փրկարարական ծառայությունում հիմնական պաշտոններին հավասարեցված պաշտոնների անվանացանկը սահմանում է Արցախի Հանրապետության Նախագահը: Արցախի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության հիմնական պաշտոնների և փրկարարական ծառայության հիմնական պաշտոնների միջև համապատասխանությունը սահմանում է Արցախի Հանրապետության Նախագահը:

3. Սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 6-րդ մասի, 17-րդ հոդվածի 1.1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 3.1-ին, 4-րդ մասերով, 18-րդ հոդվածով, 19-րդ հոդվածով, 20-րդ հոդվածի 1-7-րդ մասերով, 23-րդ հոդվածով սահմանված դրույթները չեն տարածվում Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների և փրկարարական ծառայության ծառայողների վարձատրության հետ կապված հարաբերությունների վրա: Սույն օրենքի 22-րդ հոդվածով սահմանված դրույթները չեն տարածվում Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների և փրկարարական ծառայության ծառայողների վրա:

4. Զինծառայողներին, փրկարարական ծառայության և հարկադիր կատարման ծառայության ծառայողներին կոչման համար հավելավճար չի տրվում:

5. Ազգային անվտանգության մարմիններում, ոստիկանությունում, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունում և հարկադիր կատարման ծառայությունում ծառայության առանձնահատկություններով պայմանավորված տրվում են հավելումներ, որոնց վճարման դեպքերը, չափերը և կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:

6. Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների և փրկարարական ծառայության կադրերի ռեզերվում (կադրերի տրամադրության տակ) գտնվելու դեպքում վարձատրության հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության օրենքներով:

(14-րդ հոդվածը փոփ., խմբ., լրաց. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն, փոփ. 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն, 19.12.2019 ՀՕ-122-Ն, փոփ., լրաց. 25.11.21 ՀՕ-133-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ 5

ԴԻՎԱՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 15.

Դիվանագիտական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրությունը

(վերնագիրը փոփ. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն)

 

1. Արցախի Հանրապետությունում գործող դիվանագիտական ծառայության մարմնում դիվանագիտական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրությունը իրականացվում է սույն օրենքի 6-րդ գլխով սահմանված դրույթներին համապատասխան, բացառությամբ ռոտացիայի հիման վրա օտարերկրյա պետություններում գործող դիվանագիտական ծառայության մարմինների դիվանագիտական ծառայության հավասարազոր պաշտոններում դիվանագետի տեղափոխման դեպքի: Օտարերկրյա պետությունում գործող դիվանագիտական ծառայության մարմնում դիվանագիտական պաշտոն զբաղեցնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափը և օտարերկրյա պետությունում ծառայողական գործունեության հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման չափը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:

2. Դիվանագիտական պաշտոն զբաղեցնող անձինք հավելավճար են ստանում դիվանագիտական աստիճանի և օտար լեզվի իմացության համար: Օտար լեզվի իմացության համար հավելավճարի չափը և վճարման կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը։

3. Դիվանագիտական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը:

(15-րդ հոդվածը փոփ., խմբ. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն, փոփ. 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ 6

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 16.

Պետական ծառայողների հիմնական աշխատավարձի հաշվարկը

 

1. Պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի չափը որոշվում է բազային աշխատավարձի և սույն օրենքի N 6 հավելվածով սահմանված` նրա պաշտոնի ենթախմբի սանդղակում ստաժին համապատասխանող գործակցի արտադրյալով, իսկ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի դեպքում, որի հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցը սահմանվում է սույն օրենքի N 1 հավելվածով, հիմնական աշխատավարձի չափը որոշվում է բազային աշխատավարձի և սույն օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված համապատասխան գործակցի արտադրյալով։ 

2. Պետական ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր ենթախմբի համար նախատեսված է հիմնական աշխատավարձի` նվազագույն պաշտոնային դրույքաչափից մինչև առավելագույնը հաշվարկելու սանդղակների աղյուսակ, որը ներառում է պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները:

3. Յուրաքանչյուր սանդղակ բաղկացած է աշխատավարձի մակարդակներից, որոնցից յուրաքանչյուրում հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման համար սահմանվում է բազային աշխատավարձի նկատմամբ բազմապատիկ գործակից:

(16-րդ հոդվածը լրաց. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն)

 

Հոդված 17.

Պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձը պաշտոնում նշանակվելիս

 

1. Առաջին անգամ պետական ծառայության պաշտոնում նշանակված անձը վարձատրվում է տվյալ պաշտոնի ենթախմբին համապատասխանող սանդղակի առաջին մակարդակի հիմնական աշխատավարձի չափով (պաշտոնային դրույքաչափով):

1.1. Մրցույթի արդյունքով, ինչպես նաև արտամրցութային կամ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ կարգով պետական ծառայության հավասար պաշտոնում նշանակված պետական ծառայողը աշխատավարձի համապատասխան սանդղակում վարձատրվում է իր նախորդ պաշտոնային դրույքաչափը որոշող գործակցով:

2. Մրցույթի արդյունքով, ինչպես նաև արտամրցութային կամ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ կարգով պետական ծառայության ավելի բարձր պաշտոնի նշանակված պետական ծառայողը նոր ենթախմբի սանդղակում իր նախորդ պաշտոնային դրույքաչափը որոշող գործակցին հավասար (0.01 միավոր տարբերությամբ) գործակցի առկայության դեպքում վարձատրվում է վերջինիս նկատմամբ երկու մակարդակ բարձր գործակցով, հակառակ դեպքում` նոր ենթախմբի սանդղակի նվազագույն գործակցով:

3. Մրցույթի արդյունքով, ինչպես նաև արտամրցութային կամ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ կարգով պետական ծառայության ավելի ցածր պաշտոնի նշանակված պետական ծառայողը աշխատավարձի համապատասխան սանդղակում վարձատրվում է իր նախորդ պաշտոնային դրույքաչափը որոշող գործակցին հավասար (0.01 միավոր տարբերությամբ) կամ առավել մոտ գործակցով:

3.1. Սույն հոդվածի 1.1-ին, 2-րդ կամ 3-րդ մասերով սահմանված դրույթները կիրառելու նպատակով պետական ծառայության առանձին տեսակների համար հավասար, բարձր կամ ցածր պաշտոնները որոշվում են սույն օրենքի 6-րդ հավելվածով հաստատված սանդղակների աղյուսակում տվյալ պաշտոնի զբաղեցրած դիրքով: Եթե համապատասխան պաշտոնների համար հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցները տվյալ սանդղակի 1-11-րդ մակարդակներում նույնն են, ապա պաշտոնները համարվում են հավասար: Ցածր են համարվում այն պաշտոնները, որոնց հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցները համապատասխան սանդղակի 1-11-րդ մակարդակներում ցածր են զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար սահմանված գործակիցներից: Բարձր են համարվում այն պաշտոնները, որոնց հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցները համապատասխան սանդղակի 1-11-րդ մակարդակներում բարձր են զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար սահմանված գործակիցներից:

4. (մասն ուժը կորցրել է 23.12.21 ՀՕ-148-Ն)

5. (մասն ուժը կորցրել է 23.12.21 ՀՕ-148-Ն)

6. (մասն ուժը կորցրել է 19.12.2019 ՀՕ-122-Ն)

7. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոններից կամ փրկարարական ծառայության պաշտոններից ազատվելուց հետո Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական այլ ծառայության պաշտոնի նշանակվելու դեպքում պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի չափը որոշվում է բազային աշխատավարձի և սույն օրենքի 6-րդ հավելվածով սահմանված` նրա պաշտոնի ենթախմբի սանդղակում նրա զինվորական կամ փրկարարական ծառայության ստաժին համապատասխանող մակարդակի գործակցի արտադրյալով, եթե առկա է սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված պայմանը:

(17-րդ հոդվածը խմբ. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն, փոփ., լրաց. 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն, լրաց., փոփ. 19.12.2019 ՀՕ-122-Ն, փոփ. 23.12.21 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.

Հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը

 

1. Պետական ծառայության հավասար պաշտոնում պետական ծառայողի անընդմեջ աշխատանքի համար սահմանվում է հիմնական աշխատավարձի` պաշտոնային դրույքաչափի բնականոն աճ` աշխատավարձի համապատասխան սանդղակի պաշտոնային դրույքաչափի նվազագույն մեծությունից առավելագույնը, եթե պետական ծառայողի հավասար պաշտոնում աշխատանքի ընդմիջումը չի գերազանցում վեց ամիսը:

Սույն մասով սահմանված բնականոն աճը չի տարածվում այն բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի վրա, որի հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցը սահմանված է սույն օրենքի N 1 հավելվածով։

1.1. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց բնականոն աճի համար հաշվարկվում է նաև ռոտացիայի հիման վրա օտարերկրյա պետություններում գործող դիվանագիտական ծառայության մարմինների դիվանագիտական ծառայության հավասարազոր պաշտոնում աշխատելու ժամանակահատվածը:

2. Պետական ծառայության ստաժի վեց ամսից ավելի ընդմիջման դեպքում պետական ծառայողի պաշտոնային դրույքաչափը հաշվարկվում է սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքի:

3. Պետական ծառայողի համար պաշտոնային դրույքաչափը հաշվարկելիս 17-րդ հոդվածի 1.1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասերով սահմանված դրույթները գործում են, եթե պետական ծառայության ստաժի ընդմիջումը չի գերազանցում սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետը, կամ եթե պետական ծառայողը պաշտոնից ազատվելուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում զբաղեցրել է «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով նախատեսված հանրային ծառայության պաշտոն (պաշտոններ): Հանրային ծառայության պաշտոն (պաշտոններ) զբաղեցնելու ժամանակահատվածը հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճի մեջ չի հաշվարկվում:

4. Հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը յուրաքանչյուր սանդղակի ներսում իրականացվում է աղյուսակի համաձայն հետևյալ սխեմայով.

