Համարը 
N 463-Ն
Տեսակը 
Մայր
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2018.07.02/10(350)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԱՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
15.06.2018
Ստորագրող մարմինը 
ԱՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
15.06.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
03.07.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
Սույն որոշման 1-ին կետի 1-2-րդ ենթակետերի գործողությունը տարածվում է 2017 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա, իսկ 3-5-րդ ենթակետերի գործողությունը՝ 2018 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա:


Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ԱՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԱՀ ՕՐԵՆՔԻ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

15 հունիսի 2018թ.

N 463-Ն

ք.Ստեփանակերտ

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետին, 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերին, 7-րդ հոդվածի 1-ին, 3-րդ և 7-րդ մասերին, 11-րդ հոդվածի 5-րդ մասին, 12-րդ հոդվածի 2-4-րդ մասերին, 16-րդ հոդվածի 3-4-րդ մասերին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.

1. Սահմանել`

1) զինծառայողի կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի դիմաց հատուցման գումար ստանալու համար դիմում ներկայացնելու, հատուցում ստանալու իրավունք ունեցող շահառու ճանաչելու, շահառուների շրջանակը որոշելու, շահառուների միջև համաձայնության առկայությունը, բացակայությունը կամ փոփոխությունը հիմնավորելու, հատուցման դեպքը և (կամ) դրա փոփոխությունը հաստատող փաստաթղթերը, զոհված (մահացած) կամ անհայտ կորած կամ հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողի, հատուցում ստանալու իրավունք ունեցող շահառուների տվյալները, շահառուների շրջանակում կատարված փոփոխությունների, շահառուներին վճարվող հատուցման գումարի չափի վերաբերյալ տեղեկություններն իրավասու պետական մարմիններին և զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամին տրամադրելու կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) զինծառայողի կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի դիմաց վճարվող հատուցման գումարի ամսական հավասար վճարին ավելացվող ամսական լրացուցիչ գումար ստանալու իրավունք տվող հիմքերը և դրանց փոփոխման մասին տեղեկությունները բացահայտելու, հավաքելու, մշակելու, այդ հիմքերը հաստատող փաստաթղթերը ներկայացնելու և դրանք իրավասու պետական մարմիններին ու զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամին տրամադրելու, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի կողմից ամսական լրացուցիչ գումար վճարելու որոշում ընդունելու կարգը` համաձայն N 2 հավելվածի.

3) վճարված դրոշմանիշային վճարի գումարը ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող կամ զոհված (մահացած) զինծառայողի ծնողներին, ամուսնուն և (կամ) զավակներին, ինչպես նաև ավելի վճարված դրոշմանիշային վճարի գումարը ֆիզիկական անձին վերադարձնելու համար դիմում ներկայացնելու, իրավասու պետական մարմինների և հարկային մարմնի կողմից անհրաժեշտ տեղեկանքներ տրամադրվելու և դրոշմանիշային վճարի գումարը վերադարձվելու կարգը` համաձայն N 3 հավելվածի.

4) հարկային մարմնի կողմից զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամին փոխանցվող` դրոշմանիշային վճար վճարողների ցուցակների և հարկային մարմնի կողմից գանձապետարան ներկայացվող` դրոշմանիշային վճարների գումարները զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամ փոխանցելու վերաբերյալ հանձնարարականի տրամադրման կարգը` համաձայն N 4 հավելվածի.

5) դրոշմանիշային վճարների պարտավորություններից ավելի վճարված գումարները վերադարձնելու կարգը` համաձայն N 5 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Սույն որոշման 1-ին կետի 1-2-րդ ենթակետերի գործողությունը տարածվում է 2017 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա, իսկ 3-5-րդ ենթակետերի գործողությունը՝ 2018 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա:

 

 

«Հաստատում եմ»

    
          

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

Հավելված N 1

Արցախի Հանրապետության կառավարության

2018 թվականի հունիսի 15-ի N 463-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ԴԻՄԱՑ

ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՈՒՄԱՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ,

ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԱՀԱՌՈՒ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ,

ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ, ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ

ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻՄՆԱՎՈՐԵԼՈՒ, ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԴԵՊՔԸ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐԱ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ, ԶՈՀՎԱԾ (ՄԱՀԱՑԱԾ) ԿԱՄ

ԱՆՀԱՅՏ ԿՈՐԱԾ ԿԱՄ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ,

ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ,

ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ,

ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻՆ ՎՃԱՐՎՈՂ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԻՐԱՎԱՍՈՒ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ԵՎ

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ

ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են «Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքին (այսուհետ` օրենք) համապատասխան 2017 թվականի հունվարի 1-ից Արցախի Հանրապետության պաշտպանության, մարտական գործողություններին մասնակցելու կամ հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահության, կամ հատուկ առաջադրանք կատարելու ժամանակ (այսուհետ` մարտական գործողություններ) զինծառայողի կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի (այսուհետ` հատուցման դեպք) դիմաց հատուցման գումար վճարելու հետ կապված հարաբերությունները:

2. Օրենքով սահմանված հատուցման դեպք տեղի ունենալու պարագայում հատուցման գումար ստանալու համար հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողը կամ օրենքով սահմանված այլ շահառուն (շահառուները) ներկայացնում է դիմում՝ համաձայն N N 1 և 2 ձևերի, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կամ Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության կամ Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կամ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության (այսուհետ` համապատասխան պետական մարմին) սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանում: Դիմումը ներկայացվում է համապատասխան այն պետական մարմնին, որտեղ նախկինում ծառայել է հաշմանդամ դարձած, զոհված (մահացած) կամ անհայտ կորած զինծառայողը: Դիմումի հետ միասին ներկայացվում են`

1) զինծառայողին հաշմանդամ ճանաչելու մասին բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի տված տեղեկանքն ու ստացած վնասվածքի կամ խեղման պատճառական կապի մասին համապատասխան պետական մարմնի կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի որոշումը.

2) մարտական գործողությունների ավարտից հետո հինգ տարվա ընթացքում մահացած զինծառայողի մահվան պատճառական կապի մասին բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի տված տեղեկանքը` մարտական գործողությունների ժամանակ ստացած վնասվածքի կամ խեղման պատճառով զինծառայողի մահացած լինելու վերաբերյալ.

3) օրենքով սահմանված կարգով զինծառայողին անհայտ բացակայող ճանաչվելու վերաբերյալ դատական ակտը.

4) հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողի կամ օրենքով սահմանված շահառու հանդիսացող անձանց անձնագրերը (կամ նույնականացման քարտը), հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքը, ինչպես նաև բնակության հաշվառման վայրի վերաբերյալ տեղեկանքը` տրված բնակչության պետական ռեգիստրի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից.

5) օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-4-րդ մասերով սահմանված շահառու հանդիսանալու հանգամանքը հաստատող` ամուսնության և ծննդյան վկայականները, դատական ակտերը, զինծառայողի` շահառու հանդիսացող քրոջ և եղբոր` ուսումնառության կամ հաշմանդամություն ունենալու վերաբերյալ տեղեկանքները` տրված համապատասխանաբար ուսումնական հաստատության կամ բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի կողմից.

6) օրենքով սահմանված շահառուների համաձայնությունը` հատուցման գումարը շահառուներից մեկի անունով բացված բանկային հաշվին փոխանցելու, կամ շահառուների ցանկությունը` հատուցման գումարը շահառուների միջև բաժանելու և նրանցից յուրաքանչյուրին առանձին վճարելու վերաբերյալ: Սույն ենթակետի ապահովման նպատակով յուրաքանչյուր շահառու համապատասխան գրառում է կատարում սույն կարգի N N 1 և 2 ձևերում նշված դիմումներում:

3. Եթե օրենքով սահմանված հատուցման դեպք տեղի ունենալու օրվա դրությամբ առկա է նաև օրենքով սահմանված ամսական լրացուցիչ գումար ստանալու իրավունք, ապա սույն կարգի 2-րդ կետում նշված դիմումին կցվում են նաև Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 15-ի N 463-Ն որոշման N 2 հավելվածում նշված դիմումը և փաստաթղթերը:

4. Համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանումը դիմումը և կից փաստաթղթերը ստանալու օրվանից հետո մեկ ամսվա ընթացքում`

1) պարզում է, թե`

ա. տվյալ հատուցման դեպքով ով է հանդիսանում շահառու (շահառուներ)` հիմք ընդունելով օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերը,

բ. որքան է կազմում հատուցման դեպքով վճարման ենթակա հատուցման գումարի չափը և

2) ստացված դիմումն ու կից փաստաթղթերը, հատուցման դեպքի վերաբերյալ առկա փաստաթղթերը, ներառյալ օրենքի 2-րդ հոդվածի 6-րդ մասում նախատեսված տեղեկատվությունը` տրամադրված դեպքի առթիվ մինչդատական վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից, ինչպես նաև հատուցման գումար ստանալու իրավունք ունեցող շահառուների անվանացանկը` համաձայն NN 3 և 4 ձևերի, էլեկտրոնային եղանակով ուղարկում է զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամին (այսուհետ՝ հիմնադրամ):

5. Համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանումը ստացված դիմումի և կից փաստաթղթերի հիման վրա կազմում է հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողի կամ զոհված (մահացած) կամ անհայտ կորած զինծառայողի հատուցման իրավունքի գործ` էլեկտրոնային եղանակով, ապահովագրական գործում տեսաներածման միջոցով ներառելով դիմումը, դրան կից ներկայացված և հատուցման դեպքի վերաբերյալ իր մոտ առկա փաստաթղթերը, իսկ դիմումը ներկայացրած անձի կողմից ներկայացված բնօրինակ փաստաթղթերը վերադարձվում են դիմումատուին:

6. Սույն կարգի համաձայն շահառուների շրջանակում կատարված փոփոխություններ են համարվում`

1) օրենքով սահմանված նոր շահառուի ի հայտ գալը.