1) հիմնական աշխատավարձի 1-4-րդ մակարդակների համար սահմանվում է մեկ մակարդակի ավելացում տարին մեկ անգամ.

2) հիմնական աշխատավարձի 5-7-րդ մակարդակների համար սահմանվում է մեկ մակարդակի ավելացում յուրաքանչյուր երկու տարին մեկ անգամ.

3) հիմնական աշխատավարձի 8-10-րդ մակարդակների համար սահմանվում է մեկ մակարդակի ավելացում յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ անգամ.

4) հիմնական աշխատավարձի 11-րդ մակարդակից աշխատավարձը մնում է անփոփոխ:

5. Տվյալ պաշտոնում պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը կիրառվում է պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի գործող մակարդակի նկատմամբ: Պետական ծառայողների հիմնական աշխատավարձի հերթական մակարդակի ավելացման ժամանակ հաշվի են առնվում նաև նրանց ծառայողական գործունեության գնահատման արդյունքները:

6. Պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի հերթական մակարդակի ավելացումը, բացառությամբ սույն օրենքի 19-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերի, իրականացվում է աշխատանքային տարին լրանալուն հաջորդող ամսվա 1-ից` սույն հոդվածի 4-րդ մասին համապատասխան:

(18-րդ հոդվածը լրաց. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն, փոփ. խմբ. 19.12.2019 ՀՕ-122-Ն)

 

Հոդված 19.

Պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի աճի կասեցումը և հիմնական աշխատավարձի իջեցումը

 

1. Պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի բնականոն հերթական մակարդակի ավելացումը նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը (մարմինը) կասեցնում է մեկ տարով, եթե նախորդ տարվա ընթացքում ներկայացրած հաշվետվություններից մեկի եզրակացությունը բացասական է:

2. Պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձը նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձն իջեցնում է մեկ մակարդակով, եթե նախորդ տարվա ընթացքում պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող պետական ծառայողի ներկայացրած երկու կիսամյակային հաշվետվություններն էլ գնահատվել են բացասական եզրակացությամբ և եթե չի կիրառվում կարգապահական տույժի առավել խիստ միջոց:

3. Արցախի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված դեպքերում պետական ծառայողի պաշտոնի իջեցումը որպես կարգապահական տույժ կիրառելու դեպքերում պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցը նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձն իջեցնում է մեկ մակարդակով, եթե աշխատավարձի համապատասխան սանդղակում առկա է իր նախորդ պաշտոնային դրույքաչափը որոշող գործակցին հավասար (0.01 միավորի տարբերությամբ) գործակից, հակառակ դեպքում պետական ծառայողը վարձատրվում է տվյալ սանդղակի ամենաբարձր գործակցով:

(19-րդ հոդվածը փոփ. 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն, խմբ. 19.12.2019 ՀՕ-122-Ն)

 

Հոդված 20.

Պետական ծառայողների պարգևատրման աղբյուրները, չափերը և կարգը

 

1. Պետական ծառայության մարմինների համար պետական ծառայողների պարգևատրման ֆոնդը հաշվարկվում է միասնական տոկոսային դրույքաչափով:

2. Յուրաքանչյուր մարմնի համար պետական ծառայողների պարգևատրման ֆոնդը հաշվարկվում է այդ մարմնի պետական ծառայողների` պետական բյուջեով նախատեսված աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի նկատմամբ միասնական տոկոսային արտահայտությամբ, որը սահմանվում է հաջորդ տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքի առանձին հոդվածով:

3. Յուրաքանչյուր մարմնի համար պարգևատրման ֆոնդը կազմում է Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեով տվյալ մարմնի համար նախատեսված աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի առնվազն 10 տոկոսը:

4. Պետական ծառայողի պարգևատրման չափը հաշվարկվում է նրա հիմնական աշխատավարձի նկատմամբ:

5. Տվյալ մարմնում կիսամյակային հաշվետվությունների հիման վրա պետական ծառայողների պարգևատրման ֆոնդից պետական ծառայողի պարգևատրման չափը հաստատում է նրան պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող անձը` հիմք ընդունելով պետական ծառայողի անմիջական ղեկավարի տված ծառայողական գործունեության գնահատման եզրակացությունը:

6. Պետական ծառայողը պարգևատրվում է, եթե նրա կիսամյակային հաշվետվության վերաբերյալ պետական ծառայողի ղեկավարի տված եզրակացությունը դրական է, և նա այդ կիսամյակում աշխատել է վեց ամիս` ներառյալ ամենամյա կամ չվճարվող արձակուրդի, հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի, ժամանակավոր անաշխատունակության, վերապատրաստման, գործուղման ժամանակահատվածները, բացառությամբ աշխատողի նախաձեռնությամբ վերապատրաստման գործուղվելու այն ժամանակահատվածի, որի ընթացքում գործատուի հայեցողությամբ վարձատրություն չի նախատեսվում: Ընդ որում, սույն կետով նախատեսված ժամանակահատվածում ներառվում են նաև պետական ծառայողի ծառայողական քննության և (կամ) Քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված կարգով պաշտոնավարության ժամանակավոր դադարեցման ժամանակահատվածները, եթե ծառայողը այդ հիմքով չի ազատվում պաշտոնից:

 6.1. Մեկ կիսամյակի ընթացքում առանց աշխատանքի ընդհատման պետական մի մարմնից պետական մեկ այլ մարմին տեղափոխման դեպքում պետական ծառայողը չի զրկվում պարգևատրման իրավունքից, եթե նրա կիսամյակային հաշվետվությունները գնահատվել են դրական: Այդ դեպքում պետական ծառայողը պարգևատրվում է այն մարմնից, որտեղ տվյալ կիսամյակի աշխատած օրերն ավելի շատ են, իսկ հավասար լինելու պարագայում՝ այն մարմնից, որտեղ այդ պահի դրությամբ աշխատում է:

6.2. Պետական ծառայողը չի պարգևատրվում, եթե կիսամյակային հաշվետվությունը գնահատվել է բացասական:

6.3. Պետական ծառայողը պաշտոնից ազատման դեպքում պարգևատրվում է, եթե առկա է սույն հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված պայմանը և պարգևատրման պահին գտնվում է քաղաքացիական ծառայության կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվում կամ հարկային ծառայության կադրերի ռեզերվում կամ տվյալ մարմնում զբաղեցնում է այլ պաշտոն:

7. Կիսամյակային հաշվետվության հիման վրա պարգևատրումը պետական ծառայողների պարգևատրման ֆոնդից առաջին կիսամյակի համար տրվում է մինչև օգոստոսի 15-ը, իսկ երկրորդ կիսամյակի համար՝ մինչև հաջորդ տարվա փետրվարի 15-ը:

8. Պետական ծառայողին պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող կամ Արցախի Հանրապետության օրենքներով սահմանված համապատասխան լիազորություններով օժտված այլ պաշտոնատար անձը հատուկ առաջադրանքների և(կամ) որակյալ աշխատանքի կատարման համար պետական ծառայողներին կարող է պարգևատրել աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսված միջոցներից և(կամ) տվյալ մարմնի նյութական խրախուսման և զարգացման ֆոնդի միջոցներից և(կամ) օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից:

9. Աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսված միջոցներից պետական ծառայողը հատուկ առաջադրանքների և(կամ) որակյալ աշխատանքի կատարման համար պարգևատրվում է իր մինչև մեկ ամսվա պաշտոնային դրույքաչափով` անմիջական ղեկավարի առաջարկությամբ կամ Արցախի Հանրապետության օրենքներով սահմանված համապատասխան լիազորություններով օժտված պաշտոնատար անձի հայեցողությամբ տարեկան ոչ ավելի քան 3 անգամ:

(20-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն, փոփ. 30.06.2015 ՀՕ-35-Ն, 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն, խմբ., լրաց. 19.12.2019 ՀՕ-122-Ն, լրաց. 23.12.21 ՀՕ-154-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ 7

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՅԼ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ

 

Հոդված 21.

Զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողներին և փրկարարական ծառայության ծառայողներին տրվող դրամական օգնությունը

(վերնագիրը փոփ. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն)

 

1. Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողներին և փրկարարական ծառայության ծառայողներին տրվող դրամական օգնության և սոցիալական այլ երաշխիքների տրամադրման հետ կապված և սույն օրենքով չկարգավորված հարաբերությունները կարգավորվում են զինծառայողների սոցիալական ապահովության հարաբերությունները կարգավորող օրենքներով և այլ նորմատիվ իրավական ակտերով:

(21-րդ հոդվածը փոփ. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն, 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն)

 

Հոդված 22.

 

Պետական ծառայողներին (բացառությամբ զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների և փրկարարական ծառայության ծառայողների) տրվող դրամական օգնության դեպքերը և պայմանները

(վերնագիրը փոփ. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն)

 

1. Պետական ծառայողին (բացառությամբ զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների և փրկարարական ծառայության ծառայողների) կարող է տրվել միանվագ դրամական օգնություն հետևյալ դեպքերում.

1) պետական ծառայողի ամուսնության.

2) տարերային աղետի հետևանքով պետական ծառայողին վնաս պատճառելու.

3) պետական ծառայողի կամ նրա ընտանիքի անդամի երկարատև հիվանդության.

4) պետական ծառայողի ընտանիքի անդամի մահվան:

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դեպքերում միանվագ դրամական օգնությունը պետական ծառայողին կարող է տրվել պետական ծառայողի մինչև մեկ ամսվա պաշտոնային դրույքաչափով:

3. Պետական ծառայողի մահվան դեպքում նրա ընտանիքի անդամին կարող է վճարվել միանվագ դրամական օգնություն` պետական ծառայողի վերջին պաշտոնի համար սահմանված մինչև մեկ ամսվա պաշտոնային դրույքաչափով:

4. Դրամական օգնությունը կարող է տրվել պետական ծառայողի (նրա մահվան դեպքում ընտանիքի անդամների) դիմումի կամ նրա անմիջական ղեկավարի զեկուցագրի հիման վրա, տվյալ մարմնի աշխատակազմի ղեկավարի կամ օրենքով սահմանված համապատասխան լիազորություններով օժտված պաշտոնատար անձի կողմից` աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսված միջոցների առկայության դեպքում:

5. Արցախի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված դեպքերում պետական ծառայողների համար կարող են սահմանվել դրամական օգնության այլ դեպքեր և պայմաններ:

(22-րդ հոդվածը փոփ. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն, 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն)

 

Հոդված 23.

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց (բացառությամբ զինվորական

ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների և փրկարարական ծառայության

ծառայողների) տրամադրվող արտոնությունները և փոխհատուցումները

(վերնագիրը խմբ. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն)

 

1. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական ծառայողների ատեստավորման, վերապատրաստման և պետական ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթի ամբողջ ընթացքում պետական ծառայողի աշխատավարձը պահպանվում է:

2. Քաղաքացիական ծառայության կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվում գտնվելու ժամանակահատվածում քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանվում է աշխատավարձ` իր զբաղեցրած վերջին պաշտոնում ունեցած պաշտոնային դրույքաչափով, սակայն ոչ ավելի, քան բարձրագույն խմբի 1-ին ենթախմբի առավելագույն դրույքաչափը: Հարկային ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվելու ժամանակահատվածում հարկային ծառայողը վարձատրվում է միայն երեք ամսվա համար՝ իր զբաղեցրած վերջին պաշտոնում ունեցած պաշտոնային դրույքաչափով, սակայն ոչ ավելի, քան հարկային ծառայության բարձրագույն պաշտոնի առավելագույն դրույքաչափը: (նախ-ը լրաց. 23.12.21 ՀՕ-154-Ն)

3. Հիմնական արձակուրդային վճարից բացի, պետական պաշտոն զբաղեցնող անձին վճարվում է լրացուցիչ միանվագ արձակուրդային վճար` իր միջին ամսական աշխատավարձի չափով: Աշխատանքից ազատվելու դեպքում միանվագ արձակուրդային վճարը տրվում է փաստացի աշխատած ամիսներին համամասնորեն:

4. Պետական ծառայողների առանձին ծախսերի փոխհատուցումները (կացարան, համազգեստ, տրանսպորտային միջոցներ և այլն) տրամադրվում են Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և դեպքերում:

(23-րդ հոդվածը խմբ. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն, փոփ. 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն, լրաց. 23.12.21 ՀՕ-154-Ն)

 

Հոդված 24.

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրամադրվող սոցիալական փաթեթը

 

1. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց և(կամ) նրանց ընտանիքի անմիջական անդամներին առողջապահության ծառայությունների, հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարման, ուսման վճարի, Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախի Հանրապետությունում հանգստի ապահովման նպատակով տրամադրվում է սոցիալական փաթեթ` Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և դեպքերում:

(24-րդ հոդվածը փոփ. 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ 8

ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

 

Հոդված 25.

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության կարգը

 

1. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատավարձը վճարվում է ամսական առնվազն մեկ անգամ` մինչև հաջորդ ամսվա տասնհինգը:

2. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց դրամական օգնության, կադրերի ռեզերվում (կադրերի տրամադրության տակ) գտնվելու, աշխատանքից ազատման, մահվան դեպքերում վարձատրության, աշխատաժամանակի հաշվարկի, արտաժամյա, գիշերային, հանգստյան, տոներին և հիշատակի օրերին կատարված աշխատանքի, պարապուրդի, ինչպես նաև ոչ լրիվ աշխատաժամանակի պայմաններում վարձատրության հետ կապված` սույն օրենքով չկարգավորված հարաբերությունները կարգավորվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով և աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերով:

3. Պետական ծառայողին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված արձակման նպաստ չի վճարվում պաշտոնից ազատման այն դեպքերում, երբ կադրերի ռեզերվում գտնվելու ժամանակահատվածում օրենքով սահմանված կարգով նրա համար նախատեսված է վարձատրություն:

4. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին տեղեկատվությունը կարող է տրամադրվել միայն տվյալ անձի համաձայնությամբ կամ օրենքով սահմանված դեպքերում:

5. Կադրերի ռեզերվում գտնվելու ժամանակահատվածում օրենքով սահմանված դեպքում և կարգով պետական ծառայողը ստանում է վարձատրություն:

(25-րդ հոդվածը փոփ., խմբ. 19.12.2019 ՀՕ-122-Ն)

 

Հոդված 26.

Պետական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության կարգը

 

1. Պետական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնող անձը (բացառությամբ քաղաքացիական ծառայության կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվից կամ հարկային ծառայության կադրերի ռեզերվից պաշտոն զբաղեցնող անձի) վարձատրվում է տվյալ պաշտոնի ենթախմբին համապատասխան սանդղակի առաջին մակարդակին համապատասխանող պաշտոնային դրույքաչափով:

 2. Օրենքով նախատեսված դեպքում քաղաքացիական ծառայության կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվից կամ հարկային ծառայության կադրերի ռեզերվից պետական ծառայության ժամանակավորապես թափուր պաշտոն զբաղեցնելու դեպքում աշխատավարձի համապատասխան սանդղակում տվյալ անձի հիմնական աշխատավարձը որոշվում է իր նախորդ պաշտոնային դրույքաչափը որոշող գործակցին հավասար (0.01 միավորի տարբերությամբ) գործակցով, իսկ դրա բացակայության դեպքում` առավել մոտ գործակցով:

(26-րդ հոդվածը լրաց. 19.12.2019 ՀՕ-122-Ն, 23.12.21 ՀՕ-154-Ն)

 

Հոդված 27.

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության և դրամական օգնության ֆինանսավորման աղբյուրները

 

1. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության ֆինանսավորումն իրականացվում է Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի` յուրաքանչյուր մարմնի համար նախատեսված միջոցներից:

2. Պետական ծառայողների միանվագ դրամական օգնության ֆինանսավորումն իրականացվում է աշխատավարձի և դրան հավասարեցված միջոցների խնայողությունների հաշվին:

3. Քաղաքացիական ծառայության կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվում գտնվող քաղաքացիական ծառայողների և «Հարկային ծառայության մասին» օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 13-րդ կետով նախատեսված հիմքով հարկային ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվող հարկային ծառայողների վարձատրության ֆինանսավորումն իրականացվում է Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդին Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեից հատկացված միջոցներից: «Հարկային ծառայության մասին» օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետով նախատեսված հիմքով հարկային ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվող հարկային ծառայողների վարձատրության ֆինանսավորումն իրականացվում է Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեից հարկային մարմնի համար նախատեսված միջոցներից: (նախ-ը լրաց. 23.12.21 ՀՕ-154-Ն)

(27-րդ հոդվածը փոփ. 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն, փոփ., լրաց. 23.12.21 ՀՕ-154-Ն, փոփ. 23.12.21 ՀՕ-148-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ 9

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ գործող

ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկների

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈԻԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն)

 

Հոդված 28.

Հանրապետական գործադիր մարմինների կազմում գործող ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկների աշխատողների վարձատրությունը

(վերնագիրը փոփ. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն)

 

1. Հանրապետական գործադիր մարմինների կազմում գործող ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկների աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի N 2 հավելվածով:

2. Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից Արցախի Հանրապետությանը տրամադրվող միջոցների հաշվին ծրագրեր իրականացնող գրասենյակների աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի սահմանման համար հիմք են ընդունվում հանրապետական գործադիր մարմինների կազմում գործող ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկների աշխատողների` սույն օրենքով սահմանված պաշտոնային դրույքաչափերը:

(28-րդ հոդվածը փոփ. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն, 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն) 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 10

ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 29.

Վեճերի լուծումը և պատասխանատվությունը պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենսդրությունը խախտելու համար

 

1. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենսդրության կիրառման հետ կապված վեճերը լուծվում են Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենսդրությունը խախտող անձինք կրում են պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

(29-րդ հոդվածը փոփ. 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն) 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 11

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 30.