2) օրենքով սահմանված շահառուի մահանալը.

3) օրենքով սահմանված շահառու հանդիսանալու հիմք տվող հանգամանքը վերանալը:

7. Սույն կարգի 6-րդ կետի համաձայն շահառուների շրջանակում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացվում են նոր շահառուի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի կամ նրա կողմից լիազորված անձի կամ այլ շահառուի կողմից` օրենքով սահմանված կարգով հատուցման գումարը շահառուների թվի վրա հավասարաչափ բաժանելու համար: Սույն կետի համաձայն նոր շահառուն կամ նրա օրինական ներկայացուցիչը կամ նրա կողմից լիազորված անձը կամ այլ շահառուն ներկայացնում է դիմում՝ համաձայն N 5 ձևի, համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանում, դիմումին կցելով փոփոխությունները հիմնավորող փաստաթղթերը (ծննդյան վկայականը, մահվան վկայականը, դատական ակտը, ուսումնական հաստատության կամ բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի տված համապատասխան տեղեկանքները):

8. Շահառուների շրջանակում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ ստացված դիմումը և փաստաթղթերը համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանումը եռօրյա ժամկետում հաշվառում է սույն կարգի 5-րդ կետի համաձայն` հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողի կամ զոհված (մահացած) կամ անհայտ կորած զինծառայողի հատուցման իրավունքի գործում, և գրանցման օրվանից հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում սույն կարգի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված ձևաչափով ուղարկում է հիմնադրամին:

9. Եթե հատուցման վճարը նշանակելուց հետո նույն զինծառայողի կապակցությամբ տեղի է ունենում օրենքով սահմանված հատուցման դեպքի փոփոխություն, ապա հատուցման նոր դեպքն օրենքով սահմանված կարգով որոշվելու (հաստատվելու) օրվանից հետո երկշաբաթյա ժամկետում համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանումը սույն կարգի պահանջների համաձայն անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ուղարկում է հիմնադրամին:

10. Սույն կարգի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետի, 8-9-րդ կետերի համաձայն ստացված փաստաթղթերում (տեղեկություններում) թերություններ և (կամ) անճշտություններ հայտնաբերելու դեպքում հիմնադրամը երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում դրա մասին տեղեկացնում է համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանմանը` նշելով հայտնաբերված թերությունները և (կամ) անճշտությունները: Համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանումը պարտավոր է տեղեկատվությունը ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում վերացնել թերությունները և (կամ) անճշտությունները և համապատասխան փաստաթղթերը (տեղեկությունները) ներկայացնել հիմնադրամ: Ընդ որում, օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հիմնադրամի գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերով սահմանված ժամկետի հաշվարկը սկսվում է ճշգրտված փաստաթղթերը (տեղեկությունները) հիմնադրամում մուտք լինելու օրվանից:

11. Եթե սույն կարգի 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետի համաձայն հատուցման գումարն օրենքով սահմանված շահառուներից մեկի անունով բացված բանկային հաշվին փոխանցելուց հետո օրենքով սահմանված շահառուներից որևէ մեկը դիմում է ներկայացնում հիմնադրամին` իրեն հասանելիք գումարի չափն առանձնացնելու և առանձին վճարելու վերաբերյալ, ապա հիմնադրամը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում օրենքով սահմանված կարգով իրականացնում է հատուցման գումարի բաժանումը և առանձին վճարումը:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

 

 

Ձև N 1

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

(համապատասխան պետական մարմնի

--------------------------------------------------------------------------------------------

սոցիալական ապահովության խնդիրներ

--------------------------------------------------------------------------------------------

իրականացնող ստորաբաժանման ղեկավարի անունը, ազգանունը)

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ

ԴԻՄԱՑ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

1. Հայտնում եմ Ձեզ, որ ________________________________________________________________

                                              (հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողի ծառայության տեսակը, զինվորական

___________________________________________________________________________________

                     կոչումը, անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարին, հաշվառման հասցեն)

___________________________________________________________________________________

                         (զորամասը, վնասվածք կամ խեղում ստանալու օրը, ամիսը, տարին, վայրը և պատճառը)

___________________________________________________________________________________

                     (հաշմանդամության խումբը և հաշմանդամ ճանաչելու վերաբերյալ ԲՍՓՀ տեղեկանք տալու օրը,

___________________________________________________________________________________

                                   ամիսը, տարին, համարը, վերափորձաքննության օրը, ամիսը, տարին)

___________________________________________________________________________________:

                       (պատճառական կապի վերաբերյալ ԿՌԲՀ որոշման կայացման օրը, ամիսը, տարին, համարը)

2. Դիմումին կից ներկայացնում եմ հետևյալ փաստաթղթերը`

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Դիմումի դարձերես

 

3. Խնդրում եմ ինձ հատկացնել օրենքով սահմանված հատուցման գումար` վճարումն իրականացնելով իմ անունով բանկում բացված հաշվեհամարին:

4. Հատուցման գումարը ստանալու իրավունք ունեցող շահառուներն են՝

 

Շահառու (ազգակցա

կան կապը, իսկ քրոջ և

եղբոր դեպքում` նաև

կարգավիճակը,

վերջիններիս

բացակայության

դեպքում` այլ անձը)

Շահառուի անունը,

հայրանունը, ազգա-

նունը, ծննդյան օրը,

ամիսը, տարին, հաշ-

վառման հասցեն,

հեռախոսահամարը

(էլեկտրոնային հասցե)

Շահառուների համաձայ-

նությունը` հատուցման

գումարը շահառուներից

մեկին հատկացնելու

կամ ցանկությունը`

հատուցման գումարը

բաժանելու վերաբերյալ

Շահառուի

(շահառուների)

ստորագրությունը

1

2

3

4

                 

 

1) աղյուսակը լրացվում է այն դեպքում, եթե մտավոր կամ հոգեկան անկարողության հետևանքով դիմումը չի ներկայացվել հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողի կողմից.

2) աղյուսակի 1-ին սյունակում քրոջ և եղբոր կարգավիճակը լրացվում է`

ա. մինչև 18 տարեկան` նշվում է ծննդյան օրը, ամիսը, տարին, ծննդյան վկայականի համարը,

բ. 18 տարին լրացած և անգործունակ` նշվում է անգործունակ ճանաչելու մասին դատական ակտի կայացման օրը, ամիսը, տարին, համարը,

գ. մինչև 23 տարեկան և առկա ուսուցմամբ սովորող` նշվում է ուսումնական հաստատության տեղեկանքի տրման օրը, ամիսը, տարին, համարը,

դ. 18 տարին լրացած և հաշմանդամություն ունեցող` նշվում է հաշմանդամության խումբը և հաշմանդամ ճանաչելու վերաբերյալ ԲՍՓՀ տեղեկանք տալու օրը, ամիսը, տարին, համարը, վերափորձաքննության օրը, ամիսը, տարին, զինծառայողին խնամակալ ճանաչելու մասին իրավասու մարմնի որոշման օրը, ամիսը, տարին, համարը, ծնողների մահվան վկայականներ տալու օրը, ամիսը, տարին, համարները կամ ծնողների հաշմանդամության խումբը և աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության սահմանափակման աստիճանը, հաշմանդամ ճանաչելու վերաբերյալ ԲՍՓՀ տեղեկանքներ տալու օրը, ամիսը, տարին, համարները, վերափորձաքննության օրը, ամիսը, տարին.

3) աղյուսակի 1-ին սյունակում այլ անձանց վերաբերյալ լրացվում է`

ա. դատական ակտի կայացման օրը, ամիսը, տարին, համարը,

բ. հաշմանդամ ճանաչելու վերաբերյալ ԲՍՓՀ տեղեկանք տալու օրը, ամիսը, տարին, համարը, վերափորձաքննության օրը, ամիսը, տարին կամ աշխատանքային կենսաթոշակ ստանալու հանգամանքը հաստատող տեղեկանք տալու օրը, ամիսը, տարին, համարը.

4) աղյուսակի 3-րդ սյունակում յուրաքանչյուր շահառուի մասով նշվում են`

ա. «Համաձայն եմ գումարը շահառուներից մեկին (նշվում է տվյալ շահառուի անունը, հայրանունը, ազգանունը) հատկացմանը» կամ

բ. «Ինձ հասանելիք գումարն առանձնացնել և հատկացնել ինձ».