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատանքի վարձատրության նոր համակարգի ներդրումը

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից պետական պաշտոն զբաղեցնող անձին նշանակվում է զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխանող պաշտոնային դրույքաչափ:

2. Սույն օրենքով սահմանված վարձատրության նոր համակարգի ներդրումը չի կարող հանգեցնել սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին պետական պաշտոն զբաղեցնող անձի հիմնական աշխատավարձի չափի նվազեցման, բացառությամբ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո պաշտոնի փոփոխման և կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվում գրանցվելու դեպքերի: Ընդ որում, սույն մասով նախատեսված պայմանը զինծառայողների, փրկարարական ծառայողների համար կիրառելու դեպքում հիմնական աշխատավարձ է համարվում մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը զինծառայողներին, փրկարարական ծառայողներին տրվող պաշտոնային դրույքաչափի, կոչման դրույքաչափի, ստաժի համար դրույքաչափի, պարենի փոխհատուցման գումարի, քսան օրացուցային տարվա զինվորական ծառայության կամ փրկարար ծառայության ստաժ ունեցող և զինվորական ծառայությունը կամ փրկարարական ծառայությունը շարունակող զինծառայողներին, փրկարարական ծառայողներին տրվող ամսական հավելման հանրագումարը:

2.1. Պետական ծառայողի համար սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված պաշտոնի փոփոխման պայմանը չի տարածվում համապատասխան մարմնի վերակազմակերպման կամ կառուցվածքային փոփոխության կամ անվանափոխության կամ օրենքով սահմանված այլ դեպքերում արտամրցութային կարգով կամ ռոտացիայի հիման վրա հավասար կամ բարձր պաշտոնի փոխադրման (նշանակման) դեպքերի վրա: Այս դեպքերում պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձը որոշվում է սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 1.1-ին կամ 2-րդ մասով սահմանված կարգով, ընդ որում`

1) հավասար պաշտոնի փոխադրման (նշանակման) դեպքում 2014 թվականի հուլիսի 1-ից սահմանված (պահպանված) հիմնական աշխատավարձի չափը պահպանվում է մինչև այն պահը, երբ տվյալ պետական ծառայողի համար սույն օրենքով սահմանված կարգով որոշված գործակցի և բազային աշխատավարձի արտադրյալը ավելի բարձր կլինի սույն հոդվածի համաձայն պահպանված հիմնական աշխատավարձի չափից.

2) բարձր պաշտոնի փոխադրման (նշանակման) դեպքում, եթե պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձը ցածր է լինում 2014 թվականի հուլիսի 1-ից սահմանված (պահպանված) հիմնական աշխատավարձի չափից, ապա սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով որոշված հիմնական աշխատավարձի նկատմամբ պահպանվում է պետական ծառայողի՝ 2014 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ հիմնական աշխատավարձի և սույն օրենքի 30-րդ հոդվածի 10-րդ մասով սահմանված կարգով որոշված հիմնական աշխատավարձի (որը պետք է ներառի նաև սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված բնականոն աճը) տարբերությունը մինչև այն պահը, երբ բազային աշխատավարձի փոփոխության դեպքում նրա հիմնական աշխատավարձի բարձրացված չափը կգերազանցի նաև այդ տարբերությունը: Ընդ որում, սույն հոդվածով նախատեսված կարգով պահպանված աշխատավարձի չափի տարբերությունը նվազեցվում է բազային աշխատավարձի փոփոխման և (կամ) սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասին համապատասխան աշխատավարձի բնականոն աճի կիրառման դեպքում` հիմնական աշխատավարձի բարձրացման չափով:

3. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից քաղաքացիական ծառայության կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվում գրանցված անձը վարձատրվում է իր զբաղեցրած վերջին պաշտոնում ունեցած պաշտոնային դրույքաչափով, սակայն ոչ ավելի, քան մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը բարձրագույն խմբի 1-ին ենթախմբի համար սահմանված առավելագույն դրույքաչափը:

4. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը պետական պաշտոն զբաղեցնող անձի գործող պաշտոնային դրույքաչափը սույն օրենքով սահմանված` տվյալ պետական պաշտոնի համար նախատեսված պաշտոնային դրույքաչափից բարձր լինելու դեպքում պահպանվում է պետական պաշտոն զբաղեցնողի գործող` առավել բարձր պաշտոնային դրույքաչափը:

5. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց հիմնական աշխատավարձի աճը կասեցվում է մինչև տվյալ պաշտոնում նրա գործող պաշտոնային դրույքաչափին հավասար պաշտոնային դրույքաչափ ստանալու իրավունքի ձեռքբերումը, եթե սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին պետական պաշտոն զբաղեցնող անձի հիմնական աշխատավարձը գերազանցում է սույն օրենքով սահմանված չափերը:

6. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը պետական պաշտոն զբաղեցնող անձի համար հաշվարկված հիմնական և լրացուցիչ աշխատավարձերի հանրագումարը պահպանվում է, եթե սույն օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված հիմնական և լրացուցիչ աշխատավարձերի հանրագումարի չափը ցածր է, քան մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը պետական պաշտոն զբաղեցնող անձի համար հաշվարկված հիմնական և լրացուցիչ աշխատավարձերի հանրագումարի չափը, և այս դեպքում սույն մասի համաձայն հաշվարկված լրացուցիչ աշխատավարձը հիմնական աշխատավարձի 30 տոկոսը գերազանցելիս լրացուցիչ աշխատավարձի աճը կասեցվում է: Սույն մասով սահմանված դեպքում լրացուցիչ աշխատավարձը կարող է աճել միայն տվյալ պաշտոնի համար սահմանված պաշտոնային դրույքաչափի ավելացման դեպքում` հիմնական աշխատավարձի 30 տոկոսը չգերազանցելու պայմանով: Սույն մասով սահմանված դրույթները չեն տարածվում Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների և փրկարարական ծառայության ծառայողների լրացուցիչ աշխատավարձի աճի և մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, ինչպես նաև փրկարարական ծառայության ծառայողների համար սահմանված լրավճարների հետ կապված հարաբերությունների վրա: Ընդ որում, սույն մասով նախատեսված լրավճարների դեպքերը, չափերը և վճարման կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:

7. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը պետական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափերն սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո վերահաշվարկվում են բազային աշխատավարձի և սույն օրենքի համապատասխան հավելվածով սահմանված` տվյալ պաշտոնն ընդգրկող սանդղակի համապատասխան գործակցի միջոցով:

8. (մասն ուժը կորցրել է 22.12.2016 ՀՕ-37-Ն)

9. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո դատավորին ստորադաս դատարանի դատավորի պաշտոնում նշանակելիս պահպանվում է նրա նախկին պաշտոնում ստացած աշխատավարձը, բացառությամբ մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը դատարանի նախագահի պաշտոնի համար ստացած հավելավճարների:

10. Աշխատավարձի բնականոն աճի հաշվարկի համար սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին տվյալ պաշտոնում պետական ծառայողի ստաժը հաշվարկվում է` հաշվի առնելով տվյալ պաշտոնում պետական ծառայողի աշխատանքի ողջ ժամանակահատվածը:

(30-րդ հոդվածը փոփ., խմբ. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն, փոփ. 22.12.2016 ՀՕ-37-Ն, 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն, լրաց. 23.12.21 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 31.

Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հուլիսի 1-ից, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերի:

2. Սույն օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 7-րդ մասերով սահմանված դրույթները կգործեն 2015 թվականի հունվարի 1-ից:

3. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվանից ուժը կորցրած ճանաչել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի ՀO-85 oրենքը, «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի ՀՕ-86 օրենքը:

4. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո` եռամսյա ժամկետում, պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրապետական գործադիր մարմինների կազմում գործող ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկների աշխատողների վարձատրությանը վերաբերող նորմատիվ իրավական ակտերն ենթակա են համապատասխանեցման սույն օրենքով սահմանված դրույթներին: Մինչ այլ նորմատիվ իրավական ակտերը սույն օրենքին համապատասխանեցնելը, դրանք կիրառվում են այնքանով, որքանով չեն հակասում սույն օրենքով սահմանված պահանջներին:

5. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո` վեցամսյա ժամկետում, ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների և փրկարարական ծառայության ծառայողների պաշտոնների անվանումներն ու պաշտոնների նկարագրերը պետք է համապատասխանեցվեն սույն օրենքի համապատասխանաբար N 3, N 4 և N 5 հավելվածներով սահմանված դասակարգմանը:

(31-րդ հոդվածը փոփ., խմբ. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն)

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

28 դեկտեմբերի 2013թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-70-Ն

 

 

Հավելված N 1

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող

անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ,

ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ

 

Պաշտոնի անվանում

Գործակից

ԱՀ Նախագահ

16.00

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահ

14.40

ԱՀ պետական նախարար

14.40

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար

12.00

ԱՀ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար

12.00

ԱՀ մարդու իրավունքների պաշտպան

12.00

ԱՀ Գերագույն դատարանի նախագահ

12.00

ԱՀ Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ

12.00

ԱՀ գլխավոր դատախազ

12.00

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ

11.20

ԱՀ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահ

10.50

ԱՀ նախարար

10.50

ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն

10.50

ԱՀ քննչական կոմիտեի նախագահ

10.50

ԱՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար

10.50

ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող

պետական հանձնաժողովի նախագահ

10.50

ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ

10.50

ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ

10.00

ԱՀ ջրային կոմիտեի նախագահ

10.00

ԱՀ ոստիկանության պետ

10.00

ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն

10.00

ԱՀ Գերագույն դատարանի դատավոր

9.50

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի նախագահ

9.50

ԱՀ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

9.20

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի դատավոր

9.10

ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի նախագահ

9.10

ԱՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ

9.10

ԱՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր

8.80

ԱՀ Հաշվեքննիչ պալատի անդամ

8.80

ԱՀ նախարարի առաջին տեղակալ

8.80

ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի առաջին տեղակալ

8.80

ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ

8.80

Օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովներ,

ծառայություններ, խորհուրդներ և այլն) ղեկավար

8.80

ԱՀ պետական կառավարման այլ մարմնի ղեկավար

8.80

Ստեփանակերտի քաղաքապետ

8.80

ԱՀ շրջանի վարչակազմի ղեկավար

8.80

ԱՀ ԱՆ գլխավոր հարկադիր կատարող

8.80

ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող

պետական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

8.50

ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր

8.40

ԱՀ ջրային կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ

8.40

ԱՀ ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ

8.35

ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի առաջին տեղակալ

8.35

ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի անդամ

7.90

Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազ

7.80

ԱՀ նախարարի տեղակալ

7.80

ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ

7.80

ԱՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ

7.80

ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ

7.80

ԱՀ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ

7.70

Շրջանի դատախազ, կայազորների զինվորական դատախազ

7.50

ԱՀ ոստիկանության պետի տեղակալ

7.40

ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի տեղակալ

7.40

ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի տեղակալ

7.40

ԱՀ ջրային կոմիտեի նախագահի տեղակալ

7.40

ԱՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի դեպարտամենտի ղեկավար

7.40

Օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (խորհուրդներ, հանձնաժողովներ, ծառայություններ և այլն) ղեկավարի տեղակալ

7.40

ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար

7.40

Ստեփանակերտի քաղաքապետի տեղակալ

7.40

ԱՀ շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ

7.40

Օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովներ,

ծառայություններ, խորհուրդներ և այլն) անդամ (բացառությամբ ԱՀ

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի)

6.90

ԱՀ պետական կառավարման այլ մարմնի ղեկավարի տեղակալ

6.90

ԱՀ ԱՆ գլխավոր հարկադիր կատարողի տեղակալ

6.90

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմ

 

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետ

10.50

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ

10.00

ԱՀ Նախագահի գլխավոր խորհրդական-հատուկ հանձնարարություններով դեսպան

10.00

ԱՀ Նախագահի գլխավոր խորհրդական

10.00

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

8.80

ԱՀ Նախագահի խորհրդական-վարչության պետ

8.80

ԱՀ Նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար

8.80

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ-վարչության պետ

8.50

Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան

8.40

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության

պետի տեղակալ

7.80

ԱՀ Նախագահի խորհրդական

7.40

ԱՀ Նախագահի ներկայացուցիչ՝ հատուկ հանձնարարությունների գծով

7.40

Խորհրդատու

6.50

ԱՀ Նախագահի առաջին օգնական

6.20

ԱՀ Նախագահի օգնական

5.50

ԱՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմ

 

ԱՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

7.80

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահի գլխավոր խորհրդական

7.40

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահի խորհրդական

5.80

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահի օգնական

4.90

ԱՀ պետական նախարարի կառավարման ոլորտում գործող

պետական կառավարման մարմիններ

 

ԱՀ պետական նախարարի կառավարման ոլորտում գործող պետական կառավարման մարմնի ղեկավար

9.50

ԱՀ պետական նախարարի կառավարման ոլորտում գործող պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի տեղակալ

6.90

ԱՀ պետական նախարարի աշխատակազմ

 

ԱՀ պետական նախարարի խորհրդական

5.80

ԱՀ պետական նախարարի օգնական

4.90

(N 1 հավելվածը փոփ., լրաց. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն, լրաց., փոփ. 30.06.2015 ՀՕ-35-Ն, փոփ. 23.12.2015 ՀՕ-60-Ն, 21.07.2017 ՀՕ-22-Ն, խմբ. 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն, լրաց. 19.04.2018 ՀՕ-5-Ն, 14.06.2019 ՀՕ-53-Ն, լրաց. փոփ. խմբ. 11.08.20 ՀՕ-34-Ն, փոփ., լրաց. 04.02.21 ՀՕ-13-Ն, փոփ. 25.11.21 ՀՕ-133-Ն, խմբ. 23.12.21 ՀՕ-148-Ն)

 

Հավելված N 2

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց

վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետության օրենքի

 

ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ԵՎ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ, ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ

ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ, ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ

ԳՈՐԾՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ

ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ

 

Պաշտոնի անվանում

Գործակից

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմ

 

ԱՀ Նախագահի մամուլի քարտուղար

5.95

ԱՀ Նախագահի ռեֆերենտ

4.00

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետի օգնական

3.00

ԱՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմ

 

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահի մամուլի քարտուղար

5.30

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահի ռեֆերենտ

4.00

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի օգնական

3.30

ԱՀ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահի օգնական

3.00

ԱՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի օգնական

3.00

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի ռեֆերենտ

2.70

ԱՀ դատախազություն

 

Գլխավոր դատախազության բաժնի պետ, հատուկ քննչական բաժնի պետ, զինվորական դատախազի տեղակալ

7.75

Գլխավոր դատախազության բաժնի պետի տեղակալ

7.35

Գլխավոր դատախազության ավագ դատախազ, հատուկ քննչական բաժնի հատկապես կարևոր գործերի ավագ քննիչ, Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազի տեղակալ

7.25

Գլխավոր դատախազության բաժնի ավագ դատախազ, զինվորական կենտրոնական դատախազության ավագ դատախազ, շրջանի դատախազի տեղակալ, կայազորի զինվորական դատախազի տեղակալ

7.00

Գլխավոր դատախազության դատախազ, գլխավոր դատախազության բաժնի դատախազ, հատուկ քննչական բաժնի հատկապես կարևոր գործերի քննիչ, զինվորական կենտրոնական դատախազության դատախազ

6.75

Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազության ավագ դատախազ

6.50

Շրջանի դատախազության ավագ դատախազ, Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազ, կայազորի զինվորական դատախազության ավագ դատախազ

6.00

Շրջանի դատախազության դատախազ, կայազորի զինվորական դատախազության դատախազ

4.80

ԱՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական

3.60

ԱՀ գլխավոր դատախազի մամուլի քարտուղար

3.00

ԱՀ քննչական կոմիտե

 

ԱՀ քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական վարչության պետ, տարածքային քննչական վարչության պետ

7.35

ԱՀ քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական վարչության պետի տեղակալ, տարածքային քննչական վարչության պետի տեղակալ, կենտրոնական մարմնի քննչական վարչության քննչական բաժնի պետ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական բաժնի պետ

7.10

ԱՀ քննչական կոմիտեի տարածքային քննչական վարչության քննչական բաժնի պետ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական վարչության քննչական բաժնի պետի տեղակալ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական բաժնի պետի տեղակալ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ

7.00

ԱՀ քննչական կոմիտեի քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական բաժնի հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, տարածքային քննչական վարչության քննչական բաժնի պետի տեղակալ

6.75

ԱՀ քննչական կոմիտեի տարածքային քննչական վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ

6.50

ԱՀ քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական բաժնի ավագ քննիչ, քննչական կոմիտեի տարածքային քննչական վարչության քննչական բաժնի ավագ քննիչ

6.00

ԱՀ քննչական կոմիտեի քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական բաժնի քննիչ, քննչական կոմիտեի տարածքային քննչական վարչության քննչական բաժնի քննիչ

5.50

ԱՀ քննչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական

3.60

ԱՀ քննչական կոմիտեի նախագահի օգնական

3.00

ԱՀ քննչական կոմիտեի նախագահի մամուլի քարտուղար

3.00

Նախարարություններ

 

Նախարարի խորհրդական

3.60

Նախարարի օգնական

3.00

Նախարարի մամուլի քարտուղար

3.00

Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմիններ

(հանձնաժողովներ, ծառայություններ, խորհուրդներ և այլն)

 

Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովների, ծառայությունների, խորհուրդների և այլն) ղեկավարի խորհրդական

3.00

Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովների, ծառայությունների, խորհուրդների և այլն) ղեկավարի օգնական

2.40

Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովների, ծառայությունների, խորհուրդների և այլն) ղեկավարի մամուլի քարտուղար

2.40

Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

 

Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայության ղեկավար

3.95

ԱՀ պետական կառավարման այլ մարմիններ

 

ԱՀ պետական կառավարման այլ մարմնի ղեկավարի խորհրդական

3.00

ԱՀ պետական կառավարման այլ մարմնի ղեկավարի օգնական

2.40

ԱՀ պետական կառավարման այլ մարմնի ղեկավարի մամուլի քարտուղար

2.40

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան և շրջանների վարչակազմեր

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետի և շրջանի վարչակազմի ղեկավարի օգնական

2.40

Ստեփանակերտի քաղաքապետի և շրջանի վարչակազմի ղեկավարի մամուլի քարտուղար

2.40

Նախարարության կառավարման ոլորտում գործող

պետական կառավարման մարմիններ

 

Նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական կառավարման

մարմնի ղեկավար

8.15

Նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական կառավարման

մարմնի ղեկավարի տեղակալ

5.80

Հանրապետական գործադիր մարմինների կազմում գործող

ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկներ

 

Տնօրեն

6.90

Տնօրենի տեղակալ

5.70

Բաժնի պետ

5.38

Գլխավոր մասնագետ

4.04

Առաջատար մասնագետ

3.64

Առաջին կարգի մասնագետ

3.00

 (N 2 հավելվածը փոփ., լրաց. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն, 23.12.2015 ՀՕ-60-Ն, խմբ. 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն, փոփ. 19.04.2018 ՀՕ-5-Ն, լրաց. 14.06.2019 ՀՕ-53-Ն, 22.07.2019 ՀՕ-100-Ն, 11.08.20 ՀՕ-34-Ն, խմբ., փոփ. 04.02.21 ՀՕ-13-Ն, լրաց. 27.05.21 ՀՕ-71-Ն, խմբ. 23.12.21 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված N 3

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հ/հ

Խումբը

Զինվորական կոչումների անվանումները

Մակարդակները

1-ին

մակարդակ

(0-2 տարի)

2-րդ

մակարդակ

(2-5 տարի)

3-րդ մակարդակ

(5-10 տարի)