5) աղյուսակի 4-րդ սյունակում յուրաքանչյուր շահառու անձամբ ստորագրում է իր մասի դիմաց:

 

Դիմող ___________________________

________________________ 20 թ.

                 (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

    

 

 

Ձև N 2

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

(համապատասխան պետական մարմնի

--------------------------------------------------------------------------------------------

սոցիալական ապահովության խնդիրներ

--------------------------------------------------------------------------------------------

իրականացնող ստորաբաժանման ղեկավարի անունը, ազգանունը)

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ԴԻՄԱՑ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ

 

1. Հայտնում եմ Ձեզ, որ ________________________________________________________________

                                                   (զոհված (մահացած) կամ անհայտ կորած զինծառայողի ծառայության տեսակը,

___________________________________________________________________________________

                      կոչումը, անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարին, հաշվառման հասցեն)

___________________________________________________________________________________

                                 (զորամասը, զոհվելու (մահանալու) կամ անհայտ կորելու օրը, ամիսը, տարին)

___________________________________________________________________________________

                            (զոհվելու (մահանալու) կամ անհայտ կորելու վայրը և պատճառը, մահվան վկայական

___________________________________________________________________________________

                       տալու օրը, ամիսը, տարին, համարը, անհայտ բացակայող ճանաչելու մասին դատական ակտի

___________________________________________________________________________________

                                                     կայացման օրը, ամիսը, տարին և համարը)

2. Դիմումին կից ներկայացնում եմ հետևյալ փաստաթղթերը`

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Դիմումի դարձերես

 

3. Հատուցման գումարը ստանալու իրավունք ունեցող շահառուներն են՝

 

Շահառու (ազգակցական

կապը, իսկ քրոջ և եղբոր

դեպքում` նաև կարգավի-

ճակը, վերջիններիս

բացակայության

դեպքում` այլ անձը)

Շահառուի անունը,

հայրանունը, ազգանու-

նը, ծննդյան օրը, ամիսը,

տարին, հաշվառման

հասցեն, հեռախոսա-

համարը (էլեկտրոնային

հասցե)

Շահառուների համաձայ-

նությունը` հատուցման

գումարը շահառուներից

մեկին հատկացնելու կամ

ցանկությունը` հատուցման

գումարը բաժանելու

վերաբերյալ

Շահառուի

(շահառու-

ների) ստորա-

գրությունը

1

2

3

4

                  

 

1) աղյուսակի 1-ին սյունակում քրոջ և եղբոր կարգավիճակը լրացվում է`

ա. մինչև 18 տարեկան` նշվում է ծննդյան օրը, ամիսը, տարին, ծննդյան վկայականի համարը,

բ. 18 տարին լրացած և անգործունակ, նշվում է անգործունակ ճանաչելու մասին դատական ակտի կայացման օրը, ամիսը, տարին, համարը,

գ. մինչև 23 տարեկան և առկա ուսուցմամբ սովորող` նշվում է ուսումնական հաստատության տեղեկանք տալու օրը, ամիսը, տարին, համարը,

դ. 18 տարին լրացած և հաշմանդամություն ունեցող` նշվում է հաշմանդամության խումբը և հաշմանդամ ճանաչելու վերաբերյալ ԲՍՓՀ տեղեկանք տալու օրը, ամիսը, տարին, համարը, վերափորձաքննության օրը, ամիսը, տարին, զինծառայողին խնամակալ ճանաչելու մասին իրավասու մարմնի որոշման օրը, ամիսը, տարին, համարը, ծնողների մահվան վկայականներ տալու օրը, ամիսը, տարին, համարները կամ ծնողների հաշմանդամության խումբը և աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության սահմանափակման աստիճանը, հաշմանդամ ճանաչելու վերաբերյալ ԲՍՓՀ տեղեկանքներ տալու օրը, ամիսը, տարին, համարները, վերափորձաքննության օրը, ամիսը, տարին.

2) աղյուսակի 1-ին սյունակում այլ անձանց վերաբերյալ լրացվում է`

ա. դատական ակտի կայացման օրը, ամիսը, տարին, համարը,

բ. հաշմանդամ ճանաչելու վերաբերյալ ԲՍՓՀ տեղեկանք տալու օրը, ամիսը, տարին, համարը, վերափորձաքննության օրը, ամիսը, տարին կամ աշխատանքային կենսաթոշակ ստանալու հանգամանքը հաստատող տեղեկանք տալու օրը, ամիսը, տարին, համարը.

3) աղյուսակի 3-րդ սյունակում յուրաքանչյուր շահառուի մասով նշվում են`

ա. «Համաձայն եմ գումարը շահառուներից մեկին (նշվում է տվյալ շահառուի անունը, հայրանունը, ազգանունը) հատկացմանը» կամ

բ. «Ինձ հասանելիք գումարն առանձնացնել և հատկացնել ինձ».

4) աղյուսակի 4-րդ սյունակում յուրաքանչյուր շահառու անձամբ ստորագրում է իր մասի դիմաց:

 

Դիմող ___________________________

________________________ 20 թ.

                 (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

    

 

 

Ձև N 3

 

Ա Ն Վ Ա Ն Ա Ց Ա Ն Կ

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ԴԻՄԱՑ

ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ

 

Հաշմանդա-

մություն

ունեցող

զինծառայողի

ծառայության

տեսակը,

զինվորական

կոչումը,

անունը,

հայրանունը,

ազգանունը,

ծննդյան օրը,

ամիսը,

տարին

Զորամասը,

վնասվածք

կամ

խեղում

ստանալու

օրը,

ամիսը,

տարին,

վայրը և

պատճառը

Հաշմանդա-

մության

խումբը և

հաշմանդամ

ճանաչելու

վերաբերյալ

ԲՍՓՀ

տեղեկանք

տալու օրը,

ամիսը,

տարին,

համարը,

Վերափոր

ձաքննու-

թյան

օրը, ամիսը,

տարին

Պատճա-

ռական

կապի

վերաբերյալ

ԿՌԲՀ

որոշման

կայացման

օրը,

ամիսը,

տարին,

համարը

Օրենքով

սահմանված

հատուցման

գումարի

չափը

Հատուցման գումարը ստանալու

իրավունք ունեցող

շահառուներ

Հատուցման

գումար

ստացողի

անունը,

հայրանունը,

ազգանունը

շահառու

(ազգակցական

կապը, իսկ

քրոջ և եղբոր

դեպքում` նաև

կարգավիճակը,

վերջիններիս

բացակա-

յության

դեպքում`

այլ անձը)

շահառուի

անունը,

հայրանունը,

ազգանունը,

ծննդյան օրը,

ամիսը, տարին,

հաշվառման

հասցեն,

հեռախոսա-

համարը

(էլեկտրո-

նային

հասցե)

շահառուների

համաձայ

նությունը`

հատուցման

գումարը

շահա-

ռուներից

մեկին

հատկացնելու

կամ

ցանկությունը`

հատուցման

գումարը

բաժանելու

վերաբերյալ

     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                                 

 

1) աղյուսակի 6-8-րդ սյունակները լրացվում են այն դեպքում, եթե մտավոր կամ հոգեկան անկարողության հետևանքով դիմումը չի ներկայացվել հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողի կողմից.

2) աղյուսակի 6-8-րդ սյունակները լրացվում են հատուցում ստանալու դիմումում առկա աղյուսակի լրացման կարգով.

3) աղյուսակի 9-րդ սյունակում նշվում է հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողի, իսկ աղյուսակի 6-8-րդ սյունակների լրացման դեպքում` գումարը ստացող շահառուի (շահառուների) անունը, հայրանունը, ազգանունը:

 

Համապատասխան պետական մարմնի

սոցիալական ապահովության խնդիրներ

իրականացնող

ստորաբաժանման ղեկավար ____________________________

____ _____________20 թ.

                                                       (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը, կնիքը)

        

 

 

Ձև N 4

 

Ա Ն Վ Ա Ն Ա Ց Ա Ն Կ

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ԴԻՄԱՑ

ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ

 

Զոհված

(մահացած)

կամ անհայտ

կորած

զինծառայողի

ծառայության

տեսակը,

զինվորական

կոչումը,

անունը,

հայրանունը,

ազգանունը,

ծննդյան օրը,

ամիսը,

տարին

Զորամասը,

զոհվելու

(մահանալու)

կամ անհայտ

կորելու օրը,

ամիսը,

տարին,

վայրը և

պատճառը

Մահվան

վկայական

տալու օրը,

ամիսը, տարին

համարը,

զոհվելու

(մահանալու)

պատճա-

ռական

կապի

վերաբերյալ

ԲՍՓՀ

տեղեկանք

տալու օրը,

ամիսը, տարին,

համարը

Անհայտ

կորելու

պատճառով

անհայտ

բացակայող

ճանաչելու

մասին

դատական

ակտի

կայացման

օրը, ամիսը,

տարին և

համարը

Օրենքով

սահմանված

հատուցման

գումարի

չափը

Հատուցման գումարը ստանալու

իրավունք ունեցող շահառուներ

Հատուցման

գումար

ստացողի

անունը,

հայրանունը,

ազգանունը

Շահառու

(ազգակցական

կապը, իսկ քրոջ

և եղբոր

դեպքում` նաև

կարգավիճակը,

վերջիններիս

բացակա-

յության

դեպքում`

այլ անձը)

Շահառուի անունը,

հայրանունը,

ազգանունը,

ծննդյան օրը,

ամիսը, տարին,

հաշվառման

հասցեն,

հեռախոսա-

համարը

(էլեկտրոնային

հասցե)

շահառուների

համաձայ-

նությունը`

հատուցման

գումարը

շահառուներից

մեկին

հատկացնելու

կամ

ցանկությունը`

հատուցման

գումարը

բաժանելու

վերաբերյալ

    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                                   

 

1) աղյուսակի 6-8-րդ սյունակները լրացվում են հատուցում ստանալու դիմումում առկա աղյուսակի լրացման կարգով.