4-րդ մակարդակ

 (10-15 տարի)

5-րդ մակարդակ

(15-20 տարի)

6-րդ մակարդակ

(20-25 տարի)

7-րդ մակարդակ (25 և ավելի տարի)

1

3

Գեներալական կազմ

7.30

7.46

7.51

7.55

7.62

7.66

7.73

2

4

7.15

7.30

7.46

7.51

7.55

7.62

7.66

3

5

7.00

7.15

7.30

7.46

7.51

7.55

7.62

4

39

Գնդապետ

6.98

7.20

7.35

7.48

7.53

7.57

7.61

5

38

6.78

6.98

7.20

7.35

7.48

7.53

7.57

6

37

6.58

6.78

6.98

7.20

7.35

7.48

7.53

7

36

6.38

6.58

6.78

6.98

7.20

7.35

7.48

8

35

6.19

6.38

6.58

6.78

6.98

7.20

7.35

9

34

6.01

6.19

6.38

6.58

6.78

6.98

7.20

10

33

5.83

6.01

6.19

6.38

6.58

6.78

6.98

11

32

5.65

5.83

6.01

6.19

6.38

6.58

6.78

12

31

Փոխգնդապետ

5.64

5.81

5.99

6.17

6.36

6.55

6.76

13

30

5.47

5.64

5.81

5.99

6.17

6.36

6.55

14

29

5.32

5.47

5.64

5.81

5.99

6.17

6.36

15

28

5.16

5.32

5.47

5.64

5.81

5.99

6.17

16

27

5.00

5.16

5.32

5.47

5.64

5.81

5.99

17

26

4.86

5.00

5.16

5.32

5.47

5.64

5.81

18

25

4.72

4.86

5.00

5.16

5.32

5.47

5.64

19

24

Մայոր

4.64

4.79

4.93

5.08

5.23

5.39

5.54

20

23

4.51

4.64

4.79

4.93

5.08

5.23

5.39

21

22

4.38

4.51

4.64

4.79

4.93

5.08

5.23

22

21

4.25

4.38

4.51

4.64

4.79

4.93

5.08

23

20

4.13

4.25

4.38

4.51

4.64

4.79

4.93

24

19

Կապիտան

3.83

3.94

4.06

4.18

4.30

4.43

4.56

25

18

3.72

3.83

3.94

4.06

4.18

4.30

4.43

26

17

3.61

3.72

3.83

3.94

4.06

4.18

4.30

27

16

3.50

3.61

3.72

3.83

3.94

4.06

4.18

28

15

3.41

3.50

3.61

3.72

3.83

3.94

4.06

29

14

3.31

3.41

3.50

3.61

3.72

3.83

3.94

30

13

Ավագ

լեյտենանտ

3.25

3.35

3.44

3.54

3.65

3.76

3.86

31

12

3.16

3.25

3.35

3.44

3.54

3.65

3.76

32

11

Լեյտենանտ

3.07

3.16

3.25

3.35

3.44

3.54

3.65

33

10

2.99

3.07

3.16

3.25

3.35

3.44

3.54

34

9/5

Ավագ

ենթասպա

2.80

2.87

2.95

3.04

3.12

3.20

3.29

35

9/4

2.72

2.80

2.87

2.95

3.04

3.12

3.20

36

9/3

2.65

2.72

2.80

2.87

2.95

3.04

3.12

37

9/2

2.58

2.65

2.72

2.80

2.87

2.95

3.04

38

9/1

2.51

2.58

2.65

2.72

2.80

2.87

2.95

39

8/6

Ենթասպա

2.50

2.54

2.59

2.64

2.69

2.74

2.80

40

8/5

2.45

2.50

2.54

2.59

2.64

2.69

2.74

41

8/4

2.40

2.45

2.50

2.54

2.59

2.64

2.69

42

8/3

2.35

2.40

2.45

2.50

2.54

2.59

2.64

43

8/2

2.30

2.35

2.40

2.45

2.50

2.54

2.59

44

8/1

2.26

2.30

2.35

2.40

2.45

2.50

2.54

45

7/3

Ավագ

2.18

2.21

2.23

2.27

2.30

2.34

2.38

46

7/2

2.16

2.18

2.21

2.23

2.27

2.30

2.34

47

7/1

2.14

2.16

2.18

2.21

2.23

2.27

2.30

48

6/5

Ավագ

սերժանտ

2.11

2.14

2.16

2.18

2.21

2.23

2.27

49

6/4

2.09

2.11

2.14

2.16

2.18

2.21

2.23

50

6/3

2.06

2.09

2.11

2.14

2.16

2.18

2.21

51

6/2

2.04

2.06

2.09

2.11

2.14

2.16

2.18

52

6/1

2.02

2.04

2.06

2.09

2.11

2.14

2.16

53

5/5

Սերժանտ

1.99

2.02

2.04

2.06

2.09

2.11

2.14

54

5/4

1.97

1.99

2.02

2.04

2.06

2.09

2.11

55

5/3

1.94

1.97

1.99

2.02

2.04

2.06

2.09

56

5/2

1.92

1.94

1.97

1.99

2.02

2.04

2.06

57

5/1

1.90

1.92

1.94

1.97

1.99

2.02

2.04

58

4/4

Եֆրեյտոր

1.88

1.91

1.93

1.96

1.98

2.00

2.03

59

4/3

1.86

1.88

1.91

1.93

1.96

1.98

2.00

60

4/2

1.84

1.86

1.88

1.91

1.93

1.96

1.98

61

4/1

1.81

1.84

1.86

1.88

1.91

1.93

1.96

62

3/6

Շարքային

1.79

1.81

1.84

1.86

1.88

1.91

1.93

63

3/5

1.76

1.79

1.81

1.84

1.86

1.88

1.91

64

3/4

1.74

1.76

1.79

1.81

1.84

1.86

1.88

65

3/3

1.72

1.74

1.76

1.79

1.81

1.84

1.86

66

3/2

1.69

1.72

1.74

1.76

1.79

1.81

1.84

67

3/1

1.67

1.69

1.72

1.74

1.76

1.79

1.81

 (N 3 հավելվածը խմբ. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն, փոփ. 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն, 19.12.2019 ՀՕ-122-Ն, խմբ. 23.12.21 ՀՕ-148-Ն)

(N 3 հավելվածի «Շարքային» զինվորական կոչման 3/1 և 3/2 խմբերի փոփոխությունները գործելու են մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը` համաձայն 19.12.2019 ՀՕ-122-Ն օրենքի)

 

 

Հավելված N 4

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հ/հ

Խումբը

Զինվորական կոչումների անվանումները

Մակարդակները

1-ին մակարդակ

(0-2 տարի)

2-րդ մակարդակ

 (2-5 տարի)

3-րդ մակարդակ

(5-10 տարի)

4-րդ մակարդակ

(10-15 տարի)

5-րդ մակարդակ

(15-20 տարի)

6-րդ մակարդակ

(20-25 տարի)

7-րդ մակարդակ

(25 և ավելի

տարի)

1

3

Գեներալական կազմ

7.30

7.46

7.51

7.55

7.62

7.66

7.39

2

4

7.15

7.30

7.46

7.51

7.55

7.62

7.46

3

5

7.00

7.15

7.30

7.46

7.51

7.55

7.62

4

39

Գնդապետ

6.98

7.20

7.35

7.48

7.53

7.57

7.87

5

38

6.78

6.98

7.20

7.35

7.48

7.53

7.57

6

37

6.58

6.78

6.98

7.20

7.35

7.48

7.53

7

36

6.38

6.58

6.78

6.98

7.20

7.35

7.48

8

35

6.19

6.38

6.58

6.78

6.98

7.20

7.35

9

34

6.01

6.19

6.38

6.58

6.78

6.98

7.20

10

33

5.83

6.01

6.19

6.38

6.58

6.78

6.98

11

32

5.65

5.83

6.01

6.19

6.38

6.58

6.78

12

31

Փոխգնդապետ

5.64

5.81

5.99

6.17

6.36

6.55

6.76

13

30

5.47

5.64

5.81

5.99

6.17

6.36

6.55

14

29

5.32

5.47

5.64

5.81

5.99

6.17

6.36

15

28

5.16

5.32

5.47

5.64

5.81

5.99

6.17

16

27

5.00

5.16

5.32

5.47

5.64

5.81

5.99

17

26

4.86

5.00

5.16

5.32

5.47

5.64

5.81

18

25

4.72

4.86

5.00

5.16

5.32

5.47

5.64

19

24

Մայոր

4.64

4.79

4.93

5.08

5.23

5.39

5.54

20

23

4.51

4.64

4.79

4.93

5.08

5.23

5.39

21

22

4.38

4.51

4.64

4.79

4.93

5.08

5.23

22

21

4.25

4.38

4.51

4.64

4.79

4.93

5.08

23

20

4.13

4.25

4.38

4.51

4.64

4.79

4.93

24

19

Կապիտան

3.83

3.94

4.06

4.18

4.30

4.43

4.56

25

18

3.72

3.83

3.94

4.06

4.18

4.30

4.43

26

17

3.61

3.72

3.83

3.94

4.06

4.18

4.30

27

16

3.50

3.61

3.72

3.83

3.94

4.06

4.18

28

15

3.41

3.50

3.61

3.72

3.83

3.94

4.06

29

14

3.31

3.41

3.50

3.61

3.72

3.83

3.94

30

13

Ավագ

լեյտենանտ

3.25

3.35

3.44

3.54

3.65

3.76

3.86

31

12

3.16

3.25

3.35

3.44

3.54

3.65

3.76

32

11

Լեյտենանտ

3.07

3.16

3.25

3.35

3.44

3.54

3.65

33

10

2.99

3.07

3.16

3.25

3.35

3.44

3.54

34

9/5

Ավագ

ենթասպա

2.80

2.87

2.95

3.04

3.12

3.20

3.29

35

9/4

2.72

2.80

2.87

2.95

3.04

3.12

3.20

36

9/3

2.65

2.72

2.80

2.87

2.95

3.04

3.12

37

9/2

2.58

2.65

2.72

2.80

2.87

2.95

3.04

38

9/1

2.51

2.58

2.65

2.72

2.80

2.87

2.95

39

8/6

Ենթասպա

2.50

2.54

2.59

2.64

2.69

2.74

2.80

40

8/5

2.45

2.50

2.54

2.59

2.64

2.69

2.74

41

8/4

2.40

2.45

2.50

2.54

2.59

2.64

2.69

42

8/3

2.35

2.40

2.45

2.50

2.54

2.59

2.64

43

8/2

2.30

2.35

2.40

2.45

2.50

2.54

2.59

44

8/1

2.26

2.30

2.35

2.40

2.45

2.50

2.54

45

7/3

Ավագ

2.18

2.21

2.23

2.27

2.30

2.34

2.38

46

7/2

2.16

2.18

2.21

2.23

2.27

2.30

2.34

47

7/1

2.14

2.16

2.18

2.21

2.23

2.27

2.30

48

6/5

Ավագ

սերժանտ

2.11

2.14

2.16

2.18

2.21

2.23

2.27

49

6/4

2.09

2.11

2.14

2.16

2.18

2.21

2.23

50

6/3

2.06

2.09

2.11

2.14

2.16

2.18

2.21

51

6/2

2.04

2.06

2.09

2.11

2.14

2.16

2.18

52

6/1

2.02

2.04

2.06

2.09

2.11

2.14

2.16

53

5/5

Սերժանտ

1.99

2.02

2.04

2.06

2.09

2.11

2.14

54

5/4

1.97

1.99

2.02

2.04

2.06

2.09

2.11

55

5/3

1.94

1.97

1.99

2.02

2.04

2.06

2.09

56

5/2

1.92

1.94

1.97

1.99

2.02

2.04

2.06

57

5/1

1.90

1.92

1.94

1.97

1.99

2.02

2.04

58

4/4

Եֆրեյտոր

1.88

1.91

1.93

1.96

1.98

2.00

2.03

59

4/3

1.86

1.88

1.91

1.93

1.96

1.98

2.00

60

4/2

1.84

1.86

1.88

1.91

1.93

1.96

1.98

61

4/1

1.81

1.84

1.86

1.88

1.91

1.93

1.96

62

3/6

Շարքային

1.79

1.81

1.84

1.86

1.88

1.91

1.93

63

3/5

1.76

1.79

1.81

1.84

1.86

1.88

1.91

64

3/4

1.74

1.76

1.79

1.81

1.84

1.86

1.88

65

3/3

1.72

1.74

1.76

1.79

1.81

1.84

1.86

66

3/2

1.69

1.72

1.74

1.76

1.79

1.81

1.84

67

3/1

1.67

1.69

1.72

1.74

1.76

1.79

1.81

 (N 4 հավելվածը խմբ. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն, փոփ. 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն, 19.12.2019 ՀՕ-122-Ն, խմբ. 23.12.21 ՀՕ-148-Ն)

(N 4 հավելվածի «Շարքային» զինվորական կոչման 3/1 և 3/2 խմբերի փոփոխությունները գործելու են մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը` համաձայն 19.12.2019 ՀՕ-122-Ն օրենքի)

 

 

Հավելված N 5

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հ/հ

Խումբը

Զինվորական կոչումների անվանումները

Մակարդակները

1-ին մակարդակ

(0-2 տարի)

2-րդ մակարդակ

(2-5 տարի)

3-րդ մակարդակ

(5-10 տարի)

4-րդ մակարդակ

(10-15 տարի)

5-րդ մակարդակ

(15-20 տարի)

6-րդ մակարդակ

(20-25 տարի)

7-րդ մակարդակ

(25 և ավելի տարի)

1

3

Գեներալական կազմ

6.60

6.64

6.67

6.69

6.71

6.73

6.76

2

4

6.57

6.60

6.64

6.67

6.69

6.71

6.73

3

5

6.55

6.57

6.60

6.64

6.67

6.69

6.71

4

39

Գնդապետ

6.51

6.56

6.57

6.60

6.64

6.68

6.69

5

38

6.47

6.51

6.56

6.57

6.60

6.64

6.68

6

37

6.37

6.47

6.51

6.56

6.57

6.60

6.64

7

36

6.30

6.37

6.47

6.51

6.56

6.57

6.60

8

35

6.13

6.30

6.37

6.47

6.51

6.56

6.57

9

34

5.96

6.13

6.30

6.37

6.47

6.51

6.56

10

33

5.81

5.96

6.13

6.30

6.37

6.47

6.51

11

32

5.64

5.81

5.96

6.13

6.30

6.37

6.47

12

31

Փոխգնդապետ

5.58

5.74

5.89

6.06

6.23

6.40

6.48

13

30

5.44

5.58

5.74

5.89

6.06

6.23

6.40

14

29

5.29

5.44

5.58

5.74

5.89

6.06

6.23

15

28

5.15

5.29

5.44

5.58

5.74

5.89

6.06

16

27

4.99

5.15

5.29

5.44

5.58

5.74

5.89

17

26

4.85

4.99

5.15

5.29

5.44

5.58

5.74

18

25

4.70

4.85

4.99

5.15

5.29

5.44

5.58

19

24

Մայոր

4.61

4.73

4.86

4.99

5.12

5.27

5.41

20

23

4.49

4.61

4.73

4.86

4.99

5.12

5.27

21

22

4.37

4.49

4.61

4.73

4.86

4.99

5.12

22

21

4.24

4.37

4.49

4.61

4.73

4.86

4.99

23

20

4.12

4.24

4.37

4.49

4.61

4.73

4.86

24

19

Կապիտան

3.82

3.91

4.02

4.13

4.24

4.34

4.46

25

18

3.71

3.82

3.91

4.02

4.13

4.24

4.34

26

17

3.60

3.71

3.82

3.91

4.02

4.13

4.24

27

16

3.49

3.60

3.71

3.82

3.91

4.02

4.13

28

15

3.40

3.49

3.60

3.71

3.82

3.91

4.02

29

14

3.30

3.40

3.49

3.60

3.71

3.82

3.91

30

13

Ավագ

լեյտենանտ

3.24

3.34

3.43

3.52

3.61

3.71

3.80

31

12

3.14

3.24

3.34

3.43

3.52

3.61

3.71

32

11

Լեյտենանտ

3.06

3.14

3.24

3.34

3.43

3.52

3.61

33

10

2.98

3.06

3.14

3.24

3.34

3.43

3.52

34

9/5

Ավագ

ենթասպա

2.78

2.86

2.93

3.00

3.07

3.16

3.25

35

9/4

2.71

2.78

2.86

2.93

3.00

3.07

3.16

36

9/3

2.64

2.71

2.78

2.86

2.93

3.00

3.07

37

9/2

2.57

2.64

2.71

2.78

2.86

2.93

3.00

38

9/1

2.50

2.57

2.64

2.71

2.78

2.86

2.93

39

8/6

Ենթասպա

2.48

2.53

2.58

2.63

2.68

2.72

2.77

40

8/5

2.44

2.48

2.53

2.58

2.63

2.68

2.72

41

8/4

2.39

2.44

2.48

2.53

2.58

2.63

2.68

42

8/3

2.34

2.39

2.44

2.48

2.53

2.58

2.63

43

8/2

2.29

2.34

2.39

2.44

2.48

2.53

2.58

44

8/1

2.24

2.29

2.34

2.39

2.44

2.48

2.53

45

7/3

Ավագ

2.17

2.20

2.22

2.26

2.28

2.32

2.36

46

7/2

2.15

2.17

2.20

2.22

2.26

2.28

2.32

47

7/1

2.12

2.15

2.17

2.20

2.22

2.26

2.28

48

6/5

Ավագ

սերժանտ

2.10

2.12

2.15

2.17

2.20

2.22

2.24

49

6/4

2.08

2.10

2.12

2.15

2.17

2.20

2.22

50

6/3

2.05

2.08

2.10

2.12

2.15

2.17

2.20

51

6/2

2.03

2.05

2.08

2.10

2.12

2.15

2.17

52

6/1

2.00

2.03

2.05

2.08

2.10

2.12

2.15

53

5/5

Սերժանտ

1.98

2.00

2.03

2.05

2.08

2.10

2.14

54

5/4

1.96

1.98

2.00

2.03

2.05

2.08

2.10

55

5/3

1.93

1.96

1.98

2.00

2.03

2.05

2.08

56

5/2

1.91

1.93

1.96

1.98

2.00

2.03

2.05

57

5/1

1.90

1.91

1.93

1.96

1.98

2.00

2.03

58

4/4

Եֆրեյտոր

1.87

1.90

1.92

1.94

1.97

1.99

2.02

59

4/3

1.85

1.87

1.90

1.92

1.94

1.97

1.99

60

4/2

1.82

1.85

1.87

1.90

1.92

1.94

1.97

61

4/1

1.80

1.82

1.85

1.87

1.90

1.92

1.94

62

3/6

Շարքային

1.78

1.80

1.82

1.85

1.87

1.90

1.92

63

3/5

1.75

1.78

1.80

1.82

1.85

1.87

1.90

64

3/4

1.73

1.75

1.78

1.80

1.82

1.85

1.87

65

3/3

1.72

1.73

1.75

1.78

1.80

1.82

1.85

66

3/2

1.70

1.72

1.73

1.75

1.78

1.80

1.82

67

3/1

1.69

1.70

1.72

1.73

1.75

1.78

1.80

 (N 5 հավելվածը խմբ. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն, փոփ. 21.12.2017 ՀՕ-75-Ն, 19.12.2019 ՀՕ-122-Ն, խմբ. 23.12.21 ՀՕ-148-Ն)