2) աղյուսակի 9-րդ սյունակում նշվում է գումար ստացող յուրաքանչյուր շահառուի (շահառուների) անունը, հայրանունը, ազգանունը:

 

Համապատասխան պետական մարմնի

սոցիալական ապահովության խնդիրներ

իրականացնող

ստորաբաժանման ղեկավար ____________________________

____ _____________20 թ.

                                                       (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը, կնիքը)

        

 

 

Ձև N 5

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

(համապատասխան պետական մարմնի

--------------------------------------------------------------------------------------------

սոցիալական ապահովության խնդիրներ

--------------------------------------------------------------------------------------------

իրականացնող ստորաբաժանման ղեկավարի անունը, ազգանունը)

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՈՒՄԱՐ ՍՏԱՑՈՂ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

1. Հայտնում եմ Ձեզ, որ ________________________________________________________________

                                                           (զոհված (մահացած) կամ անհայտ կորած կամ հաշմանդամություն

___________________________________________________________________________________

                                            ունեցող զինծառայողի անունը, հայրանունը, ազգանունը)

___________________________________________________________________________________

                              (կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի դիմաց հիմնադրամի կողմից

___________________________________________________________________________________

                                 հատուցում նշանակելու որոշման օրը, ամիսը, տարին, որոշման համարը)

համաձայն հատուցում ստանալու ընթացքում շահառուների շրջանակում տեղի է ունեցել փոփոխություն`

___________________________________________________________________________________

                                  (նոր շահառուի ի հայտ գալու հանգամանքները կամ շահառուի մահը կամ

___________________________________________________________________________________

                                          շահառու հանդիսանալու հիմք տվող հանգամանքը վերանալը)

2. Դիմումին կից ներկայացնում եմ հետևյալ փաստաթղթերը`

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Դիմումի դարձերես

 

3. Շահառուների շրջանակում կատարված փոփոխությունների արդյունքում հատուցման գումարը ստանալու իրավունք ունեցող շահառուներն են՝

 

Նոր շահառուի կամ մահացած շահառուի

կամ այլևս շահառու չհանդիսացող անձի

անունը, հայրանունը, ազգանունը,

ծննդյան օրը, ամիսը, տարին,

հաշվառման հասցեն, հեռախոսահամարը

(ազգակցական կապը, իսկ քրոջ և եղբոր

դեպքում` նաև կարգավիճակը)

Շահառուների համաձայնու-

թյունը` հատուցման

գումարը շահառուներից

մեկին հատկացնելու կամ

ցանկությունը՝ հատուցման

գումարի բաժանելու

վերաբերյալ

Շահառուի

ստորագրու

թյունը

1

2

3

          
            

 

1) աղյուսակը լրացվում է հատուցում ստանալու դիմումում առկա աղյուսակի լրացման կարգով.

 

Դիմող

______________________________

________________________ 20 թ.

     

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

        

 

 

 

Հավելված N 2

Արցախի Հանրապետության կառավարության

2018 թվականի հունիսի 15-ի N 463-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ԴԻՄԱՑ

ՎՃԱՐՎՈՂ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ԱՄՍԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐ ՎՃԱՐԻՆ ԱՎԵԼԱՑՎՈՂ

ԱՄՍԱԿԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՈՒՄԱՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՏՎՈՂ ՀԻՄՔԵՐԸ ԵՎ

ԴՐԱՆՑ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԲԱՑԱՀԱՅՏԵԼՈՒ,

ՀԱՎԱՔԵԼՈՒ, ՄՇԱԿԵԼՈՒ, ԱՅԴ ՀԻՄՔԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԴՐԱՆՔ ԻՐԱՎԱՍՈՒ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՈՒ

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ

ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ

ԿՈՂՄԻՑ ԱՄՍԱԿԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՈՒՄԱՐ ՎՃԱՐԵԼՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են «Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքին (այսուհետ` օրենք) համապատասխան վճարվող հատուցման գումարի ամսական հավասար վճարին ավելացվող ամսական լրացուցիչ գումար ստանալու իրավունք տվող հիմքերի վերաբերյալ տեղեկությունների ստացման և հաշվառման, այդ հիմքերի վերաբերյալ փաստաթղթերի ներկայացման և դրանց հիման վրա ամսական լրացուցիչ գումար վճարելու հետ կապված հարաբերությունները:

2. Օրենքով սահմանված ամսական լրացուցիչ գումար ստանալու իրավունքի առկայության պարագայում ամսական լրացուցիչ գումար ստանալու համար հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողը, իսկ օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված դեպքում` հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողի ամուսինը կամ զինծառայողի` օրենքով սահմանված 18 տարին չլրացած երեխաների կամ չափահաս զավակների խնամքով զբաղվող այլ անձը, ինչպես նաև զոհված (մահացած) կամ անհայտ կորած զինծառայողի ամուսինը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչը կամ նրա կողմից լիազորված անձը, իսկ այդպիսիք չլինելու դեպքում` զինծառայողի` օրենքով սահմանված 18 տարին չլրացած երեխաների կամ չափահաս զավակների խնամքով զբաղվող այլ անձը Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 15-ի N 463-Ն որոշման N 1 հավելվածում նշված համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանում է ներկայացնում դիմում` համաձայն N 1 ձևի: Դիմումի հետ միասին ներկայացվում են`

1) օրենքով սահմանված 18 տարին չլրացած երեխաների կամ չափահաս զավակների ծննդյան վկայականները.

2) չափահաս զավակների` ուսումնառության մեջ գտնվելու և ուսումնառության ժամկետի, կամ հաշմանդամություն ունենալու վերաբերյալ տեղեկանքները` տրված համապատասխանաբար ուսումնական հաստատության կամ բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի կողմից.

3) երրորդ երեխայի սաղմնավորման օրվա և հղիության ժամանակահատվածի վերաբերյալ տեղեկանք` տրված երեխայի մոր հղիության ընթացքը գրանցած բժշկական հաստատության կողմից: Ընդ որում, սույն ենթակետում նշված տեղեկանքը ներկայացվում է միայն զոհված (մահացած) կամ անհայտ կորած զինծառայողի երեխայի մասով.

4) զինծառայողի և երեխայի մոր ամուսնության վկայականը, ինչպես նաև ամուսնալուծության հիմքով այդ ամուսնությունը դադարած չլինելու վերաբերյալ տեղեկանք` տրված քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնի կողմից: Ընդ որում, սույն ենթակետում նշված փաստաթղթերը ներկայացվում են միայն զոհված (մահացած) կամ անհայտ կորած զինծառայողի երեխայի մասով.

5) օրենքով սահմանված 18 տարին չլրացած երեխաների կամ չափահաս զավակների նկատմամբ խնամակալություն հաստատված լինելու դեպքում` խնամակալության վերաբերյալ փաստաթուղթը և խնամակալի անձնագիրը, ինչպես նաև զինծառայողի կամ նրա ամուսնու կամ նրա օրինական ներկայացուցչի կամ լիազորված անձի անձնագիրը.

6) օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասում նախատեսված դեպքերում` օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը.

7) չափահաս զավակների համաձայնությունը` ամսական լրացուցիչ գումարը սույն մասում նախատեսված անձանցից որևէ մեկի անունով բացված բանկային հաշվին փոխանցելու, կամ նրանց ցանկությունը` ամսական լրացուցիչ գումարի իրենց հասանելիք չափն առանձնացնելու և նրանցից յուրաքանչյուրին առանձին վճարելու վերաբերյալ: Սույն ենթակետի ապահովման նպատակով յուրաքանչյուր շահառու համապատասխան գրառում է կատարում սույն կարգի N 1 ձևում նշված դիմումում:

3. Համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանման կողմից սույն կարգի 2-րդ կետում նախատեսված փաստաթղթերի հաշվառումը և զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամին (այսուհետ՝ հիմնադրամ) տրամադրումն իրականացվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 15-ի N 463-Ն որոշման N 1 հավելվածում սահմանված կարգով և ժամկետներում:

4. Հիմնադրամն օրենքով սահմանված ամսական լրացուցիչ գումարը վճարելու որոշում կայացնում է համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանման կողմից ներկայացված փաստաթղթերը հիմնադրամում մուտք լինելու օրվանից հետո եռօրյա ժամկետում` հաշվի առնելով Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 15-ի N 463-Ն որոշման N 1 հավելվածի 10-րդ կետի դրույթները: Հիմնադրամի կողմից օրենքով սահմանված ամսական լրացուցիչ գումարի վճարումն իրականացվում է սույն կարգի 2-րդ կետի 7-րդ ենթակետի համաձայն:

5. Եթե օրենքով սահմանված ամսական լրացուցիչ գումարը վճարելու ընթացքում զինծառայողն ունենում է նոր երեխա, կամ լրացել է երեխայի 18 տարին և նա սովորում է առկա ցերեկային ուսուցմամբ կամ նա ունի հաշմանդամություն, որը սահմանվել է մինչև նրա 18 տարին լրանալը, ապա համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանում են ներկայացվում համապատասխանաբար սույն կարգի N 1 ձևով նախատեսված նոր դիմում, նոր ծնված երեխայի ծննդյան վկայականը, ուսումնառության և հաշմանդամություն ունենալու վերաբերյալ տեղեկանքները, որոնք համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանման կողմից սույն կարգի 3-րդ կետի համաձայն տրամադրվում են հիմնադրամին: Ընդ որում, եթե սույն կետի շրջանակներում առկա է սույն կարգի 2-րդ կետի 7-րդ ենթակետով նախատեսված` ամսական լրացուցիչ գումարն առանձնացնելու դեպք, ապա հիմնադրամն իրականացնում է ամսական լրացուցիչ գումարի վճարման վերահաշվարկ` համապատասխան չափերով: Սույն կետում սահմանված պայմանների վերաբերյալ համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանումը գրավոր տեղեկացնում է սույն կարգի 2-րդ կետի համաձայն դիմում ներկայացրած անձին` վերջինիս կողմից դիմումը ներկայացնելու ժամանակ:

6. Եթե օրենքով սահմանված ամսական լրացուցիչ գումարի վճարումը հիմնադրամի կողմից դադարեցվել է օրենքով սահմանված 18 տարին չլրացած երեխայի կամ չափահաս զավակի մահվան կամ երեխայի 18 տարին լրանալու կամ ուսանող չափահաս զավակի` ուսումնառությունը դադարեցնելու կամ 23 տարին լրանալու կամ ուսուցման ձևը փոխելու հիմքով, և`

1) զինծառայողն ունենում է նոր երեխա, կամ

2) չափահաս զավակը մինչև 23 տարին լրանալը վերականգնվում է ուսումնական հաստատությունում կամ կրկին տեղափոխվում է առկա ցերեկային ուսուցմամբ համակարգ, ապա օրենքով սահմանված ամսական լրացուցիչ գումարի վճարումն իրականացվում է սույն կարգի պահանջների համաձայն: Եթե օրենքով սահմանված ամսական լրացուցիչ գումարի վճարումը հիմնադրամի կողմից դադարեցվել է հաշմանդամություն ունեցող չափահաս զավակի` հաշմանդամություն ունեցող չճանաչվելու հիմքով, ապա հետագայում նշված անձին կրկին անգամ հաշմանդամություն ունեցող ճանաչելը չի հանգեցնում օրենքով սահմանված ամսական լրացուցիչ գումարի վճարման պարտավորության՝ բացառությամբ եթե հաշմանդամություն ունեցող չճանաչելու որոշումը բողոքարկման արդյունքում փոփոխվել է, և անձը կրկին ճանաչվել է հաշմանդամություն ունեցող:

7. Օրենքով սահմանված ամսական լրացուցիչ գումարը վճարելու որոշում կայացնելու օրվանից հետո տասնհինգօրյա ժամկետում հիմնադրամը`

1) օրենքով սահմանված անչափահաս երեխաների կամ չափահաս զավակների վերաբերյալ տվյալները` անունը, ազգանունը, հայրանունը, հաշվառման հասցեն, ծննդյան վկայականի համարը և սերիան, անձնագիր ունենալու դեպքում` անձնագրի համարը և սերիան, պատշաճ ձևով ուղարկում է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման կենտրոնական մարմին` օրենքով սահմանված անչափահաս երեխայի կամ չափահաս զավակի մահվան պետական գրանցում իրականացվելու դեպքում քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման կենտրոնական մարմնի կողմից մահվան պետական գրանցման օրվանից եռօրյա ժամկետում դրա մասին հիմնադրամին տեղեկացնելու համար.

2) ուսանող չափահաս զավակի վերաբերյալ տվյալները` անունը, ազգանունը, հայրանունը, հաշվառման հասցեն, անձնագրի համարը և սերիան, պատշաճ ձևով ուղարկում է այն ուսումնական հաստատություն, որտեղ սովորում է անձը` վերջինիս ուսումնառությունը դադարեցվելու կամ ուսուցման ձևը փոխելու դեպքում ուսումնական հաստատության կողմից ուսումնառությունը դադարեցվելու կամ ուսուցման ձևը փոխելու օրվանից եռօրյա ժամկետում դրա մասին հիմնադրամին տեղեկացնելու համար.

3) հաշմանդամություն ունեցող չափահաս զավակի վերաբերյալ տվյալները` անունը, ազգանունը, հայրանունը, հաշվառման հասցեն, անձնագրի համարը և սերիան, հաշմանդամության վերափորձաքննության ժամկետը, պատշաճ ձևով ուղարկում է բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմին` հաշմանդամություն ունենալու ժամկետը երկարաձգվելու կամ հաշմանդամություն ունեցող չճանաչվելու դեպքում բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի կողմից հաշմանդամություն ունենալու ժամկետը երկարաձգելու կամ հաշմանդամություն ունեցող չճանաչելու օրվանից եռօրյա ժամկետում դրա մասին հիմնադրամին տեղեկացնելու համար:

8. Սույն կարգի 7-րդ կետի համաձայն ստացված տեղեկությունները հիմնադրամը փոխանցում է նաև համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանում` զինծառայողի ապահովագրական գործում հաշվառելու համար:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

 

 

 

Ձև N 1

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

(համապատասխան պետական մարմնի

--------------------------------------------------------------------------------------------

սոցիալական ապահովության խնդիրներ

--------------------------------------------------------------------------------------------

իրականացնող ստորաբաժանման ղեկավարի անունը, ազգանունը)

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

ԱՄՍԱԿԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՈՒՄԱՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

 

1. Հայտնում եմ Ձեզ, որ ________________________________________________________________

                                              (հաշմանդամ ճանաչված կամ զոհված (մահացած) կամ անհայտ կորած զինծառայողի

___________________________________________________________________________________

                անունը, հայրանունը, ազգանունը, զինծառայողի կամ այլ դիմումատուի անձնագրի սերիան և համարը)

 

ունի (կամ խնամում է) երեք (և ավելի) երեխա (չափահաս զավակ) ________________________________

                                                                                                                       (անունը, հայրանունը,

___________________________________________________________________________________

                  ազգանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարին, ծննդյան վկայականների համարները, չափահաս զավակների

___________________________________________________________________________________

                  մասով ուսումնառության կամ հաշմանդամության վերաբերյալ ուսումնական հաստատության կամ ԲՍՓՀ

___________________________________________________________________________________

                       տեղեկանքներ տալու օրը, ամիսը, տարին, համարները, երրորդ երեխայի սաղմնավորման օրվա և

___________________________________________________________________________________

                  հղիության ժամանակահատվածի վերաբերյալ բժշկական հաստատության տեղեկանք տալու օրը, ամիսը,

___________________________________________________________________________________

                      տարին, համարը, ամուսնության վկայականի օրը, ամիսը, տարին և համարը, ամուսնալուծություն գրանցած

___________________________________________________________________________________

                         չլինելու վերաբերյալ ՔԿԱԳ տեղեկանքի օրը, ամիսը, տարին և համարը, խնամակալ ճանաչելու մասին

__________________________________________________________________________________:

                    որոշման օրը, ամիսը, տարին, համարը, դատական ակտի կայացման օրը, ամիսը, տարին և համարը)

 

Դիմումի դարձերես

 

2. Դիմումին կից ներկայացնում եմ հետևյալ փաստաթղթերը`

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Խնդրում եմ ինձ հատկացնել օրենքով սահմանված ամսական լրացուցիչ գումար` վճարումն իրականացնելով իմ անունով բանկում բացված հաշվեհամարին:

4. Ամսական լրացուցիչ գումարը ստանալու իրավունք ունեցող շահառուներն են՝

 

Երեխայի (չափա

հաս զավակի)

անունը,

հայրանունը,

ազգանունը,

ծննդյան օրը,

ամիսը, տարին,

հաշվառման

հասցեն

Երեխայի

(չափահաս

զավակի)

կարգավի

ճակը

Չափահաս զավակների

համաձայնությունը`

ամսական լրացուցիչ գումարը

դիմումատուին հատկացնելու

կամ ցանկությունը` լրացուցիչ

գումարի իրենց հասանելիք

չափն առանձնացնելու և

առանձին վճարելու

վերաբերյալ

Շահառուի

(շահառուների)

ստորագրությունը

1

2

3

4

               

 

1) աղյուսակի 2-րդ սյունակում երեխայի (չափահաս զավակի) կարգավիճակը լրացվում է`

ա. մինչև 18 տարեկան,

բ. մինչև 23 տարեկան և առկա ուսուցմամբ սովորող` նշվում է ուսումնական հաստատության տեղեկանք տալու օրը, ամիսը, տարին, համարը,

գ. 18 տարին լրացած և հաշմանդամություն ունեցող` նշվում է հաշմանդամության խումբը և հաշմանդամ ճանաչելու վերաբերյալ ԲՍՓՀ տեղեկանք տալու օրը, ամիսը, տարին, համարը, վերափորձաքննության օրը, ամիսը, տարին.

2) աղյուսակի 3-րդ սյունակում յուրաքանչյուր չափահաս զավակի մասով նշվում են`

ա. «Համաձայն եմ գումարը դիմումատուին հատկացմանը» կամ

բ. «Ինձ հասանելիք գումարն առանձնացնել և հատկացնել ինձ».