(N 5 հավելվածի «Շարքային» զինվորական կոչման 3/1, 3/2 և 3/3 խմբերի փոփոխությունները գործելու են մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը` համաձայն 19.12.2019 ՀՕ-122-Ն օրենքի)

 

 

Հավելված N 6

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

Պետական ծառայություն, բացառությամբ դիվանագիտական, հարկային

և հարկադիր կատարման ծառայությունների

Մակար-

դակները

Հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը

Կրտսեր պաշտոններ

Առաջատար պաշտոններ

Գլխավոր պաշտոններ

Բարձրագույն

 պաշտոններ

3-րդ ենթախմբի սանդղակ

2-րդ ենթախմբի սանդղակ

1-ին ենթախմբի սանդղակ

3-րդ ենթախմբի սանդղակ

2-րդ ենթախմբի սանդղակ

1-ին ենթախմբի սանդղակ

3-րդ ենթախմբի սանդղակ

2-րդ ենթախմբի սանդղակ

1-ին ենթախմբի սանդղակ

2-րդ ենթախմբի սանդղակ

1-ին ենթախմբի սանդղակ

11

Աճ չկա

2.02

2.34

2.74

3.19

3.73

4.37

5.28

6.41

6.97

7.56

8.49

10

Երեք

տարին մեկ

1.96

2.28

2.65

3.10

3.61

4.24

5.12

6.20

6.86

7.49

8.28

9

1.90

2.21

2.57

3.00

3.50

4.10

4.96

6.01

6.82

7.42

8.09

8

1.85

2.15

2.50

2.90

3.40

3.97

4.81

5.82

6.72

7.34

7.90

7

Երկու

տարին մեկ

1.79

2.08

2.42

2.82

3.30

3.85

4.66

5.64

6.68

7.19

7.75

6

1.74

2.02

2.35

2.74

3.19

3.73

4.51

5.46

6.62

7.10

7.62

5

1.69

1.96

2.28

2.65

3.10

3.62

4.37

5.29

6.42

6.97

7.56

4

Յուրաքանչ-

յուր տարի

1.64

1.91

2.21

2.58

3.00

3.50

4.24

5.12

6.21

6.86

7.49

3

1.60

1.85

2.15

2.50

2.91

3.40

4.10

4.97

6.01

6.82

7.42

2

1.55

1.79

2.08

2.42

2.82

3.30

3.97

4.81

5.83

6.72

7.34

1

1.50

1.74

2.02

2.35

2.74

3.19

3.85

4.66

5.64

6.68

7.19

 

Դիվանագիտական ծառայություն

 

Մակար-

դակները

Հիմնական աշխատավարձի

բնականոն

աճը

    

1

2

3

4

5

6

7

8

Կցորդ

Երրորդ քարտողար

Երկրորդ քարտուղար

Առաջին քարտուղար

Խորհրդական, բաժնի վարիչ (պետ)

Վարչության պետ, առանձնացված ստորաբաժանման ղեկավարի տեղակալ

Առանձնացված ստորաբաժանման ղեկավար

Գլխավոր քարտու-

ղար

11

Աճ չկա

3.19

3.73

4.37

5.28

6.41

6.97

7.56

8.49

10

Երեք

տարին մեկ

3.10

3.61

4.24

5.12

6.20

6.86

7.49

8.28

9

3.00

3.50

4.10

4.96

6.01

6.82

7.42

8.09

8

2.90

3.40

3.97

4.81

5.82

6.72

7.34

7.90

7

Երկու

տարին մեկ

2.82

3.30

3.85

4.66

5.64

6.68

7.19

7.75

6

2.74

3.19

3.73

4.51

5.46

6.62

7.10

7.62

5

2.65

3.10

3.62

4.37

5.29

6.42

6.97

7.56

4

Յուրաքանչ-

յուր տարի

2.58

3.00

3.50

4.24

5.12

6.21

6.86

7.49

3

2.50

2.91

3.40

4.10

4.97

6.01

6.82

7.42

2

2.42

2.82

3.30

3.97

4.81

5.83

6.72

7.34

1

2.35

2.74

3.19

3.85

4.66

5.64

6.68

7.19

 

Հարկային ծառայություն

 

Մակար-դակները

Հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Հարկային տեսչության 2-րդ և 1-ին կարգի մասնագետ

Հարկային տեսչության հարկային տեսուչ, վերադաս հարկային մարմնի

2-րդ կարգի մասնագետ, վերադաս հարկային մարմնի

1-ին կարգի մասնագետ

Հարկային տեսչության առաջատար մասնագետ, հարկային տեսչության ավագ հարկային տեսուչ

Վերադաս հարկային մարմնի հարկային տեսուչ, վերադաս հարկային մարմնի օպերլիազոր

Հարկային տեսչության գլխավոր մասնագետ, հարկային տեսչության գլխավոր հարկային տեսուչ

 Վերադաս հարկային մարմնի հետաքննիչ, վերադաս հարկային մարմնի առաջատար մասնագետ, վերադաս հարկային մարմնի ավագ հարկային տեսուչ, վերադաս հարկային մարմնի առաջատար մասնագետ-իրավաբան, վերադաս հարկային մարմնի ավագ օպերլիազոր

Հարկային տեսչության բաժնի

պետ վերադաս հարկային մարմնի ավագ հետաքննիչ, վերադաս հարկային մարմնի գլխավոր մասնագետ, վերադաս հարկային մարմնի գլխավոր հարկային տեսուչ, վերադաս հարկային մարմնի խմբի ղեկավար, վերադաս հարկային մարմնի գլխավոր մասնագետ-իրավաբան, վերադաս հարկային մարմնի գլխավոր օպերլիազոր

Հարկային տեսչության պետի տեղակալ, վերադաս հարկային մարմնի բաժնի պետ

Հարկային մարմնի վարչության պետի տեղակալ

Հարկային մարմնի վարչության պետ, հարկային տեսչության պետ

11

Աճ չկա

2.02

2.34

2.74

3.19

3.73

4.37

5.28

6.41

6.97

7.56

10

Երեք

տարին մեկ

1.96

2.28

2.65

3.10

3.61

4.24

5.12

6.20

6.86

7.49

9

1.90

2.21

2.57

3.00

3.50

4.10

4.96

6.01

6.82

7.42

8

1.85

2.15

2.50

2.90

3.40

3.97

4.81

5.82

6.72

7.34

7

Երկու

տարին մեկ

1.79

2.08

2.42

2.82

3.30

3.85

4.66

5.64

6.68

7.19

6

1.74

2.02

2.35

2.74

3.19

3.73

4.51

5.46

6.62

7.10

5

1.69

1.96

2.28

2.65

3.10

3.62

4.37

5.29

6.42

6.97

4

Յուրաքանչ-

յուր տարի

1.64

1.91

2.21

2.58

3.00

3.50

4.24

5.12

6.21

6.86

3

1.60

1.85

2.15

2.50

2.91

3.40

4.10

4.97

6.01

6.82

2

1.55

1.79

2.08

2.42

2.82

3.30

3.97

4.81

5.83

6.72

1

1.50

1.74

2.02

2.35

2.74

3.19

3.85

4.66

5.64

6.68

 

Հարկադիր կատարման ծառայություն

 

Մակար-

դակները

Հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը

     

1

2

3

4

5

6

7

Տեսուչ

Հարկադիր կատարող

Ավագ հարկադիր կատարող,

առաջատար խորհրդատու,

առաջին կարգի խորհրդատու

Գլխավոր խորհրդատու

Բաժանմունքի պետ, բաժնի պետի տեղակալ

Տարածքային բաժնի պետ

Կենտրոնական մարմնի

բաժնի պետ

11

Աճ չկա

2.74

3.19

3.73

4.37

5.28

6.41

6.97

10

Երեք

տարին մեկ

2.65

3.10

3.61

4.24

5.12

6.20

6.86

9

2.57

3.00

3.50

4.10

4.96

6.01

6.82

8

2.50

2.90

3.40

3.97

4.81

5.82

6.72

7

Երկու

տարին մեկ

2.42

2.82

3.30

3.85

4.66

5.64

6.68

6

2.35

2.74

3.19

3.73

4.51

5.46

6.62

5

2.28

2.65

3.10

3.62

4.37

5.29

6.42

4

Յուրաքանչ-

յուր տարի

2.21

2.58

3.00

3.50

4.24

5.12

6.21

3

2.15

2.50

2.91

3.40

4.10

4.97

6.01

2

2.08

2.42

2.82

3.30

3.97

4.81

5.83

1

2.02

2.35

2.74

3.19

3.85

4.66

5.64

(N 6 հավելվածը խմբ. 29.10.2014 ՀՕ-39-Ն, փոփ. 14.06.2019 ՀՕ-53-Ն, խմբ. 19.12.2019 ՀՕ-122-Ն, փոփ., լրաց. 11.08.20 ՀՕ-34-Ն, խմբ. 23.12.21 ՀՕ-148-Ն)

(N 6 հավելվածում 19.12.2019 ՀՕ-122-Ն օրենքով կատարված փոփոխությունները գործելու են մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, 04.02.21 ՀՕ-13-Ն)