3) աղյուսակի 4-րդ սյունակում յուրաքանչյուր չափահաս զավակ անձամբ ստորագրում է իր մասի դիմաց:

 

Դիմող

______________________________

________________________ 20 թ.

     

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

        

 

 

 

Հավելված N 3

Արցախի Հանրապետության կառավարության

2018 թվականի հունիսի 15-ի N 463-Ն որոշման

 

ԿԱՐԳ

ՎՃԱՐՎԱԾ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ ՎՃԱՐԻ ԳՈՒՄԱՐԸ ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԳՏՆՎՈՂ ԿԱՄ ԶՈՀՎԱԾ (ՄԱՀԱՑԱԾ) ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ, ԱՄՈՒՍՆՈՒՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ԶԱՎԱԿՆԵՐԻՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԱՎԵԼ ՎՃԱՐՎԱԾ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ ՎՃԱՐԻ ԳՈՒՄԱՐԸ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ, ԻՐԱՎԱՍՈՒ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼՈՒ ԵՎ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ ՎՃԱՐԻ ԳՈՒՄԱՐԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁՎԵԼՈՒ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են «Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքին (այսուհետ` օրենք) համապատասխան վճարված դրոշմանիշային վճարի գումարն օրենքով սահմանված անձանց վերադարձնելու հետ կապված հարաբերությունները:

2. Ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող կամ զոհված (մահացած) զինծառայողի ծնողը, ամուսինը և (կամ) զավակն օրենքի 11-րդ հոդվածի 5-րդ մասում նշված ժամկետում կարող են յուրաքանչյուրն իր մասով զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամին (այսուհետ՝ հիմնադրամ) ներկայացնել դիմում՝ համաձայն N 1 ձևի, դիմումը ներկայացնելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում իրենց կողմից վճարված (իրենց եկամուտներից հարկային գործակալի կողմից պահված) դրոշմանիշային վճարի գումարը վերադարձնելու (ամբողջությամբ կամ մասնակի) պահանջով: Դիմումի հետ միասին ներկայացվում են`

1) դիմումատուի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը.

2) տեղեկանք զինծառայողի՝ ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվելու մասին՝ համաձայն N 2 ձևի, կամ տեղեկանք զինծառայողի` զոհված (մահացած) լինելու մասին՝ համաձայն N 3 ձևի: Ընդ որում, զինծառայողի` զոհված (մահացած) լինելու մասին տեղեկանքը դիմումատուի կողմից հիմնադրամին ներկայացվում է միայն մեկ անգամ` առաջին անգամ իր կողմից վճարված (իր եկամուտներից հարկային գործակալի կողմից պահված) դրոշմանիշային վճարները վերադարձնելու պահանջով հիմնադրամ դիմելիս.

3) տեղեկանք` դիմումը ներկայացնելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում վճարված դրոշմանիշային վճարների չափի մասին՝ համաձայն N 4 ձևի:

3. Սույն կարգի 2-րդ կետով նախատեսված դիմումում և (կամ) կից ներկայացվող փաստաթղթերում թերություններ և (կամ) անճշտություններ հայտնաբերելու դեպքում հիմնադրամը երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնում է դիմումատուին՝ նշելով հայտնաբերված թերությունները և (կամ) անճշտությունները: Տեղեկացումը ստանալուց հետո դիմումատուն հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում հիմնադրամին է ներկայացնում ճշգրտված տեղեկությունները: Ընդ որում, օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ մասով հիմնադրամի գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերով սահմանված ժամկետի հաշվարկը սկսում է ճշգրտված տեղեկությունները հիմնադրամում մուտք լինելու օրվանից:

4. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ կամ 3-րդ կամ 4-րդ մասերում նշված ֆիզիկական անձը օրենքի 11-րդ հոդվածի 5-րդ մասում նշված ժամկետում կարող է հիմնադրամին ներկայացնել դիմում՝ համաձայն N 5 ձևի, դիմումը ներկայացնելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում իր կողմից ավելի վճարված (իր եկամուտներից հարկային գործակալի կողմից ավելի պահված) դրոշմանիշային վճարի գումարը վերադարձնելու (ամբողջությամբ կամ մասնակի) պահանջով: Դիմումի հետ միասին ներկայացվում են`

1) դիմումատուի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը.

2) սույն կարգի N 4 ձևով ներկայացված տեղեկանքը:

5. Սույն կարգի 2-րդ կետում նշված համապատասխան տեղեկանքներն ստանալու համար սույն կարգում նշված անձինք դիմում են օրենքի 11-րդ հոդվածի 7-8-րդ մասերում նշված մարմիններին, որոնց կողմից տեղեկանքները տրամադրվում են օրենքով սահմանված ժամկետում:

Սույն կարգի 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկանքը հարկային մարմնից ստանալու համար սույն կարգում նշված անձինք ներկայացնում են`

ա. անձը հաստատող փաստաթուղթ,

բ. հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք,

գ. գործատուի (հարկային գործակալի) տրամադրած տեղեկանքը՝ դրոշմանիշային վճարներն աշխատողի եկամուտներից պահված լինելու վերաբերյալ (բացառությամբ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-2-րդ, 4-5-րդ կետերում նշված՝ հարկային գործակալ չհամարվող անձանց եկամուտներ ստացող, ինչպես նաև նույն մասի 3-րդ կետում նշված անձանց):

Սույն կարգի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված տեղեկանքներն ստանալու համար սույն կարգում նշված անձինք ներկայացնում են`

ա. դիմումատուի անձը հաստատող փաստաթուղթ,

բ. դիմումատուի հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք,

գ. դիմումատուի՝ զինծառայողի հետ ընտանեկան կապը հաստատող փաստաթուղթ՝ համապատասխանաբար՝ ամուսնության վկայական կամ ծննդյան վկայական կամ զինծառայողի ծննդյան վկայական,

դ. զինծառայողի անձը հաստատող փաստաթուղթ (զոհված (մահացած) զինծառայողի դեպքում` եթե անձը հաստատող փաստաթուղթ առկա է),

ե. զինծառայողի հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք (զոհված (մահացած) զինծառայողի դեպքում` եթե ստացել է հանրային ծառայության համարանիշ):

Զինծառայողի՝ մահացած լինելու մասին տեղեկանքը ստանալու համար, բացի վերոնշյալ փաստաթղթերից, դիմումատուն ներկայացնում է նաև զինծառայողի մահվան վկայականը:

6. Հիմնադրամը ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող կամ զոհված (մահացած) զինծառայողի ծնողի, ամուսնու և (կամ) զավակի կողմից վճարված (իր եկամուտներից հարկային գործակալի կողմից պահված) դրոշմանիշային վճարների գումարները վերադարձնելիս հիմք է ընդունում սույն կարգի N 4 ձևով ներկայացված տեղեկանքում նշված` անձի վճարված (իր եկամուտներից հարկային գործակալի կողմից պահված) դրոշմանիշային վճարների չափը` անկախ տեղեկանքի` «վերադարձման ենթակա է» տողում արտացոլված գումարի չափից:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

 

 

 

Ձև N 1

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 

   

Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի

տնօրեն __________________________________-ին

 

Հարգելի ___________________________,

 

«Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին»Արցախի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 5-րդ մասի դրույթներին համապատասխան՝ խնդրում եմ իրականացնել սույն դիմումը ներկայացնելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում իմ կողմից վճարված (իմ եկամուտներից հարկային գործակալի կողմից պահված) դրոշմանիշային վճարի գումարների վերադարձ՝ համաձայն կից ներկայացվող տեղեկատվության:

Դիմումին կից ներկայացնում եմ նաև հետևյալ փաստաթղթերը՝

1. իմ անձնագրի պատճենը.

2. □ տեղեկանք զինծառայողի՝ ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվելու մասին, կամ

□ տեղեկանք զինծառայողի զոհված (մահացած) լինելու մասին.

3. տեղեկանք դիմումը ներկայացնելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում վճարված դրոշմանիշային վճարների չափի մասին:

 

Դիմող

______________________________

________________________

     

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

ստորագրությունը

 

____ ____________________ 20_____թ.

 

ԴԻՄՈՒՄԻ ԴԱՐՁԵՐԵՍ

 

1. Զինծառայողի ազգանունը, անունը, հայրանունը

    

 

2. Զինծառայողի անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները

     

 

3. Զինծառայողի հանրային ծառայությունների համարանիշը (կամ` հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը)

      

 

4. Դիմումատուի ազգակցական կապը զինծառայողի հետ`

 

□ ծնող

□ ամուսին

□ զավակ

 

5. Խնդրում եմ նախորդ տարվա ընթացքում իմ կողմից վճարված (իմ եկամուտներից հարկային գործակալի կողմից պահված) դրոշմանիշային վճարի գումարը վերադարձնել`

 

□ ամբողջությամբ

□ մասնակի

        
        

    

(նշել գումարի մեծությունը)

 

6. Դիմումատուի հանրային ծառայությունների համարանիշը (կամ` հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար)

     

 

7. Դիմումատուի բանկային հաշվի տվյալները (պարտադիր՝ սպասարկող բանկի անվանումը և հաշվեհամարը)

    

 

8. Դիմումատուի կոնտակտային տվյալները (հասցեն, հեռախոսահամարը)

 

Դիմումատուի ստորագրությունը ______________________________

 

 

Ձև N 2

 

_____ _________________ 20______ թ.

Nօ. ____________________

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ՝ ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Սույն տեղեկանքը տրվում է _______________________________________________________________

                                                          (անունը, հայրանունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի

_____________________________________________________________________________________

                     տվյալները, հանրային ծառայությունների համարանիշը (կամ` հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու

                                                                                        վերաբերյալ տեղեկանքի համար))

 

առ այն, որ վերջինիս _______________________ հանդիսացող __________________________________

                                         (զավակ, ծնող, ամուսին)                                         (զինծառայողի անունը, հայրանունը,

____________________________________________________________________________________

   ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, հանրային ծառայությունների համարանիշը (կամ` հանրային ծառայության

                                                                 համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար))

գտնվում է ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ _________ թվականի _______________ -ից:

 

Զորակոչն իրականացրել է __________________________ զինվորական կոմիսարիատը:

 

Տեղեկանքը տրվում է՝ ներկայացնելու Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամ:

 

Զինվորական կոմիսար __________________________________________________________________

                                                                    (կոչումը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը, կնիքը)

 

 

Ձև N 3

 

«_____» _________________ 20______ թ.

Nօ. ____________________

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ՝ ԶՈՀՎԱԾ (ՄԱՀԱՑԱԾ) ԼԻՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Սույն տեղեկանքը տրվում է _______________________________________________________________

                                                               (անունը, հայրանունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի

_____________________________________________________________________________________

                      տվյալները, հանրային ծառայությունների համարանիշը (կամ` հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու

                                                                                                վերաբերյալ տեղեկանքի համար))

 

առ այն, որ վերջինիս ________________________ հանդիսացող _________________________________

                                        (զավակ, ծնող, ամուսին)                                             (զինծառայողի անունը, հայրանունը,

_____________________________________________________________________________________

    ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, հանրային ծառայությունների համարանիշը (կամ` հանրային ծառայության

                                                                 համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար))

զոհվել (մահացել) է _________ թվականի _______________________-ին:

 

Մահվան վկայականի համարը __________________________________

 

Տեղեկանքը տրվում է՝ ներկայացնելու Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամ:

 

-------------------------------------------------------

  

(համապատասխան պետական մարմնի

   

-------------------------------------------------------

   

(սոցիալական ապահովության խնդիրներ

   

------------------------------------------------------`

--------------------------------------------------

իրականացնող ստորաբաժանման ղեկավար)

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը, կնիքը)

 

 

Ձև N 4

 

«_____» _________________ 20______ թ.

Nօ. ____________________

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԱԽՈՐԴ ՄԵԿ ՏԱՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՎՃԱՐՎԱԾ

(ԱՆՁԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՑ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՀՎԱԾ)

ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՉԱՓԻ ՄԱՍԻՆ

 

Սույն տեղեկանքը տրվում է _______________________________________________________________

                                                            (անունը, հայրանունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի

_____________________________________________________________________________________

տվյալները, հանրային ծառայությունների համարանիշը (կամ` հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի

                                                                                                                համար))

 

առ այն, որ «01» հունվարի 20_________թ-ից մինչև «31» դեկտեմբերի 20_________թ.

ընկած ժամանակահատվածում անձի վճարած (անձի եկամուտներից հարկային գործակալի

կողմից պահված) դրոշմանիշային վճարների գումարը կազմել է ________________________

                                                                                                       (գումարը թվերով և տառերով)

_____________________դրամ, իսկ վերադարձման ենթակա է ________ դրամ

___________________________________ :

          (գումարը թվերով և տառերով)

 

Տեղեկանքը տրվում է՝ ներկայացնելու Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամ:

 

_____________________________

  

_____________________________

   

_____________________________

    

_____________________________

______________________________________

    

(անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

 

 

Ձև N 5

 

ԴԻՄՈՒՄ

 

   

Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի

տնօրեն ___________________________________-ին

 

Հարգելի ___________________________,

 

«Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի դրույթներին համապատասխան՝ խնդրում եմ վերադարձնել սույն դիմումը ներկայացնելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում մեկից ավելի հիմքով իմ կողմից վճարված (իմ եկամուտներից հարկային գործակալի կողմից պահված) դրոշմանիշային վճարը՝ համաձայն կից ներկայացվող տեղեկատվության:

Դիմումին կից ներկայացնում եմ նաև հետևյալ փաստաթղթերը`

1. իմ անձնագրի պատճենը.

2. տեղեկանք դիմումը ներկայացնելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում վճարված դրոշմանիշային վճարների չափի մասին:

 

Դիմող

______________________________

________________________

     

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

ստորագրությունը

 

____ __________________________20 ____ թ.

 

ԴԻՄՈՒՄԻ ԴԱՐՁԵՐԵՍ

 

1. Խնդրում եմ նախորդ տարվա ընթացքում իմ կողմից վճարված (իմ եկամուտներից հարկային գործակալի կողմից պահված) դրոշմանիշային վճարի գումարը վերադարձնել՝

 

□ ամբողջությամբ

□ մասնակի

        
        

    

(նշել գումարի մեծությունը)

 

2. Դիմումատուի հանրային ծառայությունների համարանիշը (կամ` հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար)

       

 

3. Դիմումատուի բանկային հաշվի տվյալները (պարտադիր՝ սպասարկող բանկի անվանումը և հաշվեհամարը)

          

 

Դիմումատուի ստորագրությունը ______________________________

 

 

 

Հավելված N 4

Արցախի Հանրապետության կառավարության

2018 թվականի հունիսի 15-ի N 463-Ն որոշման

 

ԿԱՐԳ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ` ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱՐԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ` ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են «Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքով սահմանված հաշվետու ժամանակաշրջանում հարկային մարմնի կողմից դրոշմանիշային վճար վճարողների ցուցակները զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամին (այսուհետ՝ հիմնադրամ) փոխանցելու և հարկային մարմնի կողմից դրոշմանիշային վճարների գումարները հիմնադրամին փոխանցելու վերաբերյալ հանձնարարականը գանձապետարան ներկայացնելու հետ կապված հարաբերությունները:

2. Սույն կարգում կիրառվող հասկացություններն ունեն «Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքով սահմանված իմաստը:

3. Հարկային մարմինը եկամտային հարկի ամսական ամփոփ հաշվարկը (բացառությամբ պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների, ինչպես նաև դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության և փրկարարական ծառայության մարմինների) ստանալուց հետո առանձնացնում է այն աշխատողների թիվը, որոնց համար տվյալ ամսում հաշվեգրված (աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի դեպքում վճարված) են եկամուտներ: Եթե այդ աշխատողների դրոշմանիշային վճարների գումարն ամբողջությամբ փոխանցված է համապատասխան գանձապետական հաշվեհամարին, ապա հարկային մարմինն այդ գումարի վճարման օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում սույն կետում նշված աշխատողների ցուցակը՝ համաձայն N 1 ձևի, տրամադրում է հիմնադրամին:

4. Աշխատանքային կամ աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով հարկային գործակալ չհամարվող անձանցից եկամուտներ ստացող ֆիզիկական անձանց կողմից հարկային մարմին ներկայացված եկամտային հարկի ամսական պարզեցված հաշվարկի հիման վրա հարկային մարմինը յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի համար առանձնացնում է դրոշմանիշային վճարների գումարն ամբողջությամբ փոխանցած անձանց և այդ գումարի վճարման օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում սույն կետում նշված ֆիզիկական անձանց ցուցակը` կազմված սույն կարգի N 1 ձևի համաձայն, տրամադրում է հիմնադրամին:

5. Տարեկան եկամուտների մասին հաշվարկների հիման վրա հարկային մարմինը յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի համար առանձնացնում է դրոշմանիշային վճարների գումարն ամբողջությամբ փոխանցած անհատ ձեռնարկատերերին և այդ գումարի վճարման օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում սույն կետում նշված դրոշմանիշային վճարներն ինքնուրույն վճարողների ցուցակը` կազմված սույն կարգի N 1 ձևի համաձայն, տրամադրում է հիմնադրամին:

6. Եթե սույն կարգի 3-5-րդ կետերում նշված անձանց մասով դրոշմանիշային վճարները փոխանցված են մասամբ, ապա՝

1) տվյալ գործատուի կողմից մասամբ վճարված դրոշմանիշային վճարների գումարը գանձապետարանի կողմից փոխանցվում է հիմնադրամին.

2) հարկային մարմինն այդ մասին տեղեկացնում է հիմնադրամին և ձեռնարկում է օրենքով սահմանված անհրաժեշտ միջոցներ` չվճարված դրոշմանիշային վճարների գումարը հավաքագրելու համար, որից հետո նշված անձանց ցուցակը` կազմված սույն կարգի N 1 ձևի համաձայն, տրամադրում է հիմնադրամին:

7. Սույն կարգի 3-6-րդ կետերում նշված ցուցակները տրամադրվում են հիմնադրամի և հարկային մարմնի միջև փոխհամաձայնեցված տեխնոլոգիական մեթոդներով:

8. Հարկային մարմինը դրոշմանիշային վճարներ կատարող անձանց կողմից (օրենքով սահմանված դեպքերում` հարկային գործակալի միջոցով) դրոշմանիշային վճարների ամբողջ գումարը վճարելուց և սույն կարգի 3-6-րդ կետերով սահմանված ցուցակները կազմելուց հետո` երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում, գանձապետարան է ներկայացնում դրոշմանիշային վճարները հիմնադրամին փոխանցելու վերաբերյալ հանձնարարական՝ համաձայն N 2 ձևի:

9. Հարկային մարմինը պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմիններից, ինչպես նաև դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող, փրկարարական մարմինների կողմից առանձնացված հաշվառման նպատակով բացված համապատասխան գանձապետական հաշվեհամարին փոխանցված դրոշմանիշային վճարների մասով, ընթացիկ տարվա հունվար ամսվա ընթացքում գանձապետարան է ներկայացնում դրոշմանիշային վճարները հիմնադրամին փոխանցելու վերաբերյալ փոխանցման ամփոփ հանձնարարական, որի համաձայն տվյալ հաշվին մուտքագրված գումարները յուրաքանչյուր գործառնական օրվա ավարտին փոխանցվում են հատուցման հիմնադրամին:

10. Հարկային մարմինը սույն կարգով սահմանված հանձնարարականում որպես փոխանցման ենթակա դրոշմանիշային վճարների գումար նշում է վճարված դրոշմանիշային վճարների այն գումարը, որը հավասար է դրոշմանիշային վճարներ կատարող անձանց` դրոշմանիշային վճարների կատարման գծով տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար պարտավորության չափին:

11. Սույն կարգով սահմանված հանձնարարականներն ստանալու օրվանից հետո` մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, գանձապետարանը հիմնադրամի հատուկ հաշվին է փոխանցում հանձնարարականներում նշված գումարը:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

 

 

 

Ձև N 1

 

ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ

 

      

Հարկային մարմնից տրամադրվող

տեղեկատվությունը

        

Ամսաթիվը

            

Հանձնարարականի հերթական

համարը

           

ՀՎՀՀ-ն

          

Ա/Ձ, կազմակերպության

անվանումը

          
     

ՀԾՀ-ն

Անունը

Ազգանունը

Հաշվետու

ժամանակաշրջանը

                     

 

 

 

Ձև N 2

 

ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ

 

Տվյալի անվանումը

Ձևաչափը

Հանձնարարականի հերթական համարը

   

Գանձապետական հաշվեհամարը

   

Փոխանցման ենթակա գումարը

   

 

 

 

Հավելված N 5

Արցախի Հանրապետության կառավարության

2018 թվականի հունիսի 15-ի N 463-Ն որոշման

 

ԿԱՐԳ

ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԱՎԵԼԻ ՎՃԱՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են դրոշմանիշային վճարների պարտավորությունների սահմանված չափից ավելի վճարված գումարները վերադարձնելու հետ կապված հարաբերությունները:

2. Համապատասխան գանձապետական հաշվեհամարին փոխանցված դրոշմանիշային վճարի պարտավորություններից ավելի վճարված գումարները ենթակա են վերադարձման հարկային գործակալի կամ դրոշմանիշային վճարներն ինքնուրույն վճարողների (այսուհետ` վճարող) հարկային մարմին ներկայացված դիմումի հիման վրա` համաձայն ԴՎ N 1 ձևի:

3. Վերադարձն իրականացվում է դրոշմանիշային վճարների պարտավորությունների սահմանված չափից ավելի վճարված գումարի մնացորդի այն մասով, որն օրենքով սահմանված պահանջներին և սույն կարգին համապատասխան հարկային մարմնի կողմից համարվել է վերադարձման ենթակա:

4. Վերադարձման ներկայացված գումարը համարվում է չհիմնավորված և վճարողի դիմումը մերժվում է, եթե հարկային մարմնում առկա տվյալների համադրման արդյունքում պարզվում է, որ սահմանված չափից ավելի վճարված դրոշմանիշային վճարի գումարի մնացորդ առկա չէ: Դրոշմանիշային վճարի գումարի առկա մնացորդը վերադարձման ներկայացված գումարի չափից պակաս լինելու դեպքում վերադարձման ենթակա կհամարվի առկա մնացորդի չափով:

Սույն կետում նշված դեպքում վճարողին տեղեկացվում է վերադարձը չկատարելու (վերադարձը մերժվելու) մասին` նշելով վերադարձի մերժման հիմքը, իսկ դրոշմանիշային վճարի գումարի ոչ բավարար մնացորդի առկայության դեպքում` տեղեկացվում է վերադարձման ենթակա գումարի մասին:

5. Հարկային մարմինը վճարողից սույն կարգի 2-րդ կետում նշված դիմումն ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում կազմում է սահմանված չափից ավելի վճարված գումարի վերադարձման մասին եզրակացություն` համաձայն ԴՎ N 2 ձևի:

6. Վերադարձը մերժելու հիմքի բացակայության դեպքում` հարկային մարմինը եզրակացությունների հիման վրա հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում գանձապետարան է ներկայացնում վճարողների ավելի վճարված դրոշմանիշային վճարների գումարների վերադարձի մասին ամփոփ տեղեկանք` համաձայն ԴՎ N 3 ձևի:

7. Գանձապետարանը վճարողների սահմանված չափից ավելի վճարված դրոշմանիշային վճարների գումարների վերադարձի մասին ամփոփ տեղեկանքը ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում իրականացնում է գումարների վերադարձը:

8. Դրոշմանիշային վճարների սահմանված չափից ավելի վճարված գումարների վերադարձը կատարվում է «Դրոշմանիշային վճարներ» գանձապետական հաշվեհամարից վճարողի բանկային հաշվին վերադարձման ենթակա գումարի փոխանցման միջոցով: Եթե դրոշմանիշային վճար վճարող ֆիզիկական անձը բանկային հաշիվ չունի, ապա գումարը փոխանցվում է նրա առաջարկած առևտրային բանկ՝ նրա անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներով, ընդ որում, այդ դեպքում «Վճարողի սահմանված չափից ավելի վճարված դրոշմանիշային վճարի գումարների մնացորդի վերադարձի դիմում» ԴՎ N 1 ձևի, «Վճարողի սահմանված չափից ավելի վճարված դրոշմանիշային վճարի գումարի մնացորդի վերադարձման մասին եզրակացություն» ԴՎ N 2 ձևի և «Վճարողների սահմանված չափից ավելի վճարված դրոշմանիշային վճարի գումարների մնացորդների վերադարձի մասին ամփոփ տեղեկանք» ԴՎ N 3 ձևի «Հաշվի համարը, որին պետք է փոխանցել վերադարձման ենթակա գումարը» սյունակում նշվում է անձնագրի սերիան և համարը կամ նույնականացման քարտի համարը:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

 

 

 

Ձև ԴՎ N 1

 

Դ Ի Մ Ո Ւ Մ

ՎՃԱՐՈՂԻ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՉԱՓԻՑ ԱՎԵԼԻ ՎՃԱՐՎԱԾ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ

ՎՃԱՐԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ

 

ՀՎՀՀ

(կազմակերպության անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատի

րոջ, հարկային գործակալ չհամարվողից եկամուտ ստացած

ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը)

                                           

 

Խնդրում եմ դրոշմանիշային վճարի սահմանված չափից ավելի վճարված գումարի մնացորդից վերադարձնել գումարը:

 

(դրամ)

Բանկը, որին պետք է

փոխանցել

վերադարձման

ենթակա գումարը

Հաշվի համարը, որին պետք է փոխանցել

վերադարձման ենթակա գումարը (անձնագրի

սերիան և համարը/նույնականացման քարտի

համարը)

Վերադարձ

ման ենթակա

գումարը

         

 

Դիմումի ներկայացման ամսաթիվը________ ______________________ 20 ____ թ.

Դիմումատու_______________________________________________________

                                                   (անունը, ազգանունը և ստորագրությունը)

 

 

Հարկ վճարողի կնիքը`

(առկայության դեպքում)

 

 

Ձև ԴՎ N 2

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N _______________________

 

ՎՃԱՐՈՂԻ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՉԱՓԻՑ ԱՎԵԼԻ ՎՃԱՐՎԱԾ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ

ՎՃԱՐԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

ՀՎՀՀ

(կազմակերպության անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատի

րոջ, հարկային գործակալ չհամարվողից եկամուտ ստացած

ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը)

                                       

 

Վճարողի ___ ______________ 20__ թ. ներկայացված դիմումի համաձայն` վճարողի սահմանված չափից ավելի վճարված դրոշմանիշային վճարի գումարի մնացորդից ենթակա է վերադարձման:

 

(դրամ)

Բանկը, որին պետք

է փոխանցել

վերադարձման

ենթակա գումարը

Հաշվի համարը, որին պետք է փոխանցել

վերադարձման ենթակա գումարը (անձնագրի

սերիան և համարը/նույնականացման քարտի

համարը)

Վերադարձ

ման ենթակա

գումարը

        

 

Եզրակացության կազմման ամսաթիվը _______ _____________________20 _____ թ.

 

Հարկային մարմնի պատասխանատու անձ ___________________________________

                                                                             (անունը, ազգանունը և ստորագրությունը)

                                                                                                        Կ. Տ.

 

 

Ձև ԴՎ N 3

 

ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱՆՔ N ______________________

 

ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՉԱՓԻՑ ԱՎԵԼԻ ՎՃԱՐՎԱԾ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ

ՎՃԱՐԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ

 

Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը, ամփոփելով 20__ թ. ___________-ի ____-ից մինչև 20____թ. ____________-ի ___-ը կազմված եզրակացությունները, տեղեկացնում է, որ «Դրոշմանիշային վճարներ» գանձապետական հաշվեհամարից ստորև նշված գումարները ենթակա են վերադարձման վճարողների հետևյալ հաշվարկային հաշիվներին:

 

(դրամ)

NN

ը/կ

Կազմակերպու

թյան անվանումը

կամ ֆիզիկական

անձի անունը,

ազգանունը

Հար

կային

մարմնի

կոդը

ՀՎՀՀ

Բանկը, որին

պետք է փո

խանցել

գումարը

Հաշվի համարը, որին

պետք է փոխանցել գումա

րը (անձնագրի սերիան և

համարը/նույնականացման

քարտի համարը)

Գու

մարը

                     
                    
   

                                         Ընդամենը

 

Հարկային մարմնի պատասխանատու անձ __________________________________

                                                                            (անունը, ազգանունը և ստորագրությունը)

                                                                                                                       Կ. Տ.